miércoles, 18 de mayo de 2016

borsa de treball d'Enginyer/a tècnic/a (exp. 2016/341). Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant l'acord de la Comissió Permanent del Ple que va tenir lloc el dia 3 de maig de 2016, convoca el procés per la creació d'una borsa de treball d'enginyers tècnics en règim de funcionaris/àries interins/nes.
Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex d'aquest anunci i es troben exposades en el tauler d'anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la següent adreça d'internet https://seu.selva.cat. A aquesta mateixa adreça d'internet hi ha disponible la instància per prendre part en aquest procés.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 19 de maig al 7 de juny de 2016, a.i.}
----------------------
ANNEX
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'ENGINYERS TÈCNICS, EN RÈGIM DE FUNCIONARIS/ÀRIES INTERINS/ES.
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de les presents bases la selecció, mitjançant el sistema de concurs, per a la creació d'una borsa de treball d'enginyers/res tècnics, en règim de funcionaris/àries interins/nes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'article 94 punts 1,2 i 4 i article 95 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
SEGONA.- CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL
- Denominació del lloc de treball: Enginyer/a tècnic/a
- Grup de classificació: A (subgrup A2)
- Escala: Administració Especial
- Subescala: tècnica
- Classe: mitja
- Naturalesa: funcionarial
Condicions de treball
- Sou brut/mes (corresponent a l'any 2016):
- Base: 968,57 euros
- Complement Destí: nivell 20 (444,10 euros)
- Complement Específic: 262,13 euros
- Jornada: 37,50 hores setmanals
TERCERA.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA. Les bases, una vegada aprovades i la convocatòria es publicaran íntegrament al taulell d'anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat) així com al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
QUARTA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits següents referits a la data de finalització del terminis de presentació d'instàncies:
a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d'altres Estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d'aquells Estats que els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l'Estat espanyol. Tot l'anterior, en les condicions de l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i normativa complemtària.
b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del nomenament.
c) Tenir complerts 16 anys d'edat i no superar l'edat màxima de jubilació.
d) Estar en possessió de títol d'enginyer tècnic o grau d'enginyeria, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de títols equivalents o d'altres Estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d'acreditar documentalment l'equivalència o el reconeixement per l'estat espanyol.
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s'hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés al treball públic.
f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d'acord amb el Decret 161/2002 i l'Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d'altres estats hauran d'acreditar, també, coneixements suficients de castellà (C1 o superior) o en cas de no acreditació hauran de superar la corresponent prova.
g) No trobar-se afectades per cap causa d'incapacitat o d'incompatibilitat.
h) Disposar de permís de conducció tipus B.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia