martes, 24 de mayo de 2016

Borsa de treball de Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura de l'Ajuntament de Barcelona (exp.495/2016).

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de l'Alcaldessa, va aprovar per Decret de 19 de maig de 2016, les bases específiques que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a l'ampliació de la següent borsa de treball:
- Borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura de l'Ajuntament de Barcelona (exp.495/2016).
Aquesta convocatòria s'efectua en execució d'allò que disposa l'article 27.1 de l'acord de condicions regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona (personal funcionari i laboral, guàrdia urbana i serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament) (codi de conveni núm. 0815752) que preveu la constitució de borses de treball per a la incorporació de personal funcionari interí en els supòsits de necessitats de personal urgents i inajornables que afectin els serveis públics essencials.
Al mateix article es preveu que la tercera via d'accés a les borses és la superació de processos de selecció per a l'ampliació/constitució de determinades borses.
Les persones que desitgin participar a l'esmentada convocatòria hauran de presentar la sol·licitud, d'acord amb les bases de la convocatòria, telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l'espai “ajuntament.barcelona.cat” i, posteriorment, entrant a l'apartat “oferta pública” situat a la capçalera d'aquest espai.
Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci. {del 25 de maig al 13 de juny de 2016, a.i.}
... Les bases de la convocatòria són les que s'adjunten a continuació.
CONVOCATÒRIA PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA EN ARQUITECTURA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
1. Identificació de la convocatòria. Bases que han de regir la convocatòria per a l'ampliació de la Borsa de treball de l'Ajuntament de Barcelona en la categoria de Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura.
Les característiques de la convocatòria són les següents:
- Categoria Tècnic/a Mitjà/na en Arquitectura
- Grup de titulació A2
- Nivell de destinació 20
Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, allò que disposa l'Ajuntament de Barcelona en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats pel període 2015-2019 en quant a la promoció d'una presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.
Mitjançant aquesta convocatòria s'ampliarà la borsa actual amb les 100 persones aspirants amb millor puntuació total en el conjunt de les proves que composen el procés de selecció, classificades en ordre de major a menor puntuació tal i com s'assenyala en la base 10.1a) d'aquesta convocatòria.
3. Requisits de participació. 3.1. Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
3.2. Estar en possessió del títol universitari que habiliti per a la professió regulada d'Arquitectura tècnica d'acord amb la normativa vigent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
3.3. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.
També podran ser admesos el/la cònjuge, descendents i descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als/les descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors/res, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret 766/1992 de 26 de juny sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial Decret 737/1995 de 5 de maig.
En tots els casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.
A més, aquelles persones candidates que accedeixen a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, o d'estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran d'acreditar el vincle de parentiu amb el/la nacional en virtut del/la qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquests/tes candidats/tes hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/la nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/a de dret del seu/seva cònjuge.
3.4. No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se el dia de l'inici de la prestació de serveis amb aquest Ajuntament.
4. Sol·licitud de participació. 4.1. Presentació de sol·licituds. De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l'espai “ajuntament.barcelona.cat” i, posteriorment, entrant a l'apartat “oferta pública” situat a la capçalera d'aquest espai.
Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. En aquest cas, i per tal de poder participar, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen amb tots els requisits de la convocatòria.
La relació de les esmentades OAC així com les seves corresponents adreces s'especifiquen a l'annex 2 de la present convocatòria. Igualment, a l'annex 3 de la present convocatòria s'especifica el link que vincula a les diferents Estacions WIFI de l'Ajuntament de Barcelona en les que podrà connectar telemàticament per efectuar el tràmit.
4.2. Termini de presentació de sol·licituds pel procés selectiu
Les persones aspirants a aquest procés selectiu disposaran per a presentar la sol·licitud del termini de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 25 de maig al 13 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia