martes, 31 de mayo de 2016

Borses de treball: dansa Contemporània (improvisació), dansa Clàssica, i dansa Contemporània. “Institut del Teatre” (Barcelona)

Per decret de la presidència de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre”, de data 5 de maig de 2016 (núm. registre 477/16), s'aproven les bases i convocatòries per a la confecció de diverses borses de treball per a possibles contractacions laborals temporals de docents necessàries d'acord amb el Pla d'Ordenació Acadèmica (POA) del curs corresponent, següents:

CODIDenominació de la Borsa de Treball
10/16-17Àrea de dansa Contemporània (improvisació)
11/16-17Àrea de dansa Clàssica
12/16/17Àrea de dansa Contemporània

Les bases íntegres d'aquestes convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 18 de maig de 2016, i estan exposades al tauler d'anuncis de l'Organisme Autònom “Institut del Teatre” (Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), i es poden consultar a la següent adreça d'internet: www.institutdelteatre.cat.
El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors a partir del dia següent a la publicació de les convocatòries al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 31 de maig al 9 de juny de 2016, a.i.}
Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de l'Institut del Teatre (Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Els successius anuncis referits a la convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de l'Institut del Teatre i al web.

1 Treballador/a social, (A2) Ajuntament de Santa Susanna (Barcelona

Per resolució de data 26 de maig de 2016 s'ha acordat aprovar i fer públiques les bases que han de regir la selecció d'una plaça de treballadora social, per necessitat de màxima urgència pel funcionament dels serveis prioritaris i essencials de Santa Susanna, que s'insereixen com a Annex al present anunci.
El termini de presentació d'instàncies serà de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de les bases en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 31 de maig al 14 de juny de 2016, a.i.}  - www.stasusanna.org
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANNEX
BASES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL, PER NECESSITAT DE MÀXIMA URGÈNCIA PEL FUNCIONAMENT DE SERVEIS PRIORITARIS I ESSENCIALS DE SANTA SUSANNA
PRIMERA.- Objecte de les bases. És objecte d'aquesta convocatòria el procés de selecció per a cobrir, per raons de necessitat i urgència i fins a cobertura definitiva de la plaça o la seva amortització, pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, una plaça de Treballador/a social en règim laboral, grup de classificació A2.
SEGONA.- Requisits de participació dels aspirants
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals,en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors o estranger legal a Espanya.
b) Haver complert 16 anys d'edat.
c) Estar en possessió de la titulació de Diplomatura en Treball Social o Grau de Treball Social i nivell C de Català de la junta permanent o equivalent.
c) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que dificulti la prestació dels corresponents serveis.
d) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació per a l'exercici de funcions públiques. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en situació en el sector públic.
e) No tenir antecedents penals i observar bona conducta.

1 secretària d'intervenció (A1) amb caràcter interí (codi 2/2016). Ajuntament de la Riba (Tarragona)

En el BOPT número 95 de data 19 de maig de 2016 es publiquen íntegrament les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció
Denominació de la plaça segons plantilla: secretari interventor
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: interí.
Escala: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
Subescala: Secretaria Intervenció
Grup de classificació: A1.
Sistema de selecció: concurs-oposició
Torn: lliure
El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC. {del 31 de maig al 14 de juny de 2016, a.i.}

1 Cap de Brigada (àmbit cementiri municipal) dins de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de maig de 2016, es van publicar les bases que han de regir en el concurs específic convocat per proveir el lloc de treball vacant de Cap de Brigada (àmbit cementiri municipal) dins de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, grup retributiu 6, nivell de complement de destinació 16.
El termini de presentació d'instàncies serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{de l' 1 al 17 de juny de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relatius a aquest concurs específic es faran públics al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal. www.l-h.cat/

Tècnics/ques superiors de l'Àmbit d'Educació. (A1) Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de maig de 2016, es van publicar les bases que han de regir en el concurs oposició convocat per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent com a titulats/des superiors (Tècnics/ques superiors de l'Àmbit d'Educació).
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {de l' 1 al 20 de juny de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relatius a aquest concurs oposició es faran públics al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal. www.l-h.cat

1 titulat/ada superior universitari/ària, per l'Àrea de Benestar i Drets Socials (Servei de Salut). (A1). Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de maig de 2016, es van publicar les bases que han de regir en el concurs oposició convocat per seleccionar, un/a titulat/ada superior universitari/ària, per l'Àrea de Benestar i Drets Socials (Servei de Salut).
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {de l' 1 al 20 de juny de 2016, a.i.}
Els successius anuncis relatius a aquest concurs oposició es faran públics al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal.  www.l-h.cat

1 vigilant municipal interí.(AP) Ajuntament de Balenyà (Barcelona)

Es fa públic que per decret de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Balenyà de data 24 de maig de 2016, atès que és urgent i necessari contractar un funcionari interí pel termini de sis mesos, per desenvolupar les tasques de vigilant municipal, atenent a les mancances d'efectius per a la realització de les tasques ordinàries dels vigilants municipals en els propers mesos i tenint en compte tots els especials esdeveniments que requeriran intervenció en els mesos d'estiu, d'acord amb l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, i l'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016, s'ha decretat el següent:
PRIMER: Aprovar la convocatòria pública per a la selecció d'un/a vigilant municipal, en règim interí, a jornada completa, durant el termini de sis mesos.
SEGON: Aprovar les bases per a la selecció d'un/a vigilant municipal, en règim interí, el text de les quals es considera part integrant d'aquest decret.
BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN/A VIGILANT/A, FUNCIONARI INTERÍ DE LA CORPORACIÓ, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS LLIURE
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L'objecte de les presents bases es la provisió en règim interí, mitjançant concurs lliure, d'un/n vigilant/a municipal, escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, per un període de sis mesos, atenent a les mancances d'efectius per a la realització de les tasques ordinàries dels vigilants municipals en els propers mesos i tenint en compte tots els especials esdeveniments que requeriran intervenció en els mesos d'estiu.
La plaça esmentada està classificada en el grup agrupacions professionals. La taxa a satisfer en concepte de drets d'examen és de 8.00 euros.
2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS
a) Tenir nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d'altres estats als quals els hi sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya.
b) Haver complert setze anys i no excedir de l'edat màxima de trenta-cinc anys.
c) No estar inhabilitat absolutament ni especialment per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques ni haver estar separat del servei de l'administració mitjançant expedient disciplinari.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.
e) Estar en possessió del títol de certificat d'escolaritat o equivalent.
f) Tenir una alçada mínima de 170 cm per als homes i 165 cm per a les dones
g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B. 
3.- INSTÀNCIES. Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs, hauran de ser presentades al Registre General de l'Ajuntament en deu dies naturals des de la publicació de l'últim anunci al BOP o al DOGC.{de l' 1 al 10 de juny de 2016, a.i.} També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:
a) Currículum vitae de l'aspirant
b) Fotocòpia compulsada del DNI o passaport
c) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, els quals hauran de ser originals o còpies compulsades
d) Justificant acreditatiu d'estar en possessió dels permisos de conduir assenyalats a la base 2.
e) Acreditació del pagament de la taxa pels drets d'examen .
Als efectes d'exempció de la prova de coneixements de la llengua catalana, a la instància s'haurà d'acompanyar a més a més justificant acreditatiu del certificat de nivell B de la Junta Permanent de Català, o algun dels certificats o titulacions equivalents.

XX Concurs Internacional de Piano de València. Premi Iturbi 2017. Diputació Provincial de València

ANUNCI
Aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València, conforme l’art. 52.3 de les Bases d’Execució del Pressupost per a 2016 en sessió celebrada el dia 17 de maig del 2016, les bases reguladores del «XX Concurs Internacional de Piano de València. Premi Iturbi 2017», en compliment del que establix l’article 49 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, es troben exposades al públic, a l’efecte de presentació per part dels interessats de possibles reclamacions i/o suggeriments, durant un termini de 30 dies naturals. S’entendrà que transcorregut el termini esmentat, si no s’hi ha presentat cap reclamació, es consideraran aprovades definitivament.
XX CONCURS INTERNACIONAL DE PIANO DE VALÈNCIA PREMI ITURBI 2017
La Diputació Provincial de València organitza, amb altres entitats, el XX Concurs Internacional de Piano de València «Premi Iturbi», en homenatge al gran pianista valencià. El Concurs tindrà lloc entre els dies 12 i 23 de setembre del 2017.
BASES DEL CONCURS
PARTICIPANTS Podran prendre part en aquest concurs els pianistes de qualsevol nacionalitat que no hagen complit els 31 anys el dia de la prova final. El termini d’admissió de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de juny del 2017. Les sol·licituds, junt amb els documents que es detallen a continuació, hauran de remetre’s a:
Secretaria del XX Concurs Internacional de Piano de València «Premi Iturbi»
Diputació Provincial de València - Servei de Cultura
Plaça de Manises, 4. 46003 VALÈNCIA (Espanya)
Els formularis es podran descarregar en www.pianoiturbi.com
No s’acceptarà la participació de cap candidat que haja obtingut el primer premi en edicions anteriors del concurs.

1 plaza de Facultativo Especialista de Oftalmología, en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza..

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2016, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II, por la que se convoca procedimiento de selección, para la provisión, con carácter temporal, de una plaza de la categoría de Facultativo Especialista de Oftalmología, en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.. Ver documento
1. Número de plazas, situación y especialidad.
Una plaza vacante de Facultativo Especialista de Oftalmología.
2. Características del puesto de trabajo.
a) Jornada de trabajo. La dedicación del personal seleccionado será en turno de mañana y/o tarde, prestando sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, salvo que se opte por la no percepción del complemento Específico y se obtenga la oportuna autorización de compatibilidad.
b) Funciones. Las propias de la profesión de Facultativo Especialista en Oftalmología en la correspondiente Unidad Clínica y programas que pudieran implantarse.
c) Retribuciones. Las que correspondan para este puesto de trabajo según las disposiciones, acuerdos y pactos vigentes.
d) Tipo de nombramiento. A los facultativos seleccionados para desempeñar las funciones de las plazas convocadas, se le expedirá nombramiento de personal estatutario temporal de carácter interino. Se dispondrá el cese en el nombramiento citado cuando se incorpore personal fijo, por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza desempeñada interinamente, así como cuando dicha plaza resulte amortizada.
3. Requisitos de los aspirantes.
a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
b) Estar en posesión del título oficial de especialista en Oftalmología expedido por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones y tareas propias de la categoría y especialidad convocada.
d) Tener cumplidos dieciséis años, y no exceder de la edad de jubilación forzosa de 65 años.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, en los seis años anteriores, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, ni para el ejercicio de la profesión de Médico. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado A), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) No tener la condición de personal estatutario fijo, ya sea en activo o en excedencia, de la misma categoría y especialidad convocada, en el Sistema Nacional de Salud.
g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores así como por trata de seres humanos.
Los requisitos exigidos en esta base tercera deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.
4. Solicitudes y documentación. Los interesados en participar en esta convocatoria, deberán formular solicitud, dirigida a la Gerencia de Sector de Zaragoza II, en el modelo que se adjunta como anexo I. Junto con la citada solicitud, presentarán necesariamente los siguientes documentos:
- Copia de DNI, NIE, pasaporte o documento acreditativo de identidad.
- Copia del título oficial exigido.
- Breve curriculum vitae donde figuren los datos personales, formación académica, experiencia profesional, así como actividades formativas, docentes y de investigación.
- El formulario de auto-baremación que se acompaña como anexo II.
- Copia de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen, los cuales serán valorados de conformidad con el baremo que se adjunta como anexo III, y que deberán poseerse en la fecha de publicación de esta convocatoria, sin que puedan computarse los adquiridos con posterioridad. La experiencia profesional se justificará mediante un certificado de servicios prestados.
Renovación de solicitudes.
Los especialistas que en la actualidad forman parte de la lista generada en la última convocatoria para la provisión, con carácter temporal, de plazas de esta especialidad en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, de conformidad con el artículo 36.3 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, y estén interesados en continuar formando parte de esa lista, presentarán la solicitud conforme al anexo I citado señalando que se trata de una renovación y aportarán únicamente los méritos no aportados a la convocatoria anterior.
5. Plazo y lugares de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón". {del 31 de mayo al 20* de junio de 2016, a.i.}
Las solicitudes, junto con los demás documentos citados en la base anterior, podrán presentarse en la Oficina de Registro del Hospital Universitario Miguel Servet, a través de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1 plaza de Facultativo Especialista de Área de Oncología Médica, en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud..

- RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2016, de la Gerencia de Sector de Calatayud, por la que se convoca procedimiento de selección, para la provisión, con carácter temporal, de una plaza de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Oncología Médica, en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud..
Ver documento
1. Número de plazas, situación y especialidad.
Una plaza vacante, de Facultativo Especialista de Oncología Médica
2. Caracterísitas del puesto de trabajo.
a) Jornada de trabajo. La dedicación del personal seleccionado será en turno de mañana y/o tarde, prestando sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, salvo que se opte por la no percepción del complemento Específico y se obtenga la oportuna autorización de compatibilidad.
b) Funciones. Las propias de la profesión de Facultativo Especialista en Oncología Médica en la correspondiente Unidad Clínica y programas que pudieran implantarse.
c) Retribuciones. Las que correspondan para este puesto de trabajo según las disposiciones, acuerdos y pactos vigentes.
d) Tipo de nombramiento. A los facultativos seleccionados para desempeñar las funciones de las plazas convocadas, se le expedirá nombramiento de personal estatutario temporal de carácter interino. Se dispondrá el cese en el nombramiento citado cuando se incorpore personal fijo, por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, a la plaza desempeñada interinamente, así como cuando dicha plaza resulte amortizada.
3. Requisitos de los aspirantes.
a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
b) Estar en posesión del título oficial de médico especialista en Oncología Médica expedido por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones y tareas propias de la categoría y especialidad convocada.
d) Tener cumplidos dieciséis años, y no exceder de la edad de jubilación forzosa de 65 años.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, en los seis años anteriores, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, ni para el ejercicio de la profesión de Médico. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado A), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) No tener la condición de personal estatutario fijo, ya sea en activo o en excedencia, de la misma categoría y especialidad convocada, en el Sistema Nacional de Salud.
g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
Los requisitos exigidos en esta base tercera deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.
4. Solicitudes y documentación.
Los interesados en participar en esta convocatoria, deberán formular solicitud, dirigida a la Gerencia de Sector de Calatayud, en el modelo que se adjunta como anexo I. Junto con la citada solicitud, presentarán necesariamente los siguientes documentos:
- Copia de DNI, NIE, pasaporte o documento acreditativo de identidad.
- Copia del título oficial exigido.
- Breve curriculum vitae donde figuren los datos personales, formación académica, experiencia profesional, así como actividades formativas, docentes y de investigación.
- El formulario de auto-baremación que se acompaña como anexo II.
- Copia de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen, los cuales serán valorados de conformidad con el baremo que se adjunta como anexo III, y que deberán poseerse en la fecha de publicación de esta convocatoria, sin que puedan computarse los adquiridos con posterioridad. La experiencia profesional se justificará mediante un certificado de servicios prestados.
5. Plazo y lugares de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón". {del 1 al 20 de junio de 2016, a.i.}
Las solicitudes, junto con los demás documentos citados en la base anterior, podrán presentarse en la Oficina de Registro del Hospital Ernest Lluch (ctra. Sagunto-Burgos km 254 50300 Calatayud), a través de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1 plaza de Pintor (C2), en el Hospital Ernest Lluch del Sector de Calatayud, del Servicio Aragonés de Salud

- RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2016, de la Gerencia de Sector de Calatayud del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de selección para la provisión, con carácter temporal, de una plaza de Pintor, en el Hospital Ernest Lluch del Sector de Calatayud.. Ver documento
Primera.- Número de plazas.  Una plaza de Pintor, en el Hospital Ernest Lluch del Sector de Calatayud.
Segunda.- Características del puesto de trabajo.
a) Jornada de trabajo. La dedicación del personal seleccionado será en turno de mañana
y/o tarde.
b) Retribuciones. Las que corresponden para este puesto de trabajo según las disposiciones vigentes de aplicación.
c) Periodo de prueba: De acuerdo con la normativa vigente.
d) Tipo de nombramiento. Al trabajador seleccionado para desempeñar la plaza convocada, se le expedirá nombramiento de personal estatutario temporal con carácter interino. Se dispondrá el cese en el nombramiento citado cuando se incorpore personal fijo, a la plaza desempeñada interinamente, por el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, así como cuando dicha plaza resulte amortizada.
e) Funciones. Las propias de la categoría.
f) Retribuciones. Las que correspondan para este puesto de trabajo según las disposiciones, acuerdos y pactos vigentes.
Tercera.- Requisitos de los aspirantes.
a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
b) Estar en posesión del título de oficial de Graduado en Educación Secundaria o equivalente, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes, expedido por el Ministerio de Educación, o por alguno de los Estados miembros de la Unión Europea conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, o de otros Estados, validamente homologados en España.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones y tareas
propias del puesto.
d) Tener cumplidos dieciséis años, y no exceder de la edad de jubilación forzosa de 65
años.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública, en los seis años anteriores, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, ni para el ejercicio de la correspondiente profesión. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f) No tener la condición de personal estatutario fijo, ya sea en activo o en excedencia, de la misma categoría, en el Sistema Nacional de Salud.
g) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
Los requisitos exigidos en esta base tercera deberán poseerse el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de incorporación al desempeño de las funciones.
Cuarta.- Solicitudes y documentación. Los interesados en participar en esta convocatoria, deberán formular solicitud, dirigida a la Gerencia de Sector de Calatayud, en el modelo que se adjunta como anexo I. Junto con la citada solicitud, presentarán necesariamente los siguientes documentos:
- Copia del DNI, NIE, pasaporte o documento acreditativo de identidad.
- Copia del título oficial exigido o, en todo caso, documentación acreditativa de haberlo
Solicitado.
- Breve curriculum vitae donde figuren los datos personales, formación académica y experiencia profesional del candidato.
- El formulario de autobaremación que se acompaña como anexo II.
- Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen, y sean
valorables según el baremo que figura como anexo III, que deberán poseerse en la fecha
publicación de esta convocatoria, sin que puedan computarse los adquiridos con posterioridad.
La experiencia profesional se justificará mediante un certificado de servicios prestados.
Quinta.- Plazo y lugares de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón".{del 1 al 20 de junio de 2016, a.i.} Las solicitudes, junto con los demás documentos citados en la base anterior, podrán presentarse en la Oficina de Registro del Hospital Ernest Lluch (ctra. Sagunto-Burgos km 254 50300 Calatayud), a través de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No se admitirán documentos acreditativos de méritos presentados fuera del plazo de presentación de solicitudes, salvo imposibilidad material por causa ajena al aspirante, alegada y probada por éste, y debidamente apreciada por el órgano convocante.

lunes, 30 de mayo de 2016

bolsas de trabajo: - Socorristas acuáticos - Monitores de escuelas de verano - Coordinador escuela de verano - Auxiliar de Ayuda a domicilio; del Ayuntamiento de Beniparrell (Horta Sud-València)

EDICTO
En la web municipal (www.beniparrell.es), aparecen publicadas en las bases específicas íntegras, que han de regir la convocatoria las siguientes bolsas de trabajo:
- Socorristas acuáticos
- Monitores de escuelas de verano
- Coordinador escuela de verano
- Auxiliar de Ayuda a domicilio.
La presentación de solicitudes para participar en las pruebas de acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, a partir del siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.{del 31 de mayo al 9 de junio de 2016, a.i.}
Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria de pruebas selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web, contando los plazos correspondientes desde el día siguiente de dichas publicaciones.

2 educadors/es infantils, per al proper curs escolar 2016-2017, a jornada completa; de l’Ajuntament de Castelló de Rugat (Vall d'Albaida-València)

Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2016, es procedeix a l’aprovació de les bases específiques del procés selectiu per a la per a la contractació temporal de 2 Educadors/es Infantils, per al proper curs escolar 2016-2017, a jornada completa
La selecció de candidats es realitzarà mitjançant el sistema de concurs, de conformitat amb el previst en les bases específiques de la convocatòria, les quals poden obtindre junt a l’imprès de sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament i en la pàgina web www.castelloderugat.es
El termini de presentació de sol·licituds, mitjançant instància dirigida al Sr. Alcalde, i de la documentació que deu acompanyar a la mateixa serà de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.{del 31 de maig al 16 de juny de 2016, a.i.}

1 Mestre o Mestre de l’Escola Infantil Municipal, a jornada completa, durant el curs escolar 2016-2017. -per concurs-. de l’Ajuntament de Castelló de Rugat (Vall d'Albaida-València)

ANUNCI
Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2016, es procedeix a l’aprovació de les bases específiques del procés selectiu per a la contractació laboral temporal, d’un Mestre o Mestre de l’Escola Infantil Municipal, a jornada completa, durant el curs escolar 2016-2017.
La selecció de candidats es realitzarà mitjançant el sistema de concurs, de conformitat amb el previst en les bases específiques de la convocatòria, les quals poden obtindre junt a l’imprès de sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament i en la pàgina web www.castelloderugat.es
El termini de presentació de sol·licituds, mitjançant instància dirigida al Sr. Alcalde, i de la documentació que deu acompanyar a la mateixa serà de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.{del 31 de maig al 16 de juny de 2016, a.i.}

bolsa de trabajo de Técnicos de Gestión del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals (Horta Nord-València)

ANUNCIO
En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 12 de mayo de 2016 se han aprobado las bases que han de regir la constitución de una bolsa de trabajo para provisión mediante nombramiento interino, por el sistema de concurso-oposición, de Técnicos de Gestión, por cualquier causa, en especial, para la cobertura de vacantes, sustituciones transitorias de sus titulares, acumulación de tareas y otros
El plazo de presentación de instancias será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP. {del 31 de mayo al 16 de junio de 2016, a.i.}
Las bases íntegras que han de regir en esta convocatoria están publicadas en la página web de este Ayuntamiento www.lapobladefarnals.es
Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria, se publicarán en el Tablón Municipal de Anuncios y la página web.
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los interesados.

Bolsa de trabajo de Informador/a Turístico - por concurso-. Ayuntamiento de La Pobla de Farnals (Horta Nord-València)

ANUNCIO
En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 12 de mayo de 2016 se han aprobado las bases que han de regir  la constitución de una bolsa de trabajo para provisión mediante nombramiento interino, por el sistema de concurso, de Informador/a Turístico,  por cualquier causa, en especial, para la cobertura de vacantes, sustituciones transitorias de sus titulares, acumulación de tareas y otros
El plazo de presentación de instancias será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria  en el BOP. {del 31 de mayo al 16 de junio de 2016, a.i.}
Las bases íntegras que han de regir en esta convocatoria están publicadas en la página web de este Ayuntamiento www.lapobladefarnals.es
Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria, se publicarán en el Tablón Municipal de Anuncios y la página  web. Lo que se hace público para general conocimiento de todos los interesados.

6 Beques de formació en pràctiques de Periodisme i Comunicació Audiovisual. Ajuntament de Sagunt (Camp de Morvedre-València)

BDNS (Identif.): 306524.
ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet del qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primer. Beneficiaris Els titulats, llicenciatura o grau, en Ciències de la Informació, branques de Periodisme o Comunicació Audiovisual, i els alumnes matriculats en qualsevol dels dos últims cursos d’aquestes dues carreres. En el cas dels titulats, no hauran d’haver passat més de cinc anys des de l’obtenció del títol. El termini d’aquests cinc anys començarà a comptar a partir de la data de tancament de l’expedient acadèmic fins al dia en què finalitze el termini per a presentar les sol·licituds. També hauran d’estar en possessió de la nacionalitat d’un dels estats de la Unió Europea o d’un estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. En el cas de títols expedits en l’estranger, la persona sol·licitant haurà d’aportar la resolució de convalidació. No serà suficient el justificant d’haver-la sol·licitat o que estiga en tràmit.
Segon. Finalitat Beques de formació en pràctiques de Periodisme i Comunicació Audiovisual.
Tercer. Bases reguladores Ordenança aprovada en data 29/03/2016, per l’Ajuntament Ple, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 81, de data 29/04/2016.
Quart. Import 86.400 €. La dotació de les beques serà de 600 € bruts/mensuals per cada beca. Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds Vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’este extracte en el BOP de València. {del 31 de maig al 22 de juny de 2016, a.i.}

2 becas de formación en Restauración de fondos de Bellas Artes, y 1 Beca de Formación en Museografía, con destino al Museo de Bellas Artes Gravina (M.U.B.A.G.) dependiente del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

BDNS(Identif.): 307431
De conformidad con lo previsto en los artículos 17. 3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se public a el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)
Primero. Beneficiarios: Podrán acogerse a la convocatoria las personas que reúnan los requisitos establecidos en la Base Segunda de las que rigen la convocatoria.
Entre otros los siguientes: Tener nacionalidad española y residir en la provinc ia de Alicante con anterioridad a la fecha de publicación de estas Bases en el BOP.
En el caso de optar a las becas de formación en Restauración de fondos de Bellas Artes estar en posesión del título de Licenciados e n Bellas Artes, Línea de Intensificación en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y haber cursado un mínimo de un 45 % de asignaturas de restauración y conservación ( los créditos en asignaturas específicas de restauración y conservac ión de pintura, dibujo, textil o escultura deben superar el 45 % del cómputo global del expediente académico) o el título de Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Pintura, Documento Gráfico, Escultura), o tener el título de Diplomado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, (Pintura, Docume nto Gráfico, Escultura), por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
Y para optar a la Beca de Formación en Museografía estar en posesión de la Licenciatura en Historia del Arte, o estar en posesión del Grado en Historia del Arte.
Haber finalizado los estudios con posterioridad al 31 de diciembre de 2012.
Segundo. Objeto: La concesión, mediante convocatoria pública de dos becas de formación en Restauración de Fondos de Bellas Artes y una beca de Museografía con destino al Museo de Bellas Artes Gravina (M.U.B.A.G.) dependiente del Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
Cuarto. Dotación de las Becas. Cada una de las becas está dotada con cuatro mil ochocientos euros (4.800 euros). 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Los interesados deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo normalizado, que se publicará junto con las bases de esta convocator ia en la sede electrónica de esta Diputación Provincial (http://sede.diputacionalicante.es/), en el Registro General de la misma, Calle Tucumán nº 8, 03005 Alicante, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el Artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s y del Procedimiento Administrativo Común., en el plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia por conducto de la Base de Dato Nacional de Subvenciones (https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans), si el último día fuese sábado o festivo el plazo concluirá el siguiente día hábil.{del 31 de mayo al 20* de junio de 2016, a.i.}

becas de estudio para mutualistas, para el curso 2016/2017. Muface. Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

I. Objeto y modalidades de las ayudas. Esta convocatoria concreta la modalidad de beca de estudio dentro de las ayudas de la Acción Formativa de MUFACE, así como las condiciones y requisitos específicos para acceder a ella por parte de los mutualistas, determinando su cuantía.
En esta convocatoria la finalidad de estas ayudas consiste en posibilitar la promoción social y cultural de los mutualistas, mediante aportaciones económicas con cargo a los créditos presupuestarios de MUFACE, en forma de becas de estudio para mutualistas, destinadas a cubrir en parte el coste de la matrícula de estudios universitarios.   ...
2. Características.
2.1 Contenido.– Se convocan becas de estudio para mutualistas de MUFACE, dentro de los créditos presupuestarios disponibles, para cubrir el coste de la matrícula y demás gastos de inscripción de los estudios universitarios oficiales que realicen durante el curso 2016/2017. El importe de estas becas será igual a la cantidad realmente abonada por el mutualista solicitante, con el límite máximo de 150 euros.
Se consideran «demás gastos de inscripción» las tarifas de secretaría, de certificación, de seguro escolar obligatorio u otras análogas, siempre que deban abonarse ineludiblemente junto con la matrícula.
2.2 Requisitos.– Para obtener beca de estudio correspondiente al curso 2016/2017 será necesario:
A) Ser mutualista en situación de alta o asimilada al alta en el colectivo de MUFACE el día 15 de octubre de 2016 y mantener dichas condiciones en la fecha en que se presente la solicitud conforme al epígrafe 2.4 del presente apartado.
B) Matricularse durante el curso 2016/2017 en estudios de nivel universitario de los enunciados en el anexo I.
C) Haber aprobado entre las convocatorias de febrero, junio y septiembre de 2017, un mínimo del 50 por ciento del resultado de dividir el total de los créditos que integren el plan de estudios entre el número de años que lo compongan o, en su caso, un mínimo de tres asignaturas anuales. El porcentaje de créditos podrá ser el 35 por ciento, y el número de asignaturas podrá ser dos, siempre que sean todos los créditos o todas las asignaturas que, sin contar el proyecto de fin de carrera cuando exista, falten para su conclusión; a su vez, el proyecto de fin de carrera no exigirá la concurrencia del mínimo de créditos o asignaturas.
2.4 Solicitudes, plazo y documentación.– Las becas se solicitarán en los formularios que facilitarán a dicho fin los Servicios Provinciales de MUFACE o que se obtengan a través de la página web de MUFACE (www.muface.es).
Las solicitudes se dirigirán a MUFACE y se presentarán en cualquiera de sus oficinas de registro o en los lugares a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, Ley 30/92, de 26 de noviembre).
El plazo de presentación de la solicitud y documentación será, desde que se pueda acreditar el cumplimiento del requisito establecido en el epígrafe 2.2.C) del presente apartado, hasta el 31 de diciembre de 2017, inclusive.

5 becas de prácticas formativas [3 Becas para Comunicación y Periodismo, 1 Beca de Comunicación Audiovisual, 1 Beca de Publicidad o Diseño Gráfico.] a los jóvenes con titulación universitaria en materia de comunicación y protocolo. Diputació de València.

BASES DE CONCESIÓN DE BECAS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA EL GABINETE DE PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA DURANTE EL EJERCICIO 2016-2017 EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO
La Presidencia de la Diputación de Valencia, en su política dirigida a fomentar la integración y la incorporación de los jóvenes valencianos al mercado laboral, y con la posibilidad de completar su formación y adquirir nuevas aptitudes, establece un programa de prácticas formativas dirigidas a jóvenes licenciados en las ramas de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad.
En este sentido, la Diputación de Valencia, ha diseñado un programa de becas de comunicación, pudiendo ofrecer una oportunidad formativa a un número de jóvenes de la Provincia de Valencia con estudios en el sector periodístico o audiovisual, con lo que dichos jóvenes puedan a través de esta oportunidad complementar los conocimientos teóricos adquiridos en sus estudios, mediante la colaboración con los profesionales de la Administración.
Se trata de realizar una actuación en el Servicio de Comunicación y Relaciones Exteriores a través de dichas becas formativas, en donde los jóvenes aspirantes lleven a cabo su participación en las tareas que se realizan en este Servicio.
Estas becas tienen la consideración de subvenciones, ya que se entienden como ayudas económicas sin contraprestación.
Las becas a conceder por la presente convocatoria no están sujetas a la política de la competencia de la Unión Europea en materia de ayudas a la política y, por tanto no precisan notificación a la Comisión Europea por no reunir los requisitos del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que en razón de la cualidad del beneficiario y el objeto de las becas, estas acciones subvencionables no afectan a la competencia ni a los intercambios comerciales entre estados miembros, y tampoco favorecen a determinadas empresas o producciones.
Base primera.- Objeto Convocar la concesión de 5 becas de prácticas formativas en el ámbito profesional a los jóvenes con titulación universitaria en materia de comunicación con el fin de lograr una futura empleabilidad de dichos jóvenes, así como una experiencia profesional desde el lado institucional. La convocatoria de las becas se realizará en régimen de concurrencia, competitividad, bajo los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Las Becas del Gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia se dividirán de la siguiente manera: 3 Becas para Comunicación y Periodismo, 1 Beca de Comunicación Audiovisual, 1 Beca de Publicidad o Diseño Gráfico.
Base segunda.- Beneficiarios Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, las personas que reúnan los requisitos siguientes, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:
1. Becas de Comunicación y Periodismo: Tener la Licenciatura o Grado de Ciencias de la Información en la rama de Periodismo o Licenciatura en Comunicación Audiovisual.
Beca de Comunicación Audiovisual: Tener la licenciatura o grado de Ciencias de la Información en la rama de Imagen o Grado en Comunicación Audiovisual.
Beca de Publicidad o Diseño Gráfico: Tener la Licenciatura o Grado de Relaciones Públicas y Publicidad o Grado Multimedia y Artes Digitales.
2. Jóvenes hasta 35 años.
3. Estar empadronado por lo menos un año en algún municipio de la Provincia de Valencia, o certificar estar en posesión del título de graduado o licenciado en un centro universitario de la Provincia de Valencia y haber cursado al menos el 50% de los créditos (o equivalente para licenciados) en un centro universitario radicado en la Provincia de Valencia.
4. Estar en posesión del título que acredite el coneixement del valencia en grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencia.
5. No estar disfrutando de una beca en la Diputación en el momento de publicarse las bases salvo que resten menos de dos meses para su finalización.
6. No haber sido beneficiario de becas de prácticas formativas profesionales o similar, en la Diputación, ni en ninguna otra administración pública valenciana.
7. No estar sancionado administrativa o penalmente con la perdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, ni estar incurso en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello.
8. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Base tercera.- Duración de la beca La beca tendrá una duración de 12 meses desde la fecha que se indique en el decreto de adjudicación, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. La no incorporación injustificada de un becario/a en la fecha indicada en el decreto de adjudicación, se interpretará como una renuncia a la beca concedida. En este caso se podrá conceder una nueva beca a la persona candidata que corresponda según la bolsa de reserva para sustituciones que se cree al efecto, o no podrá dejarse desierta si la bolsa se encontrara agotada. El periodo de duración podrá prorrogarse sin necesidad de nueva convocatoria por un periodo de 12 meses adicionales, siempre que exista disponibilidad presupuestaria, acuerdo de las partes y así lo requiera o lo aconseje el desarrollo de la actividad que se estuviera efectuando, no pudiendo exceder de 36 meses como máximo.
Base cuarta.- Dotación Económica La beca contará con una dotación económica mensual de mil euros (1.000) brutos, por cada una de las becas otorgadas.
Base quinta.- Presentación de las solicitudes El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de las bases para la concesión de becas de prácticas formativas del Gabinete de Presidencia de la Diputación de Valencia. En las solicitudes (Modelo I) para tomar parte en el presente proceso, que deberán estar debidamente cumplimentadas, los aspirantes manifestarán (Modelo II) que reúnen todos los requisitos exigidos en la Base Segunda en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes así como la declaración de documentos adjuntos (Modelo III), debiendo ser presentadas en el Registro General (Palacio de la Batlía, calle Serrano nº 2, Valencia) o en los lugares que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días hábiles, contando a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.{del 31 de mayo al 22 de junio de 2016, a.i.} Los aspirantes que por sus titulaciones puedan acceder a dos tipos de becas distintos tendrán que hacer una solicitud por cada una de las becas que soliciten, no pudiendo en una misma solicitud optar a dos tipos distintos de becas. La solicitud para tomar parte en el presente proceso deberá rellenarse preferentemente por medios telemáticos a través del trámite que se encuentra en la página web, www.dival.es.

17 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, subgrupo A1 (código 0900), por el sistema general de acceso libre

Bases comunes
Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» número 284, de 27 de noviembre), modificada por la Orden PRE/2061/2009, de 23 de julio.
Bases específicas
La presente convocatoria se hará pública, además de en el «Boletín Oficial del Estado», en la página web www.institucionpenitenciaria.es y www.administracion.gob.es.
1. Descripción de las plazas Se convoca proceso selectivo para cubrir 17 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, subgrupo A1 (código 0900), por el sistema general de acceso libre.
2. Proceso selectivo 2.1 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
2.2 Incluirá la superación de un período de prácticas. Para la realización de este período de prácticas, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición serán nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad convocante.
2.3 Se declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos de la presente convocatoria.
3. Programa El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura en el anexo II de la presente convocatoria. Respecto a la normativa será de aplicación la que se encuentre en vigor a la fecha de realización del primer ejercicio.
4. Titulación 4.1 Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Licenciado o Grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía, y estar en posesión del título de Médico Especialista en Medicina de Familia o en Medicina Interna o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
4.2 Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
4.3 Igualmente, serán admitidos a las pruebas los aspirantes que posean las certificaciones que habilitan para el desempeño de las funciones de médico general en el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.b) del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, así como quienes posean cualquier otro de los títulos, certificados o diplomas previstos en los apartados «c» y «d» de dicho artículo.
5. Requisitos Conforme a lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley 39/1970, de 22 de diciembre, sobre reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios, modificada por Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, se exigirá no haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de antecedentes penales o la rehabilitación.
6. Solicitudes 6.1 Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar a máquina u ordenador el modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública, que se facilitará gratuitamente en Internet en la página web www.administracion.gob.es.
6.2 La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».{del 31 de mayo al20* de junio de 2016, a.i.} La solicitud se dirigirá a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
6.3 La presentación se realizará por cualquiera de los medios siguientes:
a) Los interesados podrán realizar el pago telemático de las tasas y el Registro electrónico de su solicitud a través de Internet en el Portal del ciudadano www.administracion.gob.es (Empleo público y becas-Inscripción en pruebas selectivas-modelo 790) o en el portal de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas www.seap.minhap.gob.es (Servicios-Empleo público-Procesos selectivos-Inscripción en pruebas selectivas-modelo 790).
b) Igualmente, podrán presentarse en el Registro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (calle Alcalá, 38, 28014 Madrid), así como en los Registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado.
6.4 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del anexo IV.
 ...

una beca de Gestión cultural a realizar en el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Alicante

BDNS(Identif.): 307416  
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans). 
Primero. Beneficiarios: Podrán acogerse a la convocatoria las personas que reúnan los requisitos establecidos en la Base Segunda de las que rigen la convocatoria. Entre otros los siguientes: tener nacionalidad española y residir en la provincia de Alicante con anterioridad a la fecha de publicación de estas Bas es en el BOP, estar en posesión de la Licenciatura o del Grado de Humanidades o haber finalizado los estudios con posterioridad al 31 de diciembre de 2013.
Segundo. Objeto: La concesión, mediante convocatoria pública de una beca de Gestión cultural a realizar en el Área de Cultura de la Diputación Provincial. 
Cuarto. Dotación de la Beca. La beca está dotada con cuatro mil ochocientos euros (4.800 euros). 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Los interesados deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo normalizado, que se publicará junto con las bases de esta convocatoria en la sede electrónica de esta Diputación Provincial (http://sede.diputacionalicante.es/), en el Registro General de la misma, Calle Tucumán nº 8, 03005 Alicante, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el Artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública s y del Procedimiento Administrativo Común., en el plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans), si el último día fuese sábado o festivo el plazo concluirá el siguiente día hábil. {del 31 de mayo al 20* de junio de 2016, a.i.}

1 Auxiliar Administrativo/a. Ayuntamiento de San Fulgencio.(Baix Segura-Alacant)

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de forma interina por el sistema de concurso-oposición de un puesto de trabajo correspondiente a una plaza de Funcionario/a, de Auxiliar Administrativo/a, del Ayuntamiento de San Fulgencio.
Características y funciones mínimas de la plaza: 
Grupo: C. Subgrupo: C-2. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar.
Salario Base: 605,25 € mensuales. 
Nivel de complemento de destino: 16. (353,43.-€)
Complemento específico: 412,37 € mensuales.
Funciones mínimas: Serán las propias del puesto, en particular y sin perjuicio de otras que resultaren acordes a la naturaleza del mismo:
-Atención al público.
-Mecanización y transcripción de datos y documentos.
-Registros de entrada y salida de documentos.
-Empadronamientos.
-Manejo de bases de datos.
-Información municipal y administrativa.
-Archivo.
-Colaboración con otros empleados municipales adscritos a otras oficinas y dependencias municipales.
-Atención a las necesidades de los usuarios.
En el Anexo de Personal del Presupuesto del Ayuntamiento de San Fulgencio están contemplados un total de 9 Funcionarios/as de carrera auxiliares administrativos/as, de los/as cuales únicamente 7 de sus titulares se encuentran prestando efectivamente servicios en el mismo, ya que por diversas razones dos de ellas no se encuentran prestando servicio efectivo en este Ayuntamiento al día de la fecha y sus puestos no se encuentran cubiertos de forma temporal o interina.
Este hecho supone, entre otras consecuencias, que sus funciones deben ser asumidas por el resto de auxiliares administrativos/as de la Plantilla, con la consiguiente carga adicional de trabajo.
Es de interés para el Ayuntamiento de San Fulgencio prestar de la mejor manera posible los servicios para los cuales fue abierta la Oficina Municipal en la C/ Madrid de la Urbanización Marina. En el momento presente se encuentra únicamente atendida de forma habitual por una sola persona, re sultando imprescindible adscribir al menos a otra persona a esas dependencias, lo cual, por la aludida carga de trabajo extra del resto de auxiliares administrativos/as del Ayuntamiento, plantea dificultades que se tratarán de paliar cubriendo de forma interina la plaza de Auxiliar Administrativa correspondiente a la Funcionaria de carrera este Ayuntamiento Dª Mª Soledad Alcaraz Martínez, quien no presta a día de hoy servicio efectivo en el mismo, y adscribiendo al/la funcionario/a interino/a con cuyo nombramiento como tal concluya el presente Proceso Selectivo a las Oficinas Municipales de la C/ Madrid, sin perjuicio de que por razones del servicio se le/la pueda adscribir a otr o puesto de Auxiliar Administrativo dentro de la organización municipal en razón del pr incipio de auto organización consagrado por la legislación básica de Régimen Local. ...
SEGUNDA.- CONDICIONES O REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES. Para el desempeño del puesto de Auxiliar Administrativo/a en régimen de funcionario/a interino/a será necesario:  
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básic o del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre. 
 b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exce der de la edad máxima de jubilación forzosa, ambas referidas al día en qu e finalice el plazo de presentación de instancias.  
c) Estar en posesión del título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria, Técnico de Grado Medio, Formación Profesional de Primer Grado o equivalentes según los distintos planes de estudios.  
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impid a el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado/a, mediante procedimiento disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcione s públicas.
CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. Las solicitudes para tomar parte en las correspondi entes pruebas de selección (modelo en el Anexo II), en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes Bases, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Fulgencio, y se presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.{del 31 de mayo al 9 DEde junio de 2016, a.i.} Si el último día de plazo es sábado, domingo o fest ivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, pasa porte. La presentación de dicha fotocopia compulsada en fecha posterior a la señalada como límite de validez del documento original se tendrá por un defecto no subsanable.
— Documentos acreditativos de los méritos a valorar en la fase de concurso. No se valorarán aquellos méritos cuya documentación acreditativa se presente una vez finalizado el plazo de presentación de instanci as.