sábado, 30 de enero de 2016

Borsa de treball de Capatàs (mantenidor de piscines). Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma.

PRIMER.- Convocar pel sistema de CONCURS i aprovar les bases per a la constitució d’un borsí per a la cobertura temporal de places de CAPATÀS:
REQUISITS GENERALS:
- Ser espanyol, o membre de la Comunitat Europea, amb les condicions que s'estableixen a la Llei 17/93, de 23 de desembre.
- Tenir complits 16 anys d'edat i no excedir de l'edat que s'estableix en la normativa vigent.
- No haver estat separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se amb inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionaris o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
REQUISITS ESPECÍFICS:
1. Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent.
2. Estar en possessió del carnet de mantenidor de piscines.
FUNCIONS:
1.- Planificació, coordinació i direcció dels treballs del personal al seu càrrec.
2.- Optimització del manteniment i funcionament de les instal·lacions.
PUNTUACIÓ:
Mèrits : 7 punts
Entrevista : 3 punts
JORNADA LABORAL:
37,5 hores setmanals. 
HORARI:
De 7,00 a 14,30 h de dilluns a divendres
RETRIBUCIONS:
Salari anual brut   € 19.654,74
MODALITAT I DURADA DE CONTRACTE:
Temporal i interinitat
 
PUBLICITAT:
Aquesta convocatòria es publicarà en la web de l’IME i de l’Ajuntament de Palma, així com en el BOIB.
SOL·LICITUDS I TERMINIS DE PRESENTACIONS:
Les persones interessades poden presentar les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria en el Registre General de l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma.
Tot això sense perjudici de fer-ho en qualsevol de les formes previstes en l’art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Així mateix, juntament amb el currículum es presentaran la relació de mèrits professionals i acadèmics; l’administració podrà en qualsevol moment exigir o comprovar l’acreditació dels mèrits al·legats.
El termini de presentació de sol·licitud serà de QUINZE DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria en la pàgina web de l’IME. {del 31 de gener al 17 de febrer de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia