viernes, 30 de agosto de 2013

1 inspector/a ambiental (A2) i 1 tècnic/a de promoció econòmica (A2*). Bases. Ajuntament d'Argentona (Barcelona)

“Bases específiques reguladores del procediment de selecció mitjançant concurs oposició lliure per a la provisió d’un total de:
- 1 plaça d’Inspector/a Ambiental que consta a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament.
- 1 plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica que consta a la plantilla del personal laboral d’aquest ajuntament.
Aquestes bases específiques es consideren un annex a les bases generals, que regulen el conjunt de l’oferta pública anual, publicades al BOP de data 19 de març de 2012.
Base 1.- Objecte de les bases. L’objecte de la present convocatòria és la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure de:
- 1 plaça d’Inspector/a Ambiental que consta a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, OP 2010, núm. 2010/16.1.
- 1 plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica que consta a la plantilla del personal laboral d’aquest ajuntament, OP 2010, núm. 2010/17.1
Aquestes bases seran de compliment obligatori per totes aquelles persones que participin en el procés selectiu.
Base 2.- Requisits dels aspirants. Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir els requisits establerts a la base 2a de les esmentades bases generals i a més:
Per la vacant d’Inspector/a Ambiental.
a.- Estar Diplomat/da, equivalent o superior en l’àmbit de ciències.
Per la vacant de Tècnic/a de Promoció Econòmica
b.- Estar Diplomat/da, equivalent o superior en l’àmbit se ciències socials o humanitats.
Per totes 2 vacants:
a)
Tenir els coneixements de llengua catalana del nivell C, o certificat d’equivalència d’acord a l’ordre PRE/228/2004, de 21 de juny (DOGC 4168, del 6 de juliol). En cas que no ho pugui acreditar, caldrà superar una prova del nivell corresponent.
b) Tenir els coneixements superiors de llengua castellana. (acreditació segons assenyala la base 2.8).
Totes aquestes condicions s’han de reunir en el moment de presentar la instància per prendre part en el concurs-oposició i sempre abans de l’acabament del termini de presentació d’instàncies.
En el cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s’haurà d’adjuntar a la instància un certificat lliurat per l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.
Base 3.- Presentació de sol·licituds: Instàncies i admissió. S’han de presentar en els terminis i amb els documents previstos a la base 3a de les bases generals.
A més, s’haurà de presentar:
- Fotocòpia, si s'escau, del certificat de nivell C de català de la Junta Permanent de Català o equivalència. En cas de no tenir l'esmentada titulació o equivalència el candidat realitzarà una prova de català.
Els/les que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància-tipus que facilitarà l’Ajuntament, en horari d’oficines, dilluns de 8,30 a 14,30, de dimarts a divendres 8’30 a 14’00, i dissabtes de 9:30 a 13:30 dirigida al senyor alcalde de l'Ajuntament d'Argentona, en la qual faran constar que compleixen les condicions de capacitat i els requisits exigits a la convocatòria, referits a la data de finalització del termini fixat per a la presentació d’instàncies.
Si alguna de les sol·licituds no adjuntés la documentació preceptiva o presentés alguna deficiència per prendre part de la convocatòria, es requerirà, en la mateixa instància, telefònicament o mitjançant un missatge de text a l’interessat/da per tal que en el termini de 10 dies ho esmeni o acompanyi els documents. Si no ho fes es podrà procedir, sense cap altre tràmit, l’arxiu de la sol·licitud i serà exclòs com a possible aspirant.
A tals efectes, en la instància es farà constar el seu número de telèfon fix i mòbil, a efectes de notificacions, acceptant expressament aquest mitjà de notificació.
La documentació també podrà presentar-se per correu administratiu d’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).

Bolsa de Trabajo: Operario de Limpieza Interior de Edificios, Operario de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas, Auxiliar de Información y Gestión Deportiva y de Monitor Deportivo. Patronato Deportivo Municipal de San Javier. (Murcia)

La Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal de San Javier, en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de agosto de 2013, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar las bases específicas para promover la convocatoria de procesos selectivos destinados a la selección de personal temporal del Patronato Deportivo Municipal de San Javier, mediante el sistema de concurso-oposición, y con objeto de proceder a la elaboración de las listas de espera para los puestos de trabajo de: Operario de Limpieza Interior de Edificios, Operario de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas, Auxiliar de Información y Gestión Deportiva y de Monitor Deportivo; para cubrir las posibles necesidades de personal sobrevenidas.
Hoy se ha publicado en el BORM la Aprobación de las bases especificas para promover la convocatoria de procesos selectivos destinados a la selección de personal temporal del Patronato Deportivo Municipal de San Javier.
Con el fin de que los aspirantes vayan preparando la documentación, se informa que a lo largo de este mes saldrá publicado el anuncio en el diario de mayor tirada de la Región de Murcia, momento a partir del cual habrá 5 días hábiles para la presentación de instancias
(ver publicación en el BORM)
(ver bases específicas)
(ver bases generales)

XIX edició Premi Enric Valor de novel·la en valencià 2013. Diputació Provincial d’Alacant.

Diputació Provincial d’Alacant.
Convocatòria del Premi Enric Valor de novel·la en valencià 2013, corresponent a la XIX edició. [2013/8570] (pdf 122KB) 
Convocatoria del Premio Enric Valor de novela en valenciano 2013, correspondiente a la XIX edición. [2013/8570] (pdf 122KB)
Una vegada aprovada, per la Diputació Provincial d’Alacant, la convocatòria del Premi Enric Valor de novel·la en valencià 2013, corresponent a la XIX edició, s’anuncia aquesta, que tindrà lloc segons el següent extracte de les bases.
Dotació: dèsset mil euros.
Extensió: no inferior a 150 folis ni superior a 250 folis, mecanografiats a doble espai escrits en valencià, i per una o ambdues cares.
Termini de presentació d’originals: fins al 30 de novembre de 2013.
Els anuncis detallats de les bases que regeixen aquesta convocatòria han aparegut, tant en castellà com en valencià, en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 122, de data 1 de juliol de 2013.

subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte.

1. Objeto y fines de la subvención. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte. Una vez formalizada la acusación, sólo se podrán conceder o, en su caso, mantener las ayudas para la defensa de aquellos acusados españoles para quienes el Ministerio Fiscal o institución equivalente o una acusación particular hayan solicitado efectivamente la pena de muerte.
También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recurso de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o de conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte.
La actividad para la que se solicita la ayuda deberá realizarse durante el año en que se concedan las subvenciones.
2. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en esta orden la propia persona física de nacionalidad española que se enfrente a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero, para prestar asistencia a aquélla, en los que, además de concurrir los requisitos establecidos en artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 26 y 27 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, concurran los siguientes:
a) Estar legalmente constituidas y que sus normas de funcionamiento no establezcan principios de discriminación.
b) Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios.
4. Iniciación del procedimiento. De conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que tendrá necesariamente el siguiente contenido:
a) Mención de la presente orden ministerial por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones, así como del Diario Oficial en que está publicada.
b) ...
5. Solicitud. 1. La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y se acompañará de la documentación que se establezca en la correspondiente convocatoria y de la que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No será necesario acompañar a la solicitud los documentos exigidos cuando obren en poder del Centro Directivo convocante, no hayan sufrido modificación y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. Esta circunstancia se hará constar por escrito indicando la fecha en que fueron presentados y, en su caso, emitidos.
La solicitud se presentará en el plazo de un mes desde la publicación de la convocatoria, salvo que en la propia convocatoria se modifique dicho plazo, y ante la Oficina o Sección Consular correspondiente, ante cualquiera de las Oficinas o Registros señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o por medios electrónicos en el Registro Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Se cumplimentará en el formulario que la convocatoria establezca.
2. Si la Oficina o Sección Consular ante la que se presente la solicitud o, en otro caso, la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular aprecian que la solicitud no reúne los requisitos exigidos, requerirán al solicitante para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándole que en el caso de que no realice la subsanación, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará según se establece en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
8. Dotación, cuantía, límites y compatibilidad de la subvención. 1. La cuantía total de la subvención tendrá los límites de la dotación recogida en los Presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del año correspondiente.
2. La cuantía individualizada de cada subvención no podrá exceder de 30.000 euros.
3. El importe de la subvención es compatible con las ayudas y subvenciones para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas, organismos de ellas dependientes, tanto nacionales como internacionales, o personas físicas o jurídicas de naturaleza privada.
4. De conformidad con el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste total de la actividad subvencionada.

1 Auxiliar Administrativo (C2). Ayuntamiento de Caseres (Tarragona).

Resolución de 7 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Caseres (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el BOPT número 183, de 7 de agosto de 2013, se publicaron íntegramente la convocatoria y las bases específicas que regirán la selección de una plaza de funcionario vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
Denominación de la plaza según plantilla:
Régimen jurídico: Funcionarial.
Carácter: De carrera.
Escala: De Administración General.
Subescala:
Grupo de clasificación: C2.
Número de plazas convocadas: 1.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno:
Libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».{del 31 de agosto al 19 de septiembre de 2013, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» y/o en el tablón de anuncios de la corporación.  www.caseres.altanet.org/

jueves, 29 de agosto de 2013

Borsa d’ajudants/es de cuina. Consell Insular d’Eivissa.

Primera. - És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa d’ajudants/es de cuina per cobrir temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina d’ajudants/es de cuina, que siguin necessaris al Consell Insular d’Eivissa.
Segona.- Aquesta selecció es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica i, en allò que no s’hi prevegi, per les bases generals que regiran la selecció per a la provisió urgent de places de personal de naturalesa laboral i amb caràcter temporal del Consell Insular
Tercera.- Requisits de les persones aspirants. A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals, les persones aspirants hauran de complir els següents:
a)
Tenir la nacionalitat espanyola o alguna d’altra en els casos que d’acord amb l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública. En aquest darrer cas, per als aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan
oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir 16 anys d’edat complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la plaça a proveir.
e).- Per a l’accés a aquesta categoria no s’exigeix cap titulació acadèmica.
f).- Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell A2 (nivell bàsic), de conformitat amb el Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.
Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalències previstes.
La no acreditació d’aquest requisit obligarà les persones aspirants a la superació d’una prova específica que acrediti el nivell A2 de coneixements de llengua catalana.
Aquests requisits s’hauran de posseir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i gaudir-ne durant tot el procés selectiu.
Quarta.- Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides a la Presidència, es presentaran al Registre General del Consell, durant el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.{del 30 d'agost al 9* de setemb re de 2013, a.i.}
Les persones aspirants hauran de manifestar a les sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a de les Bases generals i en la base 3a de les específiques.
Totes les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran d’acompanyar a les sol·licituds les certificacions, els justificants originals o les còpies compulsades dels mèrits a valorar en el concurs. No seran valorats els mèrits al·legats i no justificats en la forma indicada. 
d’Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 130, del dia 27 d’octubre de 1992.

Borsa de cambrers/eres-netejadors/ores. Consell Insular d’Eivissa.

Primera.-  És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa cambrers/eres-netejadors/ores per cobrir temporalment, les possibles
necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de cambrers/eres-netejadors/ores, que siguin necessaris al Consell Insular d’Eivissa.
Segona.- Aquesta selecció es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica i, en allò que no s’hi prevegi, per les bases generals que regiran la selecció per a la provisió urgent de places de personal de naturalesa laboral i amb caràcter temporal del Consell Insular d’Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 130, del dia 27 d’octubre de 1992.
Tercera.- Requisits de les persones aspirants. A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals, les persones aspirants hauran de complir els següents:a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna d’altra en els casos que d’acord amb l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública. En aquest darrer cas, per als aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir 16 anys d’edat complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la plaça a proveir.
e).- Per a l’accés a aquesta categoria no s’exigeix cap titulació acadèmica.
f).- Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell A2 (nivell bàsic), de conformitat amb el Decret 6/2012, de 3 febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.
Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalències previstes.
La no acreditació d’aquest requisit obligarà les persones aspirants a la superació d’una prova específica que acrediti el nivell A2 de coneixements de llengua catalana.
Aquests requisits s’hauran de posseir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i gaudir-ne durant tot el procés selectiu.
Quarta.- Presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds, dirigides a la Presidència, es presentaran al Registre General del Consell, durant el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.{del 30 d'agost al 9* de setembre de 2013, a.i.}

Borsa de conductors/ores. Consell Insular d’Eivissa.

Primera.- És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de conductors/ores per cobrir temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de conductors/es, que siguin necessaris al Consell Insular d’Eivissa.
Segona.- Aquesta selecció es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica i, en allò que no s’hi prevegi, per les bases generals que regiran la selecció per a la provisió urgent de places de personal de naturalesa laboral i amb caràcter temporal del Consell Insular d’Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 130, del dia 27 d’octubre de 1992.
Tercera.- Requisits de les persones aspirants. A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals, les persones aspirants hauran de complir els següents:a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna d’altra en els casos que d’acord amb l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública. En aquest darrer cas, per als aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir 16 anys d’edat complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la plaça a proveir.
e) Estar en possessió del títol de graduat/a en educació secundària obligatòria (LOE), graduat en educació secundària (LOGSE), graduat escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957), FPI o equivalent o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, caldrà aportar la corresponent homologació del Ministeri d’Educació o d’una universitat espanyola.
f) Estar en possessió del carnet de conduir classe D o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
g) Estar en possessió del certificat d’aptitud professional (CAP) o presentar justificació de trobar-se’n temporalment exempt.
h) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell A2 (nivell bàsic), de conformitat amb el Decret 6/2012, de 3 febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.
Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalències previstes.
La no acreditació d’aquest requisit obligarà les persones aspirants a la superació d’una prova específica que acrediti el nivell A2 de coneixements de llengua catalana.
Aquests requisits s’hauran de posseir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i gaudir-ne durant tot el procés selectiu.
Quarta.- Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides a la Presidència, es presentaran al Registre General del Consell, durant el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.{del 30 d'agost al 9* de Setembre de 2013, a.i.}
Les persones aspirants hauran de manifestar a les sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a de les Bases generals i en la base 3a de les específiques.
Totes les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran d’acompanyar a les sol·licituds les certificacions, els justificants originals o les còpies compulsades dels mèrits a valorar en el concurs. No seran valorats els mèrits al·legats i no justificats en la forma indicada.

Borsa de cuiners/es. Consell Insular d’Eivissa

Primera.- És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de cuiners/es per cobrir temporalment, les possibles Primera. necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de cuiners/es, que siguin necessaris al Consell Insular d’Eivissa.
Segona.- Aquesta selecció es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica i, en allò que no s’hi prevegi, per les bases generals que regiran la selecció per a la provisió urgent de places de personal de naturalesa laboral i amb caràcter temporal del Consell Insular d’Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 130, del dia 27 d’octubre de 1992.
Tercera.- Requisits de les persones aspirants. A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals, les persones aspirants hauran de complir els següents:
a)
Tenir la nacionalitat espanyola o alguna d’altra en els casos que d’acord amb l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública. En aquest darrer cas, per als aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir 16 anys d’edat complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la plaça a proveir.
e) Estar en possessió del títol de graduat/a en educació secundària obligatòria (LOE), graduat en educació secundària (LOGSE), graduat escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957), FPI o equivalent o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, caldrà aportar la corresponent
homologació del Ministeri d’Educació o d’una universitat espanyola.
f).- Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell A2 (nivell bàsic), de conformitat amb el Decret 6/2012, de 3 febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.
Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalències previstes.
La no acreditació d’aquest requisit obligarà les persones aspirants a la superació d’una prova específica que acrediti el nivell A2 de coneixements de llengua catalana.
Aquests requisits s’hauran de posseir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i gaudir-ne durant tot el procés selectiu.
Quarta.- Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides a la Presidència, es presentaran al Registre General del Quarta. Consell, durant el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.{del 30 d'agost al 9* de setembre de 2013, a.i.}
Les persones aspirants hauran de manifestar a les sol·licituds que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a de les Bases generals i en la base 3a de les específiques.
Totes les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran d’acompanyar a les sol·licituds les certificacions, els justificants originals o les còpies compulsades dels mèrits a valorar en el concurs. No seran valorats els mèrits al·legats i no justificats en la forma indicada.

Borsa de cuidadors/es. Consell Insular d’Eivissa

Primera.- És objecte d’aquesta convocatòria la creació d’una borsa de cuidadors/es per cobrir temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina de cuidadors/es, que siguin necessaris al Consell Insular d’Eivissa.
Segona.- Aquesta selecció es regirà per les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria específica i, en allò que no s’hi prevegi, per les bases generals que regiran la selecció per a la provisió urgent de places de personal de naturalesa laboral i amb caràcter temporal del Consell Insular d’Eivissa, publicades al BOCAIB núm. 130, del dia 27 d’octubre de 1992.
Tercera.- Requisits de les persones aspirants. A més de tots i cada un dels requisits exigits a les Bases generals, les persones aspirants hauran de complir els següents:
a)
Tenir la nacionalitat espanyola o alguna d’altra en els casos que d’acord amb l’article 57 de l’EBEP permeti l’accés a l’ocupació pública. En aquest darrer cas, per als aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir 16 anys d’edat complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el cas que haguessin estat separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la plaça a proveir.
e) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria (LOE), graduat en educació secundària (LOGSE), graduat escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957), FPI o equivalent o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, caldrà aportar la corresponent homologació del Ministeri d’Educació o d’una universitat espanyola.
f) Acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana, nivell A2 (nivell bàsic), de conformitat amb el Decret 6/2012, de 3 febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.
Aquests coneixements han de ser acreditats mitjançant l’aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears o equivalències previstes. La no acreditació d’aquest requisit obligarà les persones aspirants a la superació d’una prova específica que acrediti el nivell A2 de coneixements de llengua catalana.
Aquests requisits s’hauran de posseir el dia de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds i gaudir-ne durant tot el procés selectiu.
Quarta.- Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides a la Presidència, es presentaran al Registre General del Consell, durant el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB [Núm. 120 29 d'agost de 2013 Fascicle 201 - Sec. II. -].{del 30 d'agost al 9* de setembre de 2013, a.i.}*donat que el 8 de setembre es diumenge i inhàbil.

«Plan Conjunto de Empleo. Anualidad 2013» convocatoria provincial de Alicante.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE. -RESOLUCIÓN PLAN DE EMPLEO CONJUNTO Y PUBLICACIÓN BASES AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS [butlletí oficial de la província - alacant, 29 agost 2013 - n.º 164; pàgina 25].
La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en uso de las facultades que le fueron delegadas por Resolución de la Ilma. Sra. Presidenta núm. 1525, de 20 de julio de 2011 (BOP núm. 179, de fecha 19 de septiembre de 2011), y en sesión extraordinaria celebrada con fecha 28 de agosto de 2013, ha adoptado el acuerdo que a continuación se publica:
Primero.- Aceptar la participación de los Ayuntamientos que a continuación se indican, con la aportación económica que asimismo se señala, en la convocatoria provincial «Plan Conjunto de Empleo. Anualidad 2013», dentro del Programa de subvenciones destinado al fomento del empleo en el ámbito local, al amparo de la Orden 3/2013, de 22 de marzo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo y enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas.
Quinto.- Ordenar la publicación, de forma conjunta, de las Bases que habrán de regir las convocatorias de los Ayuntamientos que a continuación se indican, según modelo incluido como Anexo 1 en el acuerdo de esta Junta de Gobierno de fecha 4 de julio de 2013 (BOP nº 126, de 05/07/ 2013), con la modificación introducida por acuerdo del mismo órgano de fecha 18 de julio de 2013 (BOP nº 136, de 19/07/2013) y cuya redacción literal es la que sigue:
ENTIDADES:
AYUNTAMIENTO DE AGRES
AYUNTAMIENTO DE ALBATERA
AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ
AYUNTAMIENTO DE ALCOY
AYUNTAMIENTO DE ALGUEÑA
AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ALICANTE 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ
AYUNTAMIENTO DE ALQUERIA D’ASNAR (L’)
AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA
AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA
AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR
AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG
AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
AYUNTAMIENTO DE BENIJÓFAR
AYUNTAMIENTO DE BENILLOBA
AYUNTAMIENTO DE BENIMANTELL
AYUNTAMIENTO DE BENISSA
AYUNTAMIENTO DE BENITACHELL

AYUNTAMIENTO DE BIAR
AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO
AYUNTAMIENTO DE BUSOT
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA
AYUNTAMIENTO DE CALP
AYUNTAMIENTO DE CAMPELLO (EL)
AYUNTAMIENTO DE CAÑADA
AYUNTAMIENTO DE CATRAL
AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
AYUNTAMIENTO DE DOLORES
AYUNTAMIENTO DE ELCHE
AYUNTAMIENTO DE ELDA
AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT
AYUNTAMIENTO DE FORMENTERA DEL SEGURA
AYUNTAMIENTO DE GATA DE GORGOS
AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LOS FRAILES
AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LAS NIEVES
AYUNTAMIENTO DE IBI
AYUNTAMIENTO DE JÁVEA/Xàbia
AYUNTAMIENTO DE LLÍBER

AYUNTAMIENTO DE LORCHA
AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR
AYUNTAMIENTO DE MONTESINOS (LOS)
AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
AYUNTAMIENTO DE ONDARA
AYUNTAMIENTO DE ONIL
AYUNTAMIENTO DE ORBA
AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER
AYUNTAMIENTO DE PEGO

AGENCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PETRER
AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA
AYUNTAMIENTO DE PINOSO
AYUNTAMIENTO DE PLANES
AYUNTAMIENTO DE POBLETS (ELS)
AYUNTAMIENTO DE RAFAL
AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN
AYUNTAMIENTO DE ROMANA (LA)
AYUNTAMIENTO DE SALINAS
AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA POLA
AYUNTAMIENTO DE SAX
AYUNTAMIENTO DE TEULADA-Moraira
AYUNTAMIENTO DE VALL DE LAGUAR (LA)
AYUNTAMIENTO DE VERGER (EL)

AYUNTAMIENTO DE VILLENA

BASES REGULADORAS ... Boletín Nº 164 del 29/08/2013 (pdf)
«PRIMERA.- OBJETO DEL PLAN. 1. Las presentes bases tienen por objeto favorecer la contratación de personas desempleadas del municipio, mediante la articulación de un programa de ayudas enmarcado en el Plan de Empleo Conjunto entre la Generalitat Valenciana, las Diputaciones Provinciales y las entidades locales al amparo de la Orden 3/2013, de 22 de marzo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo (D.O.C.V de 28.03.2013).
2. Con independencia de su modalidad contractual y de que puedan tener una mayor duración o jornada, resultarán subvencionables las contrataciones llevadas a cabo por empresas que tengan lugar en 2013 en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de la convocatoria que efectúe el Ayuntamiento y, en cualquier caso, formalizados antes del 1 de octubre de 2013, en centros de trabajo radicados en la provincia de Alicante.
3. Resultarán subvencionables con una ayuda de 1.125 € las contrataciones por un periodo de al menos tres meses con una jornada de al menos 25 horas semanales, de conformidad con lo contemplado en el punto 2 de esta misma Base.
ENTIDAD APORTACIÓN
GENERALITAT VALENCIANA ............................  375 €
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE ....   375 €
AYUNTAMIENTO ...............................................    375 €
                                                                                1.125 €

4. Para atender el importe de las subvenciones a conceder dentro de la presente convocatoria queda afectada la aplicación y crédito consignado en el presupuesto de 2013, sin perjuicio de las variaciones al alza que pudieran producirse como consecuencia de posteriores modificaciones presupuestarias.
SEGUNDA.- DESTINATARIOS FINALES. Los destinatarios finales de las ayudas serán las empresas o entidades que contraten a desempleados del municipio, para la prestación de servicios en centros de trabajo radicados en la provincia de Alicante.
No podrán obtener la condición de beneficiario las empresas o entidades en las que concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Tampoco podrán obtenerla las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las sociedades civiles, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, pudiera realizar las actuaciones subvencionables.
Los trabajadores deberán haber permanecido desempleados e inscritos de forma ininterrumpida como demandantes de empleo en los centros SERVEF de Empleo desde, al menos, el 1 de marzo de 2013.
QUINTA.- SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. Los beneficiarios interesados deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo normalizado que se publicará en la página web de la Diputación Provincial, en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo comprendido entre el día siguiente al de la publicación de estas Bases en el B.O. de la Provincia de esta Excma. Diputación y el 30 de octubre de 2013. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.   ...

Ajuntament de Teulada-Moraira: Ayudas Transporte para estudiantes que realicen estudios (universitarios, bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior) fuera del municipio, para el curso 2012-2013.

AYUNTAMIENTO TEULADA. -INFORMACIÓN PÚBLICA BASES AYUDAS TRANSPORTE ESCOLAR [butlletí oficial de la província - alacant, 29 agost 2013 - n.º 164; pàgina 21]
... bases reguladoras para el otorgamiento de AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES QUE REALIZEN ESTUDIOS DE ENSEÑANZA REGLADA (universitarios, bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior) FUERA DE TEULADA, para el curso 2012-2013, aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de Agosto de 2013, ...  Boletín Nº 164 del 29/08/2013 (pdf)
BASES PARA LA CONCESION DE AYUDAS INDIVIDUALIZADAS AL TRANPORTE, PARA EL CURSO 2012/2013, PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA REGLADA (UNIVERSITARIOS, DE BACHILLERATO O CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR) QUE NO PUEDAN REALIZARSE EN TEULADA.
1. Objeto de la convocatoria y beneficiarios. 1.1. Tiene por objeto convocar concurso público para la concesión de ayudas individualizadas al transporte, para el curso 2012/2013, para estudiantes de enseñanza reglada (universitarios, de bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior) que no puedan realizarse en Teulada.
2. Requisitos. 2.1. Los estudiantes que se acojan a esta convocatoria pública de ayudas deberán reunir los siguientes requisitos:
a. Que el alumno que solicita la ayuda no supere los 30 años de edad.
b. Que el alumno que solicita la ayuda o la unidad familiar en la que se integra estén empadronados en Teulada con una antigüedad de un año en el momento de la presentación de la solicitud.
...
5. Formalización, plazo de presentación y caducidad de las solicitudes. 5.1. Las ayudas reguladas mediante esta convocatoria se solicitarán mediante instancia dirigida a la Alcaldía según ANEXO 1 y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento.
5.2. Deberán acompañar a la solicitud los siguientes documentos:
a. Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad (DNI) del solicitante.
b. Volante de empadronamiento expedido por el órgano municipal correspondiente, en el que conste la antigüedad.
Este volante será expedido por el Servicio de Información y Tramitación del Ayuntamiento de Teulada en el mismo momento de la presentación de la solicitud, por lo que no será necesario solicitarlo anteriormente por el beneficiario.
c. Formulario de toma de datos de terceros en el que conste la denominación de la entidad, la oficina, el dígito de control y el número de cuenta a nombre del posible beneficiario en que se abonará el importe de la ayuda. ANEXO 2.
d. Justificante de matrícula del curso 2012/2013.
e. Declaración responsable de no tener la obligación de declarar por el IRPF, en su caso, sin perjuicio de la posible comprobación administrativa relativa a la totalidad de rentas percibidas por el solicitante y su unidad familiar.
f. Declaración responsable de que no existan deudas de naturaleza tributaria con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Ayuntamiento de Teulada.
La falsedad de algunos de los datos en los documentos requeridos implicará la revocación inmediata de la ayuda.
5.3. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes desde su publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. {del 30 de agosto al 30* de septiembre de 2013} (*al ser el 29 domingo e inhábil).  La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa de lo establecido en esta convocatoria.
5.4. La ayuda se hará efectiva tras la resolución por el órgano competente mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud.
6. Publicidad y criterios de adjudicación. 6.1. Las presentes normas reguladoras, una vez aprobadas, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en la página web oficial del Ayuntamiento de Teulada, www.teuladamoraira.org y en cualesquiera otros medios que, en su caso, permitan la mayor difusión de la convocatoria, al objeto de su sometimiento a información pública durante el plazo de 15 días hábiles, a los efectos de presentar alegaciones o reclamaciones,
en caso de no formularse se considerarán aprobadas definitivamente.

pruebas de conocimiento general para el reconocimiento de la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje.

... Resolución de 20 de noviembre de 2007, por la que se aprueba el programa de materias a que habrán de ajustarse los ejercicios de las pruebas para el reconocimiento de la capacitación profesional para la prestación de los servicios de practicaje portuario, establece la división de las pruebas en dos partes, la primera, prueba de conocimiento general sobre el idioma inglés y sobre legislación nacional e internacional, que se organizará y llevará a cabo por la Dirección General de la Marina Mercante, y la segunda, pruebas específicas en cada puerto sobre conocimientos del puerto y resolución teórica de maniobras, que tendrá la presente convocatoria.
La Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se aprueba el programa de materias a que habrán de ajustarse los ejercicios de las pruebas para el reconocimiento de la capacitación profesional para la prestación de los servicios de practicaje portuario.
En su virtud, resuelvo:
Primero. Convocar a los aspirantes que deseen presentarse a la primera parte o prueba de conocimiento general, para el reconocimiento de la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, y cumplan los requisitos establecidos en la norma.
Segundo. Solicitudes. Los aspirantes deberán reunir los requisitos de titulación y mando que se señalan en el artículo 10 de la Orden FOM/2417/2007, de 25 de julio, y solicitar la admisión a las pruebas en instancia dirigida al Director General de la Marina Mercante, a la que deberán unirse los siguientes documentos:
1. Certificación de la Capitanía Marítima, Consulado del país de bandera del buque, u otro organismo público, acreditativa de haber tenido el mando de buque de arqueo superior a 1.000 GT, al menos durante dos años (730 días) dentro de los últimos 10 años de actividad profesional que precedan inmediatamente a
lugar en el puerto que corresponda.
2. Fotocopia de la tarjeta profesional de Capitán de la Marina Mercante.
3. Copia del resguardo de autoliquidación en cualquier entidad colaboradora por importe de 43,98 Euros de tasa, impreso modelo 790, código 001 de derechos de examen, disponible en Capitanías Marítimas o en la Dirección General de la Marina Mercante, así como en cualquier otra dependencia administrativa.
Tercero. Presentación de solicitudes. Podrán presentarse en la Dirección General de la Marina Mercante, en cualquier Capitanía Marítima y sus correspondientes Distritos Marítimos, o bien en los lugares indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».{del 30 de agosto al 30* de septiembre de 2013} *al ser el 29 de septiembre, domingo e inhábil.
Cuarto. Al día siguiente, o el primer día hábil tras haber finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de la Marina Mercante publicará la lista provisional de los solicitantes admitidos y de los excluidos, señalándose en su caso, las causas de la exclusión, concediéndose un período de diez días naturales para subsanación de errores existentes, al término de los cuales se publicará la lista definitiva de admitidos y excluidos.
Las citadas listas se publicarán en los tablones de anuncios de la Dirección General de la Marina Mercante y en las Capitanías Marítimas, junto con el lugar y hora señalada para la realización del primer ejercicio de la primera parte de las pruebas, a realizar en Madrid.
Quinto. Las pruebas se celebrarán en el mes de octubre del año 2013, en las fechas indicadas en la publicación de la lista definitiva de admitidos, de acuerdo con el apartado anterior.

1 Auxiliar de vigilancia, (interinidad). Ayuntamiento de L’Eliana (Camp de Turia-València)

Ayuntamiento de L’Eliana.   Anuncio del Ayuntamiento de L’Eliana sobre convocatoria de procedimiento selectivo para la provisión con carácter interino de una plaza de auxiliar de vigilancia, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.
ANUNCIO  (ver pdf)
Para hacer constar que por Resolución de Alcaldía nº 2023/2013, de 21 de agosto de 2013, se ha dispuesto convocar el procedimiento selectivo para la provisión con carácter interino de una plaza de Auxiliar de vigilancia, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de L’Eliana, de conformidad con las bases aprobadas por la citada Resolución.
Las referidas Bases se encuentran expuestas al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web Municipal (www.leliana.es).
El plazo para la presentación de instancias será de 10 días naturales contados a partir del día de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia [N.º 205 ; 29-VIII-2013, pàgina 39].{del 30 de agosto al 9* de Septiembre de 2013, a.i.}*(al ser el 8 de septiembre, domingo e inhábil.) (ver pdf)

miércoles, 28 de agosto de 2013

Borses de Treball: Arquitecte/a; Enginyer/a de Telecomunicació; Enginyer/a de Camins, Canals i Ports; i Enginyer/a Industrial. Ajuntament de Calvià. (Mallorca-Illes Balears)

Ajuntament de Calvià. 
Bases per a la confecció d'una borsa de treball, pel sistema de concurs, d'arquitecte/a, per al seu posterior nomenament com a funcionari/ària interí/ina.
BASES
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA:
Denominació de la plaça: arquitecte/a (A1)
Nivell de titulació acadèmica: arquitecte/a o equivalent
Nomenament com a funcionari/a interí/a.
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal per integrar una borsa de treball d'arquitecte/a per cobrir places vacants, substituir a personal que conforma la plantilla municipal i que té reserva de plaça, o bé cobrir de manera eventual necessitats de l'Administració.
2.- DRETS D'EXAMEN: 22,00 €
3.- REQUISITS DELS ASPIRANTS:
a)
Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que, d'acord a l'art. 57 de la Llei de l'Estatut de l'empleat públic, llei 7/2007, de 12 d'abril (BOE nº 89 de 13.4.07), es permeti l'accés a l'ocupació pública.
En aquest últim cas, per les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, s'ha d'acreditar el coneixement de la mateixa mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació d'estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent al territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeix el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.
b) Tenir 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que hagin estat separat, inhabilitat o acomiadat disciplinàriament.
En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent no haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi, en el seu Estat i en els mateix termes, l'accés a una ocupació pública.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'acompliment de les corresponents funcions. No obstant l'anterior, cas que l'aspirant tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, haurà de presentar, d'acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial de valoració de minusvàlids de l’Institut Balear d’Afers Socials (IBAS) que acrediti les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a la plaça a la qual aspira.
e) No estar sotmès a causa d'incompatibilitat específica.
f) Titulació acadèmica: arquitecte/a o grau en Arquitectura.
Si el títol procedeix d'un Estat membre de la Unió Europea, s'haurà de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat a la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, al RD 1665/1992 i altra normativa de transposició i desenvolupament.
g) Haver satisfet la taxa per optar a les proves de selecció de personal. D'acord a l'article 3 de l'ordenança reguladora de la citada taxa, estan exempts del pagament de la citada taxa les persones amb una minusvalidesa igual o superior al 33 %.
Per ser admès bastarà que els aspirants manifestin en les seves sol·licituds de participació que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies, excepció feta de la titulació acadèmica de l'apartat f) que s'haurà d'acreditar en el moment de presentació de la sol·licitud de participació en la convocatòria.
Si en qualsevol moment del procés selectiu, la Comissió Tècnica de Valoració tingués coneixement que algun aspirant no compleix un o varis dels requisits exigits en la present convocatòria, prèvia audiència de l'interessat, haurà de proposar-ne l’exclusió al batle, i comunicarà a l’aspirant, als efectes oportuns, les inexactituds o falsedats que hagi consignat en la sol·licitud d'admissió.
Amb anterioritat al nomenament com a funcionari interí, l'interessat ha de fer constar la manifestació de no venir exercint cap lloc o activitat en el sector públic delimitat per l'art. 1 de la Llei 53/84, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas de realitzar activitat privada haurà de declarar-ho en el termini de deu dies des de la presa de possessió, amb la finalitat que la Corporació pugui adoptar a aqueste respecte acord de compatibilitat o incompatibilitat.
.........................................................
Borsa de treball, pel sistema de concurs, d'ENGINYER/A DE TELECOMUNICACIÓ, per al seu
posterior nomenament com a funcionari/a interí/a
.
BASES
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA:
- Denominació de la plaça: Enginyer/a de Telecomunicació (A1)
- Nivell de titulació acadèmica: Enginyer/a de Telecomunicació o equivalent
- Nomenament com a funcionari/a interí/a.
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal per integrar una borsa de treball d'Enginyer/a de Telecomunicacions per cobrir
places vacants, substituir a personal que conforma la plantilla municipal i que té reserva de plaça, o bé cobrir de manera eventual necessitats
de l'Administració.
2.- DRETS D'EXAMEN: 22,00 €
3.- REQUISITS DELS ASPIRANTS:
f) Titulació acadèmica: Enginyer/a de Telecomunicació o equivalent.
Si el títol procedeix d'un Estat membre de la Unió Europea, s'haurà de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat a la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, al RD 1665/1992 i altra normativa de transposició i desenvolupament.
.........................................................
Bases d'un borsí d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports
Borsa de treball, pel sistema de concurs, d'ENGINYER/A DE CAMINS, CANALES I PORTS, per al seu posterior nomenament com a funcionari/a interí/a.
CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA:
- Denominació de la plaça:
Enginyer/a de Camins, Canals i Ports (A1)
- Nivell de titulació acadèmica: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports o equivalent
- Nomenament com a funcionari/a interí/a.
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal per integrar una borsa de treball d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports per cobrir places vacants, substituir a personal que conforma la plantilla municipal i que té reserva de plaça, o bé cobrir de manera eventual necessitats de l'Administració.
2.- DRETS D'EXAMEN: 22,00 €
3.- REQUISITS DELS ASPIRANTS:
f) Titulació acadèmica: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports o equivalent
Si el títol procedeix d'un Estat membre de la Unió Europea, s'haurà de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat a la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, al RD 1665/1992 i altra normativa de transposició i desenvolupament.
......................................................... 
Bases d'un borsí d'Enginyer/a Industrial
Borsa de treball, pel sistema de concurs, d'ENGINYER/A INDUSTRIAL, per al seu posterior
nomenament com a funcionari/a interí/a.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA:
- Denominació de la plaça: Enginyer/a Industrial (A1)
- Nivell de titulació acadèmica: Enginyer/a Industrial o equivalent
- Nomenament com a funcionari/a interí/a.
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal per integrar una borsa de treball d'Enginyer/a Industrial per cobrir places vacants, substituir a personal que conforma la plantilla municipal i que té reserva de plaça, o bé cobrir de manera eventual necessitats de l'Administració.
2.- DRETS D'EXAMEN: 22,00 €
3.- REQUISITS DELS ASPIRANTS:
f) Titulació acadèmica: Enginyer/a Industrial o equivalent.
Si el títol procedeix d'un Estat membre de la Unió Europea, s'haurà de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat a la Directiva 89/48, de 21 de desembre de 1988, al RD 1665/1992 i altra normativa de transposició i desenvolupament.

............. DISPOSICONS COMUNS .................
9.- DATA LIMITI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. El termini per presentar la sol·licitud per formar part en el present procés selectiu serà de quinze dies hàbils a explicar a partir de l'endemà al de la publicació de les presents bases en el BOIB. [Núm. 116 20 d'agost de 2013 Sec. II.] {del 21 d'agost al 6 de setembre de 2013, a.i.} Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
Els successius anuncis es publicaran únicament en el tauler d'anuncis de la Corporació i en el web de l'Ajuntament www.calvia.com.
Les sol·licituds s'hauran de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià, c/ Julià Bujosa Sans, batle, nª 1 –Calvià-, o en qualsevol altre registre de l'Ajuntament. Les instàncies podran presentar-se també en la forma que indica l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Borsa treball d’Auxiliars Administratius (interinitat) de l’Ajuntament d’Alcúdia. (Mallorca-Illes Balears)

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA. Bases procediment selectiu borsa auxiliars administratius
Mitjançant resolució de Tinent de Batlessa delegada de Personal núm. 1.103 de data 19 d’agost de 2013, s’ha resolt aprovar la convocatòria i les bases per a la creació d’una borsa per a nomenaments interins d’auxiliars administratius de l’Ajuntament d’Alcúdia.
“BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA PER A NOMENAMENTS INTERINS D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
És objecte d'aquestes bases la definició dels mèrits, proves i resta de requisits que hauran de regir el concurs-oposició per a la creació d’una borsa per cobrir les necessitats relatives a les circumstàncies que permeten nomenar personal funcionari interí segons allò que preveu l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i també l’article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears, per a la categoria que a continuació s’indica:
AUXILIAR ADMINISTRATIU
Escala d’Administració General
Subescala Auxiliar d’Administració General
Grup de Classificació: C2.
Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la plaça i categoria professional i les retribucions vigents en l'Ajuntament.
SEGONA.- FUNCIONS. Seran les pròpies del lloc de feina objecte de proveïment en règim d’interinitat.
TERCERA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTSPer prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:
a)
Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
També podran ésser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, qualsevol sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els conjugues no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret.
L’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència i de treball si es el cas.
b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-ho en la data que finalitzi el termini de presentació d’instàncies. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida.

d) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
f) No trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat previstes en la legislació per al desenvolupament del càrrec.
g) Abans de prendre possessió de la plaça, l’interessat haurà de fer constar que no està sotmès a cap dels motius d’incompatibilitat establerts a la Llei 53/1984 de 26 de desembre, que regula el personal al servei de les administracions públiques o comprometre’s en el seu cas, a exercir l’oportuna opció en el període de temps que preveu l’article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d’orfenesa.
h) Acreditar el requisit de coneixements de nivell avançat de la llengua catalana (nivell B2, antic nivell B) o en condicions d'obtenir-la en la data de finalització del termini d'admissió de sol·licituds. Aquests coneixements s‘han d‘acreditar mitjançant l‘aportació d‘un certificat oficial expedit per l‘Escola Balear d‘Administració Pública o expedit o homologat per l‘òrgan competent en matèria de política lingüística. En el cas de no poder-ho acreditar documentalment es farà una prova específica a dit efecte per part del Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcúdia, i tindrà caràcter eliminatori. El resultat d’aquesta es qualificarà com a “apte” o “no apte”.
Els requisits establerts en els apartats anteriors hauran d’acomplir-se el darrer dia de termini de presentació d’instàncies i gaudir d’aquests durant el període selectiu.
QUARTA.- SOL·LICITUDS. 1.- Les instàncies per participar al procés selectiu s’hauran de fer segons el model que figura a l’Annex II de les presents bases, adreçada a la Sra. Tinent de Batlessa delegada de Personal, i es presentaran en el registre general d’aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes a la Llei 30/92, de 26 de novembre.
2.- Per ésser admès, i en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, bastarà que els aspirants manifestin a les seves instàncies que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base tercera d’aquesta convocatòria, adjuntant a dita instància còpia del DNI, i si és el cas, document acreditatiu del nivell de coneixement de llengua catalana exigit.
3.- Els aspirants que pretenguin puntuar en la fase de concurs, acompanyaran en les seves instàncies els documents acreditatius dels mèrits i serveis a tenir en compte a la fase de concurs, a més d’enumerar-los a la sol·licitud. Els documents hauran de ser originals o còpies compulsades. Els mèrits o serveis a tenir en compte, estaran referits a la data en la qual expiri el termini de presentació d’instàncies. No s’admetrà cap documentació referida a mèrits un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies. En cap cas es requerirà documentació o esmena d’errades referida a mèrits.
4.- El termini per a la presentació d’instàncies serà de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquestes bases en el BOIB. [Núm. 117 22 d'agost de 2013 Fascicle 199 - Sec. II. -] {del 23 d'agost al 9 de setembre de 2013, a.i. }  www.alcudia.net/