viernes, 31 de julio de 2009

Información sobre las Ferias Itinerantes que realiza la Diputación de Valencia por los municipios de la Provincia de Valencia.

Información sobre las Ferias Itinerantes que realiza la Diputación de Valencia por los municipios de la Provincia de Valencia.

MUNICIPIOS SELECCIONADOS. Se han seleccionado los siguientes municipios, para acoger las distintas ferias itinerantes.
LA VALL D’ALBAIDA · ONTINYENT Del 18 al 20 de septiembre
EL CAMP DE TÚRIA · LLÍRIA Del 16 al 18 de octubre
LA COSTERA · XÀTIVA Del 23 al 25 de octubre
EL CAMP DE MORVEDRE · SAGUNT Del 6 al 8 de noviembre
LA CANAL DE NAVARRÉS · ENGUERA Del 11 al 13 de septiembre
REQUENA-UTIEL · UTIEL Del 7 al 9 de agosto
LA SAFOR · GANDIA Del 13 al 15 de noviembre
LA HOYA DE BUÑOL -CHIVA CHIVA Del 2 al 4 de octubre
LA RIBERA ALTA · ALZIRA Del 17 al 19 de julio
EL VALLE DE AYORA · COFRENTES Del 31 de julio al 2 de agosto
LA RIBERA BAIXA · CULLERA Del 24 al 26 de julio
L’HORTA · MONCADA Del 25 al 27 de septiembre
LA SERRANÍA Y EL RINCÓN DE ADEMUZ · ALPUENTE Del 4 al 6 de septiembre

9 places d'agent de la Policia Local. Ajuntament d'Ontinyent.(La Vall d'Albaida).

Ajuntament d'Ontinyent. Bases per a la provisió per funcionari de carrera, de 9 places d'agent de la Policia Local, vacants en la plantilla de funcionaris, 7 per oposició lliure i 2 per concurs de mèrits, torn de mobilitat.(Viernes, 31 de Julio de 2009 - BOP-València, nº180)
1. Objecte de la convocatòria.- L'objecte de la present convocatòria és la provisió per funcionari de carrera de 9 places d'agent de la Policia Local, escala d'Administració Especial, subescala Servicis Especials, classe Policia Local i els seus Auxiliars, enquadrades en l'escala Bàsica amb el Nivell C1 de titulació corresponents totes elles a l'oferta pública d'ocupació de 2009.De les places convocades, 7 places seran proveïdes per mitjà d'oposició per torn lliure i les 2 places restants per mitjà de concurs de mèrits pel torn de mobilitat d'acord amb l'Annex I del Decret 88/2001, de 24 d'abril, del Govern Valencià.Si qualsevol de les dos places oferides pel torn de mobilitat no fóra coberta per este procediment de selecció, incrementarà les que s'han de proveir per oposició lliure.A més a més podran afegir-se a esta convocatòria, fins el mateix moment en què comencen els exercicis, les places que pogueren quedar vacants per resolucions de processos selectius de promoció interna a places de superior categoria o aquelles que es declaren de nova creació. L'increment de les oferides al torn lliure o al de mobilitat es farà d'acord amb la normativa legal vigent.
2. Condicions de les persones aspirants:
a) Tindre la nacionalitat espanyola.
b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent o tenir complides les condicions per a obtindre'l la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb l'Ordre de 23 de novembre de 2005 (DOGV de 2 de desembre de 2005), i tindre una estatura d'1,65 metres els hòmens i d'1,60 metres les dones.
d) Tindre complits divuit anys i no excedir de l'edat de trenta anys. Als sols efectes de l'edat màxima es compensarà el límit amb els servicis prestats anteriorment a l'Administració Local com a policia local o auxiliar de Policia Local.
f) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 KW o una relació potència/pes no superior a 0,16 KW/Kg.
g) Estar en possessió del grau elemental de coneixements de valencià, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o l'homologació expressa per este organisme de qualsevol altre títol referit sempre al grau elemental.
3. Presentació d'instàncies .- 3.1. Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència d'este Ajuntament i haurà d'utilitzar-se la instància model que consta com a annex III d'estes bases. No s'admetrà cap sol·licitud que no es presente en aquest model.
Les instàncies es presentaran en el Registre General o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El termini de presentació és de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'esta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

12 places de Conserges. Ajuntament d'Ontinyent. (La Vall d'Albaida).

Ajuntament d'Ontinyent . Bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la provisió de 12 places de conserge, vacants en la plantilla de personal funcionari. (Viernes, 31 de Julio de 2009 - BOP-València. nº 180).
Objecte de la convocatòria.- Les presents bases específiques tenen per objecte regir el procés selectiu per a la provisió per funcionari de carrera de 12 places de Conserge vacants en la plantilla de personal funcionari i incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) 2009.
Els llocs de treball que es convoquen són:
3 llocs conserge, adscrits a l'àrea d'Educació (Col·legis).
4 llocs conserge, adscrits a l'àrea de Cultura (Centre Cultura i Biblioteca).
5 llocs conserge, adscrits a l'àrea d'esports (Poliesportiu).
A més d'estes bases específiques, este procés selectiu es regirà per les bases generals publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) núm. 237, de 6 d'octubre de 2005 i la seua modificació publicada en el BOP núm. 252, de 23 d'octubre de 2007.Als efectes de grup de titulació, les places s'han integrat automàticament en els Grups de Classificació professional de l'art. 76 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, que aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, d'acord amb la seua disposició transitòria tercera.Característiques generals dels llocs de treball que es convoquen:
Denominació: conserge.
Codi llocs de treball: 09010401-09020401-09020402-09020403-10040105-10040108-10040109-12010301-12010302-12010303-12010304-12010305.
Grup de classificació professional: E.
Nombre de places que es convoquen: 12.
Règim jurídic funcionarial. Administració General. Subalterns.
Titulació acadèmica requerida: certificat escolaritat o equivalent.
Requisit coneixements de valencià: elemental
Forma de provisió: concurs oposició lliure.
Codi identificació del procés selectiu: 0022-05.
Informació addicional: podran afegir-se a esta convocatòria, mitjançant resolució d'Alcaldia, altres llocs vacants que pogueren produir-se fins el mateix moment de la resolució del procés selectiu, per resolució d'altres processos selectius de promoció interna, creació de noves places, etc. El tribunal podrà proposar la creació d'una borsa de treball que conformaran les persones aspirants que hagen superat la totalitat de proves obligatòries i no hagen obtingut plaça.Estes bases, una vegada siguen aprovades per l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, seran publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV).La convocatòria es realitzarà en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Annex I.
A) Matèries comunes.
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i principis fonamentals.
2. Organització territorial de l'Estat. Principis generals. L'Administració local. Les comunitats autònomes. Distribució de competències.
3. El municipi. El terme municipal. La població. L'empadronament.
4. L'organització municipal. Òrgans necessaris i complementaris. Competències municipals.
B) Matèries específiques.
1. Maneig de màquines reproductores, enquadernadores, destructores i altres anàlogues. Manteniment bàsic d'instal·lacions públiques educatives, culturals, socials i esportives.
2. Custodia d'instal·lacions públiques en general: locals i mobiliari. Control d'accessos. Apertura i tancament d'edificis i locals.
3. Nocions bàsiques sobre seguretat en edificis públics. Prevenció d'incendis. Plans d'emergència i evacuació. Instal·lació de protecció contra incendis.
4. Manteniment d'instal·lacions d'aigua, gas, calefacció i aire condicionat.
5. Coneixement d'Ontinyent: carrers, polígons, zones recreatives, espais culturals, biblioteques, centres cívics, centres religiosos, etc.
6. Festes d'Ontinyent: Moros i Cristians, Festes a la Puríssima, Festes populars de barri, etc.

Bolsa de Trabajo de Técnicos Medios de Empleo y Fomento, por el sistema selectivo de concurso-oposición destinada efectuar nombramientos interinos sin

Ajuntament d' El Campello. Bases y Convocatoria que han de regir las pruebas selectivas para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Técnicos Medios de Empleo y Fomento, por el sistema selectivo de concurso-oposición destinada efectuar nombramientos interinos sin plaza y/o contrataciones laborales temporales.
Objeto de la convocatoria..- Es objeto de la presente convocatoria la formación mediante el sistema selectivo de concurso-oposición de una bolsa de trabajo de Técnicos Medios de Empleo y Fomento, Escala de Administración Especial, correspondiente al Subgrupo A2 de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público, para efectuar los nombramientos interinos sin plaza y/o contrataciones laborales temporales de personal cuando las necesidades del servicio lo exijan, por tratarse de un periodo de acumulación de tareas, bajas de personal o realización de proyectos temporales, siguiendo riguroso orden de llamamiento de acuerdo con la puntuación obtenida.
Las retribuciones del puesto de trabajo serán las legales señaladas en la plantilla orgánica y en el presupuesto municipal vigente.
Condiciones de los aspirantes: d) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario o equivalente o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias.

Presentación de instancias.- Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación, y deberán presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, sito en la Calle Alcalde Oncina Giner, número 7 o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/ 92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pudiéndose utilizar la instancia modelo que facilitará el Registro General del Ayuntamiento y que consta en la página web: www.elcampello.es , en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.[del 1 al 12 de agosto, a.i.]

Convocatoria del V Certamen de Vídeos Documentales de Mutxamel, Anualidad 2009

Convocatoria del V Certamen de Vídeos Documentales de Mutxamel, Anualidad 2009.
A) Objeto, condiciones i finalidad del concurso.-
Esta convocatoria va dirigida a la celebración del V certamen anual de vídeos documentales de Mutxamel correspondiente al año 2009, que se regulará directamente por las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Mutxamel, y supletoriamente por la ordenanza municipal general de subvenciones.

Premios que se establecen para la presente convocatoria, que son los siguientes:
- Un primer premio de 2.000 €.
- Un segundo premio de 900 €.
D) Requisitos de los participantes y de las obras.- Podrán participar al concurso los autores, productores o realizadores residentes en España, de vídeos documentales que hayan sido realizados durante el presente año 2009.
Los vídeos documentales deberán ser originales, sin que puedan ser presentados simultáneamente a otros festivales o certámenes de la misma naturaleza.
Cada participante podrá concurrir con un máximo de dos vídeos documentales, cuya temática será general.
Con carácter general, los vídeos documentales tendrán una duración máxima de sesenta minutos.
Las copias de los vídeos documentales, para su exhibición pública, deberán presentarse en los formatos DVD o VHS (PAL, SECAM. NTSC).
Forma y plazo de presentación de las obras.- Los vídeos documentales deberán de ser presentados en las dependencias municipales de la unidad de cultura, situadas en la calle M. de Deu del Pilar, número 62 de Mutxamel, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, desde el día siguiente hábil a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 16 de octubre de 2009.

1 Administrativo. (Bases). Ajuntament de Llíber.

Ajuntament de Llíber. Bases específicas que han de regir las pruebas selectivas para proveer mediante el procedimiento de concurso-oposición una plaza de administrativo de administración general con carácter de funcionario de carrera, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2008
Objeto de la convocatoria.- Es Objeto de la presente convocatoria la provisión con carácter de funcionario perteneciente a la Escala de Administración General, subescala administrativa, grupo C1, incluida en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Llíber de 2008.

Requisitos de los aspirantes.- Para poder participar en este procedimiento, los aspirantes deberán reunir todos los requisitos establecidos en la Base Tercera de las Bases Generales [ Bases Generales de las convocatorias de los procesos de selección de las plazas incluidas en las distintas ofertas de empleo público del Ayuntamiento de Llíber (Boletín Oficial de la Provincia Alicante número 58 de 26 de marzo de 2009 y D.O.C.V. número 6.000 de 24 de abril de 2009)] citadas en la Base Segunda de estas Bases Específicas, y además:
- Poseer el título de
Bachiller, Técnico o equivalente.
Las equivalencias de los títulos deben ser acreditadas por los propios aspirantes mediante certificación de la autoridad académica correspondiente.
Los requisitos exigidos deberán reunirse por las personas interesadas en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, que se mantengan durante todo el proceso selectivo y la toma de posesión del cargo.
Presentación de instancias.- Se regirá por lo dispuesto en la Base Cuarta de las Bases Generales.

calendario de las pruebas de acceso a las enseñanzas superiores de arte dramático, danza y música, para el curso 2009/10

Conselleria d’Educació . RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2009, de la Direcció General d’universitat i Estudis Superiors, per la quals’establix el calendari de les proves d’accés a les ensenyances superiors d’Art Dramàtic, Dansa i Música. [2009/9001]
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2009, de la Dirección General de Universidad y Estudios Superiores por la que se establece el calendario de las pruebas de acceso a las enseñanzas superiores de Arte Dramático, Danza y Música. [2009/9001]
El calendario de las pruebas de acceso a las enseñanzas superiores de arte dramático, danza y música, para el curso 2009/10, será el siguiente:
1. Plazo de inscripción: Del 1 al 7 de septiembre de 2009.
2. Prueba especifica de las distintas especialidades para alumnos con requisitos académicos:
Del 15 al 23 de septiembre de 2009.
3. Prueba extraordinaria para alumnos sin requisitos académicos:
3.1. Prueba humanística: La realización de todos los ejercicios de los que consta la prueba humanística se efectuará los días 10 y 11 de septiembre, con el siguiente horario: Día 10 de septiembre de 2009
09:00 – 10:30 horas Castellano: Lengua y Literatura
11:00 – 12:30 horas: Historia
Día 11 de septiembre de 2009
09:00 – 10:30 horas: Idioma extranjero
11:00– 12:30 horas: Filosofía
13:00-14:30 horas Valenciano: Lengua y Literatura
Las solicitudes de exención de la prueba de valenciano serán resueltas y comunicadas antes de las 14 horas del día 9 de septiembre.
Los alumnos/as que no figuren en la relación tendrán que realizar la prueba, independientemente que sus reclamaciones o alegaciones estén en trámite.
Toda la documentación necesaria para solicitar la exención de la prueba de valenciano deberá presentarse en el momento de la inscripción.
En caso contrario no podrá ser tenida en cuenta. Los Conservatorios Superiores de Música Y Danza y la Escuela Superior de Arte Dramático enviarán el día 4 de septiembre improrrogablemente, la documentación de las solicitudes de exención de la prueba de valenciano a la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, Servicio de Enseñanzas en Valenciano, mediante un servicio de mensajería.
3.2. Prueba teórico-práctica: Día 14 de setembre de 2009 a las 10:00
3.3. Prueba específica: Del 15 al 23 de septiembre de 2009.
4. Valoración del título profesional de música y de danza en el acceso a las enseñanzas superiores: la nota media del expediente de los estudios profesionales constituirá el 50% de la nota de la prueba en el caso de los alumnos que opten a ella y estén en posesión del Título Profesional de Música o Danza.

1 plaza de escala oficial-especialista de la misma (grupo C, subgrupo C1). Referencia C03/09. Universitat d'Alacant.

Universitat d’Alacant. RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2009, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista d’aquesta Universitat (grup C, subgrup C1). Referència C03/09. [2009/8625]
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la escala
oficial-especialista de la misma (grupo C, subgrupo C1). Referencia C03/09. [2009/8625]
Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza del grupo C, subgrupo C1, escala oficial-especialista (referencia C03/09), por el sistema general de acceso libre, para ocupar puestos de administración general, sector administración, en el Centro de Estudios Orientales del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante.
Titulación.- Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller, técnico o equivalente.
Solicitudes.- 3.2. La presentación de solicitudes se hará en la oficina principal del Registro General de la Universidad o en las oficinas auxiliares, situadas en las secretarías de centro y en la sede de Alicante, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, donde aparecerá la fecha de publicación de la misma en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Se podrán emplear los cauces establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La solicitud que se presente a través de las oficinas de Correos deberá ir en sobre abierto para que el empleado de Correos pueda estampar en ella el sello con la fecha de presentación antes de su certificación.

organización y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana a partir del curso académico 2009-2010.

Conselleria d’Educació. ORDE de 14 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana a partir del curs acadèmic 2009-2010. [2009/8953]
ORDEN de 14 de julio de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la organización y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana a partir del curso académico 2009-2010. [2009/8953]
La correcta organización y el buen funcionamiento de los centros docentes constituyen la garantía más inmediata de una actividad educativa eficaz. Con esta finalidad, la presente orden reúne y concreta la nueva normativa publicada desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acomodarla a la nueva realidad a partir del curso académico 2009-2010. Pretende, a la vez, optimizar los recursos existentes en las escuelas oficiales de idiomas y dar una respuesta adecuada a las nuevas necesidades del sistema educativo, abriendo la posibilidad de introducir, por ejemplo, nuevas coordinaciones de centro con la finalidad de que toda la comunidad educativa se beneficie de las mismas; así se aspira a que las escuelas oficiales de idiomas se conviertan en un referente de calidad en cuanto a docencia, especialización y certificación.
CAPÍTULO I.- Aspectos generales
Objeto y ámbito de aplicación.- La presente orden tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana, entendidas como centros públicos que imparten enseñanzas de idiomas de régimen especial, a partir del curso académico 2009-2010.
CAPÍTULO II.- Autonomía pedagógica, de organización y de gestión.
CAPÍTULO III.- Órganos de coordinación docente.
CAPÍTULO IV.- Unidades de escolarización.
CAPÍTULO V.- Horario. Calendario escolar.
CAPÍTULO VI.- Evaluación.
CAPÍTULO VII.- Preinscripción y matriculación.
CAPÍTULO VIII.- Inglés a distancia.
CAPÍTULO IX.- Atención a las diferencias individuales del alumnado.
CAPÍTULO X.- Asesoramiento, difusión y supervisión.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL.

1 plaza de Maestro de Educación Infantil. Ajuntament d' El Verger.

Resolución de 13 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Verger (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 130, de 13 de julio de 2009, se han publicado las bases de la convocatoria para la provisión con carácter laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Maestro de Educación Infantil.
Quienes deseen tomar parte en dicha convocatoria presentarán sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. [del 1 al 20 de agosto, a.i.]
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

jueves, 30 de julio de 2009

APROBACIÓN BASES CONCESIÓN AYUDAS PARA COMEDOR. AJUNTAMENT DE XÀBIA/JÁVEA.

AJUNTAMENT DE XÀBIA/JÁVEA.-APROBACIÓN BASES CONCESIÓN AYUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR (página 32).
bases reguladores del procediment per a la concessió d’ajudes de menjador escolar a alumnes del primer i segon curs d’Educació Infantil de segon cicle, escolaritzats en els centres d’Educació Infantil i Primària de Xàbia sostinguts amb fons públics, per al curs 2009-2010, conforme al següent contingut:
1.- Objecte: L’objecte de les bases és la regulació del procediment per a la concessió d’ajudes de menjador escolar a alumnes del primer i segon curs d’Educació Infantil de segon cicle, escolaritzats en els centres públics i privat concertat d’Educació Infantil i Primària de Xàbia, per al curs 2009-2010.
2.- Finançament: Es concediran ajudes, per import de tres euros (3,00) per alumne i dia.
3.- Sol·licituds: Les sol·licituds, segons el model contingut en el annex I de les bases, es recolliran en la secretaria del centre on l’alumne cursarà els estudis durant el curs 2009-2010 i, es presentaran en la mateixa secretaria, acompanyades de la documentació que s’especifica en les bases de la convocatòria, fins al dia 25 de setembre de 2009.

instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente a los centros de Educación Secundaria Oblig.y Bachillerato.

Conselleria d’Educació. RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2009, de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents, d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres que impartixen ensenyances d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2009-2010. [2009/8829]
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de las direcciones generales de Ordenación y Centros Docentes, de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional y de Personal, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y de organización de la actividad docente a los centros que impartan enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso 2009-2010. [2009/8829]

Ámbito de aplicación.- La presente resolución será de aplicación, para el curso académico 2009-2010, en los centros docentes de la Comunitat Valenciana que, debidamente autorizados, impartan enseñanzas de educación secundaria obligatoria y bachillerato.
ANEXO I - CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN HORARIA
clika al títol del 'post' (com sempre) per a accedir al text integre de la disposició.

instrucciones sobre la expedición de los certificados de superación de nivel de las enseñanzas de idiomas reguladas en la Ley Orgánica de Educación.

Conselleria d’Educació. RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2009, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions sobre l’expedició dels certificats de superació de nivell de les ensenyances d’idiomes regulades en la Llei Orgànica d’Educació. [2009/8542]
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2009, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, por la que se dictan instrucciones sobre la expedición de los certificados de superación de nivel de las enseñanzas de idiomas reguladas en la Ley Orgánica de Educación. [2009/8542]

Objeto.- Al objeto de proceder a la expedición de los certificados de superación de los distintos niveles, se considera oportuno dictar las instrucciones necesarias para determinar el procedimiento a seguir para la obtención de los estos certificados.
Ámbito de aplicación.- La presente resolución será de aplicación en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunitat Valenciana, para el alumnado que haya superado los niveles Básico, Intermedio y Avanzado, de las enseñanzas de Régimen Especial correspondientes al plan de estudios establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
Procedimiento:
2.1 El alumnado solicitará, en la Escuela Oficial de Idiomas donde haya superado las enseñanzas, la expedición del certificado del nivel correspondiente y abonará la tasa prevista para el mismo en el artículo 128 del Texto Refundido de la ley de Tasas de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.
El alumnado podrá solicitar una o más certificaciones de haber superado los distintos niveles, previo abono de la tasa que en cada caso corresponda.
2.2 Las Escuelas Oficiales de Idiomas expedirán el certificado de superación correspondiente a los niveles Básico e Intermedio al alumnado que lo haya solicitado. En el expediente del alumno quedará constancia de su expedición, así como en la base de datos de certificados de la Escuela Oficial de Idiomas.
2.3 La Conselleria de Educación expedirá el certificado de superación del nivel Avanzado al alumnado que lo haya solicitado.
La Escuela Oficial de Idiomas grabará la solicitud de expedición del certificado y la remitirá a la Dirección Territorial de Educación de su provincia, junto con una copia compulsada del acta final de la prueba en la que conste el alumno solicitante.

UPV: bolsas de trabajo, para la cobertura de próximas necesidades de carácter temporal, de personal docente e investigador, contratado laboral, en la

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2009, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball, per a la cobertura de pròximes necessitats de caràcter temporal de personal docent i investigador, contractat laboral, en la figura de professorat associat. [2009/8938]
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca concurso de méritos para la constitución de bolsas de trabajo, para la cobertura de próximas necesidades de carácter temporal, de personal docente e investigador, contratado laboral, en la figura de profesor asociado. [2009/8938]

Objeto de la convocatoria.- La presente convocatoria tiene por objeto la constitución de bolsas de trabajo de profesor asociado, con las características que figuran en el anexo I, a las que se acudirá para la cobertura de necesidades de docencia sobrevenidas en esta Universidad
Requisitos de los aspirantes.- Las personas que deseen participar en la presente convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Tener cumplidos 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa.
2. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones similares a las correspondientes a las plazas.
En caso de ser nacional de otro estado, deberán acreditar no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas o funciones correspondientes a las plazas convocadas.
4. Estar ejerciendo una actividad profesional fuera del ámbito académico universitario, durante un periodo mínimo de tres años dentro de los cinco últimos.

5. Tener nacionalidad española o ser nacional de los estados miembros de la Unión Europea, así como los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes. Asimismo se extiende igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Asimismo podrán participar los extranjeros no incluidos en los apartados anteriores con residencia legal en España.
La concurrencia de los requisitos anteriores deberá estar referida a una fecha anterior a la expiración del plazo de presentación de instancias.
Solicitudes.- Las personas interesadas en la presente convocatoria formalizarán su solicitud dirigida al rector de la Universidad a través del modelo de instancia que consta en anexo III, y asimismo será facilitada en los departamentos afectados y en el Registro General (puede obtenerse los modelos correspondientes, así como información de esta convocatoria a través de la página web <
http://www.upv.es/rrhh >).
Deberá presentarse una solicitud (por duplicado), para cada plaza a la que se desee concursar, indicándose el número de la misma. Caso de que se convoquen varias plazas con el mismo perfil y características y que vengan agrupadas en la convocatoria deberá presentarse únicamente una solicitud para todas ellas.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana hasta el 7 de septiembre de 2009.
Características de los contratos:
· Tipo de contrato: contrato laboral de naturaleza especial.
· Jornada: dedicación a tiempo parcial.
· Actividades a desempeñar: tareas exclusivamente docentes, en el área de conocimiento que figura en anexo I.

· Retribuciones: las retribuciones vienen determinadas en el Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, considerándose en su caso aquellas variaciones que aprueben los órganos competentes de la Universidad, siendo para el ejercicio 2009 las que seguidamente se indican en función de la dedicación (retribución bruta anual):
Dedicación P06 7.466,34 euros.
Dedicación P05
6.222,44 euros.
Dedicación P04
4.978,40 euros.
Dedicación P03
3.734,08 euros.
Validez temporal de las bolsas de trabajo.- Las bolsas de trabajo que se constituyan tendrán validez para dos cursos académicos.

ANEXO I - Relación y categoría de las plazas ofertadas. Convocatoria: C1/09
Comunicación Audiovisual, Doc. e H.ª Arte
Área: Comunicación Audiovisual y Publicidad
- Localidad: Gandia
No. de plazas: Código de la plaza: S3399
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Publicidad. Teoría de la Comunicación Audiovisual. Teoría e Historia del Cine Publicitario.

Comunicaciones
Área: Ingeniería Telemática
- Localidad: Gandia
No. de plazas: Código de la plaza: S3665
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Ingeniería Telemática.
- Localidad: Alcoy
No. de plazas: Código de la plaza: S3921
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Ingeniería Telemática.

Área: Teoría de la Señal y Comunicaciones
- Localidad: Gandia
No. de plazas: Código de la plaza: S3666
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Teoría de la Señal y Comunicaciones.
- Localidad: Alcoy
No. de plazas: Código de la plaza: S4364
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Teoría de la Señal y Comunicaciones

Economía y Ciencias Sociales
Área: Comercialización e Investigación de Mercados
- Localidad: Gandia
Núm. de plazas: Código de la plaza: S3348
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Comercialización e Investigación de Mercados.
Área: Economía Aplicada
- Localidad: Gandia
Núm. de plazas: Código de la plaza: S3862
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Economía Aplicada.

Ecosistemas Agroforestales
Área: Producción Vegetal
Núm. de plazas: Código de la plaza: S1196
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Producción Vegetal.

Expresión Gráfica Arquitectónica
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica
Núm. de plazas: Código de la plaza: S4497
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Geometria Descriptiva.

Física aplicada
Área: Física Aplicada
Núm. de plazas: Código de la plaza: S4355
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Física Aplicada.

Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
Área: Ingeniería Hidráulica
Núm. de plazas: Código de la plaza: S4704
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Ingeniería Hidráulica.

Área: Tecnología del Medio Ambiente
- Localidad: Gandia
Núm. de plazas: Código de la plaza: S3651
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Tecnología del Medio Ambiente.

Ingeniería Mecánica y de Materiales
Área: Ingeniería de los Procesos de Fabricación
Núm. de plazas: Código de la plaza: S4720
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: ingeniería de los procesos de fabricación.

Ingeniería Textil y Papelera
Área: Ingeniería Textil y Papelera
- Localidad: Alcoy
Núm. de plazas: Código de la plaza: S4635
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Ingeniería Textil y Papelera.

Área: Química Física
- Localidad: Alcoy
Núm. de plazas: Código de la plaza: S2591
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Química Física.
Lingüística Aplicada
Área: Filología Alemana
- Localidad: Valencia
Núm. de plazas: Código de la plaza: S4095
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Filología Alemana.

Área: Filología Francesa
- Localidad: Valencia
Núm. de plazas: Código de la plaza: S3363
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: Filología Francesa.

Pintura
Área: Pintura
- Localidad: Facultad de Bellas Artes
Núm. de plazas: Código de la plaza: S3381
Categoría: ASO/1 Dedicación:
Perfil: proyectos de pintura audiovisual y multimedia.

se regulan los cursos preparatorios de las pruebas de acceso a la F.P.en centros docentes de la C.V.que impartan enseñanzas de Ciclos Formativos y se

Conselleria d’Educació. ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d’accés a la Formació Professional en centres docents de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances de Cicles Formatius i s’establix el procediment d’admissió per a cursar estes ensenyances finançades amb fons públics en centres docents. [2009/8915]
ORDEN de 17 de julio, de 2009 de la Conselleria de Educación, por la que se
regulan los cursos preparatorios de las pruebas de acceso a la formación profesional en centros docentes de la Comunitat Valenciana que impartan enseñanzas de Ciclos Formativos y se establece el procedimiento de admisión para cursar estas enseñanzas financiadas con fondos públicos en centros docentes. [2009/8915]
Objeto.- 1. La presente orden tiene por objeto regular los cursos preparatorios de las pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana, cuya superación da derecho al incremento previsto por el artículo 27.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la Ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, en relación con el artículo 41.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la calificación final de la prueba de acceso para aquellos aspirantes que hayan superado con anterioridad el primer nivel de un programa de cualificación profesional inicial o un ciclo formativo de grado medio, sin perjuicio de que otro alumnado asista a los mismos.
2. No obstante lo anterior, el incremento de puntuación en la prueba de acceso será aplicable también a aquellos que con posterioridad a la superación del curso superen a su vez el primer nivel de un programa de cualificación profesional inicial o un ciclo de grado medio, en relación con las pruebas de acceso a ciclos de grado medio y superior, respectivamente.
CAPÍTULO I.- Disposiciones generales
CAPÍTULO II.- Los cursos preparatorios de las pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional en la Comunitat.
CAPÍTULO III.- Procedimiento de admisión para cursar estas enseñanzas financiadas en fondos públicos en centros docentes.
CAPÍTULO IV.- Evaluación y prescripciones sobre las pruebas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIONES FINALES

contrato-tipo de compraventa de: clementinas y satsumas (transformación en gajos), y limones (comercialización en fresco).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Orden ARM/2068/2009, de 15 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de clementinas, para su transformación en gajos, campaña 2009/2010.


Orden ARM/2069/2009, de 15 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de limones con destino a su comercialización en fresco, que regirá para la campaña 2009/2010.

Orden ARM/2070/2009, de 15 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de satsumas, para su transformación en gajos, campaña 2009/2010.

1 plaza de Agente de Policía Local. Ajuntament d' El Verger.

Resolución de 13 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Verger (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 130, de 13 de julio de 2009, se han publicado las bases de la convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de
una plaza de Agente de Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Agente de la Policía Local y sus Auxiliares.
Quienes deseen tomar parte en dicha convocatoria presentarán sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».[del 31 de julio al 19 de agosto, a.i.]
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

miércoles, 29 de julio de 2009

ayudas para estudios de investigación en materia de calidad asistencial y sistemas de información de la Dirección General de Calidad y Atención al Pac

Conselleria de Sanitat. ORDE de 2 de juny de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual convoca ajudes per a estudis d’investigació en matèria de qualitat assistencial i sistemes d’informació de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient de l’Agència Valenciana de Salut per a l’exercici 2009, i aprova les bases que les regulen. [2009/8812]
ORDEN de 2 de junio de 2009, de la Conselleria de Sanidad, por la que se convocan y se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para estudios de investigación en materia de calidad asistencial y sistemas de información de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente de la Agencia Valenciana de Salud para el ejercicio 2009. [2009/8812]

Objeto y ámbito de aplicación.- 1. Constituye el objeto de la presente orden convocar las ayudas gestionadas por la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente de la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad para el ejercicio 2009, y aprobar las bases reguladoras por las que se rige esta convocatoria.
2. La presente orden será de aplicación a las ayudas para estudios de investigación en materia de calidad asistencial y sistemas de información convocadas de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente de la Agencia Valenciana de Salud con el fin de fomentar la investigación sobre dichas materias, tanto en los centros de la AVS como en otras entidades e instituciones sanitarias de la Comunidad Valenciana, públicas o privadas,y que se regirán por las bases reguladoras que figuran en el anexo I.
Solicitudes .- 1. Las solicitudes para la obtención de la ayuda regulada en la presente orden se ajustarán a las especificaciones establecidas en el anexo II.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.[del 30 de julio al 28 de agosto,a.i.]
Objeto de la convocatoria: El objetivo general de los Proyectos de Investigación en materia de Calidad Asistencial y Sistemas cuyas bases se regulan es favorecer la producción de conocimiento científico en áreas definidas como de interés prioritario por la Conselleria de Sanidad, que ayude a fundamentar científicamente las estrategias y actuaciones de mejora de la calidad en las instituciones sanitarias de la Comunidad Valenciana y las actividades profesionales en el área de la Calidad Asistencial.

subvenciones del subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas Internacional), en el marco de

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. Resolución de 13 de julio de 2009, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2009 del procedimiento de concesión de subvenciones del subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas Internacional), en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
Objeto de la convocatoria.- 1. Mediante la presente resolución se aprueba la convocatoria para el año 2009 de las ayudas correspondientes al subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas Internacional), cuya concesión se realiza en régimen de concurrencia competitiva.
2. El subprograma Interempresas Internacional está incluido en el Programa Nacional de Internacionalización de la I+D y está orientado prioritariamente a favorecer la participación de empresas españolas en programas de cooperación internacional en el ámbito de la I+D, como Eureka, Iberoeka, programas internacionales bilaterales de I+D y otras grandes iniciativas europeas conexas al Programa Marco de la Unión Europea (Eurostars, JTI, Eranets+ y otras iniciativas bajo los artículos 169 y 171 del Tratado CE).
Características de las ayudas.- 1. Las ayudas que se convocan mediante la presente resolución podrán solicitarse para proyectos y actuaciones con ejecución anual o plurianual, siempre que parte del proyecto o actuación se realice en el año 2009 y se solicite ayuda para dicho ejercicio. Se podrán solicitar ayudas en virtud de la presente convocatoria para proyectos y actuaciones cuya ejecución pueda extenderse hasta el ejercicio 2012 incluido.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.10 de la Orden de bases reguladoras, la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda debe ser anterior al comienzo de la actividad o proyecto objeto de ayuda.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 38.1.k) de la Orden de bases reguladoras, las ayudas revestirán la modalidad de subvenciones.
Plazo de presentación de las solicitudes..- El plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa comenzará el día 24 de agosto de 2009 y finalizará el día 16 de septiembre de 2009, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.

bases de la prueba objetiva prevista en la D.T. segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Resolución de 17 de julio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las bases de la convocatoria de la prueba objetiva prevista en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería.
Aprobación de los criterios comunes sobre formato, contenido de las pruebas objetivas, garantías y calificación.–Se aprueban los criterios comunes sobre formato, contenido de las pruebas, garantías y evaluación, aplicables a la prueba objetiva para el acceso excepcional al título de enfermero especialista a que se refiere el apartado sexto de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, sobre especialidades de Enfermería, en los términos que figuran en los apartados siguientes.
Convocatoria y calendario de las pruebas.–El aspirante que haya sido admitido a la prueba objetiva correspondiente al acceso a una determinada especialidad, dispondrá de un máximo de dos convocatorias para realizar dicha prueba.
El calendario de las pruebas objetivas correspondientes a cada especialidad, se aprobará a medida que concluyan los procedimientos de admisión de los solicitantes de las correspondientes especialidades y se incluirá en la Resolución de la convocatoria que será publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Contenido y estructura de la prueba objetiva.–A estos efectos, las preguntas versarán sobre las bases científicas y tecnológicas que se consideran necesarias para la práctica actualizada de la especialidad de que se trate, estando respaldadas por el programa formativo vigente de cada una de ellas, que será incorporado como Anexo a la Resolución por la que se convoquen las correspondientes pruebas.
Evaluación y calificación final de los aspirantes por la comisión evaluadora.–Una vez celebrada la prueba, en un plazo de cinco días, se harán públicas las plantillas provisionales de las respuestas consideradas correctas por la Comisión Evaluadora, mediante la exhibición de las mismas en la sede de la Secretaría de Estado de Universidades y su publicación en la página web: http://www.educación.es/ .
En un plazo de tres días naturales a contar desde la publicación de las plantillas provisionales a la que se ha hecho referencia, los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas.
Celebración de la prueba.–Los aspirantes concurrirán, en convocatoria única para cada especialidad, a la prueba objetiva provistos del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y del documento mediante el que la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, notificó a cada uno de ellos la Resolución por la que fueron admitidos a dicha prueba, dictada por la Dirección General de Política Universitaria, según lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 450/2005, obre especialidades de Enfermería.

Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro, el plazo de presentación de las solicitudes de avales con cargo al P.G.E. para 2009 y el mode

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Resolución de 24 de julio de 2009, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establece, de acuerdo con el artículo 5 de la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro, el plazo de presentación de las solicitudes de avales con cargo al Presupuesto General del Estado para 2009 y el modelo de solicitud.
Plazo para la presentación de las solicitudes de avales.–El plazo para la presentación de las solicitudes de avales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2009 comenzará el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará el 8 de septiembre de 2009.
Modelo de solicitud de aval.–Las solicitudes de aval que se presenten al amparo del artículo 5 de la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro, deberán ajustarse al siguiente modelo:

D/d.ª XXXXXXX (Identificación de la persona que va a solicitar el aval en nombre de la entidad y que presenta la solicitud bien en nombre de una entidad o bien en representación de un grupo consolidable o una agrupación), con poder bastante al efecto, otorgado con fecha XXXX y que adjunto junto con copia compulsada del DNI, declaro conocer los requisitos para la concesión de avales recogidos en la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona Euro, y acepto las condiciones establecidas en la misma. Asimismo, declaro que la entidad por mí representada cumple con los requisitos establecidos en la citada Orden y demás normativa que sea de aplicación.
En consecuencia solicito aval del Estado por (elegir la opción que se considere más adecuada):
a) El importe máximo que corresponda a la entidad por mí representada.
b) Un importe de XXXXX (expresar el importe en millones de euros sin decimales).
A estos efectos aporto la siguiente información:

1. Datos identificativos de la entidad que presenta la solicitud.
1.1 Nombre:
1.2 Domicilio Social:
1.3 CIF:
1.4 Calificación crediticia de la entidad:
1.5 Designación de personas y dirección a efectos de notificaciones:
1.6 Teléfono y persona de contacto:
1.7 Dirección de correo electrónico persona de contacto:.......
1.8 La solicitud se presenta (citar la opción que corresponda):
a) En nombre de una entidad de crédito.
b) En representación de un grupo consolidable.
c) En representación de una agrupación.
d) Amparándose en el supuesto del párrafo segundo del artículo 2.3 de la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre.
1.9 En caso de que la solicitud se presente en representación de un grupo consolidable o de una agrupación, indíquese entidades incluidas así como domicilio social y calificación crediticia de las mismas:
1.10 En caso de que se dé el supuesto previsto en el artículo 2.5 de la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, indíquese nombre, calificación crediticia y domicilio social de la entidad o entidades que acumulan su cuota a la de la entidad solicitante:

2. Datos relativos a la cuota de mercado de la entidad:
2.1 Declaro que la cuota de mercado de NOMBRE (de la entidad, grupo consolidable o agrupación) es XXXXX, expresado en miles de euros, (en caso de grupo consolidable o agrupación se indicará la cuota total) y se corresponde con el epígrafe 2.4. Préstamos y créditos. Otros sectores correspondiente a residentes en
España del estado UEM 1 del Boletín Estadístico del Banco de España, referida a mayo de 2009.
2.2 En el caso de grupos consolidables o agrupaciones el desglose de las cuotas individuales, expresadas en miles de euros, de las entidades que lo integran a los efectos de la mencionada solicitud es:.......
2.3 En el supuesto previsto en el artículo 2.5 de la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, se adjuntará declaración conjunta firmada por los representantes de ambas entidades, con poder bastante al efecto, indicando la cuota de mercado expresada en miles de euros, que se acumula a la de la entidad solicitante, y la existencia del acuerdo previo requerido por el mencionado precepto normativo.

3. Datos relativos a las emisiones realizadas durante los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2008 de valores que puedan ser objeto de la presente garantía (se detallará para cada tipo de valor por separado).
3.1 Tipo de valor:
3.2 Código ISIN:
3.3 Importe emitido:
3.4 Plazo:
3.5 Tipo de interés resultante en el momento de la emisión:

4. Otros datos que puedan ser relevantes, a juicio del solicitante, a los efectos de esta solicitud:
Lugar, fecha y firma,
El representante de la entidad solicitante

Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Avales Real Decreto-ley 7/2008.
Subdirección General de Cobros y Pagos del Estado.
Paseo del Prado, 4. 28014 Madrid.

Catálogo de competiciones o acontecimientos deportivos de interés general para la temporada 2009/2010.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Resolución de 28 de julio de 2009, de la Presidencia del Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por el que se aprueba el Catálogo de competiciones o acontecimientos deportivos de interés general para la temporada 2009/2010.
Catálogo de competiciones o acontecimientos deportivos de interés general para la temporada 2009/2010
Se consideran de interés general para la temporada deportiva 2009/2010, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 21/1997, de 3 de julio, las siguientes competiciones o acontecimientos deportivos:
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno: Vancouver, febrero de 2010.
Ceremonias de inauguración y clausura y participación española.
En virtud de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 21/1997, sobre Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos, cuando por razones excepcionales, coincidencia de calendario u horario, los operadores no pudieran dar cobertura a la retransmisión, en directo y en abierto, de un acontecimiento que cuente con participación española, el operador podrá dar cobertura a la competición o acontecimiento de forma diferida, total o parcial.
En tal caso, en la opción del operador entre acontecimientos primará la fase de desarrollo de las competiciones afectadas, así como la previsible audiencia e interés de los espectadores sobre los acontecimientos en cuestión.
Atletismo: Campeonato de Europa de Atletismo (Barcelona, 26 de julio a 1 de agosto de 2010): las finales y la participación española.
Automovilismo: Los grandes premios del Campeonato de Fórmula 1 que se celebran en España.
Baloncesto: Campeonato del Mundo de Baloncesto masculino (Turquía, 28 de agosto a 12 de septiembre de 2010): participación de la selección nacional española y la final, en todo caso.
Los partidos oficiales de la selección española masculina absoluta.
Balonmano:
Campeonato de Europa masculino (Austria, 26 de enero a 5 de febrero de 2010): participación de la selección nacional española y la final, en todo caso.
Los partidos oficiales de la selección española masculina absoluta.
Ciclismo:
Vuelta Ciclista a España. La retransmisión de esta prueba incluirá, al menos, la última hora de cada etapa.
Campeonato del Mundo de ruta masculino (Suiza, septiembre 2009), prueba en línea y contrarreloj.
Fútbol: XIX Copa del Mundo de Fútbol FIFA. Sudáfrica 11 de junio a julio de 2010): participación de la selección nacional española. La inauguración y la final en todo caso.
Los partidos de la selección española masculina absoluta en competiciones oficiales y partidos amistosos de carácter internacional.
La final de la Copa de S. M. El Rey.
Un partido de la Liga de Campeones de cada jornada, a partir de octavos de final, con participación de alguno de los equipos españoles. Si la participación española quedara reducida a un único equipo, la obligatoriedad se entenderá por eliminatoria. La final en todo caso.

La final de la «UEFA Europa League», si participa algún equipo español.
Motociclismo: Los grandes premios del Campeonato del Mundo de Velocidad que se celebran en España.
Tenis:
La participación del equipo español de Copa Davis.
La participación española en semifinales y final de Roland Garros.