lunes, 25 de septiembre de 2017

borsa de treball d' Auxiliar de Biblioteca (C2). Ajuntament de Silla (Horta Sud-València)

Anunci de l'Ajuntament de Silla sobre bases per a la selecció de personal no permanent: auxiliar de biblioteca.
ANUNCI
L'Ajuntament de Silla, per acord de la Junta de Govern Local, de 4 de setembre de 2017, va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d'una borsa de treball de personal no permanent (Auxiliar de biblioteca); les quals es reprodueixen a continuació:
BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL NO PERMANENT - AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Primera. Objecte
. L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria per a seleccionar personal no permanent i constituir una borsa de treball d'auxiliar de biblioteca, pel procediment de convocatòria pública mitjançant el sistema de concurs oposició, amb entrevista, equivalent a la classificació del grup professional C2.
Les persones que resulten integrades en la borsa cobriran les necessitats d'auxiliar de biblioteca, ja siga de personal laboral o de funcionari públic, de l'Ajuntament de Silla durant el temps en què hi estiga vigent.
Segona. Funcions. Les funcions del lloc de treball seran en jornada partida I, entre d'altres, les següents:
-Desenvolupar les tasques d'informació, atenció, orientació i control dels usuaris de les biblioteques, així com les funcions administratives relacionades amb l'activitat de la biblioteca i el fons documental.
-Informar, orientar i atendre al públic sobre el funcionament de les biblioteques, localització i accés als seus fons.
-Tramitar els préstecs de fons documentals, inscripcions i dades estadístiques.
-Controlar, atendre, recolzar en la classificació i catalogació dels documents de la biblioteca
-Col·laborar i realitzar totes aquelles tasques administratives o similars que li siguen assignades.
Tercera. Normativa aplicable. La realització d'aquestes proves selectives es regirà, en tot allò que no preveuen aquestes bases, per les bases generals de proves selectives vigents de l'Ajuntament de Silla (Butlletí Oficial de la Província de data 26 de juliol de 2010 i 3 d'abril, 9 d'agost de 2014 i 18 de desembre de 2015), i per la resta de normativa aplicable.
Quarta. Requisits de les aspirants. Per a prendre part en les proves selectives les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents:
Haver complit 16 anys d'edat i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
Tenir la nacionalitat espanyola o al ser nacional d'altre Estat, complir l'establert en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre de l'Estatut bàsic de l'empleat.
Estar en possessió de la titulació que correspon al grup C2: Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. Les equivalències dels títols hauran de ser acreditades pels propis aspirants, mitjançant certificació expedida a l'efecte per l'Administració competent.
Posseir capacitat funcional suficient per a l'exercici de les funcions encomanades.
No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques.
Les persones aspirants hauran de posseir tots els requisits en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantenir-los fins a la incorporació efectiva al lloc de treball.
Cinquena. Instàncies i esmenes. Les persones aspirants hauran de presentar una sol·licitud en què hauran de manifestar, sota la seua responsabilitat, comptar amb tots els requisits exigits i el compromís d'aportar la documentació acreditativa. Els serveis municipals facilitaran model de sol·licitud. Hauran de presentar-la en el Registre General, ubicat a la plaça del Mercat Vell, número 4 de Silla o bé en la forma prevista en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administració comú.
En el cas d'enviar la sol·licitud i documentació a través d'alguna de les formes previstes a l'article 16.4 Llei 39/2015: serà NECESSARI enviar-les, igualment, abans que finalitze el termini de presentació, a l'atenció de l'Àrea de Recursos Humans, al número de fax: 961212223 o per correu electrònic a: rrhh@silla.es
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria i de les bases al Butlletí Oficial de la Província de València {del 26 de setembre al 10 d'octubre de 2017, a.i.}, en el tauler d'edictes de la Corporació i en la pàgina web municipal. L'anunci especificarà la data de finalització del termini.
Els aspirants hauran de manifestar, sota la seua responsabilitat. comptar amb tots els requisits exigits i el compromís d'aportar la documentació acreditativa, així com també la relativa als mèrits que pretenen al·legar per a la fase de concurs, quan siguen requerits a l'efecte pel Tribunal del procés.
A la sol·licitud caldrà d'adjuntar-hi la documentació següent:
-Fotocòpia del DNI
-Còpia compulsada de la titulació exigida (*) o de qualsevol altre requisit específic indicat en la convocatòria.
Posteriorment, les persones que passen a la fase de concurs hauran de presentar la documentació següent:
Currículum
Tots els documents que es pretenen fer valdre per al concurs de mèrits (*). Els documents hauran de ser originals o compulsats amb l'original. En cas contrari, els documents aportats no hi seran considerats.
Certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite l'experiència laboral, en el cas d'al·legar experiència laboral en funcions iguals o semblants per a la fase de concurs.
(*) Quant a les titulacions, l'aportació de documentació acreditativa d'una titulació suposarà tindre per acreditades les diferents titulacions inferiors necessàries per a accedir a la titulació efectivament acreditada.

2 becas de formación y prácticas para graduados/as en Relaciones Laborales, Diputació d'Alacant. 

BDNS(Identif.):361577
"De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Bases de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero: Beneficiarios:
Graduados/as en Relaciones Laborales que estén en posesión del título de Graduado/a en Relaciones Laborales con estudios finalizados con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, y que no hayan disfrutado anteriormente de la misma modalidad de beca que se solicita en el Área de RR.HH. de la Diputación de Alicante.
Segundo. Objeto.
Convocatoria pública para la concesión de dos becas de formación y prácticas para graduados/as en Relaciones Laborales, a fin de que estos/as puedan desarrollar de una manera práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, tras la obtención del correspondiente título, así como adquirir la experiencia profesional en las materias propias del ejercicio de la carrera de Grado en Relaciones Laborales, en el Área de Recursos Humanos.
Tercero. Bases reguladoras:
Bases por la que se habrá de regir la convocatoria para la concesión de dos becas de formación y prácticas para graduados/as en Relaciones Laborales. Publicadas en la sede electrónica (sede.diputacionalicante.es) y en el BOP de la provincia de Alicante.
Cuarto. Cuantía:
La Diputación de Alicante habilitará en la partida correspondiente para el ejercicio de 2018, diecinueve mil doscientos euros (19.200,00 €). La cuantía de la aportación de la Excma. Diputación Provincial para cada una de las becas será de ochocientos euros (800,00 €) brutos mensuales. El número de becas a conceder será de dos, con una duración de seis meses,  cada una de ellas,  prorrogables en su caso por otros seis meses, cuyo disfrute se llevará a cabo del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre del mismo año.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia [Alacant Nº 184 de 25/09/2017 ], por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la Convocatoria y la información requerida para su publicación. Si el último día fuese inhábil, el plazo concluirá el primer día hábil siguiente. {del 26 de septiembre al 18 de octubre de 2017, a.i.}
Sexto. Otros datos:
Los aspirantes, junto a la solicitud, presentarán relación detallada de los méritos que quieran alegar, según modelo que acompaña a la solicitud.  Asimismo presentarán los correspondientes justificantes, originales o copias debidamente cotejadas de los méritos alegados.
La beca será incompatible con cualquier otra beca o ayuda que pudiera conceder otra entidad pública o privada, así como con la percepción de ingresos de cualquier Administración Pública. Durante el disfrute de la beca, el personal becado no podrá percibir ingreso alguno por la prestación de servicios relacionados con las materias objeto de la beca, ya sean estos por cuenta ajena o por cuenta propia.
La relación que se establezca entre la persona beneficiaria de la beca y esta Diputación no constituye, en ningún caso, una relación laboral, sin perjuicio de la aplicación de las normas que procedan en materia de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales.

12 plazas de especialista en modelos de medición de riesgos bancarios de crédito; 6 plazas de especialista en modelos de medición de riesgos bancarios de mercado; y 13 plazas de experto en tecnologías de la información. Banco de Epaña (Madrid)

La Comisión Ejecutiva de esta entidad, en su sesión del día 5 de septiembre de 2017, tomó el acuerdo de convocar los siguientes procesos selectivos:
-Proceso selectivo para proveer doce plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de especialista en modelos de medición de riesgos bancarios de crédito.
-Proceso selectivo para proveer seis plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de especialista en modelos de medición de riesgos bancarios de mercado.
-Proceso selectivo para proveer trece plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos de experto en tecnologías de la información.
Las bases que rigen estos procesos están disponibles en el sitio web (www.bde.es-empleo y becas) y también pueden solicitarse en el Registro General (calle Alcalá, 48, 28014) y en las sucursales del Banco.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si desea presentar su candidatura a alguno de los procesos, deberá cumplimentar el formulario de solicitud. Lea previamente las instrucciones contenidas en la guía rápida.
Una vez cumplimentado el formulario de solicitud, deberá enviarlo a la dirección formulario.fijo@bde.es Envío de correo electrónico: Abre en nueva ventana.

Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT)

BDNS(Identif.): 362404.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primero.- Objeto: Regular el procedimiento de concesión de ayudas para la financiación de acciones de fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, que se desarrollen a través de las siguientes líneas de actuación:
1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación.
2. Educación y vocaciones científicas.
3. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación.
Segundo.- Solicitantes y beneficiarios: Podrá ser solicitante y beneficiaria de las ayudas toda persona o entidad, con personalidad jurídica propia, con sede y legalmente constituida en España en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda.
Tercero.- Presupuesto de la convocatoria: El importe global máximo que, con carácter estimativo, se destinará para la concesión de las ayudas previstas en la presente convocatoria es de 3.250.000 euros, con cargo al presupuesto del Programa de Cultura Científica y de la Innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), sujeto a disponibilidad presupuestaria.
Cuarto.- Dotación presupuestaria máxima: El importe máximo global para la concesión de las ayudas previstas es de 150.000 euros por proyecto, pudiendo financiarse hasta una cuantía máxima del sesenta por ciento del presupuesto total del proyecto presentado en la solicitud.
Quinto.- Plazo: El plazo para elevar a definitiva una solicitud en el sistema telemático de participación finalizará el 6 de noviembre de 2017, a las 13:00 horas (hora peninsular española). Solo se entenderá debidamente presentada aquella solicitud que, tras ser elevada a definitiva, haya sido firmada electrónicamente por parte de el/los representante/s legal/es de la/s entidad/es solicitante/s antes de las 13:00 horas (hora peninsular española) de 7 de noviembre de 2017.
Sexto.- Órgano de resolución: El Patronato de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), u órgano en quien delegue, previa autorización de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, conforme a lo dispuesto por la Disposición Adicional Decimosexta, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ayudas destinadas a entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico

BDNS(Identif.): 363033
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
Primero. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objetivo institucional primordial sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas de accidentes de tráfico y que desarrollen proyectos asistenciales dirigidos a paliar situaciones personales de las víctimas, así como proyectos de educación y sensibilización social que tengan como objetivo la disminución del número de accidentes de tráfico, además de reunir el resto de los requisitos que se detallan en el artículo 4 de las bases reguladoras.
Segundo. Objeto. Las ayudas se dirigen a sufragar la realización, por parte de las entidades beneficiarias, de proyectos dirigidos a la atención psicológica y/o jurídica de las víctimas y de proyectos dirigidos a la sociedad en general de información, sensibilización, educación vial y sobre seguridad vial y la incidencia de los accidentes de tráfico.
Tercero. Bases reguladoras. Orden INT/1834/2013, de 7 de octubre (BOE número 244, de 11 de octubre), por la que se establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico.
Cuarto. Cuantía. El total de la cuantía destinada a estas ayudas es de 450.000 euros. La cuantía individual asignada a cada beneficiario se establecerá en relación directa con la puntuación que la comisión de valoración otorgue a los proyectos presentados.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado. {del 26 de septiembre al 9 de octubre de 2017, a.i.}
Sexto. Otros datos. A la solicitud de subvención deberá acompañarse una memoria explicativa de las características sustanciales de la entidad solicitante, una memoria con la descripción y estimación económica de cada uno de las proyectos para las que se solicita ayuda, así como la documentación adicional relativa a la entidad que se relaciona en el apartado quinto, punto cuatro, de la resolución de convocatoria.

sábado, 23 de septiembre de 2017

Seminario: 100 años de la Huelga de 1917. (28 y 29 de septiembre - Madrid)

Confirmar asistencia en:

2 maestros/as de primaria para el Proyecto “Empleo joven Lorca”, en el marco del Programa Operativo de Garantía Juvenil (ayudas AP-POEJ), Ayuntamiento de Lorca. (Murcia)

Ayuntamiento de Lorca. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de bases para la selección de 2 Maestros/as de Primaria del Proyecto “Empleo joven Lorca”.
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de fecha 22 de septiembre de 2017, se han aprobado las bases para la selección de 2 maestros/as de primaria para el Proyecto “Empleo joven Lorca”, en el marco del Programa Operativo de Garantía Juvenil (ayudas AP-POEJ), y cuyas ayudas están destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo.
Los requisitos necesarios de los/as solicitantes se establecen en la Base Tercera de la convocatoria.
Las Bases de la convocatoria se podrán consultar en el Servicio de Personal y Gobierno Interior y en el de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca, que se encuentran expuestas en el Tablón de Anuncios de ambos servicios, sitos respectivamente en Plaza de España, n.º 1, 1.ª planta, y en Alameda de Cervantes, n.º 30 y publicadas en el portal web municipal (www.lorca.es), y en el de la Concejalía de Desarrollo Local, www.concejaliadeempleo.lorca.es
Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria y en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, irán dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Lorca y se presentarán, en su Registro General, en el plazo de quince días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BORM. {del 24 de septiembre al 9 de octubre de 2017, a.i.}
Podrán presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo, en este caso, remitir al Ayuntamiento, el mismo día de la presentación de la instancia una copia de ésta a través de fax (968-444122) a los efectos de conocer esta Administración su presentación; advirtiéndose a los/as solicitantes que la mera presentación por fax no es válida, sino que es necesario registrar la instancia.

2 Técnicos/as para el diseño del itinerario formativo de los 294 beneficiarios del Proyecto “Empleo joven Lorca”, en el marco del programa Operativo de Garantía Juvenil (ayudas AP-POEJ), Ayuntamiento de Lorca. (Murcia)

Ayuntamiento de Lorca. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de bases para la selección de 2 Técnicos/as para el diseño del itinerario formativo de los 294 beneficiarios del Proyecto “Empleo joven Lorca”.
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de fecha 22 de septiembre de 2017, se han aprobado las bases para la selección de 2 Técnicos/as para el diseño del itinerario formativo de los 294 beneficiarios del Proyecto “Empleo joven Lorca”, en el marco del programa Operativo de Garantía Juvenil (ayudas AP-POEJ), y cuyas ayudas están destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo.
Los requisitos necesarios de los/as solicitantes se establecen en la Base Tercera de la convocatoria.
Las Bases de la convocatoria se podrán consultar en el Servicio de Personal y Gobierno Interior y en el de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca, que se encuentran expuestas en el Tablón de Anuncios de ambos servicios, sitos respectivamente en Plaza de España, n.º 1, 1.ª planta, y en Alameda de Cervantes, n.º 30 y publicadas en el portal web municipal (www.lorca.es), y en el de la Concejalía de Desarrollo Local, www.concejaliadeempleo.lorca.es
Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria y en las que los/ las aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, irán dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Lorca y se presentarán en su Registro General, en el plazo de quince días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BORM.{del 24 de septiembre al 9 de octubre de 2017, a.i.} 
Podrán presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo, en este caso, remitir al Ayuntamiento, el mismo día de la presentación de la instancia una copia de ésta a través de fax (968-444122) a los efectos de conocer esta Administración su presentación; advirtiéndose a los/as solicitantes que la mera presentación por fax no es válida, sino que es necesario registrar la instancia.

3 monitores para impartir Acciones formativas del Proyecto “Empleo joven Lorca”, en el marco del Programa Operativo de Garantía Juvenil (ayudas AP-POEJ), del Ayuntamiento de Lorca (Murcia)

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de fecha 22 de septiembre de 2017, se han aprobado las bases para la selección de 3 monitores para impartir Acciones formativas del Proyecto “Empleo joven Lorca”, en el marco del Programa Operativo de Garantía Juvenil (ayudas AP-POEJ), y cuyas ayudas están destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo.
Los requisitos necesarios de los/as solicitantes se establecen en la Base Tercera de la convocatoria.
Las Bases de la convocatoria se podrán consultar en el Servicio de Personal y Gobierno Interior y en el de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca, que se encuentran expuestas en el Tablón de Anuncios de ambos servicios, sitos respectivamente en Plaza de España, n.º 1, 1.ª planta, y en Alameda de Cervantes, n.º 30 y publicadas en el portal web municipal (www.lorca.es), y en el de la Concejalía de Desarrollo Local, www.concejaliadeempleo.lorca.es
Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria y en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, irán dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Lorca y se presentarán, en su Registro General, en el plazo de quince días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BORM. {del 24 de septiembre al 9 de octubre de 2017, a.i.}
Podrán presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo, en este caso, remitir al Ayuntamiento, el mismo día de la presentación de la instancia una copia de ésta a través de fax (968-444122) a los efectos de conocer esta Administración su presentación; advirtiéndose a los/as solicitantes que la mera presentación por fax no es válida, sino que es necesario registrar la instancia.

10 monitores para impartir Certificados de Profesionalidad del Proyecto “Empleo joven Lorca”, en el marco del Programa Operativo de Garantía Juvenil (ayudas AP-POEJ), Ayuntamiento de Lorca (Murcia)

Ayuntamiento de Lorca (Murcia). Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de bases para la selección de 10 monitores para impartir Certificados de Profesionalidad del Proyecto “Empleo joven Lorca”.
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca, de fecha 22 de septiembre de 2017, se han aprobado las bases para la selección de 10 monitores para impartir Certificados de Profesionalidad del Proyecto “Empleo joven Lorca”, en el marco del Programa Operativo de Garantía Juvenil (ayudas AP-POEJ), y cuyas ayudas están destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo.
Los requisitos necesarios de los/as solicitantes se establecen en la Base Tercera de la convocatoria.
Las Bases de la convocatoria se podrán consultar en el Servicio de Personal y Gobierno Interior y en el de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca, encontrándose expuestas en el Tablón de Anuncios de ambos servicios, sitos respectivamente en Plaza de España, n.º 1, 1.ª planta, y en Alameda de Cervantes, n.º 30 y publicadas en el portal web municipal (www.lorca.es), y en el de la Concejalía de Desarrollo Local, www.concejaliadeempleo.lorca.es
Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria y en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, irán dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Lorca y se presentarán, en su Registro General, en el plazo de quince días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BORM. {del 24 de septiembre al 9 de octubre de 2017, a.i.}
Podrán presentarse, asimismo, en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo, en este caso, remitir al Ayuntamiento, el mismo día de la presentación de la instancia una copia de ésta a través de fax (968-444122) a los efectos de conocer esta Administración su presentación; advirtiéndose a los/as solicitantes que la mera presentación por fax no es válida, sino que es necesario registrar la instancia.

se somete a información pública los Mapas Estratégicos de Ruido (Fase III) de los Aeropuertos de Palma de Mallorca, Alicante-Elche, Valencia y Málaga-Costa del Sol.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, se somete a información pública los Mapas Estratégicos de Ruido (Fase III) de los Aeropuertos de Palma de Mallorca, Alicante-Elche, Valencia y Málaga-Costa del Sol, durante un periodo de 45 días, contados a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", durante el cual podrá ser examinado por las personas que lo deseen al objeto de formular alegaciones.
A tal fin, la documentación estará expuesta al público en los días y horas hábiles de oficina, en las dependencias que se citan a continuación:
Mapa Estratégico de Ruido del Aeropuerto de Palma de Mallorca: Delegación de Gobierno en Illes Balears, sita en la Calle Constitución, 4, 07001- Palma.
Mapa Estratégico de Ruido del Aeropuerto de Alicante-Elche: Subdelegación de Gobierno en Alicante, sita en Plaza Muntanyeta, 6, 03001, Alicante.
Mapa Estratégico de Ruido del Aeropuerto de Valencia: Subdelegación de Gobierno en Valencia, sita en la Calle Joaquín Ballester, 39, 46009, Valencia.
Mapa Estratégico de Ruido del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol: Subdelegación de Gobierno en Málaga sita en el Paseo De Sancha, 64, 29071, Málaga.
Adicionalmente, la información estará disponible en la página web del Ministerio de Fomento, http://www.fomento.es (área de actividad: Aviación Civil -›Novedades/Destacados). Se ruega se remitan las alegaciones recibidas a esta Dirección General:
Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento. Paseo de la Castellana, 67. 5º planta. 28071- Madrid.

1 plaza de Auxiliar Administrativo/a (C2), del Ayuntamiento de Xirivella (Horta Sud-València)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 169, de 1 de septiembre de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir esta convocatoria y asimismo se ha publicado extracto en el «Diario Oficial de la Comunidad Valenciana» número 8120, de 5 de septiembre de 2017, para proveer:
Una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar y clase Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».{del 24 de septiembre al 13 de octubre de 2017, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.  www.xirivella.es

22 plazas de Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico (Matrón/a), código categoría B206 en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre y turno de discapacidad

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario en plazas de la categoría de Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico (Matrón/a) en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre, y turno de discapacidad.
1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 9 plazas, de la categoría de Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico (Matrón/a), código categoría B206 en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre y turno de discapacidad, correspondientes a la Oferta de Empleo Público extraordinaria para el año 2017. En aplicación de los principios de economía procesal y eficiencia que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, dichas plazas se acumulan a las 13 plazas correspondientes a la Ofertas de Empleo Público de 2015, 2016 y complementaría de 2011 ya convocadas por Resolución de 27 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, con lo que las plazas objeto del proceso selectivo serán 22, según la siguiente distribución:
a) 20 plazas para su provisión por turno libre, de las cuales 8 plazas corresponden a la Oferta de Empleo Público extraordinaria para el año 2017 y 12 plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2015, 2016 y complementaria de 2011.
b) 2 plazas para ser cubiertas por personal con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de las cuales 1 correspondiente a la Oferta de Empleo Público extraordinaria de 2017 y 1 correspondiente a las Ofertas de Empleo Público para los años 2015, 2016 y complementaria de 2011.

437 plazas, de la categoría de Enfermero/a, código categoría B201 en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario en plazas de la categoría de Enfermero/a en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre, turno de discapacidad y turno de victimas de terrorismo.
Primero.- Convocar pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Enfermero/a en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón por turno libre, turno de discapacidad y turno de victimas del terrorismo, con sujeción a las siguientes bases:
1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 437 plazas, de la categoría de Enfermero/a, código categoría B201 en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre, turno de discapacidad y turno de victimas del terrorismo, correspondientes a la Oferta de empleo público extraordinaria para el año 2017. En aplicación de los principios de economía procesal y eficiencia que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, dichas plazas se acumulan a las 227 plazas correspondientes a la Ofertas de Empleo Público de 2014, 2015 y 2016 ya convocadas por Resolución de 27 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, con lo que las plazas objeto del proceso selectivo serán 664, según la siguiente distribución:
a) 605 plazas para su provisión por turno libre, de las cuales 415 plazas correspondientes a la Oferta de empleo público extraordinaria para el año 2017 y 190 plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2014, 2015 y 2016.
b) 54 plazas para ser cubiertas por personal con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de las cuales 20 correspondientes a la Oferta de Empleo Público extraordinaria de 2017 y 34 correspondientes a las Ofertas de Empleo Público para los años 2014, 2015 y 2016.
c) 5 plazas para ser cubiertas por personas que se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las victimas del terrorismo, de las cuales, 2 plazas correspondientes a la Oferta de empleo público extraordinaria para el año 2017 y 3 plazas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2014, 2015 y 2016.

Facultativo Especialista de Área: 12 de Medicina Física y Rehabilitación, 2 de Medicina Preventiva y Salud Pública, 1 de Radiofísica Hospitalaria, 3 de Reumatología; y 79 de Médico de Urgencia Hospitalaria, 1 de Médico de Admisión y Documentación Clínica, del Servicio Aragonés de Salud

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre y turno de discapacidad.
Bases de la Convocatoria
Primera.- Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 12 plazas básicas del la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación, código categoría A126, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con la siguiente distribución:
a) 10 plazas para ser cubiertas por el turno libre.
b) 2 plazas para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
Bases de la Convocatoria
Primera.- Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 2 plazas básicas del la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública código categoría A131, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por el turno libre.

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Radiofísica Hospitalaria en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
Bases de la Convocatoria
Primera.- Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 1 plaza básica del la categoría de Facultativo Especialista de Área de Radiofísica Hospitalaria código categoría A147, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por el turno libre.

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Reumatología en centros del
Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
Bases de la Convocatoria
Primera.- Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 3 plazas básicas del la categoría de Facultativo Especialista de Área de Reumatología código categoría A148, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por el turno libre.

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Médico de Admisión y Documentación Clínica y en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
Bases de la Convocatoria
Primera.- Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 1 plaza básica del la categoría de Médico de Admisión y Documentación Clínica, código categoría A151, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por el turno libre.

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre y turno de discapacidad.
Bases de la Convocatoria
Primera.- Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 72 plazas básicas del la categoría de Médico de Urgencia Hospitalaria, código categoría A152, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión de acuerdo con la siguiente distribución:
a) 69 plazas para ser cubiertas por el turno libre.
b) 3 plazas para ser cubiertas por personal con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

viernes, 22 de septiembre de 2017

3 plazas básicas del la categoría de Facultativo Especialista de Área de Endocrinología y Nutrición, código categoría A118, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por el turno libre.

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Endocrinología y Nutrición en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre.
Bases de la Convocatoria
Primera.- Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 3 plazas básicas del la categoría de Facultativo Especialista de Área de Endocrinología y Nutrición, código categoría A118, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por el turno libre.
Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en cuanto al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
c) Poseer el título de Médico Especialista en Endocrinología y Nutrición expedido por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.
En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
...
Tercera.- Solicitudes.
3.1. Las instancias para participar en las pruebas selectivas deberán rellenarse vía web en la dirección http://www.aragon.es/sas/oposiciones, mediante la cumplimentación del modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo con lo previsto en la base 3.4.
3.4. Los 2 ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado), se deberán presentar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, 2, 50017 Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Acompañando el justificante acreditativo del pago bancario en el caso de que no conste fehacientemente en el impreso de solicitud.
3.8. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón". Si el último día de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. {del 22 de septiembre al 23* de octubre de 2017, a.i.}

22 plazas básicas del la categoría de Facultativo Especialista de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, código categoría A163, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre, discapacidad y víctimas del terrorismo.
Bases de la Convocatoria
Primera.- Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 22 plazas básicas del la categoría de Facultativo Especialista de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, código categoría A163, en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con la siguiente distribución:
a) 19 plazas para ser cubiertas por el turno libre.
b) 2 plazas para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento
c) 1 plaza para ser cubierta por personas que se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo. 
...
Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en cuanto al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
c) Poseer el título de Médico Especialista en Análisis Clínicos y/o Bioquímica Clínica expedido por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.
En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, cualquiera que sea su situación administrativa.
g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, según determina el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción aportada en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
h) En el supuesto de acceso por el cupo de reserva establecido en la base 1.1.d), tener reconocida legalmente la condición de víctima de terrorismo o, en su defecto, de afectado por actos de terrorismo, como consecuencia de actos terroristas cometidos en la Comunidad Autónoma de Aragón o cuando la victima tenga la condición política de aragonés.
Tendrán la consideración de afectados por actos de terrorismo el cónyuge de la víctima no separado legalmente o de hecho o la persona unida por relación de afectividad análoga a la conyugal, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y aquellas otras personas que convivan de forma estable con la víctima y dependan de la misma. La circunstancia relativa a la concurrencia del requisito establecido en este apartado deberá acreditarse mediante certificado expedido por los órganos competentes, que deberá presentarse junto con la solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas.
i) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace mención la base 3.2.
Tercera.- Solicitudes.
3.1. Las instancias para participar en las pruebas selectivas deberán rellenarse vía web en la dirección http://www.aragon.es/sas/oposiciones, mediante la cumplimentación del modelo informático de solicitud que deberá ser ratificada a través de su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo con lo previsto en la base 3.4.
3.4. Los 2 ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado), se deberán presentar en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, 2, 50017 Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Acompañando el justificante acreditativo del pago bancario en el caso de que no conste fehacientemente en el impreso de solicitud.
3.8. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón". Si el último día de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. {del 22 de septiembre al 23* de octubre de 2017, a.i.}

bolsa Auxiliares de Administración General. Ayuntamiento de Sagunto (Camp de Morvedre-València)

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre aprobación de bases bolsa Auxiliares de Administración General. Expte: 52/2016-PS.
ANUNCIO
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el deneu de febrer de dos mil setze va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
Aprobación bases específicas del procedimiento selectivo para la constitución de una bolsa de contratación temporal o nombramiento interino de auxiliares administrativos
Primera .- Del objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la formación de una bolsa para el nombramiento como funcionario interino o contratación temporal de Auxiliares Administrativos, por el sistema de Concurso-Oposición Libre, encuadrados en Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C2, de los referidos en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Segunda.- De las condiciones de los aspirantes
Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria, o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo para la presentación de instancias. En su caso, la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto por la administración competente.
A los efectos de equivalencias: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/educacion-secundaria-obligatoria/equivalencias-efectos-laborales.html
Quinta.- Normativa aplicable
En todo aquello no dispuesto en las presentes bases específicas, se estará a lo regulado en las Bases Generales aprobadas por esta Administración por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de noviembre de 2015 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 228 de fecha 26 de noviembre de 2015.
En todo lo relativo al funcionamiento de las bolsas de trabajo se estará a lo dispuesto en el Reglamento regulador de las bolsas de empleo temporal, aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2015 y publicado en el BOP de Valencia núm 96 de 22 de mayo de 2015.

1 Técnico/a Administración General (A1), adscrita al departamento de Urbanismo, del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Camp de Turia-València)

Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria sobre aprobación bases plaza técnico administración general.
EDICTO
Mediante resolución de Alcaldía número 1.599/2017 se aprobaron las bases de selección de una plaza de técnico de administración general (A1) adscrita al departamento de Urbanismo así como para la formación de bolsa de trabajo de TAG para futuras necesidades en otros departamentos. En virtud de ello, se abre el plazo de convocatoria para la presentación de instancias durante un plazo de quince días* desde la publicación del presente anuncio. {*¿hábiles? : del 23 de septiembre al 17 de octubre de 2017, a.i.} Las bases se encuentran publicadas en el tablón de anuncios de la página web municipal: www.ayto-ribarroja.es.

Borsa de Treball Temporal de Tècnic Especialista en Informàtica, (C1). Consorci Provincial de Bombers de València

- Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València sobre bases de la convocatòria 2017/BT004 que regiran el procés selectiu per a la creació d'una Borsa de Treball Temporal de Tècnic Especialista en Informàtica d'Administració Especial del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València, pertanyent al subgrup de classificació C1.
ANUNCI
Per Decret de la Presidència Delegada del Consorci Provincial de Bombers de València número 833 de data 11 d'agost de 2017, s'ha disposat:
PRIMER- Convocar el procés selectiu per a la creació d'una Borsa de Treball Temporal de Tècnic Especialista en Informàtica del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València, Grup de Titulació C, Subgrup C1.
SEGON.- Aprovar les Bases que regiran la present convocatòria que s'adjunten I i remetre la convocatòria i Bases al Butlletí Oficial de la Província de València per a íntegra publicació. El terme de presentació d'instàncies començarà l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València del present Decret.
València, 13 de setembre de 2017.-El president-delegat, Josep Bort Bono.
BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA, SUBGRUP C1 DE TITULACIÓ.
PRIMERA. OBJECTE.
És objecte de les presents Bases regular el procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball Temporal de Tècnic Especialista en Informàtica, per a cobrir les necessitats de personal que es produïsquen per qualsevol dels supòsits previstos en l'article 16 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en el lloc SG.17, de l'actual Relació de Llocs de Treball del Consorci Provincial de Bombers de València, o per a la realització per programa o per acumulació de tasques de les funcions assignades al mateix, per mitjà de nomenament com a funcionaris/as interins/as, Grup C, Subgrup C1.
SEGONA. RÈGIM JURÍDIC DEL NOMENAMENT.
El règim del nomenament serà l'establit en l'art. 10 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) i 16 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, podent ser cessat/da per qualsevol de les causes previstes en els referits articles.
TERCERA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS.
Per a ser admés/a al present procés de selecció serà necessari complir els requisits següents:
a)
Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP).
b) Tindre complits els 16 anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió, com a mínim, del Títol de Batxiller, Formació Professional de grau mitjà en la branca d'informàtica, o títols equivalents, o superiors d'Informàtica, o en condicions d'obtindre-ho en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per la persona aspirant per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'Administració competent en cada cas.
Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és procedent, l'homologació.
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions del lloc convocat.
e) No haver sigut separat/da per mitjà d'expedient disciplinari del Servei de qualsevol de les Administracions o Institucions Públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques.
f) Abonar la taxa establida en l'ordenança fiscal per a les proves selectives per a l'ingrés del personal en el Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València. Esta taxa únicament podrà tornar-se als que que no siguen admesos/as al procés selectiu per falta d'algun dels requisits per a prendre part en el mateix.
g) Coneixement de la llengua castellana. Les persones aspirants nacionals d'estats la llengua oficial de les quals no siga la llengua castellana, als efectes de ser admeses a la convocatòria, hauran d'acreditar posseir els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol Nivell Intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d'obtindre-ho en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, o estar en possessió de certificat acreditatiu d'haver cursat la primària i la secundària o el batxillerat en l'Estat Espanyol.
SEXTA. SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ.
Les persones que, reunint els requisits exigits desitgen prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud, dirigida a la Presidència del Consorci, d'acord amb el model oficial que s'adjunta com a Annex III, dins del termini de VINT dies naturals que començaran a comptar l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. {del 23 de setembre al 13* d'octubre de 2017, a.i.}
Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s'ajustaran al model oficial que figura com a Annex III de les presents Bases. El model d'instància normalitzada serà facilitat gratuïtament en el Registre General de Consorci (Camí de Moncada, 37. València), podent igualment, accedir a la mateixa a través de la pàgina web del Consorci (www.bombersdv.es/oposicions).
Les instàncies sol·licitant participar en el procés selectiu es dirigiran a la Presidència del Consorci, fent constar en elles que la persona aspirant reunix tots i cada un dels requisits exigits en les Bases.
La sol·licitud es presentarà en el Registre General (C/ Camí de Moncada 37, baix, 46009 València en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00) o bé alternativament, en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. Si l'últim dia de termini fóra inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Les persones aspirants manifestaran en la sol·licitud que reunixen tots i cada un dels requisits exigits en la Base Tercera de la present convocatòria, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.

Concurso Nacional de Fotografía “Ciudad de Orihuela”. IV edición

BDNS(Identif.):363011
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.minhap.gob.es/bdnstrans/index): BDNS (identif.): 363011
1.- Beneficiarios: Podrán participar en este concurso las personas mayores de edad con nacionalidad española y residentes en España. Los participantes deberán declarar responsablemente no hallarse incursos en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, así como que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones. Asimismo deberán cumplir los requisitos establecidos en el art. 5 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Orihuela.
2.- Objeto: Es objeto de la presente convocatoria regular el procedimiento en régimen de concurrencia competitiva para la concesión del premio correspondiente a la IV edición del Concurso Nacional de Fotografía “Ciudad de Orihuela”.
La presente convocatoria tiene como finalidad promocionar la fotografía como vertiente cultural mental que por medio de la imagen fija y estática es testigo de las costumbres, estilos de vida, entorno; y al mismo tiempo como vertiente cultural artística donde el autor manifiesta sus valores y creencias a través de la imagen.
3.- Bases reguladoras: Las bases reguladoras de la convocatoria de la IV Edición del Concurso Nacional de Fotografía “Ciudad de Orihuela” han sido aprobadas mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente celebrada con fecha 5 de septiembre de 2017 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante núm. 178 de fecha 15 de septiembre de 2017.
4.- Importe: El importe total del único premio correspondiente a este concurso asciende a la cantidad de //1.000,00// € (MIL EUROS)..
5.- Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de recepción de las fotografías será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Convocatoria del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.[Nº 183 de 22/09/2017] {del 23 de septiembre al 23* de octubre de 2017, a.i.}
Las fotografías se enviarán a través de la página web www.fotomatonfestival.es.