lunes, 27 de marzo de 2017

1 plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de Serveis Jurídics. Ajuntament de Lloret de Mar. ( Girona )

De conformitat amb l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 17/02/2017, es convoca el concurs-oposició per cobrir una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de Serveis Jurídics, vacant a la plantilla de personal funcionari.
Les Bases amb les Condicions que regeixen aquesta convocatòria, apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 43 de data 2 de març de 2017 i en el BOE núm. 63 de data 15 de març de 2017.
Les instàncies adreçades a l'Alcalde-President de la Corporació, es presentaran a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, durant el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest Edicte en el DOGC [núm 7337, de 27/03/2017] {del 28 de març al 18* d'abril de 2017, a.i.}, i s'haurà de manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en les bases de la convocatoria.
A la instància s'hi adjuntarà:
- Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.
- Fotocòpia de la titulació requerida.
- "Currículum Vitae" de cada aspirant, en el que hauran de fer constar els llocs de treball fins el moment de la presentació, especificant el tipus de tasca, càrrec, temps, etc.
- Certificació acreditativa dels mèrits que al·leguin per a la fase de concurs.
- Acreditació dels coneixements de llengua catalana i, si els/les aspirants no són de nacionalitat espanyola, de llengua castellana.
- Resguard del pagament de la taxa de 25€ establerta en les ordenances fiscals d' aquesta Corporació, en concepte de tramitació de les proves de selecció.
- Qualsevol altre documentació requerida a les bases específiques de la convocatoria.
Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les instàncies que es presentin en les oficines de correus hauran d'anar en sobre obert perquè siguin datades i segellades abans de ser certificades.
Així mateix, les successives actuacions d'aquesta convocatòria es faran públiques en el BOP de Girona, en el web municipal i/o en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Es fa públic per a general coneixement.  [www.lloret.cat]

borsa de treball de tècnics/iques educadors/ores de l'escola bressol municipal. Ajuntament de l'Arboç (Tarragona)

Es fa pública la convocatòria de les següents places amb indicació del BOPT on s'han publicat íntegrament les respectives bases:

DESCRIPCIÓ ACORD D'APROVACIÓ BOPT CONVOCATÒRIA

Convocatòria d'un concurs-oposició Acord Junta de Govern Local BOPT nº 54 Lliure per la creació d'una borsa de data 29 de desembre 17/03/2017 de Tècnics/ques Educadors/res de 2016 Escola Bressol Municipal, personal Laboral temporal.  [www.arbocenc.org]

Borses de treball: diplomat/da en infermeria, educador/a social, tècnic/a de centres de disminuïts psíquics, auxiliar sanitari/ària, auxiliar sanitari/ària. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Annex 1
Bases de la convocatòria
1. Normes generals
1.1. Es convoca el procés selectiu per formar part dels blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el qual s'ajusta al que estableixen el VI Conveni col·lectiu únic de l'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya; el Text de refosa de l'Acord de creació i funcionament de la borsa de treball del personal laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril; el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera; la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social; el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; el Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat; el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional; la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i aquestes bases.
1.2. L'objectiu d'aquest procés de selecció és ampliar els blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies com a instrument objectiu per a la selecció de personal amb contractació laboral temporal per atendre les necessitats del servei a prestar i per a la provisió de llocs de treball vacants i substitucions, mentre no es dugui a terme la provisió definitiva dels llocs mitjançant els procediments que estableix la normativa vigent.
1.3. Als efectes d'aquesta convocatòria i de conformitat amb el que estableix el punt 2.1 del Text de refosa de creació i funcionament de la borsa de treball del personal laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es consideren categories finalistes les que es detallen a continuació:
grup B, diplomat/da en infermeria
grup B, educador/a social
grup C2, tècnic/a de centres de disminuïts psíquics
grup D1, auxiliar de geriatria
grup D1, auxiliar sanitari/ària
Als efectes d'aquesta convocatòria, les categories professionals grup D1, auxiliar sanitari/ària, i grup D1, auxiliar de geriatria, es constitueixen en una mateixa borsa de treball.
En aquest sentit, el punt 5.1.4 del Text de refosa estableix que es comptabilitzen els serveis prestats com a personal funcionari de carrera i/o personal interí dels cossos de diplomatura, educació social, diplomatura, salut pública i cos auxiliar tècnic/a de clínica - vetllador/a com a mèrits a computar per a les categories professionals de grup B, educador/a social, grup B, diplomat/da en infermeria i grup D, auxiliar de geriatria - sanitari/ària respectivament.
1.4. En aquest procés es respecta la normativa aplicable pel que fa als aspirants que tenen reconeguda la condició legal de persona discapacitada.
1.5. Definició dels blocs objecte d'aquesta convocatòria
Les persones participants en aquest procés han d'indicar a la sol·licitud de participació el bloc en el qual volen participar, tenint en compte la informació següent:
Bloc 1: S'hi poden inscriure les persones que, d'acord amb aquesta convocatòria i de manera expressa, sol·licitin formar part d'aquest bloc, sempre que hagin prestat serveis al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins al 30 de setembre de 2016 en llocs de treball de la categoria professional a la qual es vulgui optar.
Bloc 3: S'hi poden inscriure les persones que, d'acord amb aquesta convocatòria i de manera expressa, sol·licitin formar part d'aquest bloc, sempre que no hagin prestat serveis al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins al 30 de setembre de 2016 en llocs de treball de la categoria professional a la qual es vulgui optar.
Les persones participants no poden ser incloses en més d'un bloc d'una mateixa categoria professional.
2. Requisits de participació a la convocatòria
Per poder ser admeses en aquesta convocatòria, les persones participants han de reunir els requisits generals i específics per ser contractades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb aquestes bases i amb la normativa específica vigent.
Els requisits de participació s'han de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i s'han de continuar complint durant tot el procés selectiu i durant el període de vigència de la borsa de treball.
2.1. Requisits generals:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.
També poden ser admesos/es els seus/les seves descendents, el/la cònjuge i les persones descendents del/de la cònjuge, tant dels ciutadans i ciutadanes espanyols/es com de les persones nacionals dels altres membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa a les persones descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.
D'acord amb la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, les persones estrangeres no comunitàries ni assimilades, d'acord amb la normativa vigent, amb residència legal a Espanya, poden participar en aquesta convocatòria d'accés d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, sempre que reuneixin els requisits exigits a la convocatòria i els que siguin exigits a la normativa vigent.
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Disposar, o estar en condició de fer-ho, de la titulació acadèmica que es detalla a continuació per a cada categoria professional, de conformitat amb el que preveu l'article 19 del VI Conveni col·lectiu únic:
Grup B, diplomat/da en infermeria: diplomatura en infermeria o titulació equivalent.
Grup B, educador/a social: diplomatura en educació social o titulació equivalent, o altres situacions que preveu la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomatura de la Generalitat: personal que, en el moment de la publicació de la convocatòria de selecció per a l'accés a l'especialitat, presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador/a social en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. Atès que la data de referència és indeterminada, cal entendre que hi poden participar les persones que acreditin haver prestat serveis com a educador/a social en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. En ambdós casos cal que les persones participants posseeixin alguna llicenciatura o diplomatura.
Grup C2, tècnic/a de centres de disminuïts psíquics: títol de batxiller, de tècnic/a superior corresponent a cicles formatius de grau superior, de tècnic/a especialista corresponent a formació professional de segon grau o equivalent.
Grup D1, auxiliar sanitari/ària: títol de tècnic/a especialista corresponent a formació professional de primer grau, branca sanitària o equivalent.
Grup D1, auxiliar de geriatria: títol de graduat/da en educació secundària, de graduat escolar, de tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a especialista corresponent a formació professional de primer grau o equivalent.
No obstant això, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria IV del VI Conveni col·lectiu únic, el personal laboral que presti serveis professionals a l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb un contracte de treball de caràcter temporal vigent en data 20 de novembre de 1998 pot participar en aquesta convocatòria si, en el supòsit de no reunir el requisit de la titulació prevista, disposa de la capacitat professional provada en relació amb la categoria professional a la qual opta i reuneix la resta de requisits establerts, llevat de les categories per a les quals es requereix una titulació específica.
A aquests efectes, s'entén com a capacitat provada l'experiència professional en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc, adquirida en activitats professionals anteriors, i demostrada durant el període de prova que preveu l'article 22.6 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Aquesta circumstància s'ha de fer constar en l'apartat de titulació del model de sol·licitud de participació.
D'altra banda, d'acord amb la disposició transitòria I del VI Conveni col·lectiu únic i només per substituir treballadors/es amb dret a reserva del lloc de treball, s'entén que el personal contractat amb anterioritat al 20 de novembre de 1998 que acrediti haver prestat serveis a l'Administració de la Generalitat i que participi a la mateixa categoria per a la qual va ser contractat pot participar en aquest procés selectiu sense complir el requisit de titulació, llevat dels casos en què, per llei, s'exigeixi la titulació. Aquesta circumstància s'ha de fer constar a l'apartat de titulació del model de sol·licitud de participació.
De conformitat amb l'article 43 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, que estableix que l'organització del Sistema públic de serveis socials ha de tenir el personal suficient amb la formació, la titulació, els coneixements, l'estabilitat laboral, la capacitat, el reconeixement social i laboral i les aptituds que calguin per garantir l'eficiència i l'eficàcia en la prestació dels serveis socials; d'acord amb la Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l'Acord de 7 d'octubre de 2015 del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència, que modifica parcialment l'Acord de 27 de novembre de 2008, sobre acreditació de centres i serveis socials del Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (BOE núm. 274, de 16 de novembre de 2015), que regulen els aspectes per acreditar la qualificació professional del personal auxiliar a les persones en situació de dependència; atesa l'Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015, per poder ocupar llocs de treball d'auxiliar de geriatria, les persones que abans del 21 de desembre de 2016 (data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre) disposin d'experiència laboral en aquesta categoria han d'estar en possessió de la qualificació corresponent, ja sigui mitjançant la possessió de la titulació oficial, els certificats de reconeixement d'experiència laboral o els certificats de professionalitat, o bé s'han de trobar en algun procés d'acreditació de qualificació professional o d'habilitació professional que preveu la normativa, abans de la data límit de 31 de desembre de 2017.
El personal sense experiència en el sector de la gerontologia que a partir del dia 21 de desembre de 2016 vulgui optar, per primer cop, a ocupar llocs de treball d'auxiliar de geriatria ha de disposar necessàriament de la titulació que estableix la normativa d'aplicació o bé el certificat de professionalitat que regula l'Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre.
d) Posseir la capacitat física o psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de la/les categoria/es professionals a la/les qual/s s'opti.
e) No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.
f) No haver estat exclòs/osa amb anterioritat ni trobar-se en algun dels supòsits d'exclusió previstos a la borsa de treball de personal laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, llevat que sigui pels motius que preveuen els apartats 7.1.c) i 7.1.d) del Text de refosa, és a dir, haver-ne estat exclòs per haver rebutjat dues ofertes de treball i/o haver renunciat a dues relacions contractuals amb el Departament. Aquests dos fets no impedeixen poder-se apuntar de nou a la borsa de treball.
2.2. Requisits específics:
Només poden participar al bloc 1 de la borsa de treball les persones que hagin prestat serveis en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en llocs de treball de la categoria professional a la qual es vulgui optar fins al 30 de setembre de 2016 i que no figurin a l'actual borsa de treball constituïda per alguna de les resolucions de constitució o d'ampliació anteriors.
Només poden participar al bloc 3 de la borsa de treball les persones que no estiguin incloses en els blocs 1 i 2 de la borsa de les mateixes categories a les quals es vulgui optar fins al 30 de setembre de 2016, i les que no figurin a l'actual borsa de treball constituïda per alguna de les resolucions de constitució o d'ampliació anteriors.
Poden participar en aquesta convocatòria les persones que han estat excloses anteriorment de la borsa de treball pels motius que preveu l'apartat 7.1.c i 7.1.d del Text de refosa de l'Acord de creació i funcionament de la borsa de treball del personal laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'1 de juny de 2016, és a dir, haver-ne estat excloses per haver rebutjat dues ofertes de treball i/o haver renunciat a dues relacions contractuals amb el Departament.
Només és possible la participació de les persones que figuren a l'actual borsa de treball si es volen incorporar a noves categories professionals.
3. Coneixements de llengua catalana
Els criteris de valoració dels coneixements de llengua catalana que estableixen aquestes bases són els que disposa el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
3.1. Els coneixements de llengua catalana requerits per a la participació en aquest procés de selecció són els següents:
Categories del grup B (B diplomat/da en infermeria i B educador/a social): estar en possessió de cursos i/o certificats de llengua catalana acreditatius de coneixements de nivell de suficiència de català (C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
Categoria del grup C (C2 tècnic/a de centres de disminuïts psíquics): estar en possessió de cursos i/o certificats de llengua catalana acreditatius de coneixements de nivell intermedi de català (B) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
Categories del grup D (D1 auxiliar sanitari/ària i D1 auxiliar de geriatria): estar en possessió de cursos i/o certificats de llengua catalana acreditatius de coneixements de nivell elemental de català (A elemental) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
No obstant la informació exposada en el paràgraf anterior, estan exemptes d'acreditar els coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos selectius anteriors de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat en què hi havia establerta una prova de català del nivell requerit o superior.
En aquests supòsits, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació la corresponent acreditació documental.
3.2. En el cas que les persones aspirants no aportin el certificat acreditatiu corresponent, l'òrgan convocant pot avaluar, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació amb la categoria professional a la qual s'opti. En el supòsit que, finalment, l'òrgan convocant disposi que és necessari avaluar els coneixements de llengua catalana, les persones que no superin aquesta prova seran declarades excloses del present procés. A aquest efecte, l'òrgan convocant pot disposar d'assessors/es en matèria lingüística.
3.3. Les equivalències als nivells esmentats s'estableixen segons el que disposa l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.
4. Coneixements de llengua castellana
4.1. Les persones participants en el present procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola, amb l'excepció, per una banda, de les persones nacionals d'un estat que tingui com a llengua oficial la llengua castellana i, per altra banda, les que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés, han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la categoria professional a la qual s'opti.
4.2. En el cas que les persones aspirants no aportin el certificat acreditatiu corresponent, l'òrgan convocant pot avaluar, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació amb la categoria professional a la qual s'opti. En el supòsit que, finalment, l'òrgan convocant disposi que és necessari avaluar els coneixements de llengua castellana, les persones que no superin aquesta prova seran declarades excloses en el present procés. A aquest efecte, l'òrgan convocant pot disposar d'assessors/es en matèria lingüística.
5. Sol·licituds de participació
5.1. Per prendre part en aquesta convocatòria les persones interessades han de presentar el model normalitzat de sol·licitud adreçat al secretari general del Departament en el registre de les unitats que consten a la base 5.2 o per qualsevol mitjà que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
5.2. Les sol·licituds de participació en model normalitzat estan a disposició de les persones interessades als registres de les unitats que s'indiquen a continuació, a la intranet i a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treballiaferssocials.gencat.cat).
Registre General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: pg. del Taulat, 266-270, 08019 Barcelona.
Serveis Territorials a Barcelona: c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona, i c. Albareda, 2-4, 08004 Barcelona.
Serveis Territorials a Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
Serveis Territorials a Lleida: av. del Segre, 5, 25007 Lleida, i c. General Brito, 3, 25007 Lleida.
Serveis Territorials a Tarragona: av. Andorra, 7 bis (local 3), 43002 Tarragona, i c. Joan Baptista Plana, 29-31, 43005 Tarragona.
Serveis Territorials de Terres de l'Ebre: c. Ruiz de Alda, 33, 43780 Amposta, i c. de la Rosa, 9, 43500 Tortosa.
5.3. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 28 de març al 18* d'abril de 2017, a.i.}
5.4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones interessades donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.
5.5. En la sol·licitud de participació en aquest procés, les persones participants han d'indicar, a banda de la/es categoria/es professionals i el bloc per al qual participen, la disponibilitat de jornada o jornades a fer i l'àmbit o àmbits territorial/s als quals volen optar. La disponibilitat de jornada i l'àmbit territorial referit en la sol·licitud tenen una única consideració per a totes les categories professionals a les quals es participi i no es poden fer canvis un cop finalitzi el termini que estableix la base 7.2.
Els àmbits territorials als quals es pot optar són els següents:
Àmbit del Barcelonès: inclou els centres ubicats a la resta de comarques o municipis de la demarcació de Barcelona que no estiguin inclosos en els àmbits de Barcelona Central, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i Sant Llorenç Savall.
Àmbit de Barcelona Sud: inclou els centres ubicats a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf.
Àmbit del Maresme: inclou els centres ubicats a la comarca del Maresme.
Àmbit del Vallès Occidental: inclou els centres ubicats a la comarca del Vallès Occidental, amb excepció dels ubicats al municipi de Sant Cugat del Vallès.
Àmbit de Sant Llorenç Savall: inclou els centres ubicats en aquest municipi.
Àmbit de Barcelona Central: inclou els centres ubicats a les comarques de l'Anoia, el Bages, Osona i el Berguedà.
Àmbit de Girona: inclou tots els centres ubicats en aquesta demarcació.
Àmbit de Lleida: inclou tots els centres ubicats en aquesta demarcació, amb excepció dels ubicats a l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran.
Àmbit de les Terres de l'Ebre: inclou tots els centres adscrits als Serveis Territorials de Terres de l'Ebre.
Àmbit de la Conca de Barberà: inclou els centres ubicats a la comarca de la Conca de Barberà.
Àmbit de Tarragona: inclou tots els centres ubicats a la resta de comarques de la demarcació de Tarragona que no estiguin inclosos en l'àmbit territorial de la Conca de Barberà.
Àmbit de l'Alt Pirineu i Aran: inclou els centres ubicats a les comarques del Pallars Jussà i l'Alt Urgell.

bolsa de trabajo de Auxiliar de Protección Civil del Ayuntamiento de Los Alcázares. (Murcia)

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso-oposición para la constitución de una bolsa de trabajo de Auxiliar de Protección Civil del Ayuntamiento de Los Alcázares.
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Los Alcázares, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2017, se han aprobado las bases reguladoras, que han de regir el proceso selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Protección Civil.
Las Bases íntegras de la Convocatoria se encuentran expuestas en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Los Alcázares y en la página web municipal www.losalcazares.es, sito en Avda. Libertad, 38 de Los Alcázares, donde podrán consultar y solicitar los interesados información acerca de las mismas.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de concurso-oposición, ajustadas al modelo previsto en el Anexo II de estas bases, y dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Los Alcázares, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. [Número 71 Lunes, 27 de marzo de 2017] {del 28 de marzo al 17* de abril de 2017, a.i.}
En el caso de que no se presente en el registro de este Ayuntamiento sino en otros registros admisibles, se deberá remitir, dentro del plazo de presentación, fax al número 968 574490, indicando dicha circunstancia e identificando al aspirante, para su admisión.
Los aspirantes deberán presentar junto con la instancia, los documentos justificativos de reunir los requisitos exigidos, y demás documentación requerida. Los datos deberán acreditarse mediante originales o fotocopias compulsadas.
La instancia debe ir acompañada de resguardo o justificante acreditativo del ingreso de la cantidad de 22 €, en concepto de derechos de examen, mediante ingreso o transferencia en el código de cuenta cliente: ES 26 0487 0098 30 2081 000019 de la Caja de Ahorros de Murcia (Banco Mare Nostrum) a nombre del Ayuntamiento de Los Alcázares.
Los méritos y circunstancias que aleguen los aspirantes habrán de entenderse referidos al día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

1 plaza de Técnico Auxiliar de Mercado-Mercadillo. Ajuntament de Santa Pola. (Baix Vinalopo-Alacant)

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2017 del Ayuntamiento de Santa Pola, se aprobó la convocatoria y Bases Específicas para cubrir como interino una vacante de Técnico Auxiliar de Mercado-Mercadillo. 
Esta convocatoria se regirá por las indicadas Base s específicas, que estarán a disposición de los interesados en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, y en la página web:” www.santapola.es Empleo”. 
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas será de 15 días hábiles , contados a partir del siguiente a la publicación del Anuncio de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.[Nº 60 de 27/03/2017] {del 28 de marzo al 20 de abril de 2017, a.i.}
Los aspirantes serán convocados mediante anuncio ex puesto en el Tablón de Anuncios de la Corporación, y en la página web: “ www.santapola.es . Empleo.” , para la realización de las pruebas selectivas en llamamiento único, siendo excluidos de este proceso quienes así no lo hicieran. 
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los interesados.

bolsa de trabajo de Técnico Auxiliar de Archivo-Biblioteca. Ajuntament de Santa Pola. (Baix Vinalopó-Alacant)

http://blogs.laveupv.com/imatges/blogaires/santapola1.jpgAjuntament de Santa Pola. BASES BOLSA TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVO-BIBLIOTECA.
Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local en ses ión celebrada el día 10 de marzo de 2017 del Ayuntamiento de Santa Pola, se aprobó la convocatoria y Bases Específicas para la creación de una bolsa de trabajo de Técnico Auxiliar de Archivo-Biblioteca. 
Esta convocatoria se regirá por las indicadas Bases específicas, que estarán a disposición de los interesados en el Tablón de Anun cios de este Ayuntamiento, y en la página web:” www.santapola.es Empleo”. 
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas será de 15 días hábiles , contados a partir del siguiente a la publicación del Anuncio de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.[Nº 60 de 27/03/2017] {del 28 de marzo al 20 de abril de 2017, a.i.}
Los aspirantes serán convocados mediante anuncio ex puesto en el Tablón de Anuncios de la Corporación, y en la página web: “ www.santapola.es . Empleo.” , para la realización de las pruebas selectivas en llamamiento único, siendo excluidos de este proceso quienes así no lo hicieran. 
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los interesados.

1 Oficial Mecánico Parque Móvil. Ajuntament de Santa Pola.(Baix Vinalopó-Alacant)

http://blogs.laveupv.com/imatges/blogaires/santapola1.jpgAjuntament de Santa Pola. BASES OFICIAL MECÁNICO PARQUE MÓVIL.
Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2017 del Ayuntamiento de Santa Pola, se aprobó la convocatoria y Bases Específicas para cubrir interinamente una vacante de Oficial de Mecánico Parque Móvil. Esta convocatoria se regirá por las indicadas Base s específicas, que estarán a disposición de los interesados en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, y en la página web:” www.santapola.es Empleo”. 
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas será de 15 días hábiles , contados a partir del siguiente a la publicación del Anuncio de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. [Nº 60 de 27/03/2017] {del 28 de marzo al 20 de abril de 2017, a.i.}
Los aspirantes serán convocados mediante anuncio expuesto en el Tablón de Anuncios de la Corporación, y en la página web: “ www.santapola.es . Empleo.” , para la realización de las pruebas selectivas en llamamiento único, siendo excluidos de este proceso quienes así no lo hicieran. 
Lo que se hace público para general conocimiento d e todos los interesados.

bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo. Ajuntament de Santa Pola.(Baix Vinalopo-Alacant)

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local en ses ión celebrada el día 10 de marzo de 2017 del Ayuntamiento de Santa Pola, se aprobó la convocatoria y Bases Específicas para la creación de una bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo. 
Esta convocatoria se regirá por las indicadas Bases específicas, que estarán a disposición de los interesados en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, y en la página web:” www.santapola.es Empleo”.  
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas será de 15 días hábiles , contados a partir del siguiente a la publicación del Anuncio de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.[Nº 60 de 27/03/2017]{del 28 de marzo al 20 de abril de 2017, a.i.}
Los aspirantes serán convocados mediante anuncio ex puesto en el Tablón de Anuncios de la Corporación, y en la página web: “ www.santapola.es . Empleo.” , para la realización de las pruebas selectivas en llamamient o único, siendo excluidos de este proceso quienes así no lo hicieran. 
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los interesados.

Explotación servicios de temporada de Playa del término municipal de Dénia. Ajuntament de Dénia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Dénia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría – Negociado de Contratación  
c) Obtención de documentación e información:  
http://www.lasprovincias.es/prensa/noticias/201204/12/fotos/7893325.jpg1) Dependencia.- Secretaría  
2) Domicilio.- Pl. Constitució, 10  
3) Localidad y código postal.- Dénia - 03700  
4) Teléfono.- 966467014  
5) Correo electrónico.- contractacio@ayto-denia.es 
6) Dirección de Internet del perfil del contratante . www.denia.es  
7) Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta el último día de presentación de ofertas.  
d) Número de expediente: 1E50/2/17 
2. Objeto del contrato
a) Descripción: Explotación de los servicios de temporada de playa del término municipal de Dénia para la anualidad 2017. 
b) División por lotes: Si, según Pliego de prescripciones técnicas. 
c) Duración de la autorización: Una temporada (año 2017)  
d) Prórroga: No.  
3. Tramitación y procedimiento:  
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de adjudicación, en su caso: Varios criterios, los establecidos en la cláusula P) del pliego de condiciones administrativas. 
4. Presupuesto base de licitación Las ofertas se re alizarán por el presupuesto de licitación anual, al alza, para los lotes que a con tinuación se detallan: 
Hamacas y sombras 
Les Bovetes (C/Passarell) C-03 Hamacas y sombras 100 m2 PBL (€) 1.000,00 
Las Marinas (Albaranas) C-12.01 Hamacas y sombras 100 m2 PBL (€) 1.000,00 
5. Garantías exigidas: 
Provisional.- No. 
Definitiva .- 5% del precio de adjudicación.  
6. Requisitos específicos del contratista: 
 a) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica o profesional: Si, según lo indicado en el apartado I) del pliego de condicione s administrativas 
 b) Otros requisitos específicos: No 
c) Contratos reservados: No 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: Hasta que cumplan 15 días naturales desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.[Nº 60 de 27/03/2017 ] {del 28 de marzo al 11 de abril de 2017, a.i.}
b) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Atención al Público (Registro de Entrada), de lunes a viernes de 9 a 14,00 horas. 
2. Domicilio: Pl. Constitució, 10 
3. Localidad y código postal: Dénia - 03700 
c) Admisión de variantes: No 
8. Apertura de Ofertas: Se indicará a través de la Página Web del Ayuntamiento de Dénia. 
9. Gastos de Publicidad: A cargo de los adjudicatar ios. 
10. Otras informaciones: La explotación está someti da a la preceptiva autorización anual del Servicio Provincial de Costas.

10 puestos de Agentes de la Policía Local (C1), turno libre, por el sistema de concurso-oposición. -Convocatoria 17/02- Ajuntament de Calp.

Por Decreto del Concejal delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos n.º 2017/00783, de 17 de marzo de 2017, se ha acordado corregir los errores observados en las bases de la Convocatoria 17/02 para la selección interina de 10 puestos de AGENTES POLICIA LOCAL, turno libre, por el sistema de concurso-oposición. 
El texto íntegro de estas bases podrán consultarse en el Tablón de Edictos y página web de este Ayuntamiento. [www.calp.es]
El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente de la presente publicación. [BOP-Alacant Nº 60 de 27/03/2017] {del 28 de marzo al 18* de abril de 2017, a.i.}
Lo que se hace público para general conocimiento y oportunos efectos.

2 plazas de especialista en sistemas de seguridad y 1 plaza de especialista en inteligencia de seguridad, del Banco de España.

La Comisión Ejecutiva de esta entidad, en su sesión de 16 de marzo de 2017, tomó el acuerdo de convocar los siguientes procesos selectivos:
- Proceso selectivo para proveer una plaza en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de especialista en inteligencia de seguridad.
http://www.coolabora.com/wp-content/uploads/2013/09/Redes-sistemas-y-seguridad.jpg- Proceso selectivo para proveer dos plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de especialista en sistemas de seguridad.
Las bases que rigen estos procesos están disponibles en el sitio web (www.bde.es -empleo y becas) y también pueden solicitarse en el Registro General (calle Alcalá, 48, 28014 Madrid) y en las sucursales del Banco.

Premios Nacionales de Comercio Interior, 2017

BDNS (Identif.): 339282
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primero.- Beneficiarios. Los premios se convocan en tres modalidades: ayuntamientos, centros comerciales abiertos y pequeño comercio.
Segundo.- Objeto. Los Premios Nacionales de Comercio Interior fueron creados por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 16 de julio de 1997, con objeto de reconocer la especial labor de los Ayuntamientos en sus actividades de renovación urbana comercial en el centro de las ciudades y de los pequeños comercios en su labor de desarrollo comercial y modernización empresarial, mediante la mejora de la tecnología y la asociación de empresas.
Tercero.- Bases reguladoras. Las bases reguladoras de los Premios Nacionales de Comercio Interior se encuentran recogidas en la Orden ITC/846/2011 de 29 de marzo.
Cuarto.- Dotación. El Premio Nacional al Pequeño Comercio y el Premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos están dotados con 4.000 euros cada uno. El Premio Nacional a Ayuntamientos tiene carácter honorífico, sin dotación económica. Se podrán otorgar accésit y menciones de cada una de las modalidades que tendrán carácter honorífico.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. Las candidaturas podrán ser presentadas hasta el día 28 de abril de 2017 incluido. La solicitud se formalizará en el modelo normalizado que figura como anexo de la convocatoria y en la web http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior/Premios/Paginas/Convocatorias-de-los-Premios-Nacionales-de-Comercio-Interior-.aspx.
Los candidatos que hubieran presentado sus solicitudes en la convocatoria de 2016 podrán solicitar que se tenga por reproducida dicha solicitud con la documentación que adjuntaron, sin perjuicio de aportar cualquier otra que estimen pertinente.

1 plaza de Trabajador/a Social, laboral a tiempo parcial (75%), mediante el sistema de concurso- oposición, de la Mancomunidad La Serranía

ANUNCIO 
La instancias para participar en esta convocatoria se dirigirán a la Presidenta de la Mancomunidad y se presentarán en el Registro General o en la forma que se determina en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 10 días naturales, a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.[núm 60 de 27-III-2017] {del 28 de marzo al 6 de abril de 2017, a.i.}
El texto íntegro de las bases está publicado en el tablón de anuncios de la Entidad y en la página web ‹www.laserrania.es›. 
http://www.laserrania.es/sites/default/files/images/bugarracomollegar.pngLo que se hace público a los efectos oportunos. 

borsa d’educadors/es socials, mitjançant concurs-oposició, de l’Ajuntament de Gandia (Safor-València)

ANUNCI 
Les sol·licituds per a participar en el procés s’han de presentar en el registre de l’Ajuntament de Gandia, en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de València [núm 60 de 27-III-2017], de conformitat amb el es preveu en l’art. 16 de la llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques.{del 28 de març al 18* d'abril de 2017, a.i.}
Les bases, aprovades per Decret número 2017-1355 del Regidor de Govern Delegat de l’Àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert, de data 07 de març de 2017, drets d’exàmen, requisits i resta d’informació, estan publicades al Tauler d’Anuncis de l'Ajuntament de Gandia i la pàgina web municipal (www.gandia.org)

Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para 2018. Convocatoria y Bases. Diputació d'Alacant.

BDNS(Identif.): 339477 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17. 3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
( http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index ) y en la web de la Diputación de Alicante, en el apartado “Ayudas” de la Oficina Virtual ( http://ov.dip-alicante.es
Primero.- Beneficiarios: Municipios y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante. 
http://4.bp.blogspot.com/_1q9pZVdltaU/S0FEJKBYcVI/AAAAAAAAAGg/lPVHtPxrjr0/S526/im16382Dibujo+se%C3%B1al+OBRAS.pngSegundo.- Objeto: El Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para 2018 tendrá como objetivo prioritario la financiación de las inversiones necesarias para la efectiva prestación por parte de los municipios de la provincia de los servicios obligatorios determinados en el artículo 26 de la L ey 7/1985 de 2 de abril, aunque se podrán incluir otras obras y servicios que sean de competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la misma le y, en la redacción dada a los mismos por le Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
Cuarto. Cuantía: La Convocatoria de bases de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, de tramitación anticipada y concurrencia competitiva ordinaria, tendrá una dotación económica estimada de 15.000.000,00 de euros para la anualidad 2018. 
La efectividad de la presente Convocatoria está sup editada a la entrada en vigor del Presupuesto Provincial de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que s e aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. De conformidad con el art. 58 del Real Decreto 887/ 2006 de 21 de julio del Reglamento General de Subvenciones, se establece un importe adicional máximo para la Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para 2018, de 10.000.000,00 € . 
El coste presupuestario mínimo de las obras deberá ascender a 30.000,00 € y el presupuesto máximo subvencionable así como el porcentaje de subvención provincial, en función del número de habitantes del municipio, se determinara de acuerdo con el siguiente cuadro de financiación: 
 ... 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Con el fin de proceder a la formación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, correspondiente a la anualidad 2018, se pone en conocimiento de los Ayuntamientos y Entidades menor es de esta provincia, que podrán formular la pertinente solicitud de inclusión, en el mencionado Plan, en el plazo de los dos meses siguientes a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.[Nº 60 de 27/03/2017]{entre el 28 de marzo y el 27 de mayo de 2017, a.i.}

2 plazas de Oficiales de Primera Administrativos (C1), del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga)

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 38, de 24 de febrero de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Dos plazas de Oficiales de Primera Administrativos, escala Administración General, subescala Administrativa, subgrupo C1, mediante el sistema de oposición libre.
En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 50, de 15 de marzo de 2017, se publicó un anuncio de la citada convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo indicar que por error en la publicación del «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» dicho plazo se dispuso como días naturales. {del 28 de marzo al 26 de abril de 2017, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las mismas. [www.fuengirola.es]

1 plaza de Oficial de Policía Local, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Murcia)

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 182, de 6 de agosto de 2016, rectificado en el número 228, de 30 de septiembre de 2016, y en el número 62, de 16 de marzo de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Oficial de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».{del 28 de marzo al 17* de abril de 2017, a.i.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

1 plaza de Técnico de Administración General de la Tesorería Municipal (A1), del Ayuntamiento de Castellón de la Plana (Castellón)

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núm. 24, de 25 de febrero de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Técnico de Administración General de la Tesorería Municipal, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica, Técnico Superior, subgrupo A1, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de libre.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana», en el ejemplar número 7996, de 9 de marzo de 2017.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».{del 28 de marzo al 18* de abril de 2017, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando proceda de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación aplicable. [www.castello.es]

2 plazas de Técnico de Administración General, (A1), - 1 en turno de personas con discapacidad- ,del Ayuntamiento de Albacete

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» números 26 y 30, de 3 y 13 de marzo de 2016, respectivamente, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica y clase de Única, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.
Una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica y clase de Única, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
Una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica y clase de Única, mediante el sistema de oposición, en turno de reserva a minusválidos.
Asimismo, las bases generales que regulan los procesos selectivos se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 11, de 29 de enero de 2010.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».{del 28 de marzo al 17* de abril de 2017. a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando proceda de conformidad con las bases, se harán públicos en «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete». [www.albacete.es]

2 plazas de Técnico Superior de Informática (A1), por el turno libre y oposición, del Ayuntamiento de Zaragoza

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 55, de 9 de marzo de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir el proceso selectivo para la provisión de:
Dos plazas de Técnico Superior de Informática, escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, Subgrupo A1, por el turno libre ordinario y el sistema selectivo de oposición.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».{del 28 de  marzo al 17* de abril de 2017, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando proceda de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las bases. [www.zaragoza.es]

domingo, 26 de marzo de 2017

Becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior y en la Representación Permanente de España ante la UNESCO, correspondientes al año 2017.

BDNS(Identif.): 338534
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural.
Segundo. Objeto.
Becas de formación práctica en gestión cultural, en instituciones culturales en el exterior, y en la Representación Permanente de España ante la UNESCO.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos.
Cuarto. Cuantía.
Dotación mensual: El importe mensual a percibir por todos los conceptos dependerá del destino de la beca elegida:
- Destinos en Europa: El importe bruto mensual de Londres y París será de mil ochocientos (1.800,00) euros.
- El resto de destinos europeos: El importe bruto mensual será de mil cuatrocientos ochenta (1.480,00) euros.
- Destinos de América y Asia: El importe bruto mensual será de dos mil cincuenta (2.050,00) euros.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contratará un seguro de accidentes y de asistencia médica primaria (sin gastos farmacéuticos) para cada uno de los becarios por el tiempo de duración de la beca.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".{del 26 de marzo al 25 de abril de 2017, a.i.}

se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo.

Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto la regulación de la pesquería de atún rojo (Thunnus thynnus) en el Atlántico Oriental al este del Meridiano 45º Oeste y Mediterráneo, las condiciones y características de la actividad extractiva y otras actividades relacionadas con ésta, y demás medidas de regulación del esfuerzo pesquero.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las normas contenidas en esta orden serán de aplicación a todos los buques pesqueros y almadrabas españoles que participen en la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo, las granjas ubicadas en aguas españolas y a los buques de otras nacionalidades que utilicen los puertos españoles para el desembarque de atún rojo.
Para la aplicación de esta orden se utilizarán las definiciones recogidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016, relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 302/2009 del Consejo, y en lo no previsto por él, en el punto 2 de la Recomendación CICAA 14-04.
Artículo 3. Censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca de atún rojo.
1. Para la gestión y distribución de la cuota asignada al Reino de España, la Secretaría General de Pesca establecerá un censo específico de buques y almadrabas autorizados a capturar de forma activa esta especie y que deberán estar en posesión de un permiso especial de pesca, ordenados en las siguientes flotas, que constituirán grupos independientes y cerrados:
a) Flota de cebo vivo del Cantábrico, Caladero Cantábrico Noroeste.
b) Flota de cañas y líneas de mano del Estrecho.
c) Flotas de palangre y línea de mano.
d) Flota de cerco del Mediterráneo.
e) Almadrabas.
f) Buques cañeros autorizados a pescar en aguas del Caladero Canario, en las condiciones establecidas en la disposición adicional segunda.
2. Tendrán derecho a ser incluidos en el censo específico, en el correspondiente grupo por modalidad y caladero, los buques o almadrabas que hubiesen obtenido autorización para el ejercicio de la pesca dirigida de atún rojo durante los seis años anteriores a mayo de 2008, y que lo hubiesen solicitado antes del 30 de abril de 2008, sin perjuicio de su actualización mediante inclusión de los buques cañeros del Caladero de Canarias a que se refiere la disposición adicional segunda y el párrafo siguiente, y de su actualización mediante las transmisiones y cesiones válidas de posibilidades de pesca conforme a la regulación de dichas transmisiones y cesiones prevista en el artículo 6 de la presente orden y en los equivalentes de las órdenes que preceden a la presente.
Asimismo, se podrá incluir en el censo una lista de buques cañeros del caladero canario en función de la habitualidad en la pesquería, la idoneidad de los buques y demás condiciones técnicas de los mismos.
3. La Secretaría General de Pesca publicará el Censo específico de buques y almadrabas autorizados a la pesca activa de Atún Rojo, indicando el arte y zona de pesca y sus actualizaciones, en el «Boletín Oficial del Estado»

3 plazas de Agente de la Policía Local, del Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona)

En el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña», número 7282, de 9 de enero de 2017, con corrección de errores en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña», número 7293, de 24 de enero de 2017 y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña», número 7326, de 10 de marzo de 2017, se publicaron íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Tres plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Policía, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».{del 26 de marzo al ... de abril de 2017, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios y en la página web de la Corporación. www.vilassardemar.cat

1 plaza de Técnico Medio, adscrita al Área Intervención-Intervención general, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre; de la Diputación Provincial de Tarragona

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 45, de 6 de marzo de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Técnico Medio, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, adscrita al Área Intervención-Intervención general, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo para la presentación de solicitudes empieza el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» y finaliza a los veinte días naturales, a contar desde el día siguiente de la última publicación de este extracto en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín Oficial del Estado».{del 26 de marzo al 18* de abril de 2017, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona», en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web www.diputaciodetarragona.cat.