jueves, 28 de enero de 2016

1 Tècnic/a de Gestió . Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (Barcelona)

Es fa públic que per Decret de la Presidència número 4 de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, en data 8 de gener de 2016 ha estat aprovada la Convocatòria i les Bases Específiques del procés selectiu pel nomenament de funcionari interí d'un Tècnic/a. de Gestió d'aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
El text íntegre de la convocatòria i les bases específiques de la convocatòria resten publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 26 de gener de 2016, i en taulell d'anuncis i en la pàgina web (www.valldoreix.cat) d'aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. El termini per la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci. {del 29 de gener al 17 de febrer de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia