jueves, 26 de mayo de 2016

1 plaça d'inspector de serveis territorials. Ajuntament de Salt (Girona)

L'Ajuntament de Salt, per decret d´Alcaldia de data 10 de maig de 2016, va convocar un procés selectiu per a proveir interinament una plaça d'inspector de serveis territorials, vacant a la plantilla de personal funcionari de la Corporació. Les bases reguladores d'aquesta convocatòria es van aprovar per la Junta de Govern Local en data 5 de maig de 2016 i s'han publicat en el BOP de Girona núm. 94, de data 18 de maig de 2016.
Les instàncies-tipus sol.licitant prendre part en les proves es presentaran en el registre general de l'Ajuntament, o en la forma que determina l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dirigides a l'Alcalde President de la Corporació, en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 24 de maig al 13* de juny de 2016, a.i.}  - www.viladesalt.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia