lunes, 30 de mayo de 2016

2 educadors/es infantils, per al proper curs escolar 2016-2017, a jornada completa; de l’Ajuntament de Castelló de Rugat (Vall d'Albaida-València)

Mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2016, es procedeix a l’aprovació de les bases específiques del procés selectiu per a la per a la contractació temporal de 2 Educadors/es Infantils, per al proper curs escolar 2016-2017, a jornada completa
La selecció de candidats es realitzarà mitjançant el sistema de concurs, de conformitat amb el previst en les bases específiques de la convocatòria, les quals poden obtindre junt a l’imprès de sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament i en la pàgina web www.castelloderugat.es
El termini de presentació de sol·licituds, mitjançant instància dirigida al Sr. Alcalde, i de la documentació que deu acompanyar a la mateixa serà de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.{del 31 de maig al 16 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia