viernes, 15 de enero de 2016

2 operadors/es telefònics/ques (OP01-16) . Fundació Bit . (Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia)

FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)Bases específiques del procés selectiu per dos operadors/es telefònics/ques (OP01-16)
Primera.- La selecció es regirà per les indicacions recollides en la present convocatòria i en la normativa d’aplicació.Segona.- S’ ofereix un contracte d’ interinitat per vacant , amb jornada parcial de 35 hores setmanals, torn partit, de dilluns a dissabte en un sistema de torns entre les 7 :00 i les 21:00h, per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma.Tercera.- Els candidats/es hauran de complir els següents requisits:
Nacionalitat espanyola o alguna altra d’acord amb l’article 57 de l’ E.B.E.PTenir 16 anys d’ edat complerts i no haver arribat a l’ edat de jubilació forçosaNo haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que complien, en el cas que haguessin estat separats, inhabilitats o acomiadats disciplinàriament. En el cas de ser de nacionalitat d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estatsotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, a l'accés a un lloc de feina en una entitat del sector públic instrumental del Govern de les Illes BalearsTenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la categoria laboral enquè s'inclouen a la plaça ofertaTitulació mínima de Graduat en Educació Secundària, Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Grau Superior o titulacions equivalents
Coneixement de la llengua catalana, mínim nivell A2
Quarta.- El procés de selecció es realitzarà per tècnics del departament de Call Center i de Recursos Humans.Cinquena.- El procés selectiu constarà de dos fases:Fase 1
Tota la documentació justificativa (original i fotocòpia) s’haurà d’aportar a les oficines de la Fundació Bit , carrer Laura Bassi, s/n-Centre empresarial Son Espanyol, Parc-Bit, fins al dia 22 de gener en l’horari de 09:00h a 13:00h:
Sol·licitud de participació en el procés (a disposició a les oficines de la Fundació Bit)Fotocopia del D.N.I. o en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, document acreditatiu de la personalitat (N.I.E. o targeta de residència)Curriculum VitaeCertificació de la titulació de Graduat en Educació Secundària, Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Grau Superior o titulacions equivalentsNivell A2 de català (Aquells aspirants que no hagin acreditat documentalment els coneixements corresponents de la llengua catalana hauran de passar una prova específica del nivell A2 que serà realitzada per un tècnic de l’ EBAP. La prova serà eliminatòria)
Només els candidats que compleixin amb els requisits passaran a la fase 2Fase 21-Prova pràctica de coneixements de Fulla d’Excel- Windows 2000:
Elements d’ ExcelOperacions amb arxiusFuncionsFormats de cel·lesInserir elements
ConfiguracióDurada estimada de 15 minuts
2-Prova pràctica d’ atenció telefònica:
DiccióExpressió oralVocabulariEscolta activaCapacitat d’ adaptació a l’usuariDurada estimada de 15 minuts
3-Entrevista personal (Es valorarà la capacitat de comunicació, d’ expressió i les competències específiques que es requereixen per la realització de la feina)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia