lunes, 31 de agosto de 2015

1 Tècnic/a mitjà d’administració general, en règim de funcionari interí, adscrit al Projecte ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies (exp. 2015/5). Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant l’acord de la Comissió Permanent del Ple, que va tenir lloc el dia 18 d’agost de 2015, convoca el Selecció d'un tècnic/a mitjà en règim de funcionari interí adscrit al projecte "Ruta de la Tordera i riera d'Arbúcies", d’acord amb allò que disposa l’article 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la següent adreça d’internet: https://seu.selva.cat. En aquesta mateixa adreça d’internet hi ha disponible la instància per prendre part en aquest procés selectiu.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{de l' 1 al 10 de setembre de 2015, a.i.}
--------------------
ANNEX I – BASES DEL PROCÉS SELECTIU
PROPOSTA DE BASES PER A LA SELECCIÓ URGENT D'UN/A TÈCNIC/A MITJÀ EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ DE PROGRAMA ADSCRIT AL PROJECTE "RUTA DE LA TORDERA I RIERA D'ARBÚCIES" AMB JORNADA PARCIAL DE 20 HORES SETMANALS.
Primera. Objecte de la convocatòria. És objecte de les presents bases la selecció per cobrir una vacant amb la categoria tècnic mitjà d’administració general en règim de funcionari/ària interí/na de programa amb jornada parcial de 20 hores setmanals per al Consell Comarcal de la Selva, per dur a terme el projecte “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” mitjançant sistema selectiu urgent amb aplicació dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Característiques:
1. Funcions principals del lloc de treball:
- Donar suport tècnic a la creació d’itineraris, la promoció turística i la creació i comercialització de productes turístics en el marc del projecte  « Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies » que inclou les actuacions següents :
- Assistència tècnica al desenvolupament i promoció del projecte :
- Portal web del projecte.
- Promoció i suport a la comercialització de la ruta TOURDERA.
- Estratègia de comunicació digital i de presència a xarxes socials.
- Assitència tècnica a la creació, promoció i comercialització de productes turístics en col·laboració públic-privada.
- Suport a la creació de producte turístic de la marca TOURDERA.
- Support a la promoció i comercialització de producte turístic de la marca TOURDERA.
- Assistència tècnica a la creació, gestió i manteniment d’itineraris.
- Coordinació tècnica de l’adequació i senyalització d’itineraris de la Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies.
- Coordinació tècnica del manteniment dels itineraris i de la senyalització de la Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies.
- Qualsevol altra tasca relacionada amb en el seu lloc de treball.
2. Condicions de treball
- Lloc de treball: Tècnic mitjà d’administració general
- Grup de titulació: A2
- Sou brut/mes:
Base: 511,46 euros
Complement de destí: 234,51 euros
Complement específic: 137,77euros
- Jornada: 20 hores setmanals
Segona. Modalitat de nomenament. El nomenament que es realitzi derivat d’aquest procés selectiu tindrà el caràcter de nomenament de funcionari/ària interí/ina de programa, previst en l’art.10.1.c) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Duració: El nomenament tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2015, i es prorrogarà tàcitament per períodes d’un any si no hi ha preavís de cessament un mínim de 30 dies abans de la data de final de cada pròrroga; fins a un termini màxim improrrogable de 31 de desembre de 2017 . No obstant això, si el Consell Comarcal de la Selva veiés reduït o suprimit el finançament extern d’aquest programa d’actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l’art. 10.3. de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, llei 7/2007 de 12 d’abril. 
Tercera. Condició d’admissió d’aspirants. Per poder participar en aquest procés de selecció serà necessari reunir els següents requisits:
a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells estats que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’estat espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c) Tenir més de 16 anys i no estar en situació de jubilació.
d) Estar en possessió de títol de diplomatura o grau universitari o equivalent, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial pare a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o inhabilitat. En el caso de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic.
f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats, hauran de demostrar coneixements suficients de castellà.
g) No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat.
h) Disposar de permís de conducció tipus B
Quarta. Forma i termini de presentació d’instàncies. El model d’instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció estarà disponible a la seu electrònica del Consell Comarcal (http://seu.selva.cat). Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les presents bases, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
Les instàncies es dirigiran al Sr. President del Consell Comarcal de la Selva i es presentaran al registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25 – 17430 Santa Coloma de Farners), en horari d’atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres). Les instàncies tambés es podran presentar en la forma determinada per l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediement administratiu comú.
Termini de presentació d’instàncies: finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .{de l' 1 al 10 de setembre de 2015, a.i.} Donada la urgència d’aquesta selecció, en el cas d’aspirants que presentin la sol·licitud mitjançant correu administratiu, caldrà comunicar-ho al Consell Comarcal de la Selva a través de correu electrònic a l’adreça personal@selva.cat com a màxim el mateix dia de la finalització del termini de presentació d’instàncies, adjuntant al correu electrònic la sol·licitud segellada per l’administració o oficina de correus corresponent.
La instància haurà d’anar acompanyada de:
- Curriculum vitae, en paper, de l’aspirant.
- Fotocòpia del DNI, o si s’escau, del passaport
- Fotocòpia de la titulació exigida en al convocatòria
- Fotocòpia del carnet de conduir tipus B
- Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C)
- Documentació acreditativa de la trajectòria professional de l’aspirant així com dels mèrits i circumstàncies que al·legui que hagin de ser valorats.
- Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, ni haver estat separat/da del servei de l’administració pública mitjançant expedient disciplinari.
- Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, segons el que s’estableix a la normativa d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques.
L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació emesa pel secretari de l’entitat.
Per tal de valorar correctament els mèrits dels aspirants, cal que l’acreditació de l’experiència laboral faci referència expressa a les funcions desenvolupades per l’aspirant.
Per a l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència o l’aprofitament del curs i la seva durada expressada en hores lectives.
Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen al Consell Comarcal a difondre les dades corresponents al nom i cognom i el DNI a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva ( https://seu.selva.cat) i als anuncis oficials que corresponguin.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia