lunes, 31 de agosto de 2015

1 ajudant informàtic (C1) per al Servei de Gestió Tributària, Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant l’acord de la Comissió Permanent del Ple, que va tenir lloc en data 18 d’agost de 2015,
convoca la selecció d'un ajudant informàtic per al Servei de Gestió Tributària, en règim de funcionari/ària interí/na, d’acord amb allò que disposa l’article 94 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la següent adreça d’internet: https://seu.selva.cat. A aquesta mateixa adreça d’Internet hi ha disponible la instància per prendre part en aquest procés selectiu.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{de l' 1 al 20 de setembre de 2015, a.i.}
---------------------
ANNEX I – BASES DEL PROCÉS SELECTIU
Expedient núm.: 2015/111
PROPOSTA D’ACORD A LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
Aprovació de bases i convocatòria del concurs-oposició per a la selecció d’un ajudant informàtic amb caràcter de funcionari interí.
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de les presents bases la selecció per cobrir una vacant d’ajudant d’informàtic tributari, en règim de funcionari/ària interí/na d’acord amb el que estableix l’article 10.1.a) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Llei 7/2007 de 12 d’abril, mitjançant sistema selectiu urgent amb aplicació dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
SEGONA.- CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL. 1. Funcions principals del lloc de treball:
- Support a la Unitat Informàtica tributària.
- Support al Servei d’Informàtica del Consell Comarcal de la Selva
Les funcions del nomenament són les funcions informàtqiues pròpies de la gestió tributària i cadastral delegada i encomanada pel ajuntaments de la comarca a l’administració del Consell Comarcal de la Selva, tot i que les funcions es realitzaran en coordinació i integració màxima amb la resta de funcions informàtiques del Consell Comarcal de la Selva per criteris d’eficàcia, eficiència i qualitat.
2. Condicions de treball
- Lloc de treball: Ajudant d’informàtica
- Grup de titulació: C1
- Sou brut/mes:
Base: 720,02 euros
Complement de destí: nivell 15 (327,44 euros)
Complement específic: 475,04 euros
- Jornada: 37,5 hores setmanals
TERCERA.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA. Les bases, una vegada aprovades i la convocatòria es publicaran íntegrament al taulell d’anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat) així com al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per a cada una de les proves es realitzarà una única crida . Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament excloses del procés selectiu.
QUARTA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits següents referits a la data de finalització del terminis de presentació d’instàncies:
a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells estats que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’estat espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del nomenament.
c) Tenir complerts 16 anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació.
d) Estar en possessió de títol de Grau Superior de la família professional d’informàtica i comunicacions o equivalent, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial pare a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o inhabilitat. En el caso de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic.
f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d’altres estats hauran d’acreditar, també, coneixements suficients de castellà (C1 o superior) o en cas de no acreditació hauran de superar la corresopnent prova.
g) No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat.
h) Disposar de permís de conducció tipus B
CINQUENA.- INSTÀNCIES I ADMISSIÓ El model d’instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció estarà disponible a la seu electrònica del Consell Comarcal (http://seu.selva.cat). Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les presents bases, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
Les instàncies es dirigiran al Sr. President del Consell Comarcal de la Selva i es presentaran al registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25 – 17430 Santa Coloma de Farners), en horari d’atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres).
Els /les aspirants que presentin la sol·licitud i documentació mitjançant correu administratiu, caldrà que ho comuniquin al Consell Comarcal de la Selva a través de correu electrònic a l’adreça: personal@selva.cat com a màxim el mateix dia de la finalització del termini de presentació d’instàncies, adjuntant al correu electrònic la sol·licitud segellada per l’administració o oficina de correus corresponent.
El termini de presentació d’intàncies finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{de l' 1 al 20 de setembre de 2015, a.i.}
La instància haurà d’anar acompanyada de:
- Curriculum vitae, per escrit, de l’aspirant.
- Fotocòpia del DNI, o si s’escau, del passaport
- Fotocòpia de la titulació exigida a lal convocatòria.
- Fotocòpia del carnet de conduir tipus B
- Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C)
- Documentació acreditativa de la trajectòria professional de l’aspirant així com dels mèrits i circumstàncies que al·legui que hagin de ser valorats.
- Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, ni haver estat separat/da del servei de l’administració pública mitjançant expedient disciplinari.
- Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, segons el que s’estableix a la normativa d’incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques.
L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació emesa pel secretari de l’entitat.
Per tal de valorar correctament els mèrits dels aspirants, cal que l’acreditació de l’experiència laboral faci referència expressa a les funcions desenvolupades per l’aspirant.
Per a l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti l’assistència i l’aprofitament del curs i la seva durada expressada en hores lectives.
Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen al Consell Comarcal a difondre les dades corresponents al nom i cognom i el DNI a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva ( https://seu.selva.cat) i als anuncis oficials que corresponguin.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia