miércoles, 26 de julio de 2017

programa mixt d'ocupació formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, a càrrec del Programa operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l'exercici pressupostari 2017

Primer. Aprovació de la convocatòria i indicació de les bases reguladores de les subvencions. Es convoquen, per a l'exercici 2017, subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, a càrrec del Programa operatiu Comunitat Valenciana (POCV), en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores, publicades en el DOGV de 19 de juliol de 2017.
Tercer. Objecte i condicions de la concessió de les subvencions. La present resolució té com a objecte convocar per a l'exercici 2017, a través del procediment de concurrència competitiva, subvencions destinades al desenvolupament de programes d'ocupació formació a fi de cobrir les deficiències estructurals detectades en matèria de qualificació i inserció en la planificació estratègica del SERVEF, així com la millora de la qualificació i la inserció professional dels col·lectius establits en l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació, especialment per a aquells que tenen més dificultat en l'accés o permanència en l'ocupació.
D'acord amb el que preveuen les bases reguladores, en aquesta primera etapa es desenvoluparan especialitats completes, dirigides a l'obtenció dels certificats de professionalitat de nivell 1, per a la qual cosa s'han de complir tots els requisits establits en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat (d'ara en avant RD 34/2008) i en l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seua aplicació (d'ara en avant Ordre ESS/1897/2013).
Els projectes Et Formem tindran una duració de quatre mesos i la duració dels contractes de treball subscrits amb l'alumnat/treballador no podrà excedir la data de finalització d'aquesta etapa de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, dirigida a l'aprenentatge, la qualificació i l'adquisició d'experiència professional; a aquests efectes es dedicarà a formació per a l'ocupació un mínim del 25 % de la duració de l'etapa.
Durant aquesta primera etapa s'impartirà la formació complementària següent de caràcter modular: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere, codi FCOO03, de 10 hores de duració; Bàsic de prevenció de riscos laborals, codi FCOS02, de 30 hores de duració.
L'alumnat ha de complir els requisits mínims establits en l'article 4 de l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores. Així mateix, d'acord amb el que preveu l'article 12.1 de la mateixa ordre, s'ha d'acreditar que la selecció de l'alumnat es concreta en els col·lectius esmentats, i a aquests efectes els serveis socials certificaran, a través d'una llista ordenada de major a menor puntuació, els resultats obtinguts, i atorgaran un punt per cada un dels set col·lectius en què es puga enquadrar una mateixa persona.
L'entitat ha d'aportar al centre SERVEF, juntament amb l'oferta de serveis formatius, la llista esmentada i ha d'haver comprovat anteriorment que hi estan registrades com a demandants d'ocupació. El Centre SERVEF inclourà les dites persones en l'oferta de serveis formatius.
L'alumnat ha de ser major de 18 anys i estar, a més, en edat de treballar com a mínim fins a la finalització del projecte.
Quart. Lloc i termini de presentació de sol·licituds. 1. Les sol·licituds s'han de presentar en imprés normalitzat, juntament amb la documentació específica, en les direccions territorials competents en la matèria de formació professional per a l'ocupació, sense perjudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. Així mateix, es pot realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds i per a això s'accedirà a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es podrà accedir al tràmit presentació de sol·licituds a ajudes del SERVEF, o de la web del SERVEF (www.SERVEF.es) a través de l'enllaç «sol·licitud telemàtica». Per a això, el sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'ha d'inscriure prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.
3. Les entitats poden presentar sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució i fins a l'11 de setembre de 2017, inclusivament.

Bases subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

Article 1. Objecte. Les subvencions regulades en aquestes bases tenen com a objecte els programes municipals de participació social infantil i de promoció dels drets de la infància duts a terme per entitats locals de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Entitats beneficiàries, requisits i forma d'acreditar-los. 1. Podran accedir a aquesta subvenció els ajuntaments, les diputacions i les entitats locals supramunicipals.
2. La població en l'àmbit territorial de competència de l'entitat local haurà de ser superior al límit que s'establisca en la convocatòria.
3. No podran obtindre la condició de beneficiari les entitats sotmeses a alguna de les prohibicions contingudes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta circumstància es comprovarà d'ofici a través de la consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte. Es presumirà que aquesta consulta és autoritzada, llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa, o la llei especial aplicable requerisca consentiment exprés, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'entitat beneficiària que no autoritze la consulta haurà d'acreditar el compliment d'aquesta condició mitjançant un certificat de l'autoritat corresponent. La inexistència de les prohibicions que no puguen verificar-se per mitjà d'aquesta consulta o certificat, s'ha d'acreditar mitjançant declaració responsable.

Bolsa de Trabajo de Dinamizadores/as de Juventud. Ayuntamiento de Utiel (València)

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/76/Localitzaci%C3%B3_d%27Utiel_respecte_de_la_Plana_d%27Utiel.pngAnuncio del Ayuntamiento de Utiel sobre aprobación de bases y convocatoria para la constitución de una lista de espera de dinamizadores de juventud.
ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía nº 2017-0755 de fecha 13 de julio, se aprobaron las bases y la convocatoria para la constitución de una Lista de Espera de Dinamizadores/as de Juventud en la Bolsa de Trabajo Temporal de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias es de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. {del 27 de julio al 10 de agosto de 2017, a.i.}
Las instancias, conforme al modelo oficial, y acompañadas de la documentación que consta en las Bases, se dirigirán al Sr. Alcalde y deberán presentarse en el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento o en alguno de los registros a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El texto íntegro de las bases y la convocatoria puede consultarse en el Tablón de Anuncios municipal y en la página web, www.utiel.es, área de Empleo Público.

Bolsa de Trabajo de Monitores para Talleres Jornada Escolar Continua-General. Ayuntamiento de Utiel (València)

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/76/Localitzaci%C3%B3_d%27Utiel_respecte_de_la_Plana_d%27Utiel.pngAnuncio del Ayuntamiento de Utiel sobre aprobación de bases y convocatoria pra la constitución de una lista de espera de monitores para Talleres Jornada Escolar Continua-General.ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía nº 2017-0754 de fecha 13 de julio, se aprobaron las bases y la convocatoria para la constitución de una Lista de Espera de Monitores para Talleres Jornada Escolar Continua-General en la Bolsa de Trabajo Temporal de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias es de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. {del 27 de julio al 10 de agosto de 2017, a.i.}
Las instancias, conforme al modelo oficial, y acompañadas de la documentación que consta en las Bases, se dirigirán al Sr. Alcalde y deberán presentarse en el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento o en alguno de los registros a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El texto íntegro de las bases y la convocatoria puede consultarse en el Tablón de Anuncios municipal y en la página web, www.utiel.es, área de Empleo Público.

1 Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Primero. Conforme a lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los candidatos deben ser personas que gocen de la más alta consideración moral y reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia, no pudiendo ejercer durante su mandato ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de independencia, imparcialidad o disponibilidad necesarias para una actividad ejercida a tiempo completo.
Los candidatos deberán ostentar la nacionalidad española y acreditar un elevado conocimiento de uno de los dos idiomas oficiales del Tribunal (inglés y francés) y al menos suficiente conocimiento pasivo del otro.
Segundo. El plazo de presentación de candidaturas será de 30 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». {del 27 de julio al 7 de septiembre de 2017, a.i.}
Tercero. Las candidaturas deberán ir dirigidas a la Presidencia del Comité de Selección que, conforme a lo señalado en el apartado cuarto del Acuerdo de 20 de enero de 2017, ostenta el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Podrán presentarse a su atención en la siguiente dirección física: Servicio de Registro General, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Palacio de Santa Cruz, plaza de la Provincia, n.° 1, 28012 Madrid.
E igualmente en las direcciones electrónicas: dg.nnuuddhh@maec.es y dgcjirc@mjusticia.es
Las candidaturas podrán presentarse asimismo en cualquiera de los lugares que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
Cuarto. El comité examinará los currículum vitae recibidos, que deberán presentarse conforme a los modelos que figuran en anexo (en idiomas inglés y/o francés por ser los oficiales del Tribunal, así como en español), y realizará las entrevistas que en su caso estime necesarias a efectos de comprobar la idoneidad de los candidatos para el puesto a cubrir.
Quinto. El anuncio del inicio del proceso de selección se publicará, además, en las páginas web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación [www.exteriores.gob.es], Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales [www.mpr.gob.es/] y del Ministerio de Justicia [www.mjusticia.gob.es], de forma que llegue a conocimiento de los candidatos potencialmente aptos.

2ª prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2017.

1. Convocatoria. Se convoca la segunda prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Abogado dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.
Esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, no contiene limitación alguna en el número de plazas.
La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado», así como en la página web del Consejo General de la Abogacía Española.[www.abogacia.es]
2. Descripción de la evaluación. La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en la presente Orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español.
3. Programa de materias. El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el anexo II de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de Abogado que serán objeto de la evaluación.
4. Requisitos de los candidatos. Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, o, en su caso, de las certificaciones sustitutorias.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito con anterioridad a la admisión al curso de formación especializada para el acceso a la profesión de Abogado de conformidad con el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de Abogado, y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación Cultura y Deporte e inscritos en el Registro administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en la que se realice la prueba.
c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Abogado.
Los aspirantes deberán cumplir este requisito a la fecha en la que se realice la prueba.
Si en algún momento se tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria, la Administración acordará motivadamente su exclusión del proceso, previo trámite de audiencia.
5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes y documentación. Quienes deseen participar en la prueba de evaluación para el acceso al ejercicio de la abogacía deberán cumplimentar el modelo de solicitud de inscripción dirigido a la Secretaría de Estado de Justicia, que podrá descargarse en el portal web del Ministerio de Justicia y que se adjunta como anexo I de la presente convocatoria.
La solicitud podrá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando como sistema de autentificación el sistema Cl@ve. Dentro de esta plataforma, se admitirá DNI electrónico, certificado electrónico reconocido y los sistemas Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente para la identificación de los aspirantes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, también se podrá presentar la solicitud de participación en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión.
En la solicitud de admisión se incluirá una declaración responsable referente al cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el apartado 4 de la presente convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». {del 27 de julio al 16* de agosto de 2017, a.i.}
Al objeto de simplificar los trámites administrativos que deban realizar los participantes, éstos podrán autorizar expresamente al Ministerio de Justicia el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de titulación y de identidad en los términos establecidos en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado. Los datos de carácter personal serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En el caso de que no se autorice expresamente el acceso a estos datos el solicitante deberá marcar el correspondiente recuadro en el modelo de solicitud y presentar la documentación que se le requiera una vez finalizado el proceso.
6. Derechos de examen. La participación en la prueba de evaluación será gratuita.

martes, 25 de julio de 2017

ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana.

Article 1. Objecte. Les ajudes establides en aquesta ordre, d'acord amb el règim d'exclusions i incompatibilitats i amb els requisits establits en aquesta, tenen com a objecte:
1. La consolidació de l'ocupació autònoma a la Comunitat Valenciana mitjançant la concessió d'ajudes per a finançar els costs fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors autònoms (RETA), de les persones treballadores autònomes o per compte propi de la Comunitat Valenciana que dins de l'any natural al de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d'acord amb els requisits establits en aquesta ordre.
2. Afavorir el manteniment i consolidació de l'ocupació autònoma, per mitjà de l'elaboració de projectes integrats d'orientació i assessorament de persones treballadores autònomes ja constituïdes, a fi d'evitar la destrucció de l'ocupació autònoma.
...
CAPÍTOL II
Ajudes per a finançar els costs fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA)

Secció primera. Objecte i persones beneficiàries
Article 19. Persones beneficiàries
. Poden ser persones beneficiàries de les ajudes per a finançar els costs fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social (RETA), les persones físiques treballadores per compte propi o autònomes que complisquen els requisits següents:
1. Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o autònoms de la Seguretat Social.
2. Complir, dins de l'any natural de la convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs.
3. Desenvolupar la seua activitat econòmica a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa a la Comunitat Valenciana.
4. No tindre persones treballadores a càrrec seu contractades per compte d'altri.
5. Haver fet els 19 anys. Als efectes establits en aquestes bases, s'exigeix haver complit aquesta edat en la data de la publicació de la convocatòria d'aquestes ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Article 24. Sol·licituds i termini de presentación. 1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions regulades en aquest capítol, junt amb la documentació requerida, es formulen mitjançant els models oficials disponibles en la Seu Electrònica de la Generalitat, que han de presentar-se en original i una còpia (que és compulsada i tornada al sol·licitant), preferentment en els registres de les corresponents Direccions Territorials d'Alacant, Castelló i València, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i també en el registre siti en el carrer Navarro Reverter núm. 2 de València, sense perjudici del que estableix la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, aquest procediment ha d'estar publicat i disponible en la Seu Electrònica de la Generalitat i pot realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds, per a la qual cosa cal accedir al Catàleg de procediments administratius de la Generalitat. Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que ho sol·licite ha de disposar d'algun dels sistemes de firma electrònica admesos en l'esmentada Seu de la Generalitat.
2. El termini per a presentació de sol·licituds es fixa anualment en l'acte en què es formalitze la convocatòria d'aquestes subvencions i es done publicitat als crèdits pressupostaris que les financen.
3. Només pot presentar-se una sol·licitud per cada sol·licitant, i s'han d'anul·lar totes aquelles que es consideren duplicades.
...

borses de treball de professors (Flauta, Trompeta, Violí, Fagot, Percussió, i Viola) de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana. Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana

1. Normes generals. 1.1. Es convoca un procés selectiu amb la finalitat de crear borses de treball de cadascun dels instruments que es detallen en l'annex I, per a la contractació de personal laboral temporal acollit pel Reial decret 1435/1985, en l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, titular del Palau de les Arts.
1.2. En la comissió executiva amb data 28 de març de 2017, es va aprovar l'inici dels tràmits necessaris per a la convocatòria pública d'audicions que permetera la creació de borses de treball en els instruments necessaris de l'Orquestra, amb la intenció d'aconseguir una estabilitat interna que permeta mantindre el nivell d'excel·lència i qualitat d'aquesta.
1.3. L'actual procés es regirà pel Reial decret 1435/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics, el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, per les lleis emanades de la Generalitat Valenciana i d'aplicació a aquesta entitat, i pel que disposen aquestes bases.
1.4. L'actual convocatòria tindrà en compte el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l'accés al lloc de treball, d'acord amb l'article 14 de la Constitució espanyola, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i allò establert en el mateix Pla d'igualtat de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía.
1.5. El sistema de selecció serà d'audició, el qual respectarà els principis de publicitat, mèrit, capacitat i lliure concurrència dels/de les candidats/es d'acord amb l'article 51 de la Llei de Funció Pública Valenciana, i garantirà, en tot moment, la transparència del procés de creació de borses de treball.
1.6. Les audicions seran públiques, i mantindran com a límit la capacitat de la sala en la qual es realitzen. No es podran gravar amb cap mitjà ni per a cap finalitat i s'haurà de guardar silenci absolut. Amb la finalitat de garantir la igualtat d'oportunitats, Els/les aspirants sols podran accedir a la sala d'audició en les rondes en les quals no participen.
1.7. El procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema de valoracions, exercicis i puntuacions que s'especifiquen en el punt 8. La constitució, així com el funcionament de cadascuna de les borses de treball per a cada instrument, es regirà per allò establert en aquesta convocatòria.
1.8. La inclusió en alguna de les borses de treball establertes en l'Annex I per a cada instrument servirà per a la contractació temporal per una duració determinada, per una o diverses produccions/projectes, o per un temps cert, per una temporada o pel temps en què una producció i/o programa estiga en cartell; o per a contractacions temporals autoritzades per la Conselleria que tinga assignades competències en matèria d'hisenda (art. 36 i DA 20 de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017), d'acord amb el Reial decret 1435/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.
2. Requisits dels/de les candidats/es. 2.1. Per tal de ser admés/a en la participació del procés selectiu, l'aspirant haurà de posseir en el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantindre fins el moment de la formalització del contracte de treball, els següents requisits de participació:
2.1.1. Nacionalitat:
podrà participar en el procés selectiu qualsevol ciutadà/ana de qualsevol nacionalitat, i serà necessari comptar amb el corresponent permís de residencia i treball en el cas d'una nacionalitat extracomunitària, en el moment de la contractació en cas de passar a formar part d'alguna de les borses.
2.1.2. Capacitat legal: tindre capacitat per a contractar la prestació del seu treball, d'acord amb allò previst en l'article 7 de l'Estatut dels Treballadors.
2.1.3. Tindre una edat entre els 18 anys complits i l'edat precisa per a causar dret de pensió en la Seguretat Social, dins del termini assenyalat per a inscriure's.
2.1.4. Compatibilitat: No incórrer en cap causa d'incompatibilitat que li impedisca l'exercici de funcions en règim general amb una entitat de l'administració pública.
2.1.5. No patir cap malaltia ni limitacions físiques o psíquiques incompatibles amb el normal acompliment de les funcions corresponents.
2.1.6. Titulació requerida: estar en possessió d'un títol superior de Música en l'especialitat de l'instrument corresponent o, en el seu defecte, acreditació de coneixements musicals.
2.1.7. Habilitació: No haver sigut separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les quals desenvolupava en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
2.2. Tots els requisits exigits en els punts anteriors s'hauran de posseir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantindre'ls en la data de la contractació, els quals es deuran acreditar prèviament a aquesta.
2.3. Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb la resta d'aspirants, sense que s'establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques, sols en aquells casos en què siguen incompatibles amb l'acompliment de les tasques o funcions corresponents. Per a aquestes persones, quan prèviament ho hagen sol·licitat en la instància, el Tribunal adaptarà sempre que siga possible, el temps i mitjans de realització dels exercicis de manera que gaudisquen d'igualtat de condicions.
3. Sol·licituds
. 3.1.
Aquells que desitgen participar en aquest procés selectiu hauran d'emplenar la sol·licitud d'inscripció a través de la web «muv.ac»: www.muv.ac/orquestra-de-la-comunitat-valenciana, i emplenar el perfil a «muv.ac», com a mínim, amb les següents dades i documents:
a)
En l'apartat Dades Personals, dades personals completes.
b) En l'apartat Currículum, currículum acadèmic i professional.
c) En l'apartat Documents:
c.1. Requisit 2.1.1.
Document d'identitat / Passaport / NIE / Permís de treball i residència
c.2. Requisit 2.1.3.
Diploma escanejat o document acreditatiu de la possessió del títol superior o equivalent de l'instrument al qual es presenta.
La no presentació de l'esmentada documentació suposarà l'exclusió del/de la candidat/a.
3.2. Finalitzat el període d'inscripció, es realitzarà la preselecció d'acord amb l'apartat 6.
3.3. Les sol·licituds per a participar en el procés selectiu es realitzaran d'acord amb els terminis i dates que s'indiquen per a les audicions corresponents per a cadascun dels instruments especificats en www.muv.ac/orquestra-de-la-comunitat-valenciana.
3.4. Els errors de fet, materials o aritmètics que pogueren advertir-se en la inscripció es podran rectificar fins la finalització del període de presentació de sol·licituds, d'ofici o a petició de l'interessat/ada.
ANNEX I
Relació d'instruments objecte de la convocatòria

Instrument:
Flauta
Trompeta
Violí
Fagot
Percussió
Viola

bolsa de trabajo de Operario de Mantenimiento Deportes. Ayuntamiento de Sagunto (Camp de Morvedre-València)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Localitzaci%C3%B3_de_Sagunt_respecte_del_Camp_de_Morvedre.pngAnuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre aprobación de las bases de la bolsa de trabajo de Operario de Mantenimiento Deportes. Expte. 543/2017.
ANUNCIO  [BOP-València N.º 142 - 25-VII-2017, pàg. 31]
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinària del 7 de julio de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
Bases específicas del procedimiento selectivo para la cobertura de un puesto de trabajo de Operario de Mantenimiento de Deportes, mediante contrato de relevo y formación de una bolsa de trabajo.
Primera.- Del objeto de la convocatoria. 1.- Es objeto de la presente convocatoria la cobertura, por el sistema de concurso-oposición-, de un puesto de trabajo laboral de Operario de mantenimiento de Deportes, clasificado dentro del Grupo C2 de titulación, mediante la suscripción de un contrato de relevo para la sustitución de un trabajador de este Ayuntamiento por el período que le resta hasta la jubilación por edad, con jornada del 75 %, de conformidad con la legislación laboral y de la Seguridad Social de aplicación a la jubilación parcial.
2.- Con todos los candidatos que superen el procedimiento se formará una Bolsa de Trabajo de cara a cubrir las necesidades de carácter temporal que se puedan producir, dentro de las categorías de Operario de Mantenimiento de Deportes y Oficial de Mantenimiento, por renuncias de la persona contratada vía relevo o por otras circunstancias, ya sea mediante contratación laboral o nombramiento interino según el caso.
Segunda.- De las condiciones de los aspirantes. 1.- Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria, o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo para la presentación de instancias. En su caso, la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la administración competente.
A los efectos de equivalencias: http://www.mecd.gob.es/educacionmecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/educacion-secundaria-obligatoria/equivalencias-efectos-laborales.html2.
- Todos los requisitos deberán cumplirse, como a máximo, el último día del plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta incluso el momento de la toma de posesión.
2.- Igualmente, una vez finalizado el procedimiento selectivo, el aspirante que figure en primer lugar de entre la lista de aprobados, con el que se deba suscribir el contrato de relevo, deberá acreditar su condición de demandante de empleo con un certificado en el que conste su inscripción en el INEM dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente a la notificación de la propuesta de contratación.
Si no reuniese dicha condición, o si no firmase el contrato en el plazo señalado quedará en situación de cesante con pérdida de todos los derechos derivados de la oposición y de la subsiguiente propuesta de contratación conferida.

bolsa de trabajo de Peón Encargado del Cementerio Municipal, Ajuntament de Mutxamel. (Alacantí-Alacant)

El Ayuntamiento de Mutxamel convoca pruebas de selección para la constitución de una bolsa de trabajo de Peón Encargado del Cementerio Municipal, para hacer frente a las necesidades temporales de personal que puedan surgir.
Las Bases Específicas que han de regir las pruebas de selección fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 17 de julio de 2017 y son las que figuran como anexo al presente Edicto.
El plazo de presentación de instancias será de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.[Nº 141 de 25/07/2017] {del 26 de julio al 4 de agosto de 2017, a.i.}
Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Mutxamel o en cualquiera de los registros u oficinas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los sucesivos anuncios se publicarán, únicamente, en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Mutxamel. Igualmente, en la página web [mutxamel.org/] las personas interesadas encontrarán la información necesaria para el pago de la tasa por derechos de examen.

1 Trabajador/a Social. Ajuntament Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) . (Marina Alta-Alacant)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Localitzaci%C3%B3_del_Poble_Nou_de_Benitatxell_respecte_de_la_Marina_Alta.pngAjuntament Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) . CONVOCATORIA Y BASES TRABAJADOR/A SOCIAL. 
Por Decreto de esta Alcaldía Nº. 2017-0436 de 19 de julio de 2017, se resuelve aprobar la convocatoria y bases para la constitución de una bolsa de trabajo de Trabajador/a Social.
Las referidas bases así como la instancia oficial de solicitud para participar en las pruebas están a disposición de todas las personas interesadas en el Registro General del Ayuntamiento y en la página web municipal.  www.elpoblenoudebenitatxell.org. [BOP-A lacant Nº 141 de 25/07/2017]
Plazo: 10 días hábiles.{del 26 de juliol al 7 d'agost de 2017, a.i.}

ayudas económicas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques, correspondientes al año 2016.

BDNS(Identif.):353905
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primero. Beneficiarios: Empresarios de embarcaciones debidamente registradas o abanderadas en España sujetos a la obligación de llevar permanentemente el botiquín de a bordo, según la categoría en que esté clasificado, conforme a lo establecido en el anexo I del Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero.
Segundo. Objeto: Las ayudas económicas que se regulan en esta convocatoria están destinadas a subvencionar la dotación inicial de botiquines, entendiéndose por tal la adquisición inicial de los fármacos y el material sanitario que componen el botiquín reglamentario a bordo, según lo dispuesto en el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, cuando sea la primera vez que el empresario solicite la ayuda correspondiente al Instituto Social de la Marina y el gasto efectuado por dicho concepto se haya producido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive.
Asimismo, se regulan las ayudas para la reposición de botiquines, dirigidas a subvencionar la reposición de los fármacos y el material sanitario que deben configurar el botiquín preceptivo, según lo dispuesto en el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, entendiéndose por reposición la adquisición de los medicamentos y/o material sanitario caducados, deteriorados o consumidos, siempre que el gasto efectuado por dicho concepto se haya producido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive.
Tercero. Bases Reguladoras. Orden ESS/2542/2014, de 5 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques, publicada en el BOE de 6 de enero de 2015.
Cuarto. Cuantía. En ambos tipos de ayudas, dotación inicial y reposición, el importe de la subvención alcanzará:
Botiquín A: El 65 por ciento del coste real de los fármacos integrantes del botiquín reglamentario financiados por el Sistema Nacional de Salud y del coste real del material sanitario incluido en el anexo I de la resolución.
Botiquín B: El 70 por ciento del coste real de los fármacos integrantes del botiquín reglamentario financiados por el Sistema Nacional de Salud y del coste real del material sanitario incluido en el anexo I de la resolución.
Botiquín C: El 90 por ciento del coste real de los fármacos integrantes del botiquín reglamentario financiados por el Sistema Nacional de Salud y del coste real del material sanitario incluido en el anexo I de la resolución.
http://www.seg-social.es/ism/gsanitaria_es/ilustr_capitulo5/5_4.jpgBotiquín de balsa de salvamento: El 90 por ciento del coste real del botiquín.
Botiquín de antídotos generales: El 65 por ciento del coste real de los fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado".{del 26 de julio al 25 de agosto de 2017, a.i.}

Premios Ejército 2017 en su 55.ª edición en las siguientes modalidades: Pintura General, Pintura Rápida, Fotografía, Miniaturas Militares, Enseñanza Escolar e Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.. Jefatura del Estado Mayor del Ejército

BDNS(Identif.):355344.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primero. Convocatoria. El Ejército de Tierra convoca los Premios Ejército 2017 en su 55.ª edición en las siguientes modalidades: Pintura General, Pintura Rápida, Fotografía, Miniaturas Militares, Enseñanza Escolar e Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
Segundo. Finalidad. Los Premios Ejército 2017 tienen por objeto propiciar la creación artística y literaria referida a las múltiples actividades del Ejército de Tierra (ET) español en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el conocimiento y divulgación de la vida militar.
Tercero. Bases reguladoras. Las bases reguladoras se encuentran disponibles en la página web del Ejército de Tierra (http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito/index.html).
Cuarto. Cuantía. La dotación económica de los premios en sus distintas modalidades está especificada en el texto de la convocatoria, siendo su importe total de 43.500 euros.
Quinto. Plazo de presentación. El plazo de presentación de las obras y trabajos en cada una de las modalidades se especifica en cada uno de los puntos de la convocatoria referidos a dichas modalidades.

1 plaça de Lletrat/ada . Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de juny de 2017, va aprovar les bases i convocatòria del procés per a la provisió d'una plaça de lletrat/ada de la plantilla de personal en règim de personal funcionari interí de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la creació d'una borsa de treball de la mateixa categoria, mitjançant concurs oposició lliure.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria van aparèixer publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 12 de juliol de 2017.
El termini per a la presentació d'instàncies començarà a l'endemà d'aquesta publicació en aquest diari i durant el termini de vint dies naturals.{del 25 de juliol al 14 d'agost de 2017, a.i.}
La resta d'anuncis i notificacions d'aquesta convocatòria i el seu procés, es faran en el Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació (http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal/index.jsp) i en la web de l'Ajuntament: www.esplugues.cat, en els termes previstos a l'article 45.1, b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

1 tècnic/a de personal (A2), Ajuntament de Cardedeu (Valles Oriental-Barcelona

Per Acord de Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2017 s'ha aprovat la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per cobrir amb caràcter temporal el nomenament d'un/a TÈCNIC/A DE PERSONAL (Grup A2) vinculat a un programa temporal de tecnificació temporal del Departament per assolir objectius PAM 2015-2019.
Les bases han estat publicades al BOPB de data 6 de juliol de 2017.
El termini per a la presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals següents a la data de publicació del corresponent anunci al DOGC. {del 25 de juliol al 3 d'agost de 2017, a.i.}
Els anuncis successius d'aquesta convocatòria es publicaran únicament en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i/o pàgina web municipal. www.cardedeu.org

lunes, 24 de julio de 2017

1 Arquitecte/a superior. (A1), interinitat. Ajuntament d'Alcanar.(Tarragona)

La Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió de data 6/07/2017, va aprovar les bases així com la convocatòria, per a la selecció mitjançant concurs-oposició, i amb caràcter d'interinatge, d'un lloc de treball d'arquitecte/a superior de l'Ajuntament d'Alcanar, així com la constitució d'una borsa de treball. Es publica íntegrament aquesta convocatòria, així com les seves bases al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcanar per a la seva difusió, mitjançant publicació del seu text íntegre al BOPT i DOGC.
Tanmateix, el termini per presentar sol·licituds és de 20 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 25 de juliol al 14 d'agost de 2017, a.i.}
CONVOCATÒRIA DE PROVES PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, I AMB CARÀCTER D'INTERINATGE, D'UN LLOC DE TREBALL D'ARQUITECTE/A SUPERIOR DE L'AJUNTAMENT D'ALCANAR, AMB CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL
PRIMERA.- Objecte de la convocatòria
L'Objecte d'aquesta convocatòria és la constitució d'una borsa de llicenciats/ades en arquitectura o grau en arquitectura que estiguin en possessió del màster universitari en arquitectura que habiliti per l'exercici de la professió d'arquitecte, per ser nomenats funcionaris/àries interins/ines segons les necessitats que es vagin produint.
El sistema de selecció serà el de concurs oposició.
S'inclouran dins de la referida borsa tots els/les aspirants que hagin superat el provés de selecció.
El termini de vigència de la borsa de treball serà d'un any que és podrà ampliar si així ho acorda la Junta de Govern Local, una vegada s'hagi dissolt el Tribunal Qualificador.
...
- Característiques del lloc de treball:
Horari: Jornada complerta, funcionari interí.
Categoria: Tècnic Superior en arquitectura .
Servei: Serveis Tècnics.
Ubicació: Ajuntament d'Alcanar.
Grup: A1
Nivell destinació: 24
Complement específic: 9.716,95 euros anuals.
QUARTA.- Requisits dels aspirants. Per a ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en aquesta convocatòria, els / les aspirants hauran de reunir en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors. Els aspirants estrangers han d'acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d'aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
b) Estar en possessió del títol d'Arquitecte Superior. Els aspirants d'estats membres de la Unió Europea han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s'estableix a la normativa vigent en la matèria.
c) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
d) Tenir coneixements de nivell de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1 o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
En el cas que els/les aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l'exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar.
e) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana del nivell C2. Aquest coneixement s'acredita mitjançant la superació de la prova o l'exercici establert a aquest efecte o la presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:
- Certificat que acrediti que s'ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l'Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d'espanyol C2 (Reial decret 1137/2002) o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.
- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
També estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de països en què la llengua castellana sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d'accés.
Tots els requisits anteriors hauran de complir-se i acreditar-se l'últim dia de presentació de sol·licituds, sense perjudici del termini que es concedeixi per a esmena de sol·licituds.
Els/les aspirants discapacitats/ades han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adequacions de temps i mitjans materials específics que sol·liciten per realitzar les proves. Només es tindran en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a realitzar. Correspon al tribunal qualificador resoldre sobre l'oportunitat i concreció de l'adaptació en funció de les circumstàncies específiques de cada prova selectiva.

borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

Annex 1
Bases de la convocatòria del procés selectiu per constituir les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial al servei de l'Administració de justícia a Catalunya
−1 Normes generals. El procés selectiu per constituir les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial es regeix pel que estableix l'Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol, per la qual es regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia a Catalunya i per aquestes bases.
−2 Requisits de participació a la convocatoria. 2.1 Per formar part de les borses de personal interí, el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds de participació les persones interessades han de complir els requisits que s'estableixen a l'article 5 de l'Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol, que es detallen a les bases 2.2 i 2.3 d'aquesta convocatòria. Aquests requisits s'han de continuar complint en el moment de la presa de possessió, com a personal interí, i durant el temps que siguin vigents aquestes borses.
2.2 Requisits generals:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir més de 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. Per al cos d'auxili judicial, tenir més de 18 anys.
c) Tenir o estar en condicions d'obtenir el títol exigit per accedir a cada cos d'acord amb el que estableixi la convocatòria. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la documentació que n'acredita l'homologació.
d) No patir cap malaltia, ni limitació física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents. Les persones aspirants que tinguin la condició legal de persones amb grau de discapacitat han d'acreditar la compatibilitat funcional per exercir les tasques encomanades, mitjançant un dictamen expedit per l'equip multiprofessional competent.
e) No haver estat objecte de condemna per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys, llevat que s'hagi obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació.
f) No haver estat objecte de separació, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en situació d'inhabilitació per desenvolupar les funcions públiques, llevat que s'hagi estat degudament rehabilitat.
g) No haver estat sancionat per falta molt greu o per dues faltes greus, sempre que la sanció no hagi estat cancel·lada.
h) No haver estat objecte de destitució i exclusió a conseqüència de la tramitació d'un procediment de rendiment insuficient o manca de capacitat del servei de l'Administració de justícia, previst a l'Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, per la qual es regula la selecció, la formació i el nomenament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.
i) No haver estat exclòs, per no haver superat el curs de formació o el període de pràctiques, de la convocatòria immediatament anterior, respecte del cos al qual es vol accedir.
j) No incórrer en cap causa d'incompatibilitat.
2.3 Requisits específics que han de complir les persones aspirants en funció de la borsa de personal interí en la qual es vulguin integrar.
2.3.1 Metges forenses.
Graduat o llicenciat en medicina.
2.3.2 Gestió processal i administrativa.
Graduat, diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent.
Coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari de tractament de textos amb entorn gràfic.
2.3.3 Tramitació processal i administrativa.
Batxillerat o tècnic.
Coneixements de mecanografia amb una velocitat mínima de 220 pulsacions per minut en màquina d'escriure o teclat d'ordinador i coneixements de mitjans ofimàtics a nivell d'usuari de tractament de textos en entorn gràfic.
2.3.4 Auxili judicial.
Graduat/ada en educació secundària obligatòria o equivalent.
Per al cos de tramitació processal i administrativa i per al cos d'auxili judicial, cal tenir en compte el que estableix l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17 de juny), en relació amb les equivalències amb els títols de graduat/ada en educació secundària obligatòria i batxiller regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
2.4 Condicions específiques que han de complir les persones aspirants a integrar-se a les llistes de funcionament.
2.4.1 Llista de funcionament preferent.
Ser integrant de la llista de funcionament preferent de la convocatòria de selecció de personal interí regulada a la Resolució JUS/1734/2015, de 24 de juliol, per la qual es convoca el procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial al servei de l'Administració de justícia a Catalunya; haver prestat serveis a l'Administració de justícia com a jutges substituts, lletrats de l'Administració de justícia substituts o fiscals substituts, així com haver prestat serveis a l'Administració de justícia en els cossos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa, auxili judicial i metges forenses en els darrers 3 anys, a comptar fins al darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, que estableix la base 3.3, respecte del cos en què van prestar serveis.
També integren la llista de funcionament preferent del cos de tramitació processal i administrativa les persones integrants de la llista de funcionament preferent del cos de gestió processal i administrativa que hagin presentat sol·licitud de participació per a la integració al cos de tramitació processal i administrativa.
També formen part de la llista de funcionament preferent les persones nomenades des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds fins a la constitució definitiva de les llistes de la nova borsa d'interins, una vegada hagin superat el període de pràctiques.
2.4.2 Llista de funcionament de persones opositores.
Aquesta llista està integrada per les persones que han aprovat les proves selectives per a l'ingrés al cos al qual aspiren sense haver obtingut plaça, o bé han aprovat un o més exercicis de les proves selectives, d'acord amb les previsions que estableix la disposició transitòria tercera de l'Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol.
2.4.3 Llista de funcionament del cos de tramitació processal i administrativa de persones titulades en el cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en gestió administrativa orientat a l'àmbit jurídic.
Per integrar-se en aquesta llista s'ha de disposar del títol del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en gestió administrativa orientat a l'àmbit jurídic i del certificat que acredita haver realitzat les pràctiques en òrgans i oficines judicials, fiscalies i altres serveis de l'Administració de justícia emès, conjuntament, pel Departament d'Ensenyament i el Departament de Justícia, o bé el certificat de convalidació de pràctiques emès, conjuntament, pel Departament d'Ensenyament i el Departament de Justícia.
Així mateix, a l'efecte d'ordenar la llista de funcionament, és necessari que aquestes persones aportin un certificat de qualificació mitjana expedit pel centre d'estudis corresponent.

−3 Sol·licituds. 3.1 Model de sol·licitud que han de presentar les persones que s'integren d'ofici a la llista de funcionament.
De conformitat amb el que preveu el segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 4 de l'Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol, de manera automàtica s'integren a la llista de funcionament respectiva:
a) Les persones que formen part de la llista de funcionament de la convocatòria regulada per la Resolució JUS/1734/2015, de 24 de juliol, per la qual es convoca el procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.
b) Les persones que formen part de la llista de reserva de persones opositores de la convocatòria regulada per la Resolució JUS/1734/2015, de 24 de juliol, per la qual es convoca el procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.
Les persones compreses a les lletres a i b que vulguin continuar pertanyent a la borsa disposen del termini que estableix la base 3.3 per tal que, si s'escau, actualitzin les dades personals i les dades necessàries per informar dels nous mèrits adquirits. A aquest efecte, han d'utilitzar el model de sol·licitud per accedir a la borsa de personal interí dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial o d'actualització de dades i mèrits disponible a la pàgina web de Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits), per actualitzar aquestes dades i els nous mèrits. Aquesta actualització es tramita, exclusivament, de manera telemàtica.
S'entén que les persones compreses a les lletres a i b que no facin ús d'aquest tràmit opten per continuar a la borsa en les mateixes condicions, requisits i mèrits al·legats i acreditats a l'anterior convocatòria, amb la nova valoració atorgada d'acord amb aquesta convocatòria, sempre que els segueixin complint en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
En la relació provisional de persones admeses, l'Administració informarà, d'ofici, de conformitat amb els criteris que estableix aquesta convocatòria, els àmbits específics i funcionals que es reconeixen al personal que forma part de la llista de funcionament dels cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa.
Les persones que detectin alguna errada en els àmbits que els reconeix l'Administració, o que no desitgin continuar formant part d'una llista o de més d'una llista de la borsa d'interins, disposen del termini que estableix la base 7.3 per formular les al·legacions pertinents en la relació provisional de persones admeses i excloses, i per informar l'Administració de la llista o de les llistes de les quals ja no vulguin formar part.
3.2 Model de sol·licitud que han de presentar les persones que no s'integren d'ofici o de nou accés.
De conformitat amb l'article 4 de l'Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol, les persones interessades a formar part de les borses de personal interí han de presentar el model de sol·licitud per accedir a la borsa de personal interí dels cossos de metges forenses, gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial o d'actualització de dades i mèrits, dins el termini que estableix la base 3.3 d'aquesta convocatòria.
Les sol·licituds de participació, que es tramiten exclusivament de forma electrònica, estan disponibles a la pàgina web de Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits).
El sistema facilita un codi d'usuari i contrasenya per tramitar la sol·licitud de participació. Així mateix, l'accés al sistema permet tenir coneixement de l'estat en què es troba el procediment de selecció.
El Departament de Justícia habilitarà terminals, a disposició de les persones interessades, on es podrà tramitar la sol·licitud de participació a les adreces següents: Departament de Justicia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona); Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat (Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici 1, 14a planta, Ciutat de la Justícia, 08075 Barcelona); Gerència Territorial de Barcelona Comarques (c. Pau Claris, 158-160, àtic 2a, 08009 Barcelona); Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona); a Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida); a Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i a les Terres de l'Ebre (pl. de Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa).
Les persones interessades han d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud de participació d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació informàtica i que corresponen a dades personals, cos o cossos en els quals desitgen treballar, àmbits territorials i partits judicials escollits, requisits i mèrits al·legats.
Les dades corresponents al telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques dades vàlides a l'efecte d'avisos i notificacions. Així mateix, les persones aspirants són les úniques responsables dels errors en la consignació i comunicació de les dades al Departament de Justícia i s'ha d'informar el Departament sobre qualsevol canvi d'aquestes dades.
A l'efecte d'admissió de les persones aspirants, es tenen en compte les dades que facin constar a la sol·licitud de participació i és responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades, sense perjudici que, en qualsevol moment, l'Administració pugui requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer.
3.3 Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per presentar sol·licituds és des del 16 al 30 de setembre de 2017.
3.4 Presentació d'una única sol·licitud.
3.4.1 Les persones interessades a prendre part en aquesta convocatòria només han de presentar una sol·licitud en la qual han de fer constar el cos o cossos dels quals vulguin formar part, d'acord amb els requisits generals i específics exigits a la base 2 per a cada cos. En el cas que les persones interessades presentin més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte la darrera sol·licitud presentada, la qual anul·larà les presentades amb anterioritat.

5 borses de treball de professors/ores de música, especialitats: Piano acompanyant, Percussió, Viola, Dolçaina i Violí, per al Conservatori Professional de Música Municipal d’Albaida

https://pbs.twimg.com/profile_images/2851700549/825fd5a4b4001bd60423e57ceeef3d8b_400x400.png- Anunci de l’Ajuntament d’Albaida sobre informació pública de les bases i convocatoria del procediment selectiu per a la creació de les borses de treball temporal que s’hi citen.
ANUNCI
Per Resolució d’aquesta regidora delegada de personal, organització, modernització i participació, d’aquesta mateixa data, núm. 810/2017 s’ha donat aprovació a la convocatòria del procediment selectiu per a poder crear cinc borses de treball temporal de professors i/o professores de les distintes especialitats que es detallen per al Conservatori Professional de Música Municipal d’Albaida per a possibles substitucions i altres incidències, i sempre que es donen les raons i circumstàncies legalment establertes:
Nº. ESPECIALITATS
1.- PIANO ACOMPANYANT
2.- PERCUSSIÓ
3.- VIOLA
4.- DOLÇAINA
5.- VIOLÍ

Així mateix, s’ha donat aprovació a les bases reguladores del procediment de selecció d’aspirants, pel sistema de concurs de mèrits, el text complet de les quals està publicat en el tauler d’anuncis i en la seu electrònica de l’ajuntament d’Albaidaalbaida.sedelectronica.es”.
D’acord amb la base quarta la presentació d’instàncies sol·licitant l’admissió en el procediment selectiu serà de 10 dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la província de València. {del 25 de juliol al 3 d'agost de 2017, a.i.}
La qual cosa es fa pública per a coneixement dels interessats, i en compliment d’allò establert a les bases de la convocatòria aprovades.