lunes, 31 de agosto de 2015

ajudes per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Primer Convocar ajudes destinades a l’adquisició de material bibliogrà- fic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, i aprovar les bases per les quals es regix, així com els models dels annexos I (sol·licitud), II (certificat del secretari o interventor) i III (model de domiciliació bancària) d’esta orde. 
Segon L’import global màxim de les ajudes serà de 330.000 euros, ...
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
Bases de la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana 
Primera. Objecte 1. Seran objecte d’ajuda: 
– Llibres (en format tradicional i electrònic) 
– Materials especials propis de la col·lecció bibliogràfica: documents audiovisuals, documents sonors, recursos electrònics, material gràfic i material cartogràfic 
– Revistes 
– Obres de referència 
– Material bibliogràfic per a la realització de clubs de lectura i desenrotllament de servicis d’extensió bibliotecària (biblioplatges, bibliopiscines) 
2. S’exclouen, als efectes de la present subvenció, els gastos següents: 
– Premsa diària 
– Butlletins oficials 
– Llibres publicats amb anterioritat a 1958 .
Tercera. Requisits dels beneficiaris 1. Podran sol·licitar ajudes per a l’adquisició de material bibliogrà- fic totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. Així mateix, també podran sol· licitar estes ajudes les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d’algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. 
2. Podran sol·licitar ajudes per a l’adquisició del lot fundacional les entitats locals de la Comunitat Valenciana que hagen creat nous centres de lectura, segons el que establix la normativa vigent en matèria de biblioteques de la Comunitat Valenciana, i s’hagen integrat en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana entre l’1 de gener de 2014 i la data de finalització del termini per a presentar sol·licituds. Així mateix, també podran sol·licitar estes ajudes les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d’estos nous centres de lectura. 
3. Només les entitats locals titulars de diversos centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana que hagen creat un nou centre de lectura de conformitat amb el que regula la base tercera apartat 2, podran optar a les dos modalitats previstes en l’ordene segon d’esta convocatòria. En este cas hauran de presentar dos comptes justificatius del gasto, una per cada modalitat, conforme al que regula la base quinta.   ...
Quinta. Termini de presentació de les sol·licituds i documentació que cal presentar 1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.{de l' 1 al 23 de setembre de 2015, a.i.}

1 ajudant informàtic (C1) per al Servei de Gestió Tributària, Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant l’acord de la Comissió Permanent del Ple, que va tenir lloc en data 18 d’agost de 2015,
convoca la selecció d'un ajudant informàtic per al Servei de Gestió Tributària, en règim de funcionari/ària interí/na, d’acord amb allò que disposa l’article 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la següent adreça d’internet: https://seu.selva.cat. A aquesta mateixa adreça d’Internet hi ha disponible la instància per prendre part en aquest procés selectiu.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{de l' 1 al 20 de setembre de 2015, a.i.}
---------------------
ANNEX I – BASES DEL PROCÉS SELECTIU
Expedient núm.: 2015/111
PROPOSTA D’ACORD A LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
Aprovació de bases i convocatòria del concurs-oposició per a la selecció d’un ajudant informàtic amb caràcter de funcionari interí.
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de les presents bases la selecció per cobrir una vacant d’ajudant d’informàtic tributari, en règim de funcionari/ària interí/na d’acord amb el que estableix l’article 10.1.a) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei 7/2007 de 12 d’abril, mitjançant sistema selectiu urgent amb aplicació dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
SEGONA.- CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL. 1. Funcions principals del lloc de treball:
- Support a la Unitat Informàtica tributària.
- Support al Servei d’Informàtica del Consell Comarcal de la Selva
Les funcions del nomenament són les funcions informàtqiues pròpies de la gestió tributària i cadastral delegada i encomanada pel ajuntaments de la comarca a l’administració del Consell Comarcal de la Selva, tot i que les funcions es realitzaran en coordinació i integració màxima amb la resta de funcions informàtiques del Consell Comarcal de la Selva per criteris d’eficàcia, eficiència i qualitat.
2. Condicions de treball
- Lloc de treball: Ajudant d’informàtica
- Grup de titulació: C1
- Sou brut/mes:
Base: 720,02 euros
Complement de destí: nivell 15 (327,44 euros)
Complement específic: 475,04 euros
- Jornada: 37,5 hores setmanals
TERCERA.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA. Les bases, una vegada aprovades i la convocatòria es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat) així com al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per a cada una de les proves es realitzarà una única crida . Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament excloses del procés selectiu.
QUARTA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits següents referits a la data de finalització del terminis de presentació d’instàncies:
a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells estats que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’estat espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del nomenament.
c) Tenir complerts 16 anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació.
d) Estar en possessió de títol de Grau Superior de la família professional d’informàtica i comunicacions o equivalent, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial pare a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o inhabilitat. En el caso de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic.
f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats hauran d’acreditar, també, coneixements suficients de castellà (C1 o superior) o en cas de no acreditació hauran de superar la corresopnent prova.
g) No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat.
h) Disposar de permís de conducció tipus B
CINQUENA.- INSTÀNCIES I ADMISSIÓ El model d’instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció estarà disponible a la seu electrònica del Consell Comarcal (http://seu.selva.cat). Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les presents bases, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
Les instàncies es dirigiran al Sr. President del Consell Comarcal de la Selva i es presentaran al registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25 – 17430 Santa Coloma de Farners), en horari d’atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres).
Els /les aspirants que presentin la sol·licitud i documentació mitjançant correu administratiu, caldrà que ho comuniquin al Consell Comarcal de la Selva a través de correu electrònic a l’adreça: personal@selva.cat com a màxim el mateix dia de la finalització del termini de presentació d’instàncies, adjuntant al correu electrònic la sol·licitud segellada per l’administració o oficina de correus corresponent.
El termini de presentació d’intàncies finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{de l' 1 al 20 de setembre de 2015, a.i.}
La instància haurà d’anar acompanyada de:
- Curriculum vitae, per escrit, de l’aspirant.
- Fotocòpia del DNI, o si s’escau, del passaport
- Fotocòpia de la titulació exigida a lal convocatòria.
- Fotocòpia del carnet de conduir tipus B
- Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C)
- Documentació acreditativa de la trajectòria professional de l’aspirant així com dels mèrits i circumstàncies que al·legui que hagin de ser valorats.
- Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, ni haver estat separat/da del servei de l’administració pública mitjançant expedient disciplinari.
- Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, segons el que s’estableix a la normativa d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques.
L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació emesa pel secretari de l’entitat.
Per tal de valorar correctament els mèrits dels aspirants, cal que l’acreditació de l’experiència laboral faci referència expressa a les funcions desenvolupades per l’aspirant.
Per a l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència i l’aprofitament del curs i la seva durada expressada en hores lectives.
Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen al Consell Comarcal a difondre les dades corresponents al nom i cognom i el DNI a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva ( https://seu.selva.cat) i als anuncis oficials que corresponguin.

1 Tècnic/a mitjà d’administració general, en règim de funcionari interí, adscrit al Projecte ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies (exp. 2015/5). Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant l’acord de la Comissió Permanent del Ple, que va tenir lloc el dia 18 d’agost de 2015, convoca el Selecció d'un tècnic/a mitjà en règim de funcionari interí adscrit al projecte "Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies", d’acord amb allò que disposa l’article 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la següent adreça d’internet: https://seu.selva.cat. En aquesta mateixa adreça d’internet hi ha disponible la instància per prendre part en aquest procés selectiu.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{de l' 1 al 10 de setembre de 2015, a.i.}
--------------------
ANNEX I – BASES DEL PROCÉS SELECTIU
PROPOSTA DE BASES PER A LA SELECCIÓ URGENT D'UN/A TÈCNIC/A MITJÀ EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ DE PROGRAMA ADSCRIT AL PROJECTE "RUTA DE LA TORDERA I RIERA D'ARBÚCIES" AMB JORNADA PARCIAL DE 20 HORES SETMANALS.
Primera. Objecte de la convocatòria. És objecte de les presents bases la selecció per cobrir una vacant amb la categoria tècnic mitjà d’administració general en règim de funcionari/ària interí/na de programa amb jornada parcial de 20 hores setmanals per al Consell Comarcal de la Selva, per dur a terme el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” mitjançant sistema selectiu urgent amb aplicació dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Característiques:
1. Funcions principals del lloc de treball:
- Donar suport tècnic a la creació d’itineraris, la promoció turística i la creació i comercialització de productes turístics en el marc del projecte  « Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies » que inclou les actuacions següents :
- Assistència tècnica al desenvolupament i promoció del projecte :
- Portal web del projecte.
- Promoció i suport a la comercialització de la ruta TOURDERA.
- Estratègia de comunicació digital i de presència a xarxes socials.
- Assitència tècnica a la creació, promoció i comercialització de productes turístics en col·laboració públic-privada.
- Suport a la creació de producte turístic de la marca TOURDERA.
- Support a la promoció i comercialització de producte turístic de la marca TOURDERA.
- Assistència tècnica a la creació, gestió i manteniment d’itineraris.
- Coordinació tècnica de l’adequació i senyalització d’itineraris de la Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies.
- Coordinació tècnica del manteniment dels itineraris i de la senyalització de la Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies.
- Qualsevol altra tasca relacionada amb en el seu lloc de treball.
2. Condicions de treball
- Lloc de treball: Tècnic mitjà d’administració general
- Grup de titulació: A2
- Sou brut/mes:
Base: 511,46 euros
Complement de destí: 234,51 euros
Complement específic: 137,77euros
- Jornada: 20 hores setmanals
Segona. Modalitat de nomenament. El nomenament que es realitzi derivat d’aquest procés selectiu tindrà el caràcter de nomenament de funcionari/ària interí/ina de programa, previst en l’art.10.1.c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Duració: El nomenament tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2015, i es prorrogarà tàcitament per períodes d’un any si no hi ha preavís de cessament un mínim de 30 dies abans de la data de final de cada pròrroga; fins a un termini màxim improrrogable de 31 de desembre de 2017 . No obstant això, si el Consell Comarcal de la Selva veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’art. 10.3. de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, llei 7/2007 de 12 d’abril. 
Tercera. Condició d’admissió d’aspirants. Per poder participar en aquest procés de selecció serà necessari reunir els següents requisits:
a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells estats que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’estat espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c) Tenir més de 16 anys i no estar en situació de jubilació.
d) Estar en possessió de títol de diplomatura o grau universitari o equivalent, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial pare a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o inhabilitat. En el caso de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic.
f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats, hauran de demostrar coneixements suficients de castellà.
g) No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat.
h) Disposar de permís de conducció tipus B
Quarta. Forma i termini de presentació d’instàncies. El model d’instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció estarà disponible a la seu electrònica del Consell Comarcal (http://seu.selva.cat). Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les presents bases, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
Les instàncies es dirigiran al Sr. President del Consell Comarcal de la Selva i es presentaran al registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25 – 17430 Santa Coloma de Farners), en horari d’atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres). Les instàncies tambés es podran presentar en la forma determinada per l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediement administratiu comú.
Termini de presentació d’instàncies: finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .{de l' 1 al 10 de setembre de 2015, a.i.} Donada la urgència d’aquesta selecció, en el cas d’aspirants que presentin la sol·licitud mitjançant correu administratiu, caldrà comunicar-ho al Consell Comarcal de la Selva a través de correu electrònic a l’adreça personal@selva.cat com a màxim el mateix dia de la finalització del termini de presentació d’instàncies, adjuntant al correu electrònic la sol·licitud segellada per l’administració o oficina de correus corresponent.
La instància haurà d’anar acompanyada de:
- Curriculum vitae, en paper, de l’aspirant.
- Fotocòpia del DNI, o si s’escau, del passaport
- Fotocòpia de la titulació exigida en al convocatòria
- Fotocòpia del carnet de conduir tipus B
- Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C)
- Documentació acreditativa de la trajectòria professional de l’aspirant així com dels mèrits i circumstàncies que al·legui que hagin de ser valorats.
- Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, ni haver estat separat/da del servei de l’administració pública mitjançant expedient disciplinari.
- Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, segons el que s’estableix a la normativa d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques.
L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació emesa pel secretari de l’entitat.
Per tal de valorar correctament els mèrits dels aspirants, cal que l’acreditació de l’experiència laboral faci referència expressa a les funcions desenvolupades per l’aspirant.
Per a l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència o l’aprofitament del curs i la seva durada expressada en hores lectives.
Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen al Consell Comarcal a difondre les dades corresponents al nom i cognom i el DNI a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva ( https://seu.selva.cat) i als anuncis oficials que corresponguin.

obertura de la convocatòria de les places de cotreball ("coworking") Tarragona Impulsa.

Per decret del conseller delegat de Treball i actuvació econòmica del dia 13/04/2015 es va acordar aprovar l'obertura de la convocatòria de les places de coworking del "Tarragona Impulsa", que s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) número 114 de data 18 de maig de 2015.
El termini per la presentació de sol·licituds i la documentació requerida per la primera selecció d'una borsa de candidats pel coworking serà de quinze dies a partir de l'endemà de la publicació al BOP, això és, fins el 4/06/2015 i a partir de llavors restarà oberta de forma indefinida fins que hi hagin nous canvis en les bases d'accés del servei.
Les sol·licituds es presentaran a l'OMAC. La presentació de la sol·licitud suposa per part de la persona física o jurídica sol·licitant, l'acceptació expressa de totes i cadascuna de les clàusules de les bases i del reglament d'ús del servei de Viver d'empreses vigent.

1 Auxiliar de Gestió - interinitat-. Ajuntament de Corbera de Llobregat. ( Barcelona)

Ajuntament de Corbera de Llobregat.  ANUNCI sobre convocatòria d'un procés selectiu.
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb CVE-Núm. de registre 022015020756 de 25 d’agost de 2015, s’ha publicat l’anunci indicant on es troben publicades íntegrament les bases que hauran de regir el procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant nomenament interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball inclosos en la categoria d’auxiliar de gestió, mitjançant concurs-oposició.
El termini de presentació d’instàncies i sol·licituds per participar en el procés serà de 20 dies naturals comptats des del següent a aquell en què aparegui publicat aquest anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{de l' 1 al 20 de setembre de 2015, a.i.}
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament a la pàgina web i en el tauler d’anuncis de la corporació. www.corberadellobregat.cat/ Carrer de la Pau, 5, 08757 Corbera de Llobregat, Barcelona 936 50 02 11

bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos: algarrobo, almendro, avellano, nogal y pistacho.

1. Bienes asegurables. 1. Son asegurables, con cobertura de los riesgos que para cada cultivo y modalidad figuran en el anexo I, los bienes correspondientes a las distintas variedades de los cultivos de algarrobo, almendro, avellano, nogal y pistacho, cuya producción sea susceptible de recolección dentro del periodo de garantía, así como sus plantaciones. 
También serán asegurables los plantones durante la fase de desarrollo previa a la entrada en producción. 
Asimismo serán asegurables las instalaciones que cumplan las características mínimas que figuran en el anexo II, entendiendo por tales los cabezales de riego que abastezcan exclusivamente a la explotación del asegurado y la red de riego. 
Para asegurar las instalaciones, es obligatorio asegurar el conjunto de la producción y la plantación

bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de: azufaifo, caqui, castaño, endrino, granado, higuera, kiwi, membrillo y níspero.

1. Bienes asegurables. 1. Son asegurables, con cobertura de los riesgos que para cada cultivo y modalidad figuran en el anexo I, los bienes correspondientes a las distintas variedades de los cultivos de azufaifo, caqui, castaño, endrino, granado, higuera, kiwi, membrillo y níspero, cuya producción sea susceptible de recolección dentro del periodo de garantía, así como sus plantaciones. 
Para las producciones del cultivo de higuera, se diferencian dos producciones asegurables: brevas e higos. 
También son asegurables los plantones durante la fase de desarrollo previa a la entrada en producción. 
Asimismo serán asegurables las instalaciones que cumplan las características mínimas que figuran en el anexo II, entendiendo por tales las estructuras de protección antigranizo y umbráculos, los cortavientos artificiales, los sistemas de conducción, los cabezales de riego que abastezcan exclusivamente a la explotación del asegurado y la red de riego. 
Para asegurar las instalaciones, es obligatorio asegurar el conjunto de la producción y la plantación.

ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias en el año 2015. Programa Nacional de Biomedicina,

Objeto. La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria en el ejercicio 2015 de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias realizados por entidades públicas o privadas sin fines de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del Programa Nacional de Biomedicina, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, aprobados en Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2013 y en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 y su Plan de Acción 2013-2016 (disponible en la página web de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, www.pnsd.msssi.gob.es). De acuerdo con los principios rectores de la Estrategia, esta convocatoria considera prioritario el principio de equidad social en las políticas de investigación sobre drogas, incluyendo en el mismo el enfoque de género.
Beneficiarios. Podrán tener la condición de beneficiarios de las ayudas previstas en la presente Resolución los centros españoles de I+D tanto públicos como privados sin ánimo de lucro. A estos efectos se entiende por: 
a) Centro público de I+D: 
– Instituciones sanitarias públicas. 
– Universidades públicas. 
– Organismos públicos de investigación reconocidos como tales por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y cualquier otro centro de I+D dependiente de las Administraciones Públicas. 
b) Centro privado de I+D sin ánimo de lucro: 
– Instituciones sanitarias privadas, acreditadas como tales de acuerdo con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
– Universidades privadas acreditadas como tales, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
– Otras entidades privadas dedicadas exclusivamente a la investigación, con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D, que tengan personalidad jurídica propia y que carezcan de ánimo de lucro. 
Los solicitantes no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la misma. 
Los solicitantes deberán haber presentado, en su caso, antes de finalizar el plazo de solicitud de cada convocatoria, las memorias finales, científicas y económicas completas de los proyectos de investigación financiados con anterioridad por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y en los que figure el mismo investigador principal, que deberán haber sido aprobadas por esta Delegación en el mismo plazo.
Presentación de solicitudes. 1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».{del 30 de agosto al 29 de septiembre de 2015, a.i.} Tanto la solicitud propiamente dicha como el proyecto para el que se solicite subvención (Anexos I y II) deberán presentarse necesariamente dentro de dicho plazo, de no hacerlo se considerará excluida la solicitud.

programa específico, de ámbito estatal, con la finalidad de mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil

 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria de subvenciones para la realización de un programa específico, de ámbito estatal, con la finalidad de mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, mediante proyectos que incluyan acciones formativas con compromiso de contratación. 
Dicho programa deberá proporcionar a los participantes las competencias que les permitan adaptarse a los requerimientos del sistema productivo. 
2. La ejecución del programa previsto en esta convocatoria afectará a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía y facilitará la movilidad de los participantes en los mismos, requiriendo la coordinación unificada del Servicio Público de Empleo Estatal, según lo establecido en el artículo 13.h) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 
3. El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.
2. Duración de los proyectos. Los proyectos que se financien al amparo de esta convocatoria se podrán ejecutar a partir de la fecha de notificación de la resolución de concesión de la subvención a los beneficiarios hasta el 31 de diciembre de 2016.
5. Destinatarios. 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1, las acciones objeto de financiación irán destinadas a jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, que deseen mejorar sus competencias profesionales para aumentar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo, sin que se requiera su inscripción como demandante de empleo, conforme a lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
2. Según lo dispuesto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, en lo referido a las acciones formativas, para ser destinatario de la formación será necesario, además de la inscripción e inclusión en la lista única de demanda, el cumplimiento de los requisitos específicos exigidos en esta convocatoria así como el mantenimiento de los requisitos establecidos en dicha ley. En el supuesto de que el interesado haya finalizado su participación en el sistema educativo o pueda ser destinatario de programas de segunda oportunidad, a los que se refiere el artículo 106 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, se considerará que el requisito de la letra b) contemplado en este artículo queda sujeto a no haber recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas mensuales en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. No se podrá participar más de una vez en la misma acción formativa. Los participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas. Constituirá causa de exclusión de las mismas el incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificada en el mes. 
3. Tendrán prioridad en la realización de las acciones formativas los jóvenes en los que se de alguna de las siguientes circunstancias: que tengan baja cualificación, sean desempleados de larga duración o no hayan accedido a su primer empleo. 
A efectos de la presente convocatoria, se consideran de baja cualificación las personas que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria. 
Se considerarán desempleados de larga duración aquellas personas que no hayan trabajado, al menos, los 12 meses anteriores a la selección. 
4. Los destinatarios de esta convocatoria solicitarán su participación mediante el modelo que figura como anexo IV de esta convocatoria. 
Las solicitudes de participación deberán ser custodiadas por las entidades beneficiarias de las subvenciones y estar a disposición de los órganos competentes para la evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas. 
5. Las entidades beneficiarias solicitarán a los Servicios Públicos de Empleo los candidatos necesarios que, estando inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cumplan con los requisitos específicos de la actividad formativa. 
La solicitud de candidatos que realicen las entidades a los Servicios Públicos de Empleo deberá contener información suficiente que permita realizar la selección de los candidatos e informar a estos de la acción formativa que se va a impartir. La solicitud contendrá al menos la siguiente información:
a) Acción formativa, modalidad, duración en horas. 
b) Fechas previstas de inicio y fin. 
c) Lugar de impartición (dirección postal completa o, al menos, localidad de impartición). 
d) Nombre y apellidos de la persona de contacto responsable de la entidad y modo de contacto. 
e) Requisitos de acceso de los candidatos. 
f) Competencias básicas de los candidatos.
Si transcurrido el plazo de quince días desde la solicitud, dichos Servicios Públicos no propusieran personas para participar en el plan, o estas fueran insuficientes, la entidad beneficiaria podrá seleccionar otras personas inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, solicitando a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo el acceso a dicho fichero a través de certificado electrónico, debiendo además poner esta circunstancia en conocimiento de dicha Fundación. 
La Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas facilitará a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo los medios para el alta de los beneficiarios de la convocatoria. 
La selección de las personas participantes será realizada atendiendo a las prioridades del proyecto, a los itinerarios formativos y a criterios de igualdad y de objetividad. 
Si a través de los sistemas anteriores no hubiera personas dentro del ámbito de actuación de la entidad para participar en la actividad o acción o estas fueran insuficientes, la entidad beneficiaria podrá seleccionar otras personas inscritas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, debiendo poner esta circunstancia en conocimiento de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo a través de la aplicación telemática, y debiendo los beneficiarios cumplir, con anterioridad a la fecha de inicio del curso o acción, los mismos requisitos previstos. 
En los supuestos de rechazo de la propuesta de actuación ofertada, las entidades beneficiarias darán conocimiento de tal circunstancia a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 
En todo caso, la entidad beneficiaria será la responsable de la selección así como de comprobar que los participantes disponen de los requisitos de acceso o de las competencias básicas para realizar la acción formativa en función de los requerimientos de la misma. 
Asimismo, el resultado de la selección de las personas desempleadas que realicen las entidades beneficiarias deberá comunicarse a los interesados y al Servicio Público de Empleo correspondiente. 
6. Al inicio de la acción formativa, las entidades beneficiarias comunicarán, a través de la aplicación telemática, a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo la relación de personas inscritas como demandantes de empleo participantes con el objeto de que, si procede, se suspenda la demanda a través del procedimiento previsto entre el Servicio Público de Empleo Estatal con los Servicios Públicos de empleo de las comunidades autónomas. Las citadas entidades entregarán a los demandantes de empleo una hoja informativa del Servicio Público de Empleo Estatal, disponible en la página web de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (www.fundaciontripartita.org), sobre la situación en que puede quedar su demanda de empleo durante su participación en la acción formativa. 
Asimismo, y durante el transcurso de la acción formativa, la entidad beneficiaria deberá comunicar a los Servicios Públicos de Empleo las incidencias en cuanto a altas y bajas de los participantes desempleados en el momento en que estas se produzcan. En el caso de las bajas se deberá indicar además la causa del abandono. A la finalización de la acción formativa, las entidades deberán igualmente comunicar la fecha de finalización y el resultado de la evaluación del aprendizaje en el plazo máximo de los 5 días hábiles siguientes a dicha finalización.
10. Presentación de solicitudes. 1. Las solicitudes de subvención que se presenten en el marco de esta convocatoria se tramitarán de forma electrónica mediante la aplicación informática que estará a disposición de las entidades solicitantes en la página web de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (www.fundaciontripartita.org). 
2. El plazo para la presentación de solicitudes finalizará a los 30 días naturales a partir de la fecha de entrada en vigor de esta resolución. {del 30 de agosto al 18 de septiembre de 2015, a.i.}

domingo, 30 de agosto de 2015

programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años.

1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. La presente Resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria de subvenciones para la realización de un programa específico, de ámbito estatal, con la finalidad de mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años, con especial atención a quienes se hallan en situación de desempleo y a los de baja cualificación, mediante proyectos formativos que incluyan acciones de formación profesional para el empleo dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad y para el acceso a los mismos y acciones formativas vinculadas con competencias en tecnologías de la información y la comunicación e idiomas. Dicho programa deberá proporcionar a los participantes las competencias que les permitan adaptarse a los requerimientos del sistema productivo, específicamente en las ocupaciones correspondientes a los certificados de profesionalidad de los anexos I, II y XI
2. La ejecución del programa previsto en esta convocatoria afectará a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía y facilitará la movilidad de los participantes en los mismos, requiriendo la coordinación unificada del Servicio Público de Empleo Estatal, según lo establecido en el artículo 13.h) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 
3. El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.
2. Duración de los proyectos. Los proyectos que se financien al amparo de esta convocatoria se podrán ejecutar a partir de la fecha de notificación de la resolución de concesión de la subvención a los beneficiarios hasta el 31 de diciembre de 2016.
6. Destinatarios. 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1, las acciones objeto de financiación, irán destinados a jóvenes menores de treinta años, con especial atención a los de baja cualificación y a quienes se hallan en situación de desempleo, que deseen mejorar sus competencias profesionales para aumentar sus posibilidades de inserción o permanencia en el mercado de trabajo. 
Los participantes desempleados deberán estar inscritos como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo y serán propuestos por los mismos, previa solicitud de las entidades beneficiarias. 
Tendrán prioridad en la realización de las acciones formativas los jóvenes en los que se den alguna de las siguientes circunstancias: que tengan baja cualificación, sean desempleados de larga duración, no hayan accedido a su primer empleo o procedan del Plan Prepara. 
A efectos de la presente convocatoria, se consideran de baja cualificación los jóvenes que en el momento del inicio del curso estén incluidos en uno de los siguientes grupos de cotización: 06, 07, 09 o 10. En el caso de tratarse de personas desempleadas o de trabajadores autónomos se considerarán aquellas que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria. 
Se considerarán desempleados de larga duración aquellas personas que lleven inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo al menos 12 meses de los 18 anteriores a la selección.
Podrán realizar la formación vinculada a la obtención de certificados de profesionalidad los trabajadores que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente según los reales decretos que los regulan, o hayan realizado previamente las acciones de competencia clave correspondientes, con evaluación positiva. 
2. Las personas y colectivos descritos en el apartado anterior solicitarán su participación mediante el modelo que figura como anexo VII. 
Dichas personas no podrán participar más de una vez en la misma acción formativa. 
Las solicitudes de participación deberán ser custodiadas por las entidades beneficiarias de las subvenciones y estar a disposición de los órganos competentes para la evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas. 
3. La selección de las personas participantes será realizada por la entidad beneficiaria, atendiendo a las prioridades del proyecto, a los itinerarios formativos, a las necesidades identificadas por los Servicios Públicos de Empleo respecto de las personas desempleadas y a criterios de igualdad y de objetividad. En cualquier caso los participantes habrán de poseer los requisitos de acceso o competencias básicas para realizar la acción formativa. 
La solicitud de candidatos que realicen las entidades a los Servicios Públicos de Empleo deberá contener información suficiente que permita realizar la selección de los candidatos e informar a estos de la acción formativa que se va a impartir. La solicitud contendrá al menos la siguiente información: 
a) Denominación de la acción formativa, modalidad, duración en horas. 
b) Fechas previstas de inicio y fin. 
c) Lugar de impartición (dirección postal completa o, al menos, localidad de impartición) 
d) Nombre y apellidos de la persona de contacto responsable de la entidad y modo de contacto 
e) Requisitos de acceso de los candidatos 
Si transcurrido el plazo de quince días desde la solicitud, dichos Servicios Públicos de Empleo no propusieran personas para participar en el proyecto, o éstas fueran insuficientes, la entidad beneficiaria podrá seleccionar otras personas desempleadas, debiendo poner esta circunstancia en conocimiento de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo a través de la aplicación telemática. 
Las entidades beneficiarias deberán comunicar, a través de la aplicación informática, si esta solicitud de candidatos ha sido atendida o no por parte de los Servicios Públicos de Empleo. 
En todo caso, la entidad beneficiaria será la responsable de la selección así como de comprobar que los participantes disponen de los requisitos de acceso o de las competencias básicas para realizar la acción formativa en función de los requerimientos de la misma. 
Al inicio de la acción formativa, las entidades beneficiarias comunicarán, a través de la aplicación telemática, a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo la relación de personas desempleadas participantes con el objeto de que, si procede, se suspenda la demanda a través del procedimiento previsto entre el Servicio Público de Empleo Estatal con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas. Las citadas entidades entregarán a los demandantes de empleo una hoja informativa del Servicio Público de Empleo Estatal, disponible en la página web de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (www.fundaciontripartita.org), sobre la situación en que puede quedar su demanda de empleo durante su participación en la acción formativa. 
Asimismo, el resultado de la selección de las personas desempleadas que realicen las entidades beneficiarias deberá comunicarse a los interesados y al Servicio Público de Empleo correspondiente. 
Igualmente, y durante el transcurso de la acción formativa, la entidad beneficiaria deberá comunicar a los Servicios Públicos de Empleo las incidencias en cuanto a altas y bajas de los participantes desempleados en el momento en que estas se produzcan. En el caso de las bajas se deberá indicar además la causa del abandono. A la finalización de la acción formativa, las entidades deberán igualmente comunicar la fecha de finalización y el resultado de la evaluación del aprendizaje en el plazo máximo de los 5 días hábiles siguientes a dicha finalización. 
4. Las personas participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas en las que participen. Constituirá causa de exclusión de las mismas el incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificada en el mes.
 12. Presentación de solicitudes. 1. Las solicitudes de subvención que se presenten en el marco de esta convocatoria se tramitarán de forma electrónica mediante la aplicación informática que estará a disposición de las entidades solicitantes en la página web de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (www.fundaciontripartita.org). 
2. El plazo para la presentación de solicitudes finalizará a los 20 días naturales a partir de la fecha de entrada en vigor de esta resolución.{del 30 de agosto al 18 de septiembre de 2015, a.i.}

sábado, 29 de agosto de 2015

borsa de treballadors socials i borsa d’educadors socials. Ajuntament de Cambrils (Tarragona)

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21/8/2015 va aprovar la convocatòria que regirà el següent procés de selecció :
Aprovar la convocatòria per la creació d’una borsa per interinatges de treballadors socials i una borsa per interinatges d’educadors socials
Les bases que regiran aquesta convocatòria són les publicades al BOPT núm. 187 de 13/8/2009 (pàgs 21-24 temari treballador social) I BOPT 158 de 8/7/2008 (pàg 12-13 temari d’educador social)
Així mateix regeixen aquesta convocatòria les modificacions publicades al BOPT núm. 16 de 21/1/2010 i modificacions publicades al BOPT 57 de 10/3/2011
En relació a tot l’anterior, cal introduir als temaris tant d’educadors social com de treballador social que regiran aquesta convocatòria les següents modificacions:
- Tema 9 : La cartera de Serveis Socials
- Tema 28: Serveis i recursos d’atenció a les dones
Pel que fa als drets d’examen aquests es fixen en 34,83€
Aquestes bases es troben inserides en el tauler d’edictes municipal i es poden consultar a l’adreça electrònica: http://www.cambrils.org (Recursos Humans: Processos de selecció), així com les bases generals. Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la última publicació de l’anunci de la última convocatòria en el BOPT o DOGC{del 29 d'agost al 17 de setembr de 2015, a.i.}

8 plazas en el Cuerpo de Letrados, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.

Normas generales 1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema general de acceso libre, 8 plazas en el Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, todas ellas vinculadas a la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2014, aprobada por el Decreto 59/2014, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 12 de mayo). 
1.2. De conformidad con la normativa vigente relativa al acceso de las personas con discapacidad a la Administración Pública, del total de las plazas ofertadas se reservará una para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, siempre que se cumplan los requisitos que, a tal efecto, se establecen en dicha normativa. La plaza reservada para el cupo de discapacidad, en caso de quedar desierta, se acumulará a las del turno libre.  ...
Interesados 2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. b) Tener la nacionalidad española, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 230/2001, de 11 de octubre, anteriormente indicado. c) Estar en posesión de la Licenciatura en Derecho o Grado en Derecho. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que corresponda conforme a la normativa que resulte de aplicación a tal efecto. 
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo al que se pretende acceder. 
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. 
2.2. Los aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad, además de los requisitos de la base 2.1, deberán tener reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 
2.3. La totalidad de los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo.
Solicitudes 3.1. Las solicitudes para participar en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo oficial que figura Anexo a la presente Orden, pudiendo cumplimentar las mismas por alguno de los siguientes procedimientos: a) A través de la página web de la Comunidad de Madrid, rellenando el formulario de este proceso al que se accederá siguiendo la secuencia que se indica a continuación: “www.madrid.org/Gobierno Regional/Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno”, seleccionando, en “Organización”, la “Dirección General de Función Pública” y posteriormente el enlace “Procesos selectivos de personal funcionario de nuevo ingreso en curso/Letrados”. Igualmente, podrá accederse a la solicitud desde el Portal del Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
3.5. Presentación de solicitudes. 3.5.1. Las solicitudes de participación, junto con la documentación que, en su caso, corresponda, se dirigirán a la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, debiendo ser presentadas en cualquiera de los lugares y formas que se indican a continuación: 
a) Las solicitudes cumplimentadas por medios electrónicos podrán presentarse telemáticamente, utilizando el formulario disponible en www.madrid.org, ...
b) Las solicitudes cumplimentadas de forma manual, junto con la documentación correspondiente, serán presentadas en cualquiera de los Registros cuyas direcciones se adjuntan a esta convocatoria, o en alguno de los lugares y formas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de dicha entidad antes de ser certificada, haciendo constar como destinatario la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno (calle Miguel Ángel, número 28, 28010 Madrid). 
3.5.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.{del 27 de agosto al 15 de septiembre de 2015, a.i.} La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.