jueves, 26 de mayo de 2016

1 director/ora CSTEC. (A2). Ajuntament de Cardedeu (Barcelona)

Per Acord de Junta de Govern Local de data 17 de març de 2016 s'ha aprovat la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió definitiva d'un/a Tècnic/a mitjà/ana en el lloc de treball de director/a CSETC.
Per Acord de Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2016 s'han esmenat la convocatòria i les bases per a la contractació definitiva d'un/a Tècnic/a mitjà/na, categoria A2 i adscripció al lloc de treball de director/a CSETC.
Les bases han estat publicades al BOPB de data 29 d'abril de 2016, i la corresponent esmena al BOPB de 20 de maig de 2016.
El termini per a la presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals següents a la data de publicació del corresponent anunci al BOE.
Els anuncis successius d'aquesta convocatòria es publicaran únicament en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i/o pàgina web municipal. www.cardedeu.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia