jueves, 31 de julio de 2014

1 plaça de Tècnic d’Esports, (A2) en règim de laboral temporal , mitjançant sistema selectiu de concurs. Ajuntament de Vallromanes (Vallés Oriental-Barcelona)

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2014, s’aprovaren les bases i la convocatòria per a cobrir una plaça de Tècnic d’Esports, en règim de laboral temporal , mitjançant sistema selectiu de concurs.
S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:
BASES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNIC/A D’ESPORTS A VALLROMANES
PRIMERA.- Normes generals. És objecte de les presents bases la contractació d’una plaça de tècnic/a d’esports, en règim de personal laboral temporal, mitjançant un concurs, fins a la cobertura definitiva de la plaça.
Característiques de la plaça: Grup A2, nivell Compl. Dest.18.
La referida plaça ha estat declarada de caràcter prioritari i essencial per acord de ple del dia 17 de juliol de 2014.
La plaça referida està adscrita a la regidoria d’esports i les tasques que té encomanades són les següents:
- Proposar, programar, preparar, controlar i supervisar les activitats esportives del municipi, en especial les desenvolupades a la Zona Esportiva Municipal (ZEM) i fer-ne la corresponent difusió facilitant informació als mitjans de comunicació interns i externs de l’Ajuntament.
- Controlar i quantificar les despeses destinades a les diferents activitats, programes i events esportius.
- Cercar espònsors per a la celebració d’activitats i/o events esportius propis de l’Ajuntament, concertar entitats i persones participants i controlar els diferents actes i propostes esportives de la regidoria.
- Demanar pressupostos per l’organització dels actes i/o competicions.
- Demanar el suport logístic i operatiu per a la preparació de les activitats i events esportius organitzats des de l’Ajuntament i per la seva posterior conclusió ( brigada, vigilants, neteja viària, etc.)
- Fomentar i cercar recursos per l’associacionisme esportiu local.
- Fomentar la participació dels/les joves del municipi en les activitats esportives tot informant-los dels recursos que se’ls ofereix a nivell de l’administració ( local, autonòmica, supramunicipal, etc.) afavorint la seva emancipació i fomentant-ne la seva autonomia personal.
- Organitzar activitats i competicions esportives que es corresponguin amb les demandes lúdic-esportives dels/les joves i de la gent gran de Vallromanes i de la població en general.
- Informar i atendre al públic, telefònicament i personalment, en totes aquelles qüestions vinculades als àmbits de les activitats esportives practicades al municipi.
- Tramitar les subvencions de l’àmbit de la regidoria d’esports i fer-ne el seu seguiment i posterior justificació.
- Realitzar tasques administratives derivades de l’àmbit, com ara preparar memòries, transcriure cartes, notes, convenis amb entitats esportives, associacions o clubs locals, etc.
- Mantenir els contactes necessaris amb tercers (altres administracions, entitats, associacions, etc.) en el desenvolupament de les seves tasques.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
SEGONA.- Modalitat del contracte. La modalitat del contracte és laboral temporal d’acord amb el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i les seves vigents reformes.
El contracte té caràcter temporal fins a la cobertura definitiva de la plaça.
La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals, fixant com a dia de descans el dilluns. L’horari de treball s’adaptarà a l’estacionalitat i al programa d’activitats previstos.
TERCERA.- Condicions dels aspirants. Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa a l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c) Tenir complerts setze anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
d) No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
e) Tenir el títol exigible, o estar en condicions d’obtenir-lo, en la data en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies, de Llicenciat en INEF –Grau superior en esports.
QUARTA.- Forma i termini de presentació d’instàncies. Les sol·licituds requerint prendre part en les corresponents proves d’accés, en les que els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s’opti, es dirigiran al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Vallromanes, i es presentaran en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de deu dies naturals a comptar des de l’endemà de l’última publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{de l' 1 al 10 d'agost de 2014, a.i.}
Les bases íntegres es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es publicaran igualment en el Taulell d’Edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada per:
— Fotocòpia del DNI o, si s’escau, del passaport.
— Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin a efecte de la valoració en la fase de concurs.

215 becas complementarias a las del programa europeo Erasmus + y a las de otros programas de movilidad internacional para el curso académico 2014/2015. Gobierno de Aragón.


DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE 
- ORDEN de 24 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convocan las becas complementarias a las del programa europeo Erasmus + y a las de otros programas de movilidad internacional para el curso académico 2014/2015. 

Primero.- Objeto. 1. La presente orden tiene por objeto convocar doscientas quince becas complementarias a las del programa europeo Erasmus + y a las de otros programas de movilidad internacional para el curso académico 2014/2015, de acuerdo con el Decreto 188/2008, de 23 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de investigación, sociedad de la información y enseñanza superior.
No obstante, se podrá otorgar un número de becas superior al establecido en el párrafo anterior cuando lo permitan las disponibilidades presupuestarias establecidas en el apartado octavo de esta orden.
2. Las subvenciones se regirán por esta convocatoria, por lo previsto en el Decreto 188/2008, de 23 de septiembre y por el resto de la normativa estatal o autonómica aplicable a las subvenciones otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Segundo.- Actuación subvencionable.
Se considerará actuación subvencionable la realización de estudios universitarios en otros países durante el curso académico 2014/2015, siempre que estén acogidos a la ayuda económica asociada al programa europeo Erasmus + o a las de alguno de los programas recogidos en el anexo IV.
Tercero.- Beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarios de estas becas los estudiantes matriculados en la Universidad de Zaragoza o en la Universidad Privada "San Jorge" en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención de titulaciones universitarias oficiales con validez en todo el territorio nacional, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser beneficiarios de las ayudas económicas gestionadas por el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) o de las financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte relativas al programa de movilidad Erasmus + para la realización de estudios universitarios en otros países durante el curso académico 2014/2015 o ser perceptores de una ayuda en virtud de convenios suscritos al amparo de programas de movilidad internacional, siempre que el país de destino esté incluido en los relacionados en el anexo IV de la presente convocatoria.
b) Tener su vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Aragón. Se entenderá por vecindad administrativa el domicilio habitual, que se acreditará mediante la aportación de la documentación señalada en el apartado noveno de la presente orden.
c) Cumplir los requisitos básicos de renta y expediente académico previstos en el punto 2 de este apartado.
d) Ser seleccionados de acuerdo con lo dispuesto en los apartados cuarto y siguientes de la presente orden.
2. Para acceder a la fase de valoración, los solicitantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a) Que la renta de la unidad familiar, obtenida de acuerdo con el apartado quinto, no supere los siguientes umbrales:
(*) A partir del noveno miembro se añadirán 6.100,00 euros por cada nuevo miembro computable.
b) Que el rendimiento académico, calculado de acuerdo con lo estipulado en el apartado séptimo de esta orden, no sea inferior a 5.
c) Que en el año académico cuyas calificaciones se baremen se tengan al menos 18 créditos aprobados. El número mínimo de créditos aprobados no será de aplicación a los estudios de Doctorado.
3. El disfrute de una beca del Gobierno de Aragón complementaria a las ayudas de movilidad podrá declararse incompatible con la percepción de cualquier otra beca o ayuda que, otorgada por cualquier entidad, pública o privada, tenga como fin la financiación de la misma actuación subvencionable. Esta incompatibilidad no será de aplicación a las ayudas generales concedidas para el programa europeo Erasmus + o para el resto de los programas de movilidad previstos en esta convocatoria, ni a los recursos que cada una de las universidades, en su ámbito de competencia, obtenga o destine para la financiación general o lineal del programa. A tal efecto la comisión de valoración recabará la información referente a las ayudas y procedimientos que concurren en la financiación de las estancias en el extranjero de los estudiantes de movilidad, relacionando y referenciando las que, en aplicación de esta norma, sean incompatibles. En el supuesto de ayudas que sean compatibles, la comisión de valoración podrá establecer que la concurrencia de dichas ayudas con las convocadas por esta orden no supere una determinada cuantía.   ...
Noveno.- Presentación de solicitudes. 1. La solicitud de la ayuda se formalizará según el modelo normalizado previsto en los anexos I-A, I-B y I-C de esta orden, que podrán ser cumplimentados e impresos desde la página web del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (www.aragon.es).
2. El plazo de presentación será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón".{del 1 al 25 de agosto de 2014, a.i.}
3. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y firmadas, se presentaran, a través del Registro General del Gobierno de Aragón o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. También se podrán presentar en el Registro Telemático del Gobierno de Aragón, utilizando el Entorno de Tramitación Telemática (ETT) accesible desde www.aragon.es, de acuerdo con la Orden de 20 de marzo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula la tramitación por medios telemáticos de los procedimientos administrativos de la Dirección General de Universidades del Departamento.
4. Las solicitudes de subvención se acompañarán de la siguiente documentación:
a) ...

concurs per a la provisió de (16) places de personal docent contractat -Professor/a Associat/ada- de caràcter temporal per al curs 2014-2015. Convocatòria número 6. Universitat de València,

La Universitat de València convoca, amb l’autorització de la Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, concurs públic per a la provisió de les places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2014-2015 que es detallen en els annexos I i II, d’acord amb les següents bases:
Segona. Requisits generals i específics.
2.1. Requisits generals comuns
) Tenir complerts 16 anys i no superar l’edat màxima de jubilació forçosa.
) No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca l’acompliment de les funcions corresponents a les places convocades.
) No haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/ada per a l’exercici d’ocupacions o càrrecs públics o per a l’accés al cos o escala funcionarial. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar igualment no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni estar sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, dins el seu estat, l’accés a la funció pública.
) Haver abonat les taxes establertes en la present convocatòria o acreditar l’exempció o bonificació del pagament.
) Estar en possessió de la titulació superior corresponent.
) Els títols acadèmics expedits per altres estats membres de la Unió Europea hauran d’estar homologats o en el seu cas reconeguts per a l’exercici de la professió de professor d’universitat, d’acord amb el Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre (BOE 20.11.2008).
) En el cas d’haver obtingut a l’estranger la titulació exigida per a la plaça, caldrà posseir la corresponent homologació a Espanya, segons disposa el Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer (BOE 04.03.2004).
2.1.3. Requisits generals per a places de professorat associat.
) Acreditar estar exercint fora de l’àmbit acadèmic universitari, com a especialista de reconeguda competència, una activitat remunerada laboral, professional o a l’Administració pública, per a la qual capacite el títol acadèmic que posseïsca la persona interessada. L’activitat s’haurà d’haver exercit durant un mínim de tres anys dins dels cinc immediatament anteriors a la finalització del termini de presentació d’instàncies.
L’acreditació d’eixa activitat es realitzarà preferentment mitjançant la següent documentació:
– Professionals per compte propi: fotocòpia del pagament de l’IAE i fotocòpia de les declaracions trimestrals dels pagaments a compte de l’IVA o l’IRPF, o bé mitjançant informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
– Professionals per compte aliè: fotocòpia dels contractes visats o informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el cas dels empleats públics, el certificat de serveis expedit per les unitats de personal corresponents.
) Encara que no és requisit per a participar en la convocatòria, no podran formalitzar contracte com a professor/a associat/ada, els funcionaris i funcionaries dels cossos docents universitaris si romanen en situació de servei actiu, siga quina siga la universitat en la qual presten els serveis.
2.2. Requisits específics
2.2.1. Per presentar-se a les places amb requisit específic de coneixement de valencià, serà necessari el coneixement del valencià a nivell C1 (Suficiència). Aquest coneixement es podrà acreditar aportant el certificat de coneixement o bé, realitzant una prova de nivell que el Servei de Política Lingüística organitzarà per a totes aquelles persones interessades que ho sol·liciten dins del mateix termini de presentació d’instàncies per a participar en el concurs. La informació sobre les convocatòries de nivell es pot consultar en la pàgina web del Servei de Política Lingüística ‹ http://www.uv.es/spl ›. Més informació: spl@uv.es›. La inscripció en la prova de nivell es realitzarà mitjançant el formulari habilitat en la pàgina web del Servei de Política Lingüística ‹http://www.uv.es/spl/provaextra ›. La prova es realitzarà, en qualsevol cas, abans de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses d’acord amb l’apartat 6.1 d’aquesta convocatòria.
Als efectes de la baremació dels coneixements de valencià s’aplicaran les equivalències establertes en l’Acord del Consell de Govern 189/2009, de 3 de novembre de 2009, que es pot consultar a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PDI): ‹ http://www.uv.es/pdi/ConvPersLab_V.htm ›.
Per a presentar-se a les places amb requisit específic de coneixement d’una determinada llengua estrangera, serà necessari acreditar-ne el coneixement, aportant el certificat de coneixement del nivell B2. Als efectes de la baremació, s’aplicaran les equivalències que es poden consultar a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PDI): ‹ http://www.uv.es/pdi/ConvPersLab_V.htm ›.
2.2.2. Caldrà estar en possessió d’una titulació universitària concreta, si així s’estableix en la descripció de les places que s’efectua en l’annex I.S’admetran, igualment, el grau o graus de similars continguts i/o competències i els graus que habiliten per a l’exercici de la mateixa professió regulada.
2.2.3. Excepcionalment, en les convocatòries de places de professorat associat es podrà exigir el requisit de desenvolupar una activitat professional concreta, sempre que es faça constar en la descripció continguda en l’annex I.
La concurrència dels requisits generals i específics haurà d’anar referida a la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies, llevat del que especialment s’ha previst per a l’acreditació del coneixement del valencià.
Tercera. Presentació de sol·licituds. 3.1. Termini de presentació: 10 dies hàbils des de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del *... 1 a l' 11 de septiembre de 2014, a.i.} Els dissabtes es consideren dies hàbils a l’efecte del còmput de terminis.
Es declara inhàbil el mes d’agost de 2014 a l’efecte del còmput de terminis per a la resolució de concursos docents convocats per aquesta Universitat.
3.2. S’haurà d’utilitzar el model d’instància-currículum que s’inclou en l’annex III d’aquesta convocatòria i que es podrà trobar en la següent adreça electrònica: ‹ http://www.uv.es/pdi/ConvPersLab_V.htm ›.
3.3. Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol dels registres enumerats per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. No obstant això, es lliuraran preferentment en les oficines de registre de la Universitat de València ubicades en les secretaries dels centres respectius i obertes de dilluns a divendres. L’oficina  del Registre General de la Universitat de València, situada a l’avinguda Blasco Ibáñez, 13, es troba oberta al públic també de dilluns a divendres.
Així doncs, la presentació de sol·licituds el dissabte s’haurà de realitzar necessàriament per algun dels altres mitjans prevists en l’esmentat article 38.4.
D’acord amb l’esmentat precepte, no es tindrà en compte la data de presentació als registres d’altres universitats distintes de la convocant.
Les instàncies presentades a les oficines de correus hauran de complir el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament del Servei de Correus: les instàncies seran presentades en sobre obert perquè la persona encarregada estampe en elles el segell de dates. Haurà de figurar amb claredat el nom de l’oficina i la data de presentació.
3.4. En el supòsit que es convocaren de manera conjunta més de cinc places, s’haurà de reservar la quota legal per a la cobertura amb persones amb discapacitat, sempre que les dites persones superen els processos selectius i acrediten la discapacitat, així com la compatibilitat amb el desenvolupament de les tasques. Si aquesta quota no fora coberta, acreixerà la resta de places oferides amb caràcter general.
Les persones amb discapacitats hauran de presentar juntament amb la sol·licitud el certificat del grau de discapacitació expedit per l’òrgan competent.
3.5. Juntament amb la instància-currículum serà presentada la següent documentació:
– Fotocòpia del DNI o passaport.
– Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport.
En cas de titulacions expedides a la Unió Europea, s’acreditarà igualment l’homologació o es presentarà la credencial del reconeixement del títol per a exercir la professió de professor o professora d’universitat.
– Fotocòpia de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats.
– Justificació d’haver efectuat l’ingrés de les taxes (24,76 euros) en el compte «Drets d’examen-Universitat de València» número 0049- 6721-65-2010001382 de «Banco Santander Central Hispano».
Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que acrediten una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent i els membres de famílies nombroses de caràcter especial.
...
ANNEX I. PLACES
FACULTAT DE DRET ( 1 plaça)
FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA ( 1 plaça)
11 FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ ( 1 plaça)
14 FACULTAT D'INFERMERIA I PODOLOGIA  ( 7 places)
20 FACULTAT DE MAGISTERI ( 1 plaça)
29 FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT ( 4 places)
33 ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA ( 1 plaça)
- - - - - - - - - - 
ANNEX II. CARACTERISTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ
2.1.- PROFESSORAT ASSOCIAT
Tipus de contracte: Laboral temporal amb dedicació a temps parcial.
Funcions: Docència i tutories d’acord amb el règim de dedicació.
Associat/ada 6 hores: tres hores docents i tres de tutories
Associat/ada 8 hores: quatre hores docents i quatre de tutories
Associat/ada 10 hores: cinc hores docents i cinc de tutories
Associat/ada 12 hores: sis hores docents i sis de tutories
Retribucions íntegres anuals:
Associat/ada 6 hores: 3.656,22 euros
Associat/ada 8 hores: 4.875,10 euros
Associat/ada 10 hores: 6.093,69 euros

Associat/ada 12 hores: 7.312,29 euros

miércoles, 30 de julio de 2014

bolsas de trabajo definitivas para el curso 2014/2015 de personas aspirantes a interinidades del cuerpo de maestros, especialidades convocadas y especialidades anteriores a la Logse, del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.

Resolución de 24/07/2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa, por la que se publican las bolsas de trabajo definitivas para el curso 2014/2015 de personas aspirantes a interinidades del cuerpo de maestros, especialidades convocadas y especialidades anteriores a la Logse, del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

concurso público para la contratación de personal docente. Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza.


CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA EN LA ACADEMIA GENERAL MILITAR 
- ANUNCIO del Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar, por el que se procede a dar publicidad a la Resolución de fecha 21 de julio de 2014, por la que se convoca por procedimiento de urgencia concurso público para la contratación de personal docente. 

El director del Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar, en el uso de sus competencias, por la disposición adicional vigésimo tercera (Cobertura de las necesidades de personal docente de los Centros Universitarios de la Defensa) de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y recibida autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (escrito de fecha 18 de julio de 2014), procede al anuncio de la convocatoria de concurso público, por el procedimiento de urgencia, para cubrir las necesidades docentes existentes mediante la contratación en régimen laboral de personal docente, para las siguientes categorías:
La información completa (bases de la convocatoria, formulario de solicitud, etc.) puede consultarse en la página web del Centro Universitario de la Defensa (http://cud.unizar.es/tablon/tablon).
El plazo de presentación de solicitudes es de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón, y deberán presentarse de acuerdo con los procedimientos definidos en la convocatoria.{del 31 de julio al 9 de agosto de 2014, a.i.}
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONCURSO PDI-2014

Criterios de valoración de los currículos para las plazas de Derecho - 30/07/2014
Criterios de valoración de los currículos para las plazas de Economía y Gestión - 29/07/2014
Criterios de valoración de los currículos para las plazas de Matemática Aplicada - 29/07/2014
Criterios de valoración de los currículos para plazas de Telecomunicaciones - 29/07/2014.
Criterios de valoración de los currículos para plazas de Calidad y Proyectos (Plazas de Ayudante) - 25/07/2014.
Criterios de valoración de los currículos para plazas de Calidad y Proyectos (Plazas de Ayudante Doctor) - 25/07/2014.
Criterios de valoración de los currículos para la plaza de Liderazgo - 25/07/2014.
Criterios de valoración de los currículos para plazas de Sistemas de Información Geográfica - 25/07/2014.
Criterios de valoración de los currículos para plazas de Electrónica - 24/07/2014.
Criterios de valoración de los currículos para plazas de Estructuras y Construcciones - 24/07/2014.
Criterios de valoración de los currículos para plazas de Física - 22/07/2014.

3 Jefes de Sección (Médicos Especialistas: Oftalmología, y Medicina Interna) del Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza..


DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
- RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de la Unidad de Alta Complejidad en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.. 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
- RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de la Unidad de Retina, Médica y Quirúrgica, en el Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza.. 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
- RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Jefe de Sección de Patología y Cirugía del Segmento Anterior, en el Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.. 

borsa de treball per cobrir les suplències temporals de netejadors/ores dels edificis municipals (exp. 247/14). Ajuntament de Celrà (Girona)

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de data 15 de juliol de 2014, s’han aprovat les bases que han de regir el procediment per a la creació d’una borsa de treball per cobrir les suplències temporals de netejadors/es dels edificis municipals (exped. 247/14).
La sol·licitud amb la documentació exigida per prendre part en l’esmentat concurs oposició es pot presentar dins el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’últim anunci en el DOGC {del 31 de juliol al 19 d'agost de 2014, a.i.} o BOP, en el Registre General d’aquest Ajuntament o en la forma establerta a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
El concurs oposició es realitzarà d’acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2014 i es publicaran al BOP de Girona, tal com s’estableix a l’article 90 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals. I es troben a la secretaria de la Corporació a disposició de qualsevol persona interessada.
Els anuncis successius corresponents a aquesta convocatòria es publicaran únicament al BOP de Girona i al Tauler d’ Anuncis d’ aquest Ajuntament.  www.celra.cat   Carretera de Juiá, 48, 17460 Celrà, Girona, 972 49 20 01

8 plazas del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, Código 0013, por el sistema general de acceso libre

Bases comunes
Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 284, de 27 de noviembre), modificadas por Orden PRE/2061/2009, de 23 de julio (BOE del 30).
Bases específicas
La presente Orden se publicará entre otras, en las páginas web;
1. Descripción de las plazas. 1.1 Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, Código 0013, uno para cubrir 8 plazas por el sistema general de acceso libre y otro para cubrir 4 plazas por el sistema de promoción interna, de las comprendidas en el artículo 5 del Real Decreto 228/2014 de 4 de abril por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2014. ...
3. Programa. El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo II a esta Orden.
4. Titulación. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, al finalizar el plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
5. Nacionalidad. Sólo podrán participar los candidatos de nacionalidad española, según lo establecido en el Anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
7. Solicitudes. 7.1 Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la página www.060.es (Trabajo-Modelo 790) o en el Portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas https://ips.redsara.es (Procesos selectivos de empleo público-inscripción en los procesos selectivos).
7.2 La presentación se realizará por cualquiera de los medios siguientes:
a) Los interesados podrán realizar el pago telemático de las tasas y el registro electrónico de su solicitud a través de Internet en el Portal del ciudadano www.060.es (Trabajo-Inscripción en pruebas selectivas). o en el Portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas https://ips.redsara.es (Procesos selectivos de empleo público-inscripción en los procesos selectivos).
La presentación de solicitudes por esta vía conllevará, en su caso, el pago telemático de la tasa de derechos de examen.
En aquellos casos en que deba aportarse documentación adicional junto con la solicitud telemática de participación, de conformidad con lo previsto en las bases específicas, esta deberá ser presentada en los lugares previstos en el párrafo siguiente.
b) Igualmente, las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ministerio de Economía y Competitividad, C/ Paseo de la Castellana 162, 28071 Madrid), así como en los registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, y se dirigirán a la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado duodécimo de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado.
7.4 La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. {del 31 de julio al 19 de agosto de 2014,a.i.} La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

7.5 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del anexo IV.

4 plazas del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE, Código 0603 por el sistema general de acceso libre.

Bases comunes
Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 2007), modificadas por Orden PRE 2061/2009 de 23 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 30).
Bases específicas
La presente convocatoria se publicará, entre otras, en la páginas web www.060.es y www.mineco.es
1. Descripción de las plazas. Se convoca proceso selectivo para cubrir 4 plazas del Cuerpo de Inspectores del SOIVRE, Código 0603 por el sistema general de acceso libre.
2. Proceso selectivo. El proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto Básico del Empleado Público, y se realizará mediante el sistema de oposición, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
Incluirá la superación de un curso selectivo. Para la realización de este curso selectivo, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad convocante. ...
3. Programa. El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo II a esta convocatoria.
4. Titulación. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, al finalizar el plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
5. Nacionalidad. Sólo podrán participar los candidatos de nacionalidad española, según lo establecido en el anexo del R.D. 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
6. Solicitudes. 6.1 Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la página www.060.es (Trabajo-Modelo 790) o en el Portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas https://ips.redsara.es Procesos selectivos de empleo público-inscripción en los procesos selectivos).
6.2 La presentación se realizará por cualquiera de los medios siguientes:
1. Los interesados podrán realizar el pago telemático de las tasas y el registro electrónico de su solicitud a través de Internet, en el Portal del ciudadano www.060.es (Trabajo-Inscripción en pruebas selectivas) o en el Portal Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas https://ips.redsara.es (Procesos selectivos de empleo público-inscripción en los procesos selectivos).
La presentación de solicitudes por esta vía conllevará en su caso el pago electrónico de la tasa de derechos de examen.
En aquellos casos que deba aportarse documentación adicional junto con la solicitud de telemática de participación, de conformidad con lo previsto en las bases específicas, ésta deberá ser presentada en los lugares previstos en el párrafo siguiente.
2. Igualmente, podrán presentarse en el Registro General del Ministerio de Economía y Competitividad, (Paseo de la Castellana, 162, 28071 Madrid), así como en los registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, y se dirigirán a la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado.
6.4 La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». {del 31 de julio al 19 de agosto de 2014,a.i.} La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

6.5 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del anexo IV.

7 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE, Código 0615 por el sistema general de acceso libre.

Bases comunes
Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado («BOE» del 27), modificadas por Orden PRE/2061/2009, de 23 de julio («BOE» del 30).
Bases específicas
La presente convocatoria se publicará, entre otras, en las páginas web www.060.es y www.mineco.es
1. Descripción de las plazas. Se convoca proceso selectivo para cubrir 7 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE, Código 0615 por el sistema general de acceso libre.
2. Proceso selectivo. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
Incluirá la superación de un curso selectivo. Para la realización de este curso selectivo, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad convocante.  ...
3. Programa. El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo II a esta convocatoria.
4. Titulación. Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
5. Solicitudes. 5.1 Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la página www.060.es (Trabajo-Modelo 790) o en el Portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas https://ips.redsara.es (Procesos selectivos de empleo público-inscripción en los procesos selectivos.
5.2 La presentación se realizará por cualquiera de los medios siguientes:
1. Los interesados podrán realizar el pago telemático de las tasas y el registro electrónico de su solicitud a través de Internet en el Portal del ciudadano www.060.es (Trabajo-Inscripción en pruebas selectivas) o en el Portal Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas https://ips-redsara.es (Procesos selectivos de empleo público-inscripción en los procesos selectivos).
La presentación de solicitudes por esta vía conllevará, en su caso, el pago telemático de la tasa de derechos de examen.
En aquellos casos en que deba aportarse documentación adicional junto con la solicitud telemática de participación, de conformidad con lo previsto en las bases específicas, esta deberá ser presentada en los lugares previstos en el párrafo siguiente.
2. Igualmente, podrán presentarse en el Registro General del Ministerio de Economía y Competitividad (Paseo de la Castellana, 162, 28071 Madrid), así como en los registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, y se dirigirán a la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Competitividad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado.
5.4 La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». {del 31 de julio al 19 de agosto de 2014,a.i.} La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

5.5 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del anexo IV.