jueves, 28 de enero de 2016

1 plaça de coordinador de la Illes Balears Film Commission i de projecció exterior de l’audiovisual a l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)

1. Aprovar la convocatòria d’un procés selectiu per cobrir la plaça de coordinador de la Illes Balears Film Commission i de projecció exterior de l’audiovisual com a personal directiu professional de naturalesa laboral sotmès a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció regulada pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.
2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria i el procés selectiu, d’acord amb el següent:
a) Requisits i condicions generals que les persones interessades han de complir abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per ser admeses en aquest procés selectiu.
I. Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra nacionalitat en els casos que, d’acord amb l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, permetin l’accés a l’ocupació pública com a personal laboral.
II. Tenir més de 18 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
III. No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi treballar per a l’administració en el seu estat de procedència.
IV. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions següents: direcció tècnica, programació, coordinació, impuls i avaluació de les actuacions pròpies de l’oficina de la Illes Balears Film Commission; concretament, facilitar a les productores nacionals i internacionals tota la informació que necessitin per realitzar rodatges; facilitar i agilitar els procediments administratius necessaris per dur a terme activitats audiovisuals a les Illes Balears, i facilitar el contacte entre les empreses relacionades amb el sector audiovisual. Així mateix, també es farà càrrec del disseny i l’execució de les accions per a la promoció exterior de l’audiovisual que l’IEB duu a terme, en coordinació amb el director de l’ens.
V. Estar en possessió d’una llicenciatura, grau o equivalent en alguna especialitat relacionada amb l’àmbit de la comunicació o les humanitats, i certificar almanco sis anys d’experiència professional dins el sector audiovisual en tasques relacionades amb la producció i distribució en l’àmbit internacional.
b) Sol·licituds i documentació
I. La sol·licitud per prendre part en aquest procés selectiu s’ha d’ajustar al model que s’adjunta en forma d’annex.
II. Totes les sol·licituds s’han de presentar al Registre de l’IEB o en qualsevol altra de les formes que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
III. El termini de presentació de sol·licituds és de set dies hàbils comptadors des de l’endemà que la convocatòria s’hagi publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia de presentació de sol·licituds caigués en dia inhàbil o dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins al dia hàbil següent. {del 28 de gener al 4 de febrer de 2016, a.i.}      ieb.caib.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia