sábado, 30 de enero de 2016

borsa de treball de tècnics/iques d'administració general (A1), del Consell Insular d'Eivissa

Primera.- És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de tècnics/iques d'administració general, grup A, subgrup A1, de l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pertanyents a l’escala d’administració general, subescala tècnica, per cobrir, interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina que siguin necessàries al Consell Insular d’Eivissa.
Segona.- Aquesta selecció es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica i, en allò que no s’hi prevegi, per les Bases generals que regiran les proves selectives per cobrir interinament i amb caràcter urgent, places vacants de personal del Consell Insular d’Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 75, del dia 23 de juny de 1992.
Tercera.- Requisits de les persones aspirants. A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals, les persones aspirants hauran de complir els següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que d’acord amb l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública. En aquest darrer cas, per a les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que tenen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir 16 anys d’edat complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Haver satisfet els drets d’examen en la següent forma:
Les persones aspirants hauran d’acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d’haver abonat 30.05 euros per drets d’examen, mitjançant model d’autoliquidació que figura a la pàgina web del Consell Insular d’Eivissa.
La sol·licitud s’ha d’acompanyar amb el resguard original de l’ingrés efectuat.
En cap cas, la sola presentació del justificant d’ingrés dels drets de participació suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud de l’òrgan expressat en aquestes bases.
Així mateix, la falta d’abonament d’aquestos drets durant el termini de presentació de sol·licituds, no serà esmenable i determinarà l’exclusió de les persones aspirants.
Els drets d’examen seran reintegrats a les persones aspirants excloses, per causes no imputables a aquestes, sempre que formulin la reclamació corresponent. La devolució s’efectuarà una vegada finalitzat el procés selectiu.
e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la plaça a proveir.
f) Estar en possessió del títol universitari de llicenciat/ada en dret o en ciències econòmiques o en ciències empresarials o intendent mercantil o actuari.
g) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell B2 (nivell avançat), de conformitat amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalències previstes.
La no acreditació d’aquest requisit obligarà les persones aspirants a la superació d’una prova específica que acrediti el nivell B2 de coneixements de llengua catalana.
Aquests requisits s’hauran de tenir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu.
Quarta.- Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides a la Presidència, es presentaran al Registre General del Consell, durant el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.{del 29 de gener al 8* de febrer de 2016, a.i.}
Les persones aspirants hauran de manifestar a les sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a de les bases generals i en la base 3a de les específiques.
Totes les persones aspirants que vulguin prendre part en aquest procés selectiu hauran d'acompanyar a les sol·licituds les certificacions, els justificants originals o les còpies compulsades dels mèrits a valorar en la fase de concurs. No seran valorats els mèrits al·legats i no justificats en la forma indicada.

borsa de treball d'enginyers/eres de camins, canals i ports, (A1) del Consell Insular d’Eivissa.

Primera.- És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa d'enginyers/eres de camins, canals i ports, grup A, subgrup A1, de l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pertanyents a l’escala d’Administració Especial, subescala tècnica, classe superior, per cobrir, interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina que siguin necessàries al Consell Insular d’Eivissa.
Segona.- Aquesta selecció es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica i, en allò que no s’hi prevegi, per les Bases generals que regiran les proves selectives per cobrir interinament i amb caràcter urgent, places vacants de personal del Consell Insular d’Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 75, del dia 23 de juny de 1992.
Tercera.- Requisits de les persones aspirants. A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals, les persones aspirants hauran de complir els següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que d’acord amb l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública. En aquest darrer cas, per a les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que tenen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir 16 anys d’edat complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Haver satisfet els drets d'examen en la següent forma:
Les persones aspirants hauran d'acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d'haver abonat 30,05 euros per drets d'examen, mitjançant model d'autoliquidació que figura a la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.
La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb el resguard original de l'ingrés efectuat.
En cap cas, la sola presentació del justificant d'ingrés dels drets de participació suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud de l'òrgan expressat en aquestes bases.
Així mateix, la falta d'abonament d'aquestos drets durant el termini de presentació de sol·licituds, no serà esmenable i determinarà l'exclusió de les persones aspirants.
Els drets d'examen seran reintegrats a les persones aspirants excloses, per causes no imputables a aquestes, sempre que formulin la reclamació corresponent. La devolució s'efectuarà una vegada finalitzat el procés selectiu.
e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la plaça a proveir.
f) Estar en possessió del títol universitari d’enginyer/a de camins, canals i ports o equivalent.
g) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell B2 (nivell avançat), de conformitat amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalències previstes.
La no acreditació d’aquest requisit obligarà les persones aspirants a la superació d’una prova específica que acrediti el nivell B2 de coneixements de llengua catalana.
Aquests requisits s’hauran de tenir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu.
Quarta.- Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides a la Presidència, es presentaran al Registre General del Consell, durant el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.{del 29 de gener al 8* de febrer  de 2016, a.i.}
Les persones aspirants hauran de manifestar a les sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a de les bases generals i en la base 3a de les específiques.
Totes les persones aspirants que vulguin prendre part en aquest procés selectiu hauran d'acompanyar a les sol·licituds les certificacions, els justificants originals o les còpies compulsades dels mèrits a valorar en la fase de concurs. No seran valorats els mèrits al·legats i no justificats en la forma indicada.

borsa d'enginyers/eres tècnics/iques d'obres públiques, (A2) del Consell Insular d’Eivissa

Primera.- És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa d'enginyers/eres tècnics/iques d'obres públiques, grup A, subgrup A2, de l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir, interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina que siguin necessàries al Consell Insular d’Eivissa.
Segona.- Aquesta selecció es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica i, en allò que no s’hi prevegi, per les Bases generals que regiran les proves selectives per cobrir interinament i amb caràcter urgent, places vacants de personal del Consell Insular d’Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 75, del dia 23 de juny de 1992.
Tercera.- Requisits de les persones aspirants. A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals, les persones aspirants hauran de complir els següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que d’acord amb l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública. En aquest darrer cas, per a les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que tenen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir 16 anys d’edat complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Haver satisfet els drets d'examen en la següent forma:
Les persones aspirants hauran d'acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d'haver abonat 24,04 euros per drets d'examen, mitjançant model d'autoliquidació que figura a la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.
La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb el resguard original de l'ingrés efectuat.
En cap cas, la sola presentació del justificant d'ingrés dels drets de participació suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud de l'òrgan expressat en aquestes bases.
Així mateix, la falta d'abonament d'aquestos drets durant el termini de presentació de sol·licituds, no serà esmenable i determinarà l'exclusió de les persones aspirants.
Els drets d'examen seran reintegrats a les persones aspirants excloses, per causes no imputables a aquestes, sempre que formulin la reclamació corresponent. La devolució s'efectuarà una vegada finalitzat el procés selectiu.
e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la plaça a proveir.
f) Estar en possessió del títol universitari d'enginyeria tècnica d'obres públiques.
g) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell B2 (nivell avançat), de conformitat amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalències previstes.
La no acreditació d’aquest requisit obligarà les persones aspirants a la superació d’una prova específica que acrediti el nivell B2 de coneixements de llengua catalana.
Aquests requisits s’hauran de tenir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu.
Quarta.- Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides a la Presidència, es presentaran al Registre General del Consell, durant el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.{del 29 de gener al 8* de febrero de 2016, a.i.}
Les persones aspirants hauran de manifestar a les sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a de les bases generals i en la base 3a de les específiques.
Totes les persones aspirants que vulguin prendre part en aquest procés selectiu hauran d'acompanyar a les sol·licituds les certificacions, els justificants originals o les còpies compulsades dels mèrits a valorar en la fase de concurs. No seran valorats els mèrits al·legats i no justificats en la forma indicada.

borsa de treball d'enginyers/eres tècnics/iques industrials (A2), del Consell Insular d’Eivissa

Primera.- És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa d'enginyers/eres tècnics/iques industrials, grup A, subgrup A2, de l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, per cobrir, interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina que siguin necessàries al Consell Insular d’Eivissa.
Segona.- Aquesta selecció es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica i, en allò que no s’hi prevegi, per les Bases generals que regiran les proves selectives per cobrir interinament i amb caràcter urgent, places vacants de personal del Consell Insular d’Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 75, del dia 23 de juny de 1992.
Tercera.- Requisits de les persones aspirants. A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals, les persones aspirants hauran de complir els següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que d’acord amb l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública. En aquest darrer cas, per a les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que tenen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir 16 anys d’edat complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Haver satisfet els drets d'examen en la següent forma:
Les persones aspirants hauran d'acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d'haver abonat 24,04 euros per drets d'examen, mitjançant model d'autoliquidació que figura a la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.
La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb el resguard original de l'ingrés efectuat.
En cap cas, la sola presentació del justificant d'ingrés dels drets de participació suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud de l'òrgan expressat en aquestes bases.
Així mateix, la falta d'abonament d'aquestos drets durant el termini de presentació de sol·licituds, no serà esmenable i determinarà l'exclusió de les persones aspirants.
Els drets d'examen seran reintegrats a les persones aspirants excloses, per causes no imputables a aquestes, sempre que formulin la reclamació corresponent. La devolució s'efectuarà una vegada finalitzat el procés selectiu.
e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la plaça a proveir.
f) Estar en possessió del títol universitari d'enginyeria tècnica industrial.
g) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell B2 (nivell avançat), de conformitat amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalències previstes.
La no acreditació d’aquest requisit obligarà les persones aspirants a la superació d’una prova específica que acrediti el nivell B2 de coneixements de llengua catalana.
Aquests requisits s’hauran de tenir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu.
Quarta.- Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides a la Presidència, es presentaran al Registre General del Consell, durant el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.{del 29 de gener al 8* de febrer de 2016, a.i.}
Les persones aspirants hauran de manifestar a les sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a de les bases generals i en la base 3a de les específiques.
Totes les persones aspirants que vulguin prendre part en aquest procés selectiu hauran d'acompanyar a les sol·licituds les certificacions, els justificants originals o les còpies compulsades dels mèrits a valorar en la fase de concurs. No seran valorats els mèrits al·legats i no justificats en la forma indicada.

borsa de treball d' ATS/DUI (A2), del Consell Insular d’Eivissa

Primera.- És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa d'ATS/DUI, grup A, subgrup A2, per cobrir, interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina que siguin necessàries al Consell Insular d’Eivissa.
Segona.- Aquesta selecció es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica i, en allò que no s’hi prevegi, per les Bases generals que regiran la selecció per a la provisió de places de personal de naturalesa laboral i amb caràcter temporal del Consell Insular d’Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 130, del dia 27 d'octubre de 1992.
Tercera.- Requisits de les persones aspirants. A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals, les persones aspirants hauran de complir els següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que d’acord amb l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública. En aquest darrer cas, per a les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que tenen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir 16 anys d’edat complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Haver satisfet els drets d'examen en la següent forma:
Les persones aspirants hauran d'acompanyar a la sol·licitud el document acreditatiu d'haver abonat 24,04 euros per drets d'examen, mitjançant model d'autoliquidació que figura a la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.
La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb el resguard original de l'ingrés efectuat.
En cap cas, la sola presentació del justificant d'ingrés dels drets de participació suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud de l'òrgan expressat en aquestes bases.
Així mateix, la falta d'abonament d'aquestos drets durant el termini de presentació de sol·licituds, no serà esmenable i determinarà l'exclusió de les persones aspirants.
Els drets d'examen seran reintegrats a les persones aspirants excloses, per causes no imputables a aquestes, sempre que formulin la reclamació corresponent. La devolució s'efectuarà una vegada finalitzat el procés selectiu.
e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la plaça a proveir.
f) Estar en possessió del títol universitari d'ajudant/a tècnic/a sanitari/ària (ATS), diplomat/ada universitari en infermeria (DUI) o grau en infermeria.
g) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell B2 (nivell avançat), de conformitat amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalències previstes.
La no acreditació d’aquest requisit obligarà les persones aspirants a la superació d’una prova específica que acrediti el nivell B2 de coneixements de llengua catalana.
Aquests requisits s’hauran de tenir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu.
Quarta.- Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides a la Presidència, es presentaran al Registre General del Consell, durant el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. {del 29 de gener al 8* de febrero de 2016, a.i.}
Les persones aspirants hauran de manifestar a les sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a de les bases generals i en la base 3a de les específiques.
Totes les persones aspirants que vulguin prendre part en aquest procés selectiu hauran d'acompanyar a les sol·licituds les certificacions, els justificants originals o les còpies compulsades dels mèrits a valorar en la fase de concurs. No seran valorats els mèrits al·legats i no justificats en la forma indicada.

Borsa de treball de Capatàs (mantenidor de piscines). Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma.

PRIMER.- Convocar pel sistema de CONCURS i aprovar les bases per a la constitució d’un borsí per a la cobertura temporal de places de CAPATÀS:
REQUISITS GENERALS:
- Ser espanyol, o membre de la Comunitat Europea, amb les condicions que s'estableixen a la Llei 17/93, de 23 de desembre.
- Tenir complits 16 anys d'edat i no excedir de l'edat que s'estableix en la normativa vigent.
- No haver estat separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se amb inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionaris o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
REQUISITS ESPECÍFICS:
1. Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent.
2. Estar en possessió del carnet de mantenidor de piscines.
FUNCIONS:
1.- Planificació, coordinació i direcció dels treballs del personal al seu càrrec.
2.- Optimització del manteniment i funcionament de les instal·lacions.
PUNTUACIÓ:
Mèrits : 7 punts
Entrevista : 3 punts
JORNADA LABORAL:
37,5 hores setmanals. 
HORARI:
De 7,00 a 14,30 h de dilluns a divendres
RETRIBUCIONS:
Salari anual brut   € 19.654,74
MODALITAT I DURADA DE CONTRACTE:
Temporal i interinitat
 
PUBLICITAT:
Aquesta convocatòria es publicarà en la web de l’IME i de l’Ajuntament de Palma, així com en el BOIB.
SOL·LICITUDS I TERMINIS DE PRESENTACIONS:
Les persones interessades poden presentar les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria en el Registre General de l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma.
Tot això sense perjudici de fer-ho en qualsevol de les formes previstes en l’art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Així mateix, juntament amb el currículum es presentaran la relació de mèrits professionals i acadèmics; l’administració podrà en qualsevol moment exigir o comprovar l’acreditació dels mèrits al·legats.
El termini de presentació de sol·licitud serà de QUINZE DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en la pàgina web de l’IME. {del 31 de gener al 17 de febrer de 2016, a.i.}

se fija para el año 2016 la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, y se establecen las denominaciones de origen protegidas donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación.

Fijar en el 0,43% el porcentaje, a nivel nacional, de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2015, que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones en 2016, lo que equivale a 4.173 has.

viernes, 29 de enero de 2016

subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante, para fomento de la lengua y cultura popular valenciana, anualidad 2016",

Excma. Diputación Provincial de Alicante  "Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante, para fomento de la lengua y cultura popular valenciana, anualidad 2016", así como las Bases que han de regir la misma, las que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y que, a continuación, se transcriben: 
“PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA   Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento -en régimen de concurrencia competitiva ordinaria- para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante, destinadas a la realización de actividades de fomento de la lengua y cultura popular valenciana, ya realizadas o por realizar entre el 15 de noviembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 
Serán subvencionables las actividades de gasto corriente realizadas directamente para el fomento de la lengua y la cultura popular tradicional valenciana, tales como, entre otras: las actuaciones musicales y escénicas; los correfocs; los encuentros, festivales, certámenes, ferias, concursos, homenajes, exposiciones, congresos, simposios, u otros análogos; el diseño, maquetación, edición, impresión y reproducción de libros y revistas, CD, DVD o cualquier otro tipo de publicación, ya sea en soporte papel o digital. 
En general, se considerarán gastos subvencionables los que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten necesarios para la realización de las mismas. 
El acceso del público a las actividades para las cuales se solicita ayuda será en todo caso gratuito de forma que bajo ningún concepto podrá exigirse a aquél precio ni contraprestación económica alguna por su asistencia. 
De igual manera, la distribución de los libros, revistas, CD, DVD o cualquier otro tipo de publicación, deberá ser gratuita. 
Este extremo deberá acreditarse en la certificación a que se refiere la Base Octava de esta misma convocatoria.
SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. Podrán acogerse a la Convocatoria las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio y los Ayuntamientos de la provincia de Alicante, así como los Organismos dependientes de los mismos, entendiéndose que las referencias contenidas en estas Bases a los Ayuntamientos incluyen también a estos otros entes y organismos.  
Sólo se atenderá una solicitud por entidad. En el supuesto de que un mismo peticionario presentara más de una solicitud, se requerirá al interesado para que opte por el mantenimiento de la que considere más conveniente y desista del resto de las mismas. De no hacerlo, sólo será atendida la que a criterio del instructor del procedimiento pareciere más adecuada a los objetivos de la convocatoria.  
De igual manera se procederá en el supuesto de que un mismo peticionario presente solicitud de ayuda para idéntica actividad en esta convocatoria y en la denominada “Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2016”. 
CUARTA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.   Los interesados deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo normalizado, que se publicará en la página web de esta Diputación (www.ladipu.com), en el Registro General  de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Calle Tucumán nº 8, 03005 Alicante en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de estas Bases en el B.O. de la Provincia de esta Excma. Diputación.  {del 30 de enero al 29* de febrero de 2016, a.i.}

subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2016

Diputación Provincial de Alicante "Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2016", así como las Bases que han de regir la misma, las que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y que, a continuación, se transcriben: 
 “PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA . Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento -en régimen de concurrencia competitiva ordinaria- para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Alicante, destinadas a actividades culturales, musicales y escénicas, ya realizadas o por realizar entre el 15 de noviembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 
Serán subvencionables las actividades de gasto corriente relacionadas directamente con el ámbito de la cultura, la música, las artes plásticas, escénicas, las tradiciones o de vanguardia, tales como, entre otras: las actuaciones musicales y/o escénicas; los encuentros, festivales, certámenes, ferias, concursos, homenajes, exposiciones, congresos, simposios u otros análogos; así como el diseño, maquetación, edición, impresión y reproducción de libros y revistas, CD, DVD o cualquier otro tipo de publicación, ya sea en soporte papel o digital. 
En general, se considerarán gastos subvencionables los que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten necesarios para la realización de las mismas. 
El acceso del público a las actividades para las cuales se solicita ayuda será en todo caso gratuito de forma que bajo ningún concepto podrá exigirse a aquél precio ni contraprestación económica alguna por su asistencia. 
De igual manera, la distribución de los libros, revistas, CD, DVD o cualquier otro tipo de publicación, deberá ser gratuita. 
Este extremo deberá acreditarse en la certificación a que se refiere la Base Octava de esta misma convocatoria. 
SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. Podrán acogerse a la Convocatoria las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio y los Ayuntamientos de la provincia de Alicante, así como los Organismos Autónomos dependientes de los mismos, entendiéndose que las referencias contenidas en estas Bases a los Ayuntamientos incluyen también a estos otros entes y organismos. 
Se deberá presentar una única solicitud por beneficiario, en la que se podrán pedir hasta un máximo de dos actividades, debidamente relacionadas por orden de preferencia, en el espacio reservado para ello en el modelo que figura como Anexo I a las presentes Bases
CUARTA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
 Los interesados deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo normalizado, que se publicará en la página web de esta Diputación (www.ladipu.com), en el Registro General  de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Calle Tucumán nº 8, 03005 Alicante en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de estas Bases en el B.O. de la Provincia de esta Excma. Diputación.  {del 30 de enero al 29* defebrero de 2016, a.i.}

subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia (de Alacant) para el equipamiento de las instalaciones culturales de titularidad municipal. anualidad 2016. Diputación Provincial de Alicante

Excma. Diputación Provincial de Alicante "convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia para el equipamiento de las instalaciones culturales de titularidad municipal. anualidad 2016", con arreglo a las siguientes: 
BASES  
Primera.- Objeto de la Convocatoria y dotación.  1. Las presentes Bases específicas, formuladas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 32 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, tienen por objeto regir la "Convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de la Provincia para el equipamiento de sus instalaciones culturales en la anualidad de 2016". 
A estos efecto serán subvencionables inversiones tales como adquisición de mobiliario, (mesas, sillas, armarios), equipos audiovisuales e informáticos, fotocopiadoras y equipos multifunción, equipos de climatización (aire acondicionado). Y no serán subvencionables las adquisiciones de equipamiento no inventariable.  
2. La Convocatoria contará con una dotación de 200.000,00 euros, ...
Segunda.- Condiciones generales. 
1.
Cada Ayuntamiento podrá presentar una única solicitud. 
2. El presupuesto máximo subvencionable del equipamiento será de 7.000,00 euros.  3. La inversión se realizará directamente por el Ayuntamiento beneficiario sin que pueda subcontratar la misma ni total ni parcialmente. 
4. La cuantía de la subvención en ningún caso podrá exceder del coste del equipamiento. 
5. La subvención provincial será compatible con otras subvenciones ingresos o recursos que para la misma finalidad pudieran ser concedidas a los Ayuntamientos por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, quedando obligados los Ayuntamientos a comunicar a la Excma. Diputación Provincial la obtención de esas otras subvenciones, ingresos o recursos que financien el objeto de la subvención. En cualquier caso, el importe de la subvención provincial no podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con esas otras subvenciones, ingresos o recursos se supere el coste del equipamiento subvencionado. 
6. Los Ayuntamientos beneficiarios quedan obligados a difundir en la forma adecuada el objeto de la subvención que el equipamiento ha sido subvencionado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante y deberán proceder a su inventario. En este sentido la difusión consistirá en la colocación de un cartel en las instalaciones municipales que resulten destinatarias de la ayuda en el que se pondrá de manifiesto la financiación pública obtenida en esta convocatoria.
Cuarta.- Requisitos de los beneficiarios.  Para ser beneficiarios de las subvenciones, los Ayuntamientos peticionarios habrán de reunir los siguientes requisitos: 
a) No exceder la población del Municipio de 50.000 habitantes. 
b) Ser titular del inmueble en el que se ubique la instalación cultural objeto del equipamiento.
c) No hallarse incurso en alguna de las circunstancias que inhabilitan para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas señaladas en el Art. 13.2 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d) Estar al corriente de sus obligaciones notificadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2015 respecto de la Excma. Diputación Provincial derivadas de cualquier ingreso. 
e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
f) No haber sido beneficiario de ayuda económica en la anterior Convocatoria de que se trata. 
Quinta.- Solicitudes y documentación. 1. Los Ayuntamientos presentarán la solicitud, suscrita por el Sr. /Sra. Alcalde/sa Presidente/a, en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial o por cualquiera de los procedimientos señalados en el Art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes a contar del día siguiente hábil al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. Si el último día del plazo fuese sábado o festivo, se trasladará al siguiente hábil. {del 30 de enero al 29 de febrero de 2016, a.i.}

seguro de explotaciones de: uva de mesa; planta viva, flor cortada, viveros y semillas ; cultivos industriales textiles; producciones tropicales y subtropicales; cultivos industriales no textiles

Seguros agrarios combinados
  • Orden AAA/56/2016, de 21 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
  • Orden AAA/57/2016, de 21 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos industriales textiles, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
  • Orden AAA/58/2016, de 21 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de producciones tropicales y subtropicales, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
  • Orden AAA/59/2016, de 21 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos industriales no textiles, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
  • Orden AAA/61/2016, de 21 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de uva de mesa, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

jueves, 28 de enero de 2016

1 Secretari Interventor -interinitat- (concurs de mèrits), de l'Ajuntament de Fornalutx (Mallorca-Illes Balears)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR DE FORMA INTERINA LA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FORNALUTX, MITJANÇANT CONCURS
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte d’aquesta convocatòria la provisió, amb caràcter interí, de la plaça de Secretari Interventor de l’Ajuntament de Fornalutx, actualment vacant, reservada a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció. Ha quedat acreditada en l'expedient la impossibilitat de cobrir la plaça mitjançant un funcionari de carrera pertanyent a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
2. PROCEDIMENT SELECTIU
El procediment de selecció és el concurs de mèrits.
3. REQUISITS I CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS
Per ser admesos a aquesta convocatòria, les persones aspirants han de complir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques que es deriven del lloc a desenvolupar.
c) Tenir complits setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés a l’escala de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
e) Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions o en condicions d’obtenir-la en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds: llicenciat en dret, llicenciat en ciències polítiques i de l'administració, llicenciat en sociologia, llicenciat en administració i direcció d’empreses, llicenciat en economia, llicenciat en ciències actuarials i financeres, o el títol de grau corresponent.
Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que acrediti, si fos el cas, l’homologació.
f) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal.
4. SOL·LICITUDS
4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria, en les quals les persones aspirants han de declarar sota la seva responsabilitat que reuneixen tots els requisits exigits a la base tercera, segons model annex a la present convocatòria, s’adreçaran al batle i es presentaran en el Registre General d'aquest Ajuntament en hores d'oficina.
4.2 El termini per presentar sol·licituds és de vuit dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 27 de gener al 4 de febrer de 2016, a.i.}
4.3 Si el darrer dia del termini fos inhàbil, es prorrogarà el termini fins al primer dia hàbil posterior.
4.4 Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
a) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit (anvers i revers).
c) El resguard del pagament de la taxa. L’import de la taxa es de 11,30€.
d) Una declaració responsable que compleixen el requisit de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions.
e) La indicació d’un telèfon a l’efecte de comunicació amb l’Ajuntament de Fornalutx.
f) La documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen, en la forma que estableix la base 11ena d’aquesta convocatòria. No es pot valorar cap mèrit que no s’hagi acreditat amb l’aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

1 plaça de coordinador de la Illes Balears Film Commission i de projecció exterior de l’audiovisual a l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)

1. Aprovar la convocatòria d’un procés selectiu per cobrir la plaça de coordinador de la Illes Balears Film Commission i de projecció exterior de l’audiovisual com a personal directiu professional de naturalesa laboral sotmès a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció regulada pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.
2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria i el procés selectiu, d’acord amb el següent:
a) Requisits i condicions generals que les persones interessades han de complir abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per ser admeses en aquest procés selectiu.
I. Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra nacionalitat en els casos que, d’acord amb l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, permetin l’accés a l’ocupació pública com a personal laboral.
II. Tenir més de 18 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
III. No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi treballar per a l’administració en el seu estat de procedència.
IV. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions següents: direcció tècnica, programació, coordinació, impuls i avaluació de les actuacions pròpies de l’oficina de la Illes Balears Film Commission; concretament, facilitar a les productores nacionals i internacionals tota la informació que necessitin per realitzar rodatges; facilitar i agilitar els procediments administratius necessaris per dur a terme activitats audiovisuals a les Illes Balears, i facilitar el contacte entre les empreses relacionades amb el sector audiovisual. Així mateix, també es farà càrrec del disseny i l’execució de les accions per a la promoció exterior de l’audiovisual que l’IEB duu a terme, en coordinació amb el director de l’ens.
V. Estar en possessió d’una llicenciatura, grau o equivalent en alguna especialitat relacionada amb l’àmbit de la comunicació o les humanitats, i certificar almanco sis anys d’experiència professional dins el sector audiovisual en tasques relacionades amb la producció i distribució en l’àmbit internacional.
b) Sol·licituds i documentació
I. La sol·licitud per prendre part en aquest procés selectiu s’ha d’ajustar al model que s’adjunta en forma d’annex.
II. Totes les sol·licituds s’han de presentar al Registre de l’IEB o en qualsevol altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
III. El termini de presentació de sol·licituds és de set dies hàbils comptadors des de l’endemà que la convocatòria s’hagi publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia de presentació de sol·licituds caigués en dia inhàbil o dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins al dia hàbil següent. {del 28 de gener al 4 de febrer de 2016, a.i.}      ieb.caib.es