viernes, 30 de diciembre de 2011

Subvencions a les escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per al 2012

Conselleria de Governació - Conselleria de Gobernación
ORDE 17/2011, de 26 de desembre, de la Conselleria de Governació, de convocatòria de subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2012. [2011/13173]
ORDEN 17/2011, de 26 de diciembre, de la Conselleria de Gobernación, de convocatoria de subvenciones destinadas a las escuelas de música dependientes de corporaciones locales o de entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2012. [2011/13173]
Primer.- Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions, dins dels límits pressupostaris que s’aproven per a la dita finalitat, destinades a les escoles de música que impartixen ensenyances que no conduïxen a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional, inscrites al Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de titularitat de les corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre, per al finançament parcial dels gastos derivats de la contractació i de l’alta en la Seguretat Social del personal docent de les escoles de música, així com de gastos del personal no docent o d’altres gastos corrents de les dites escoles durant l’exercici 2012.
Sext. 1. Aprovar les bases per les quals es regix la present convocatòria, així com els models que figuren identificats com a annexos del III al VII i annexos del IX al XII.
2. Incloure com a annexos d’esta convocatòria els següents:
a) Annex I: bases de la convocatòria.
b) Annex II: sol·licitud general de subvenció.
c) Annex III: dades complementàries.
d) Annex IV: pressupost d’ingressos i gastos de l’escola de música.
e) Annex V: relació nominal del personal docent contractat de l’escola de música.
f) Annex VI: cursos de formació homologats del personal docent contractat de l’escola de música
g) Annex VII: dades relatives al director de l’escola de música.
h) Annex VIII: model de domiciliació bancària.
i) Annex IX: altres certificacions a aportar per les corporacions locals.
j) Annex X: declaracions responsables i autoritzacions a aportar per les entitats privades.
k) Annex XI: justificació de la subvenció a presentar per les corporacions locals. Subvencions destinades a escoles de música dependents de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a 2012.
l) Annex XII: justificació de la subvenció a presentar per les entitats privades. Subvencions destinades a escoles de música dependents de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre, per a 2012.
ANNEX I
Bases de la convocatòria de subvencions destinades a les escoles de música dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre per a l’exercici 2012.
Primera. Objecte de la subvenció. La present convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions destinades a les escoles de música que impartixen ensenyances que no conduïxen a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional, inscrites al Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, de titularitat de les corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre, per tal de contribuir al finançament parcial dels gastos derivats de la contractació i de l’alta en la Seguretat Social del personal docent de les escoles de música, així com dels gastos del personal no docent o d’altres gastos corrents de les esmentades escoles durant l’exercici 2012.
Segona. Sol·licitants i requisits. 1. Podran sol·licitar estes subvencions les corporacions locals i les entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que siguen titulars d’escoles de música, sempre que de conformitat amb el que preveu l’article 13.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es complisquen els requisits següents:
a) Que en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la present convocatòria, les escoles de música figuren inscrites com a tals en la secció específica del Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que disposen l’article 27 de la Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música, i l’article 9 de l’Orde de 4 de gener de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, reguladora de les escoles de música, de dansa i de música i dansa (DOGV núm. 2196, de 31 de gener de 1994).
b) Que les persones titulars de les escoles de música privades acrediten la seua condició d’entitat sense ànim de lucre.
c) Que en el cas d’haver sigut beneficiàries del mateix tipus d’ajudes en l’exercici anterior, hagen presentat la corresponent justificació.
d) Que hagen iniciat l’activitat abans del dia 3 de novembre de 2011.
e) Que disposen de personal docent contractat i donat d’alta en la Seguretat Social per al curs 2011-2012, abans del dia 3 de novembre de l’any 2011.
Tercera. Formalització de les sol·licituds i termini de presentació 1. La sol·licitud es formalitzarà en l’imprés que figura com a annex II de la present orde. Dit imprés de sol·licitud, degudament subscrit per la persona representant legal de la corporació local o entitat privada sense ànim de lucre titular de la corresponent escola de música, junt amb la documentació ressenyada en la base quarta d’esta convocatòria, aniran dirigits a la Conselleria de Governació, el domicili de la qual està ubicat al carrer Historiador Chabàs, núm. 2, DP 46003 de la ciutat de València, i que té la següent seu electrònica: https://sede.gva.es o www.gva.es.
2. La sol·licitud, junt amb els annexos i la documentació exigida en les bases de la convocatòria, es podrà presentar al Registre General de la Conselleria de Governació, al domicili abans indicat, i als registres de les direccions territorials de l’esmentada Conselleria d’Alacant, a la rambla Méndez Núñez, 41, 03002 Alacant; de Castelló, al carrer Major, 78, 12001 Castelló de la Plana, i de València, al carrer Historiador Chabàs, núm. 2, 46003 València.
Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sollicituds, i per a això s’accedirà al Catàleg de Servicis Públics Interactius de la Generalitat accessibles a través de <www.tramita.gva.es> i se seleccionarà el servici corresponent.
3. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la present orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. L’incompliment de l’esmentat termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.{DEL 31 DE DESEMBRE DE 2011 AL 24 DE GENER DE 2012, A.I.}

Subvenció a la construcció i remodelació de les infraestructures de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2012.

Conselleria de Governació - Conselleria de Gobernación
Orde 15/2011, de 26 de desembre, de la Conselleria de Governació, de convocatòria de subvencions destinades a la construcció i remodelació de les infraestructures de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2012. [2011/13171] Orde 15/2011, de 26 de desembre, de la Conselleria de Governació, de convocatòria de subvencions destinades a la construcció i remodelació de les infraestructures de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2012. [2011/13171]
Primer. Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions, dins dels límits pressupostaris que s’aproven per a la dita finalitat, destinades al finançament de les obres necessàries de construcció i remodelació de les infraestructures de les societats musicals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2012.
ANNEX I Bases de la convocatòria de subvencions destinades a la construcció i remodelació de les infraestructures de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2012.
Primera. Objecte de la subvenció.- La present convocatòria, en règim de concurrència competitiva, té com a objecte la concessió de subvencions destinades al finançament dels gastos derivats de la construcció o la remodelació de les infraestructures de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2012.
Queden expressament excloses d’esta convocatòria aquelles obres de construcció o remodelació els projectes de les quals tinguen un cost superior a 75.000,00 € (setanta-cinc mil euros), inclòs l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit aplicable.
Segona. Gastos subvencionables.- 1. Es podran subvencionar els gastos ocasionats per l’execució d’obres en les seus o en altres locals o dependències de les societats musicals que tinguen com a finalitat la remodelació, reforma, millora, adequació o modernització d’estos o de les seues instal·lacions.
2. Per a la realització d’estes obres de construcció o remodelació d’infraestructures les societats musicals beneficiàries podran subcontractar amb tercers fins al 100% de l’import d’estes, i en este cas caldrà ajustar-se al que disposa l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb l’article 68 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de l’esmentada llei.
Tercera. Sol·licitants i requisits.- 1. Podran sol·licitar estes subvencions les societats musicals de la Comunitat Valenciana, sempre que, de conformitat amb el que preveu l’article 13.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, complisquen els requisits següents:
a) Que en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la present convocatòria, figuren inscrites en el corresponent Registre d’Associacions o Registre de Fundacions, dins de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, com a associacions o fundacions, sense ànim de lucre, la finalitat de la qual siga la divulgació i promoció cultural de la música.
b) Que siguen titulars, en règim de propietat, del local on es vagen a realitzar les obres de construcció o remodelació objecte de la sol·licitud de subvenció.
Quarta. Formalització de les sol·licituds i termini de presentació.- 1. La sol·licitud es formalitzarà en l’imprés que figura com annex II de la present orde. Este imprés de sol·licitud, degudament subscrit pel o per la representant legal de la societat musical, junt amb la documentació ressenyada en la base quinta d’esta convocatòria, aniran dirigits a la Conselleria de Governació, el domicili de la qual està ubicat en el carrer Historiador Chabás, núm. 2, CP 46003 de la ciutat de València, i que compta amb la següent seu electrònica: https://sede.gva.es o
www.gva.es.
2. La sol·licitud, junt amb els annexos i la documentació exigida en les bases de la convocatòria, es podrà presentar en el Registre General de la Conselleria de Governació, en el domicili abans indicat, i en els registres de les direccions territorials de la dita Conselleria d’Alacant, en C/ Rambla Méndez Núñez, 41, 03002-Alacant; de Castelló, en C/ Major, 78 12001-Castelló de la Plana; i de València, en C/ Historiador Chabás, núm. 2, 46003-València.
Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de la sollicitud, i per a això s’accedirà al catàleg de Servicis Públics interactius de la Generalitat accessibles a través de www.tramita.gva.es i se seleccionarà el servici corresponent.
3. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la present orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. L’incompliment del dit termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.{del 31 de desembre de 2011 al 24 de gener de 2012, a.i.}

subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments musicals, per a l’exercici 2012.

Conselleria de Governació - Conselleria de Gobernación
ORDE 14/2011, de 26 de desembre, de la Conselleria de Governació, de convocatòria de subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments musicals, per a l’exercici 2012. [2011/13170]
ORDEN 14/2011, de 26 de diciembre de la Conselleria de Gobernación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la adquisición y reposición de instrumentos musicales, para el ejercicio 2012. [2011/13170]
Primer.- Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions, dins dels límits pressupostaris que s’aproven per a la finalitat mencionada, destinades a les associacions musicals sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a l’adquisició i reposició d’instruments musicals durant l’exercici 2012.
Sext.- Aprovar les bases per les quals es regix la present convocatòria, incloses com a annex I d’esta orde, així com els models que figuren com a annex III i V.
ANNEX I Bases de la convocatòria pública de subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments musicals, per a l’exercici 2012.
Primera. Objecte de les subvencions. 1. La present convocatòria, en règim de concurrència competitiva, té com a objecte la concessió de subvencions a les associacions musicals sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana destinades a l’adquisició i reposició, durant l’exercici 2012, de qualsevol tipus d’instruments musicals per a la seua utilització en la banda de música i escola de música o escola d’educands de què siguen titulars.
2. L’import de les subvencions regulades en la present convocatòria, en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, superen el cost de l’adquisició subvencionada a desenrotllar pel beneficiari.
De la mateixa manera, els que hagen obtingut ajudes en qualsevol de les quatre convocatòries anteriors per a este mateix fi, també podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en esta convocatòria, si bé la suma d’allò que s’ha concedit en el període referit i l’ajuda a percebre
en el present exercici no podrà en cap cas superar l’import global màxim establit, per a cada tipus d’ajuda, en l’apartat 2 d’esta base.
Tercera. Sol·licitants i requisits. 1. Podran sol·licitar estes subvencions les associacions musicals de la Comunitat Valenciana que pretenguen adquirir instruments musicals objecte d’esta convocatòria durant l’any 2012, sempre que de conformitat amb el que preveu l’article 13.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, complisquen els requisits següents:
a) Que en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la present convocatòria, figuren inscrites en el corresponent Registre d’Associacions o Registre de Fundacions, dins de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, com a associacions o fundacions, sense ànim de lucre, la finalitat de les quals siga la divulgació i promoció cultural de la música.
b) Que formen part de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
...
Quarta. Formalització de les sol·licituds i termini de presentació. 1. La sol·licitud es formalitzarà en l’imprés que figura com a annex II de la present orde. Este imprés de sol·licitud, degudament subscrit pel o la representant legal de l’associació musical, junt amb la documentació ressenyada en la base quinta d’esta convocatòria, aniran dirigits a la Conselleria de Governació, el domicili de la qual està ubicat al carrer Historiador Chabás, núm. 2, DP 46003 de la ciutat de València, i que té la següent seu electrònica: https://sede.gva.es o www.gva.es.
2. La sol·licitud, junt amb els annexos i la documentació exigida en les bases de la convocatòria, es podrà presentar en el Registre General de la Conselleria de Governació, en el domicili abans indicat, i en els registres de les direccions territorials de l’esmentada conselleria d’Alacant, al c/ Rambla Méndez Núñez, 41, 03002 Alacant; de Castelló, al c/ Major, 78 12001 Castelló; i de València, al c/ Historiador Chabás, núm. 2, 46003 València.
...
Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sollicituds, i per a això s’accedirà al catàleg de servicis públics interactius de la Generalitat accessibles a través de www.tramita.gva.es i se seleccionarà el servici corresponent.
...
3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la present orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. L’incompliment del mencionat termini determinarà l’exclusió de la convocatòria.{del 31 de desembre de 2011 al 24 de gener de 2012, a.i.}

Bolsa de Trabajo de Trabajador/a Social, en el Servicio de Atención a la Dependencia. Ajuntament d'Almassora (Plana Alta-Castelló)

Ajuntament d' ALMAZORA/ALMASSORA
Por decreto de Alcaldía de fecha de hoy se ha aprobado lo siguiente:
“BASES PARA LA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADORES SOCIALES PARA NECESIDADES TEMPORALES EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
BASE PRIMERA.- Objeto:
Las presentes bases tienen por objeto la formación de una bolsa de trabajo de Trabajadores Sociales para cubrir necesidades de personal en dependencia a la cual pueda acudir el Ayuntamiento para proveer temporalmente puestos de trabajo.
BASE SEGUNDA.- Sistema de selección:
El sistema de selección consiste en la realización de dos fases un concurso de méritos y una entrevista según lo establecido en estas bases.
BASE TERCERA.- Requisitos de los aspirantes
Los aspirantes deberán de reunir los siguientes requisitos en la fecha de presentación de solicitudes:
a) Ser Español, en cuanto a los extranjeros comunitarios y no comunitarios se estará a lo establecido en la ley 7/2007.
b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de la titulación de Diplomado en Trabajo Social o equivalente. Las equivalencias de titulaciones deberán de ser acreditadas documentalmente por los aspirantes.
d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado ni inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
BASE CUARTA.- Presentación de instancias:
Las instancias solicitando participar en los procesos se dirigirán al Alcalde Presidente y serán presentadas en el Registro General de entrada del Ayuntamiento en las oficinas del SIAC (servicio de información y atención al ciudadano) o en cualquiera de las formas previstas en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 10 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de las presentes bases en el BOP.[BOP 159 - 29 de diciembre de 2011]{del 30 de diciembre de 2011 al 9* de enero de 2012, a.i.}
A la instancia se deberá de acompañar fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad y de los documentos acreditativos de los méritos a valorar en la fase de concurso, así como una autoevaluación del aspirante según el baremo de méritos recogidos en el punto siguiente que será informativa y no vinculante. En el caso de que la documentación presentada adoleciera de algún defecto se concederá 3 días naturales para la subsanación de la misma.
www.almassora.es

calendario de concursos de vinos que se celebrarán durante el año 2012 en el territorio nacional.

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se publica el calendario de concursos de vinos que se celebrarán durante el año 2012 en el territorio nacional.
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del calendario de concursos oficiales y oficialmente reconocidos a celebrar en España durante el año 2012, que figura en el anexo a la presente resolución.

nuevos conjuntos de medicamentos de ámbito hospitalario y sus precios de referencia.

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos de ámbito hospitalario y sus precios de referencia.
1. Conjuntos y precios de referencia.
1. En aplicación del artículo 93.2 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, los conjuntos de medicamentos de ámbito hospitalario y sus precios de referencia son los que se relacionan en el anexo 1 de esta Resolución.
2. Las dosis diarias definidas, así como las presentaciones y su coste/tratamiento/día, tenidas en cuenta para el cálculo de los precios de referencia son las relacionadas en el anexo 2.
3. Asimismo, en virtud de la potestad conferida por el párrafo segundo del apartado 2.º y por el punto a) del apartado 6.º del artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, se fija en 2 euros de precio industrial máximo, el umbral mínimo de los precios de referencia objeto de la presente Resolución.
2. Presentaciones de medicamentos con precio superior al de referencia.
En aplicación de lo dispuesto en el último inciso del artículo 93.2 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, en el plazo de 50 días naturales desde que esta Resolución tenga efectos, las presentaciones de medicamentos con precio superior al de referencia se suministrarán por los laboratorios a un precio industrial que se corresponda con uno igual o inferior al de referencia. En estos supuestos, no se modificará el Código Nacional de la presentación del medicamento.
3. Reducciones voluntarias de precios sin modificación de Código Nacional.
1. Los laboratorios que voluntariamente decidan comercializar las presentaciones de medicamentos a un precio inferior al de referencia, sin modificar el Código Nacional, deberán comunicarlo así a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mediante registro telemático a través del enlace http://registrotelematico.mspsi.es/ en el plazo de los diez días naturales desde que esta Resolución produzca sus efectos.
2. Las presentaciones de medicamentos a las que se refiere el apartado anterior se suministrarán por los laboratorios al nuevo precio a partir del 50.º día natural desde que esta Resolución produzca sus efectos.
4. Coexistencia de precios.
1. Las existencias de las presentaciones de medicamentos que obren en poder de almacenes afectados por las reducciones de precios previstas en esta Resolución, podrán seguir comercializándose al precio anterior a esta reducción en el plazo de los setenta días naturales desde que la presente Resolución produzca sus efectos.
5. Efectos de la Resolución.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente Resolución producirá efectos desde el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».[BOE Núm. 314 Viernes 30 de diciembre de 2011]

nuevos conjuntos de medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de receta médica oficial u orden de dispensación, sus precios de re

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de receta médica oficial u orden de dispensación, sus precios de referencia, y se revisan los precios de referencia fijados por Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre.
1. Conjuntos y precios de referencia
1. En aplicación del artículo 93.2 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, los conjuntos de medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de receta médica oficial u orden de dispensación y sus precios de referencia son los que se relacionan en el Anexo 1 de esta Resolución.
Son de nueva creación los conjuntos enumerados del C-200 al C-230 del citado Anexo.
Los conjuntos que se indican en el Anexo 2 quedan suprimidos por haber desaparecido de forma sobrevenida los requisitos en los que se basó su creación, relativos en uno de los casos a la anulación de la autorización de comercialización de las presentaciones de medicamentos genéricos que formaban parte del conjunto, y en los demás por estar el precio de referencia del conjunto por debajo del umbral mínimo fijado en el apartado 3 del presente punto.
2. Las dosis diarias definidas, así como las presentaciones y su coste/tratamiento/día, tenidas en cuenta para el cálculo de los precios de referencia son las relacionadas en el Anexo 3.
3. Asimismo, en virtud de la potestad conferida por el párrafo segundo del apartado 2.º y por el punto a) del apartado 6.º del artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, se fija en 3,12 euros de precio de venta al público, impuestos incluidos, el umbral mínimo de los precios de referencia objeto de la presente Resolución.
... (clikar sobre el título del 'post' para acceder a la norma)

Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad : http://registrotelematico.mspsi.es

jueves, 29 de diciembre de 2011

horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, per a l’any 2012. Conselleria de Governació

Conselleria de Governació - Conselleria de Gobernación
ORDRE 13/2011, de 22 de desembre, de la Conselleria de Governació, per la qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, per a l’any 2012. [2011/13105]
ORDEN 13/2011, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Gobernación, por la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, para el año 2012. [2011/13105]
1. Objecte i àmbit d’aplicació La present ordre té com a objecte establir l’horari general d’obertura i de tancament dels espectacles, establiments públics i activitats recreatives, inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Article 2. Horari general
U. Sense perjuí de les disposicions legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica, els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, podran exercir la seua activitat únicament dins dels horaris establits com d’obertura i tancament per a cada un d’ells en els apartats següents, d’acord amb els epígrafs del catàleg de l’annex a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics:
– Grup A. Obertura: 10.00 hores; tancament: després de la finalització de l’última sessió, que com a màxim començarà a les 01.05 hores.
Espectacles cinematogràfics
Teatres.
Auditoris.
Espectacles circenses.
– Grup B. Obertura: 12.00 hores; tancament: 03.30 hores.
Cafés-teatre.
Cafés-concert.
Cafés-cantant.
Pubs i karaokes.
Sales d’exhibicions especials.
– Grup C. Obertura: 08.00 hores; tancament: 01.00 hores.
Salons recreatius de màquines d’atzar, tipus B.
Salons recreatius de màquines d’atzar, tipus A.
– Grup D. Obertura: 09.00 hores; tancament: 01.00 hores
Espectacles taurins.
Sales de conferència.
Museus i sales d’exposicions.
Corrals de prova.
Instal·lacions esportives.
Pistes de patinatge.
Parcs d’atraccions.
Parcs temàtics.
Establiments de joc d’estratègies amb armes simulades.
– Grup E. Obertura: 09.00 hores; tancament: 24.00 hores.
Parcs aquàtics.
Ludoteques.
– Grup F. Obertura: 10.00 hores; tancament: 24.00 hores.
Escoles taurines.
Salons ciber i semblants.
– Grup G. Obertura: 10.00 hores; tancament: 01.00 hores.
Camps d’esport i estadis.
Activitats recreatives (pistes de birles i billars).
– Grup H. Obertura: 07.00 hores; tancament: 01.00 hores.
Pavellons esportius.
Gimnasos.
Piscines esportives.
Piscines de recreació o polivalents.
– Grup I. Obertura: 17.00 hores; tancament: 07.30 hores.
Sales de festa.
Discoteques.
Sales de ball.
– Grup J. Obertura: 06.00 hores; tancament: 01.30 hores.
Ciber café.
Restaurants.
Café, bar.
Cafeteries.
– Grup K. Obertura: 08.00 hores; tancament: 03.00 hores.
Restaurants i cafés, bar i cafeteries ubicades en establiments considerats com botigues de conveniència d’acord amb la regulació prevista en la Llei 8/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana.
– Grup L. Obertura: 10.00 hores; tancament: 03.30 hores.
Salons de banquets.
– Grup M. Obertura: 09.00 hores; tancament: 22.00 hores.
Zoològics.
Aquaris.
Safari-park.
– Grup N. Obertura: 09.00 hores; tancament: 02.30 hores.
Sales polivalents.
– Grup O. Obertura: 12.00 hores; tancament: 02.30 hores.
Saló-lounge.
Dos. L’horari dels establiments que s’ubiquen en la zona marítima terrestre, inclosa la situada en el domini públic portuari, les activitats dels quals siguen les hostaleres i de restauració (epígraf 2.8 del catàleg), tindran un horari fixat entre les 10.00 del matí i les 03.00 de la matinada.
S’hi exceptuen aquells que compten amb llicència de saló de banquets l’horari dels quals serà l’establert amb caràcter general.
La resta d’espectacles i activitats situats en la dita zona marítima terrestre, atendrà a l’horari general previst en l’apartat anterior en funció de la llicència corresponent.
Tres. Els espectacles, establiments públics i activitats recreatives, inclosos en l’àmbit d’aplicació d’esta orde, podran prolongar l’horari de tancament durant el dia de Nit de Cap d’Any en noranta minuts, sobre l’establit en l’apartat u d’aquest article.
...

ajudes per a la realització d’auditories energètiques en comunitats de regants de la Comunitat Valenciana (PAE4+)

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2011, del president de l’Agència Valenciana de l’Energia, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’auditories energètiques en comunitats de regants de la Comunitat Valenciana en el marc del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica (PAE4+) per a l’any 2011. [2011/13136] RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2011, del presidente de la Agencia Valenciana de la Energía, por la que se convocan ayudas para la realización de auditorias energéticas en comunidades de regantes de la Comunitat Valenciana en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (PAE4+) para el año 2011. [2011/13136]
1. Objecte i àmbit L’objecte d’esta resolució és convocar les ajudes de l’Agència Valenciana de l’Energia per a l’exercici 2011, destinades a la realització d’auditories energètiques en comunitats de regants de la Comunitat Valenciana, dins del marc del Pla d’Acció 2008-2012 de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya (PAE4+), que va aprovar el Govern en el Consell de Ministres de data 20 de juliol de 2007, i d’acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència Valenciana de l’Energia i l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia, de data 28 de març de 2008, que establix les bases reguladores per a la consecució dels objectius d’estalvi i eficiència energètica recollits en la present resolució.
Este programa té la finalitat de promoure la realització d’estudis que definisquen les principals característiques de les entitats de reg, les principals infraestructures i els diferents punts crítics de consum energètic existent. Tot això, amb l’objectiu de proposar mesures per a millorar l’eficiència energètica i l’estalvi, tant d’energia com econòmic.
2. Beneficiaris. 1. Podran ser beneficiaris d’estes ajudes les entitats de reg de la Comunitat Valenciana. Es definixen com a entitats de reg les comunitats de regants i les empreses que tinguen responsabilitat en la gestió de l’aigua per a reg agrícola.
2. Els beneficiaris hauran de tenir la seu social a la Comunitat Valenciana i els estudis s’hauran de fer sobre instal·lacions ubicades en l’esmentat territori.
6. Actuacions susceptibles de suport.- Serà objecte d’ajuda la realització d’auditories energètiques en les entitats de reg de la Comunitat Valenciana. Estos estudis seran fets per empreses col·laboradores seleccionades per l’Agència Valenciana de l’Energia i hauran de desenvolupar-se segons el protocol d’auditories en comunitats de regants elaborat per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia.
Es consideraran costos elegibles a efectes d’ajuda els treballs externs de consultoria facturats per l’empresa col·laboradora establida en esta resolució d’ajudes, excloent-hi l’IVA.
No seran subvencionables aquells estudis que haja recolzat o realitzat directament l’AVEN, en convocatòries anteriors.
7. Presentació de sol·licituds. 1. Els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent:
a) Sol·licitud Sol·licitud normalitzada, emplenada en imprés-paper facilitat per l’Agència Valenciana de l’Energia, o bé fent servir el programa informàtic disponible en la pàgina web de l’agència www.aven.es.
Les sol·licituds s’adequaran als models normalitzats i s’ompliran utilitzant els mitjans electrònics i/o telemàtics proporcionats per l’AVEN i disponibles a través de l’adreça d’Internet indicada anteriorment.
...
8. Lloc de presentació de sol·licituds i termini. 1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en la seu de l’Agència Valenciana de l’Energia a València, carrer de Colom, núm. 1, 4a planta. També podran presentar-se en les formes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s’optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada per l’oficina de correus abans de ser certificada.
2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta disposició en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En tot cas, quan el dia concret de finalització del termini fóra dissabte* o inhàbil en el municipi en què residira l’interessat o en la seu de l’AVEN, es prorrogarà al primer dia hàbil següent.{del 30 de desembre de 2011 al 30* de gener}

Ajudes activitats complementàries i extrescolars que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, realitzades durant l’any 2012 per

Conselleria de Justícia i Benestar Social - Conselleria de Justicia y Bienestar Social ORDE 13/2011, de 21 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes per a finançar activitats complementàries i extraescolars que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, realitzades durant l’any 2012 per alumnes dels centres educatius d’Educació Infantil i Educació Primària sostinguts amb fons públics de la Generalitat. [2011/13144] ORDEN 13/2011, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas para financiar actividades complementarias y extraescolares que tengan como fin la conciliación de la vida familiar y laboral, realizadas durante el año 2012 por alumnos/as de los centros educativos de Educación Infantil y Educación Primaria, sostenidos con fondos públicos de la Generalitat. [2011/13144]
1. Objecte.- És objecte de la present orde la convocatòria d’ajudes destinades a les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius (Educació Infantil i Educació Primària), sostinguts amb fons públics de la Generalitat, que realitzen activitats extraescolars i complementàries dirigides a la conciliació de la vida familiar i laboral, en l’exercici 2012.
Bases
Objecte i àmbit.- 1. Es convoquen ajudes dirigides les associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius (Educació Infantil i Educació Primària), sostinguts amb fons públics de la Generalitat, que realitzen en l’exercici 2012 activitats extraescolars i complementàries dirigides a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
2. Totes les activitats objecte d’esta orde es duran a terme en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Beneficiàries.- Podran ser beneficiàries les associacions de mares i pares d’alumnes a què es referix la base primera de la present orde, que reunisquen els requisits següents:
a) Tindre establida la seua seu i activitat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
b) Estar inscrites en el cens d’associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, a què es referix l’Orde de 4 de novembre de 1996, de la Conselleria de Cultura i Educació.
Activitats subvencionades.- 1. L’entitat sol·licitant podrà presentar un màxim de dos activitats a subvencionar.
2. Les activitats objecte de les ajudes de la present convocatòria hauran de reunir els requisits següents:
a) Es realitzaran per alumnes compresos, exclusivament, fins als dotze anys d’edat.
b) Es realitzaran en la franja horària de 07.00 h a 09.00 h i/o en períodes vacacionals.
c) Les activitats per a les quals se sol·licite l’ajuda es desenrotllaran durant l’exercici 2012.
Presentació de sol·licituds, documentació i termini.- 1. Les sol·licituds es presentaran per duplicat en qualsevol dels registres de les direccions territorials de la Conselleria de Justícia i Benestar Social o en qualsevol dels llocs establits en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a la qual cosa utilitzaran els models normalitzats establits a este efecte i que figuren en la present orde com annex II.
5. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació de la present orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.{del 30 de desembre de 2011 al 29 de gener de 2012, a.i.}

programa per a finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents en l’any 2012.

Conselleria de Justícia i Benestar Social - Conselleria de Justicia y Bienestar Social
ORDE 12/2011, de 16 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regula i convoca el programa per a finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents en l’any 2012. [2011/13143]
ORDEN 12/2011, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en centros de día para personas mayores dependientes en el año 2012. [2011/13143]
Ajudes per a finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents
1. Objecte.- L’objecte de la present orde és convocar ajudes per a finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents per a l’any 2012.
2. Beneficiaris.- Les ajudes convocades per mitjà de la present orde van destinades a persones que hagen sigut beneficiàries d’ajuda en convocatòries anteriors i mantinguen les condicions que van donar lloc a estes, en especial acreditar que no disposen de mitjans suficients per a fer front al cost de la plaça en un centre de dia per a persones majors dependents.
3. Requisits.- És requisit imprescindible ser beneficiari d’estes ajudes durant l’any 2010 o 2011.
Podran sol·licitar la ratificació de la seua ajuda per a l’any 2012, sempre que acrediten el manteniment de les condicions que van donar lloc a la concessió de l’ajuda, d’acord amb el que establix l’article 4.2 de la present orde, presentant la documentació a què es referix l’article 5 de la present orde.
4. Preus de les places, acreditació d’insuficiència de recursos, determinació de la quantia de l’ajuda i servicis i prestacions que inclou.- 1. El preu de la plaça, i per tant les quanties que serviran de base per al càlcul de les ajudes per a l’exercici 2012, serà de 845 euros mensuals, IVA i la resta d’impostos exigibles inclosos.
2. Per a acreditar la insuficiència de recursos econòmics per a afrontar els costos de l’estada en un centre de dia per a la tercera edat, es consideraran els ingressos provinents dels rendiments del treball, de capital mobiliari i immobiliari, d’activitats econòmiques de qualsevol tipus, així com els saldos positius dels guanys patrimonials i les ajudes percebudes d’institucions públiques o qualsevol altra forma d’ingressos. ...
Lloc i termini de presentació de les sol·licituds
7. Lloc de presentació.- Les sol·licituds de ratificació d’ajudes es presentaran, junt amb la
documentació requerida en l’article 5 de la present orde, en la direcció territorial de la Conselleria de Justícia i Benestar Social de la província de residència del sol·licitant, sense perjuí del que establix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
8. Termini de presentació de sol·licituds.- El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la present orde i finalitzarà el 31 de gener de 2012.

Programa Bo Respir (bono respiro) l’any 2012. Conselleria de Justícia i Benestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social - Conselleria de Justicia y Bienestar Social
ORDE 10 /2011, de 16 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regula i es convoca el Programa Bo Respir l’any 2012. [2011/13140]
ORDEN 10/ 2011, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se regula y convoca el Programa Bono Respiro en el año 2012. [2011/13140]
1. Objecte.- 1. L’objecte d’esta orde és regular el Programa Bo Respir per mitjà de la convocatòria d’ajudes destinades a finançar distintes modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat l’any 2012, quan per necessitats que afecten les persones majors o els seus cuidadors familiars, les persones majors necessiten l’atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de forma habitual, es presten i/o es reben en l’àmbit familiar.
2. Quan una persona major acredite esta necessitat i no dispose de mitjans econòmics suficients, la Generalitat li proporcionarà una ajuda per al pagament de la seua estada. L’import de la dita ajuda estarà determinat en un o més bons la quantia dels quals consistirà en la diferència entre el que pot pagar amb càrrec als seus ingressos i l’import de la seua estada en el centre que trie per a la seua atenció, segons les classes i modalitats que s’expressen en l’article següent.
3. Les ajudes a què es referix la present orde van encaminades a satisfer les necessitats següents:
a) Substitució del cuidador principal quan, de forma temporal i per necessitats sanitàries, socials o laborals, no puga realitzar les activitats habituals que exigix l’atenció de la persona major.
b) Cures de l’ancià després d’altes hospitalàries en períodes de convalescència.
c) Descans del cuidador principal.
d) Altres necessitats de caràcter social, no previstes en els apartats anteriors, que impedixen o dificulten a les famílies, transitòriament, l’atenció a persones majors dependents a càrrec seu.
2. Modalitats de Bo Respir i quanties.- S’establixen les següents modalitats que, per a la seua millor diferenciació i identificació per part dels interessats es denominaran amb colors:
1 Bo Respir Mensual o BO VERD.- Consistirà en un bo per a l’estada durant un mes en una residència de tercera edat, quan per les necessitats sanitàries o socials expressades en l’article 1, la persona major necessite l’atenció integral en un centre especialitzat.
Bo Respir Mensual Residència: 1.696€ (impostos inclosos).
2. Bo Respir Dies o BO BLAU.- Consistirà en 20 bons diaris per a l’atenció en residències de tercera edat que podran fer-se efectius l’any 2012 en les dates triades pels interessats. Estos bons podran utilitzar-se en la forma que els interessats trien, com a forma més adequada per a la satisfacció de la seua necessitat, durant 20 dies consecutius o en dies agrupats, i en este cas el mínim serà de dos dies consecutius.
Bo Respir Dies Residència: 67€ (impostos inclosos).
3. Bo Respir Cap de Setmana o BO BLANC.- Consistirà en 12 bons per al seu gaudi en una residència de tercera edat, en els caps de setmana que l’interessat trie, d’acord amb el centre en què serà atés, a raó d’un bo mensual, si bé, per necessitats de l’usuari, el gaudi de diversos caps de setmana podrà fer-se efectiu en un mateix mes.
Bo Cap de Setmana: 152€ (impostos inclosos).
4. Perfil dels beneficiaris.- 1. Els beneficiaris directes de les ajudes convocades per mitjà d’esta orde hauran de ser persones dependents que, trobant-se ateses habitualment al seu domicili personal o familiar, necessiten l’atenció temporal en un centre especialitzat, per presentar un nivell de dependència que els fa necessitar les cures d’una altra persona per a la realització de les activitats habituals de la vida diària, i que eventualment, per les necessitats expressades en l’article 1, no poden ser prestades pel seu cuidador habitual.
2. La situació de dependència serà determinat a partir de l’informe mèdic, el model del qual figura en l’annex 2.
5. Requisits dels beneficiaris.- Podran acollir-se a les ajudes establides en la present convocatòria les persones que reunisquen els requisits següents:
1. Tindre 65 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud i haver cessat en l’activitat laboral o professional per jubilació o incapacitat. També podran ser-ne beneficiàries les persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer o d’altres demències.
2. Estar empadronat en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.
3. Tindre la consideració de persona dependent, acreditada per mitjà del corresponent informe mèdic a què es referix l’article anterior.
4. Acreditar la necessitat social i econòmica d’acord amb els criteris que s’establixen en l’article següent.
5. De forma excepcional i amb l’objecte de mantindre la unitat familiar, podran sol·licitar l’ingrés conjunt amb el sol·licitant principal les persones majors o menors de 65 anys que acrediten una de les situacions següents: ser cònjuge o parella de fet degudament inscrita en el Registre Administratiu d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana; ser discapacitat convivent amb el sol·licitant i sempre que ingresse en el mateix centre residencial que este. A este efecte es consideraran discapacitats aquells que definix com a tals la Llei d’Integració Social del Minusvàlid i que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
9. Sol·licituds i documentació.- Les persones que reunisquen els requisits establits en la present orde i que vullguen sol·licitar les ajudes regulades en esta, hauran de presentar davant de la Conselleria de Justícia i Benestar Social la documentació següent:
1. Sol·licitud segons model que figura en l’annex 1, degudament omplida, firmada per la persona interessada, o pel seu representant, sempre que este últim ho acredite en la forma establida en l’article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
...
10. Lloc i termini de presentació de sol·licituds.- 1. Les sol·licituds es presentaran acompanyades de la documentació requerida en l’article 9 de la present orde, en la direcció territorial de la Conselleria de Justícia i Benestar Social de la província de residència del sol·licitant, sense perjuí del que establix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació d’esta orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana fins al 29 de febrer de 2012 inclusivament.

Centro de Investigaciones Sociológicas: convocatoria de 7 Ayudas para formación e investigación en materias de interés para el CIS, 2012.

Resolución de 19 de diciembre de 2011, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se publica la convocatoria de subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el Organismo, para el año 2012.
Objeto. La presente Resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad, cinco ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS, y dos ayudas para la finalización de tesis doctorales en ciencia política o sociología, en materias de interés para el Organismo. De las cinco ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS, dos serán para investigadores individuales y tres para equipos de investigación.
Dotación de las ayudas. 1. La dotación económica para cada modalidad de subvención y con carácter individual será la siguiente:
a) En las ayudas individuales para la explotación del Banco de Datos del CIS la cuantía de cada una será de 6.000 euros.
b) En las ayudas a un equipo investigador para la explotación del Banco de Datos del CIS la cuantía de cada una será de 10.000 euros.
c) En las ayudas para la finalización de tesis doctorales la cuantía será de 5.000 euros cada una.
2. Las ayudas, que ascienden a un total de 52.000€
Requisitos de los beneficiarios. 1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en la presente convocatoria todas aquellas personas de nacionalidad española. También podrán ser beneficiarios de estas ayudas los ciudadanos de algún Estado miembro de la Unión Europea o de terceros países que desarrollen su labor investigadora en España. En todos los casos deberán encontrarse, en el plazo de presentación de las solicitudes, en las condiciones que exige esta convocatoria para acceder a la subvención.
2. En relación con la titulación académica exigida para concurrir a las distintas ayudas previstas, ésta se refiere a un título oficial español u otro equivalente expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, previa homologación de sus títulos o reconocimiento del grado académico.
5. Los beneficiarios individuales de las ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS deberán acreditar que han superado el Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia investigadora) o equivalente.
6. Los investigadores principales de equipos de investigación beneficiarios de las ayudas para la explotación del Banco de Datos del CIS deberán estar en posesión del título de doctor en alguna disciplina o área de las ciencias sociales.
7. Los beneficiarios de las ayudas para la finalización de tesis doctorales deberán acreditar que han superado el Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia investigadora) o equivalente, y justificar que se está en la fase de finalización de la tesis doctoral en ciencia política o sociología.
Duración de las ayudas. El disfrute de las ayudas concluirá el día 31 de diciembre de 2012.
Formalización de solicitudes. 1. Las solicitudes se formalizarán en los modelos que figuran como Anexo I o Anexo II, según se trate de solicitudes individuales o de equipos de investigación, se dirigirán al Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas y podrán presentarse en el Registro General del Centro de Investigaciones Sociológicas (calle Montalbán, 8, tercera planta, 28014-Madrid), en horario de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 14:00 horas) o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, los interesados, siempre que posean un certificado de firma electrónica válida, podrán presentar las solicitudes a través de la Sede Electrónica del Centro de Investigaciones Sociológicas, https://sedempr.gob.es/cis, utilizando para ello la aplicación informática disponible a este efecto dentro de la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia –en la página web www.mpr.es–, de acuerdo con lo establecido en la Orden PRE/1009/2010, de 23 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de la Presidencia.
El Centro de Investigaciones Sociológicas facilitará información sobre la convocatoria en el Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación, en los teléfonos 91 5807615/696, por correo electrónico: fomento_investigacion@cis.es y a través de la página web: www.cis.es, donde también se expondrán las bases de la convocatoria, el modelo de solicitud, la Resolución provisional de adjudicación así como la definitiva.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.{del 30 de diciembre de 2011, al 18 de enero de 2012, a.i.} www.cis.es