miércoles, 21 de marzo de 2018

1 Educador/a Social adscrita a Acció Social, de l' Ajuntament de Lliçà d'Amunt (Barcelona)

En el Butlletí Oficial de la Província de 12 de març de 2018 han sortit publicades les Bases que han de regir la provisió mitjançant concurs-oposició lliure d'una plaça d'Educador/a social, adscrita al departament d'Acció Social en el personal laboral de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.
Aquestes bases es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, per tal que es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que s'estimin oportunes. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap al·legació es consideraran aprovades definitivament.
Simultàniament es convoca el procediment i s'inicia el termini per presentar les sol·licituds de participació.  www.llicamunt.cat/

1 Arquitecte/a Tècnic/a. Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona)

De remissió de l'anunci publicat al BOPB de data 13 de març de 2018, de convocatòria del procés selectiu per a la provisió de forma interina d'una plaça d'arquitecte/a tècnic/a, grup de classificació A2 de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Santa Eulàlia.
A partir de l'endemà de la data de publicació del present anunci, les persones aspirants tindran 20 dies naturals per a presentar sol·licitud i documentació requerida per a prendre part en aquest procés.{del 22 de març al 10 d'abril de 2018, a.i.}
Les bases es poden consultar al BOP esmentat, i també a la pàgina web de l'Ajuntament, www.ser.cat.

149 places de facultatiu/iva especialista en Pediatria i les seves àrees especifiques (subgrup A1) (núm. d'identificació PED. LLIURE-2018). Institut Català de la Salut

Resultado de imagen de Institut Català de la Salut pediatraInstitut Català de la Salut   RESOLUCIÓ SLT/500/2018, de 8 de març, de convocatòria específica del procés selectiu per a proveir places bàsiques de la categoria de facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques (PED. LLIURE-2018). Article 1. Fer pública aquesta convocatòria específica per proveir places bàsiques de la categoria de facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees especifiques (subgrup A1) (núm. d'identificació PED. LLIURE-2018).
Article 2. Aprovar les bases especifiques que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució que complementen i adapten les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, publicada al DOGC núm. 6988, de 2 de novembre de 2015, modificada per la Resolució SLT/55/2018 d'11 de gener, publicada al DOGC núm. 7542, de 24 de gener de 2018.
Annex 1
Bases especifiques
- 1 Normes generals. Aquesta convocatòria es regula pel previst en aquestes bases especifiques i, en allò que no es reguli en aquestes, per les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 6988, de 2.11.2015), modificada per la Resolució SLT/55/2018, d'11 de gener (DOGC núm. 7542, de 24.1.2018).
El sistema per resoldre el procés de selecció és el de concurs oposició, que es desenvoluparà segons el previst en aquestes bases.
El temari i el barem són els publicats a l'annex 2 i l'annex 3 respectivament.
- 2 Places convocades. L'objectiu de la convocatòria és l'adjudicació definitiva per concurs oposició pel torn lliure de les places bàsiques, que consten a l'annex 4 d'aquesta resolució, per a la categoria de:
- Facultatiu especialista en pediatria i les seves àrees especifiques (subgrup A1).
Del total de places convocades es reserven 11 places per a aquelles persones aspirants que tenen la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, d'acord amb el que preveu la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives i el punt 3 de l'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, pel qual s'aprova per a l'any 2017 l'oferta d'ocupació pública addicional (DOGC núm.7525 de 29.12.2017).
- 3 Requisits de participació. Pot participar-hi, la persona interessada que acrediti tenir els requisits previstos en la base 3 de les bases generals, que s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini d'inscripció i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.
Estar en possessió del títol oficial que habilita per a l'exercici professional de facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques.
- 4 Inscripció. La inscripció a la convocatòria s'ha de fer de forma telemàtica accedint al lloc web de l'Institut Català de la Salut (www.ics.gencat.cat). Un cop s'ha accedit al lloc web, cal clicar l'opció “Treballeu a l'ICS” i posteriorment clicar l'opció “Sistema de gestió de recursos humans” (SGRH), on la persona s'haurà d'identificar per iniciar la sessió a l'SGRH.
Un cop iniciada la sessió, cal anar a l'apartat “Selecció i provisió” i clicar l'opció del menú “Convocatòries de selecció”, accedint a una pantalla que pregunta: “Què vols fer?”. En aquesta pantalla cal clicar l'opció “Fer inscripció” dins l'apartat “Inscripcions” on apareixerà la convocatòria PED. LLIURE-2018, havent de clicar l'enllaç “Inscriure-s'hi” i seguir el procés indicat pel mateix sistema per formalitzar la corresponent inscripció de participació, d'acord amb el que preveu la base 4 de les bases generals.
Prèviament a fer la inscripció la persona aspirant ha d'introduir al “Gestor de currículum” del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), el títol acadèmic oficial de facultatiu especialista en pediatria i les seves àrees específiques que li dóna dret a participar en la convocatòria, en cas que aquest títol no estigui ja introduït.
Amb la inscripció, la persona aspirant dona el seu consentiment al tractament i publicació de les dades de caràcter personal i professional fins la finalització del procés amb la publicació de les places adjudicades al DOGC, d'acord amb el previst a la base 4 de les bases generals.
- 5 Termini d'inscripció. El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC. {del 22 de març al 10 d'abril de 2018, a.i.}
Annex 4
Distribució de les places convocades per la categoria de facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques:
Total de places convocades: 149.
Total de places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda: 11.

Borsa de treball de Tècnic/a d'Administració General (A1), de l'Ajuntament de Benifaió (Ribera Alta-València)

Resultado de imagen de benifaió comarcaAnunci de l'Ajuntament de Benifaió sobre aprovació de les bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics d'administració general (A1).
ANUNCI
Per Decret d'Alcaldia núm. 439 de 21 de febrer de 2018 s'han aprovat les bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball per a cobrir necessitats de personal en els llocs de Tècnic d'Adminis-tració General de l'Ajuntament de Benifaió, per concurs-oposició.
El text íntegre de les bases es troba publicat en el tauler d'anuncis i en la web municipal: www.benifaio.es
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils següents a la publicació del anunci en el BOP. {del 22 de març al 13 d'abril de 2018, a.i.}

Bolsa de trabajo de Administrativo/a (C1), del Ayuntamiento de Vilamarxant (Camp de Turia-València)

Resultado de imagen de vilamarxant comarcaAnuncio del Ayuntamiento de Vilamarxant sobre aprobación de bases y convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de funcionarios interinos, Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, administrativo.
anuncio
Con fecha 14 de marzo de 2018 se ha dictado resolución de la Segunda Tenencia de Alcaldía y Concejalía Delegada de Personal por la que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de procedimiento selectivo para la creación de bolsa de trabajo de funcionarios interinos, Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, administrativo.
Las bases de la convocatoria, así como los sucesivos anuncios correspondientes a este procedimiento se publicarán en tablón de edictos municipal y página web del Ayuntamiento de Vilamarxant: www.vilamarxant.es.
El plazo para presentar instancias será de 10 días naturales a partir del siguiente desde la publicación del presente anuncio. {del 22 de marzo al 3* de abril de 2018, a.i.}
Lo que se hace público para general conocimiento.

1 Director/a-Gerente del Patronato de Turismo y Playas de Alicante. Ajuntament d'Alacant.

Por acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, de fecha 1 de marzo de 2018, han sido aprobadas la segunda convocatoria y bases para cubrir el puesto de Director-Gerente del Patronato Municipal de Turismo y Playas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con arreglo a las siguientes:
BASES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EL PUESTO DE DIRECTOR-GERENTE DEL PATRONATO DE TURISMO Y PLAYAS
BASES

Primera.- Objeto. Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria para designar el puesto de Director-Gerente del Patronato Municipal de Turismo y Playas, organismo autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.1 apartado B) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local así como el artículo 13 de la Ley 7/ 2017, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y los artículos 16 y 17 de los Estatutos del Patronato Municipal de Turismo y Playas (en adelante “Patronato”).
Segunda.- Publicidad. Las bases de esta convocatoria se harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el Tablón de Edictos la Sede electrónica del Ayuntamiento de Alicante y en la Web del Patronato www.alicanteturismo.com. Para el resto de trámites del proceso de selección , la publicidad se llevará a cabo en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alicante y en la pagina web del Patronato. 
Tercera.- Nombramiento. El Director-Gerente será nombrado y cesado por la Junta Rectora del Patronato, de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos.
Cuarta.- Régimen Jurídico. El régimen jurídico del Director-Gerente será el de relación laboral de carácter especial de personal de alta dirección.
Quinta.- Funciones del puesto. Las atribuciones y funciones del puesto serán las recogidas en el articulo 17 de los Estatutos del Patronato.
Octava.- Retribuciones. La retribución bruta anual será de cincuenta y seis mil euros (56.000,00 €) brutos al año, incluidas dos pagas extraordinarias al año, en los meses de junio y diciembre.
Su salario se incrementará anualmente en la misma proporción que, en su caso, lo hagan las retribuciones que el resto del personal del Patronato, de acuerdo con lo que prevean las correspondientes leyes de los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Así mismo podrá percibir las dietas e indemnizaciones que procedan, con el mismo régimen que el resto de empleados del Patronato.
Décima.- Duración del contrato. La duración del contrato será de dos años, prorrogable por otros dos.
El contrato tendrá un periodo de prueba de seis meses.
Duodécima.- Requisitos de los aspirantes. 1.- Para ser admitido en el proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)
Tener la nacionalidad española. También podrán acceder como personal funcionario en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas:
- Los nacionales de estados miembros de la Unión Europea.
- El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mimas condiciones podrán participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.
- Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Todos estos aspirantes deberán acompañar a su solicitud documento que acredite las condiciones que se alegan.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación.
c) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño de las tareas. El Patronato Municipal de Turismo y Playas se reserva el derecho a someter a los aspirantes y antes de ser designada la persona que ocupará el puesto, a cuantas pruebas considere pertinentes para evaluar el cumplimiento de este requisito.
d) No hallarse en situación de separación, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública o empleo público.
e) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
f) Ser titulado superior de conformidad con el artículo 85 bis de la Ley de Bases de Régimen Local y, en concreto, licenciado universitario o la equivalencia que, en su caso, corresponda conforme al sistema de titulaciones universitarias, en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, en especial los relacionados con Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Derecho y Turismo. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación. Tanto la homologación como la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la Administración competente en cada caso.
En el caso de que opten al puesto funcionarios de carrera, estos deberán estar integrados en el Grupo A, subgrupo A1 y, en el caso de que opte personal laboral fijo de las Administraciones Públicas, deberá estar contratado en un puesto cuya clasificación profesional requiera titulación superior.
Si los aspirantes proceden del sector privado, se exigirá además de la titulación requerida más de cinco años de ejercicio profesional probado (deberá haber cotizado en el Grupo 1 de cotización, durante un mínimo de cinco años) y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad, en la gestión privada.
g) En relación a los conocimientos en idiomas, todos los aspirantes como mínimo deberán tener nivel superior de inglés, escrito y conversación.
2.- Los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesados, con referencia a la fecha de finalización del plazo señalado para la presentación de instancias.
3.- Todos los aspirantes deberán acompañar a su solicitud la documentación que acredite todas aquellas condiciones y títulos que se alegan.
Decimotercera.- Solicitudes. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se presentarán, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante [Nº 56 de 21/03/2018] {del 22 de marzo al 10 de abril de 2018, a.i.}, cumplimentando el modelo que se acompaña como anexo a las presentes Bases de la convocatoria, dirigido a la Presidenta del Patronato.
Documentación que deberá presentarse junto a la solicitud:
- Copia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente original y copia para su compulsa.
- Curriculum Vitae, en el que consten todos los títulos y experiencia laboral tanto en el sector privado como en la Administración Pública, en su caso, y demás meritos que puedan ser valorados por el órgano de selección e informe de Vida laboral.
- Documentación que acredite las titulaciones y méritos alegados, original y copia para su compulsa.
- Una memoria sobre un Plan Estratégico de actuación en materia de Turismo para la ciudad de Alicante, para los dos años próximos. Dicho documento no podrá ocupar más de veinte folios y se presentará en un sobre cerrado, independiente del resto de la documentación.
Las solicitudes se presentarán en el registro del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante (sito en la calle Cervantes nº 3, 1º. 03002 Alicante), o en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

1 Técnico/a Administración General (A1), del Ayuntamiento de Miramar (Valencia)

En el «Boletín Oficial de Valencia» número 152 de 8 de agosto de 2017 y número 37, de 21 de febrero de 2018, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de funcionario de carrera, Grupo A, Subgrupo A-1, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica y clase Superior, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».{del 22 de març al 20 d'abril de 2018, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la provincia de Valencia» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

3 plazas de Policía Local, del Ayuntamiento de Andorra (Teruel)

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel», número 43, de 1 de marzo de 2018, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Tres plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Andorra (Teruel), pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, a cubrir mediante el sistema de oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».{del 22 de marzo al 10 de abril de 2018, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel», en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Andorra y en la página web municipal del mismo. www.ayuntamientoandorra.es

martes, 20 de marzo de 2018

borsa de treball per a producció d'activitats culturals, de l'Institut de Cultura de Barcelona, amb la categoria d'auxiliars de suport logístic.

Oferta 1/2018
1. Identificació de la convocatòria. Bases que han de regir la convocatòria per a l'ampliació de la Borsa de treball per a producció d'activitats culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona, en la categoria d'Auxiliar de Suport Logístic.
- Categoria: Auxiliar de Suport Logístic
- Grup de titulació: C2
- Règim de treball: Contractes laborals temporals, segons les necessitats de l'ICUB.
- Jornada: segons necessitats i destí
- Horari: segons necessitats i destí
- Retribució: segons conveni vigent, amb els complements corresponents de dedicació, nocturnitat i festivitat.
- Ubicació: Els llocs que requereixi l'activitat
L'objecte d'aquesta convocatòria és l'ampliació de l'actual borsa de treball en la categoria d'Auxiliars de Suport Logístic per tasques de Producció d'Activitats Culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona (en endavant ICUB), per a contractacions laborals temporals, segons les necessitats de l'organització de diferents campanyes de l'ICUB.
Pel que fa referència a la perspectiva de gènere, aquestes bases contemplen allò que disposa l'Ajuntament de Barcelona en el 2n Pla d'Igualtat d'Oportunitats pel període 2015-2019 en quant a la promoció d'una presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
2. Descripció funcional
2. 1. Missió:
Fer suport en la gestió de la producció tècnica d'activitats o projectes culturals, com ara son exposicions, instal·lacions, espectacles de teatre, dansa, circ, de carrer, d'animació, de participació, infantils, populars, tradicionals, concerts de tot tipus de música, recitals de poesia, presentacions, etc.
2.2. Funcions:
- Fer suport als responsables de projecte o activitat en tot allò que afecte a l'establiment de les dimensions i configuració de l 'espai a utilitzar i ocupar, participant en el muntatge, desmuntatge d'infraestructures i equipaments tècnics i tancament del recinte.
- Fer suport en la gestió dels tràmits dels permisos d'utilització i ocupació dels espais públics necessaris o afectats.
- Fer suport als tècnics en tots aquells aspectes que impliquen modificació i adaptació dels espais on s'ha de produir l'esdeveniment, considerant el pressupost que se li haurà assignat.
...
3. Requisits de participació
3.1. Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
3.2. Estar en possessió del títol acadèmic de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (ESO), de tècnic (LOGSE) o equivalent o qualsevol altre de nivell superior.
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
3.3. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res. D'acord amb allò, establert a l'article 57.4 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i, per tractar-se d'una relació de caràcter laboral i no funcionarial, es podran presentar a aquesta convocatòria els estrangers amb residència legal a Espanya.
També podran ser admesos el/la cònjuge, descendents i descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als/les descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors/res, d’acord amb el que estableixen els articles 2 i 3 del Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer pels Estats membres de la UE i d’altres Estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
En tots els casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.
A més, aquelles persones candidates que accedeixen a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, o d’estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran d’acreditar el vincle de parentiu amb el/la nacional en virtut del/la qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquests/tes candidats/tes hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/la nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/a de dret del seu/seva cònjuge.
3.4. No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap Administració Pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
3.5. No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, tal i com especifica el nou apartat 5 de l'article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament civil, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant el temps que duri la relació laboral amb l'Institut de Cultura de Barcelona o mentre es formi part de la borsa de treball.
4. Sol·licitud de participació. Pels qui desitgin participar en aquesta convocatòria, és requisit imprescindible la presentació de la següent documentació:
- Instància i currículum degudament documentant, al Registre de l' Institut de Cultura de Barcelona, Rambla, 99 4ª planta, de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h i dijous tarda també de 15:30 a 17:30h, o en les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona dins l'improrrogable termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 20 de març al 9* d'abril de 2018, a.i.} La instància també podrà ser presentada per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

borsa de treball de Tècnic Especialista de Biblioteca (C1). Ajuntament de Viladecans

Per decret de la tinent d'alcalde, Sra. Elena Alarcón Méndez, de data 1 de març de 2018, ha estat aprovada la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de tècnics especialistes de biblioteca, subgrup C1, per a cobrir possibles nomenaments interins i contractacions de caràcter temporal de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Viladecans.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la presents bases i convocatòria al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya (DOGC). {del 21 de març al 9 d'abril de 2018, a.i.}
CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D´UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC ESPECIALITA BIBLIOTECA, SUBGRUP C1, de l'Ajuntament de Viladecans.
1.- Objecte. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de tècnics especialistes de biblioteca, subgrup C1, per a cobrir possibles nomenaments interins i contractacions de caràcter temporal de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Viladecans.
4. Requisits de les persones aspirants per a prendre part de la convocatòria:
Per participar al present procés selectiu les persones aspirants hauran de reunir els requisits que seguidament es relaciones, tots ells referits a la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
- Estar en possessió del títol de batxillerat superior o equivalent o en condicions d'obtenir-lo, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds. En cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar l'homologació de la titulació exigida pel Ministeri d'Educació i Cultura. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n'acrediti l'equivalència. Les persones aspirants estrangeres han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.
- Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o la d'algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran participar el cònjuge, així com els descendents d'ambdós i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i els descendents siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquin a càrrec dels seus progenitors.
Les persones estrangeres amb residència legal a l'estat espanyol podran accedir a les administracions públiques com a personal laboral en igualtat de condicions que les persones espanyoles.
- Haver complert els 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.
- En cas d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar l'homologació de la titulació exigida pel Ministeri d'Educació i Cultura. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n'acrediti l'equivalència. Els/les persones aspirants estrangers/es han d'estar en possessió d'algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria.
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un coneixement adequat de castellà i català tant en l'expressió oral com escrita.
- No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents a la plaça a proveir. I pel que fa a places reservades a persones amb discapacitat caldrà acreditar, a més a més, aquesta condició, d'acord amb les presents bases.
- No haver estat separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a aquelles per les quals hagi estat separada o inhabilitada. Les persones nacionals d'altres estats, no podran trobar-se inhabilitades o en situació equivalent, ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi l'accés a l'ocupació pública en el seu estat d'origen.
- No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
- Estar en possessió del certificat de nivell C1 de català de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística) o equivalent. En el cas de no es pugui acreditar documentalment la persona aspirant haurà de realitzar una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, i es qualificarà com a apte/a o no apte/a.
5.- Presentació de sol·licituds:
Les persones que desitgin prendre part a la present convocatòria hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància normalitzada que es publicarà a la Seu Electrònica (https://seu.viladecans.cat), dirigida a l'Il·lm. Sr. Alcalde President, ...

2 places d'Agent de la Policia Local (C2), 1 plaça d' Enginyer/a Técnic/a Informàtic/a, i borsa de treball de Tècnic/a d'Administració General (A1). Ajuntament de Salou .(Tarragona)

La Junta de Govern Local en data 25 de gener de 2018 va emetre, entre d'altres, el següent acord:
1. Aprovació de les bases específiques que regiran les convocatòries dels processos selectius derivats de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l' 2017, que es detallen a continuació i es transcriuen al final d'aquest acord com a document annex de l'I al III.
- Bases específiques de la convocatòria per a l'accés, mitjançant concurs-oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local, integrades a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2 de titulació, incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2017. ANNEX I
- Bases específiques del procediment selectiu, per a la provisió de sis places d'administratiu/va, integrades a l'escala d'administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1 de titulació, en règim de funcionari/ària de carrera, a cobrir pel sistema de concurs-oposició torn reservat a promoció interna. ANNEX II
- Bases específiques de la convocatòria per a l'accés, mitjançant concurs-oposició per promoció interna, d'una plaça de d'enginyer/a tècnic/a informàtic/a, grup a, subgrup a2 de titulació, integrada a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, grup a, subgrup a2 de titulació, en règim de funcionari/a de carrera. ANNEX III
2. Aprovació de les bases específiques de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de tècnics/ques d'administració general, que es transcriuen al final d'aquest acord com a document ANNEX IV.
Aquestes bases específiques s'han publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 41 de data 27 de febrer de 2018, anunci número 2108-01580.
Les sol·licituds per prendre part en aquest en aquests processos de selecció es podran presentar un cop es realitzi i publiqui la seva convocatòria concreta.

subvenciones a asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos de primaria y/o secundaria de la provincia de Alicante con destino a la realización de proyectos educativos, anualidad 2018. Diputació d'Alacant.

BDNS(Identif.):390050
Extracto de los Decretos de la Sra. Diputada de Familia y Ciudadanía núm. 10088, de fecha 26 de febrero de 2018, y núm. 10113, de fecha 7 de marzo de 2018, de corrección del anterior, por el que se convocan subvenciones a asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos de primaria y/o secundaria de la provincia de Alicante con destino a la realización de proyectos educativos, anualidad 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primero. Beneficiarios:
Podrán concurrir a la presente convocatoria aquellas Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de centros educativos de primaria y/o secundaria radicados en la provincia de Alicante, e inscritas en el Registro de Asociaciones correspondiente.
No podrán acogerse a esta convocatoria aquellas entidades que ya disfruten de una subvención nominativa de la Diputación para la misma actividad y/o programa.
Segundo. Objeto:
Serán subvencionables aquellas actuaciones de promoción y/o fomento de la igualdad de género entre el alumnado dentro de la comunidad educativa y cuyos/as destinatarios/as sean alguno o algunos de los grupos siguientes: 
· Profesorado
· Estudiantes
· Familias
· Equipo directivo del centro educativo
· Educadores/as
· Personal auxiliar de los centros
· Coordinadores de igualdad y convivencia de los centros
· Personal de gabinetes psicopedagógicos o de orientación educativa
· Responsables en materia de educación a nivel municipal
En este sentido son subvencionables actividades formativas, de promoción, de información, prevención, divulgación, sensibilización o similares, dirigidas a toda la comunidad educativa anterior y que estén encaminadas a:
· El cuestionamiento y la ruptura de roles y estereotipos de género existentes y el fomento del empoderamiento de niñas y jóvenes.
· El fomento de las nuevas masculinidades.
· La prevención de la violencia de género entre adolescentes y jóvenes.
· La promoción de una imagen igualitaria de hombres y mujeres alejada de estereotipos que denigren, cosifiquen y/u objetualicen sexualmente a las mujeres.
· La resolución pacífica de conflictos y el fomento de la igualdad, la tolerancia y el respeto como premisas básicas para una buena convivencia.
· La promoción de la igualdad de trato y no discriminación por motivos de identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, religión, creencia, etnia, diversidad familiar, cultura, lengua, diversidad funcional o cualquier otro motivo de intolerancia.
Gastos subvencionables:
· Los gastos de honorarios de colaboradores/as externos procedentes de la realización de talleres, ponencias, conferencias…
· Los gastos relacionados con el alquiler de espacios y elementos técnicos necesarios para el desarrollo de la actividad propuesta.
· La adquisición de material didáctico de coeducación como soporte para la realización de las actividades propuestas.
· Gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado siempre que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma de acuerdo con el apartado 7 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS).
· En general, los gastos corrientes relacionados con el objeto de la subvención y que no estén excluidos expresamente en la base sexta de la convocatoria.
Quedan expresamente excluidos de la presente convocatoria:
1.
  ...
Cuarto. Cuantía:
Las subvenciones previstas en la presente Convocatoria se concederán con cargo a los créditos consignados en la aplicación presupuestaria 23.2318.4830100, del presupuesto Provincial para el ejercicio 2018 por una cuantía máxima de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €), pudiendo alcanzar hasta el 100% de la cantidad solicitada como subvención, sin que en ningún caso pueda, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, superar el coste de la actividad a desarrollar por la Entidad local beneficiaria, con el límite de 2.500 euros por entidad.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de las solicitudes y demás documentación será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.-Alacant Nº 55 de 20/03/2018), por conducto de la Base Nacional de Subvenciones, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación. En caso de que el último día del plazo fuese inhábil, éste se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. {del 21 de marzo al 12 de abril de 2018, a.i.}

58 edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto, edición 2017/2018. Fundación Coca-Cola.

Con el fin de estimular el interés por la literatura y la escritura de los más jóvenes, la Fundación Coca-Cola, convoca, con carácter nacional, la 58 edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto, edición 2017/2018, de acuerdo con las Bases del mismo que se encuentran publicadas en la dirección https://www.fundacioncocacola.com/concursojovenestalentos/participa

ayudas destinadas a fomentar la cooperación internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa INNOGLOBAL), del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E.

BDNS (Identif.): 389656.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primero. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las ayudas objeto de esta convocatoria las empresas que estén válidamente constituidas y tengan domicilio fiscal en España.
Segunda. Objeto. Las ayudas se destinan a fomentar la cooperación internacional en actividades de investigación y desarrollo (I+D). Se financiará la participación de las empresas españolas integrantes de consorcios internacionales que participen en los programas internacionales que se relacionan en el Anexo I de la convocatoria.
Los proyectos objeto de ayuda serán proyectos de I+D, en la modalidad de proyectos individuales, y podrán incluir actividades de investigación industrial y/o desarrollo experimental. Deberá acreditarse asimismo el carácter internacional de los proyectos.
Tercero. Bases reguladoras. Orden ECC/1333/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 («Boletín Oficial del Estado» núm. 159, de 4 de julio de 2015).
Cuarto. Financiación. La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria para el periodo 2018-2021 es de 7.500.000 euros en concepto de subvenciones.
Las ayudas que se concedan se financiarán con cargo al patrimonio del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI E.P.E.).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa comenzará el día 7 de mayo de 2018 y finalizará el día 5 de junio de 2018, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.

Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca" correspondiente al año 2018

BDNS (Identif.): 389945.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
Primero. Objeto y finalidad. Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca", en régimen de concurrencia competitiva.
El Premio tiene como finalidad reconocer el mérito en la creación dramatúrgica mediante la distinción de la obra teatral de un autor novel.
Segundo. Beneficiarios. Autores noveles de teatro, españoles y nacionales de otros Estados de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Se entiende por autor novel aquel que todavía no haya estrenado de forma pública más de una obra en circuitos de exhibición con rendimientos de taquilla. A tal efecto, quedarán excluidas de este cómputo las piezas de teatro breve.
Tercero. Bases reguladoras. Orden CUL/330/2008, de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca" (BOE núm. 39, de 14 de febrero), modificada por Orden ECD/1232/2012, de 30 de mayo (BOE núm. 138, de 9 de junio).
Cuarto. Cuantía. La dotación económica del Premio es de 10.000,00 euros con cargo al concepto 488 del Programa 18.107.335B, cuantía que no podrá dividirse.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.{del 21 de marzo al de abril de 2018, a.i.}
Sexto. Otros datos. Los solicitantes deberán presentar obras teatrales de tema original cuya duración sea la normal de un espectáculo dramático completo, no admitiéndose piezas de teatro breve ni adaptaciones. Las obras podrán estar escritas en cualquiera de las lenguas oficiales de España.

400 becas para participar en el programa nacional "Aulas de la Naturaleza" durante el verano de 2018

BDNS (Identif.): 389900.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicará el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.
Alumnado matriculado en centros españoles en territorio nacional sostenidos con fondos públicos:
- Alumnado que no presenta necesidades educativas especiales: Estar cursando 5.º o 6.º curso de Educación Primaria o 1.º de Educación Secundaria Obligatoria y tener una edad comprendida entre los 11 y 14 años a fecha 31 de diciembre de 2018.
- Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: estar diagnosticado como alumno con necesidad específica de apoyo educativo por presentar necesidades educativas especiales, cursar Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Educación Básica Obligatoria y tener una edad comprendida entre los 11 y 16 años a fecha 31 de diciembre de 2018.
Segundo. Objeto. Becas para la participación en las actividades del programa "Aulas de la Naturaleza" durante el verano de 2018.
Tercero. Bases reguladoras. Orden ECI/1815/2005, de 6 de junio (BOE del 15), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas y ayudas al estudio por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Cuarto. Cuantía. Se convocan becas para un total de 400 alumnos. El presupuesto máximo destinado a las becas asciende a 314.000,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado y finalizará el 18 de abril de 2018. (Previamente, hasta el día 11 de abril, los alumnos aportarán a sus centros educativos el Anexo I "Datos del alumno/a y autorización familiar" de la convocatoria junto con la documentación acreditativa necesaria).
Sexto. Otros datos. La documentación requerida para participar en esta convocatoria, será la siguiente:
- Anexo I- Datos identificativos del alumno y autorización familiar que se entregará en el centro para la cumplimentación de la solicitud.
- Documentación acreditativa de las circunstancias familiares establecidas en el apartado noveno de la convocatoria que se adjuntará en soporte electrónico al formulario de solicitud accesible por vía telemática en el enlace https://sede.educacion.gob.es, sección "Trámites y Servicios".
- Anexo II- Datos complementarios para la tramitación por el centro de la solicitud.
Registro de las solicitudes: el registro de la solicitud se realizará de manera telemática por los centros educativos de los alumnos en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Febrero de 2018: tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. Banco de España

Febrero de 2018
Tipos de referencia1
Porcentaje
1) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España
1,900
2) Tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro (referido al mes anterior)
1,870
1 La definición y forma de cálculo de estos índices se recogen en la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio («BOE» de 6 de julio).