miércoles, 18 de mayo de 2016

1 Tècnic/a (A2) - Psicologia/Pedagogía-, per jubilació parcial d'un treballador de l'IMET (Institut Municipal d'Educació i Treball) de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Per decret de presidència número 46-2016 amb número d'expedient 000231/2016-IMET el qual aprova la convocatòria i les bases reguladores que han de regir el concurs oposició lliure per a la provisió d'una plaça laboral indefinida de tècnic del grup A2, per jubilació parcial d'un treballador de l'IMET.
“BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA LABORAL INDEFINIDA, TÈCNIC/A, GRUP A2, DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER JUBILACIÓ PARCIAL D'UN TREBALLADOR DE L'ORGANISME AUTÒNOM.
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça laboral de tècnic/a A2, per jubilació parcial d'un treballador de l'organisme autònom.
Inicialment aquesta plaça s'adscriurà al lloc de treball de tècnic/a A2-21 pel projecte Timol del Servei de Treball, vigent en el catàleg de llocs de treball i amb una retribució corresponent segons conveni col·lectiu.
Els/Les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent, i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.
La forma de comunicació de l'IMET amb els aspirants, durant tot el procés del concurs-oposició, podrà ser mitjançant, Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), correu electrònic, pàgina web www.imet.cat, i cartellera de l'Organisme.
2. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL. Acompanyar en l'itinerari d'inserció pactat amb la persona mitjançant la metodologia de treball amb suport:
1. Acollida i entrevista a les persones participants
2. Desenvolupament de tutories individuals
3. Planificació, preparació, realització, dinamització i avaluació de tallers de desenvolupament de competències:
a. Orientació professional i laboral
b. Informàtica
c. Tècniques de recerca de feina
d. Desenvolupament de competències laborals i professionals.
...
3. REQUISITS GENERALS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA
Els requisits generals dels aspirants hauran de complir amb els especificats que consten a la base 4a de Requisits generals de participació a la convocatòria, de les Bases Generals dels processos selectius per a l'accés a les places vacants de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovat per Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicat íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona de data 29 de febrer de 2008, i publicada al web municipal www.vilanova.cat
4. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA. Els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Qualsevol de les titulacions oficials següents:
Estar en possessió de la titulació universitària de llicenciat, o títol de grau corresponent en psicologia, pedagogia o psicopedagogia, així com d'altres títols equivalents, o estar en condicions d'obtenir-la en la data en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
Aquells/lles que presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d'acreditar l'equivalència mitjançant certificació lliurada pel Ministeri d'Educació o el Departament d'Ensenyament de la Generalitat corresponent.
b) Llengua catalana: els aspirants hauran d'acreditar el coneixement corresponent al nivell de suficiència de català (nivell C), amb independència de la seva nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent.
c) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els certificats següents:
I. Certificat conforme s'ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l'Estat espanyol.
II. Diploma de nivell superior d'espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
III. Certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent.
d) Estar a l'atur i acreditar la situació de demandant d'ocupació en el moment de formalitzar el contracte, o bé, prestar serveis actualment a l'organisme autònom IMET mitjançant un contracte laboral temporal.
e) Carnet de conduir B.
f) Acreditar la carència d'antecedents per delictes de caràcter sexual, en compliment a les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors. No obstant aquesta acreditació formal solament l'haurà de presentar el/la candidat/a seleccionat/da, com a condició per a la seva contractació.
5. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS. Les persones interessades hauran de presentar instància al registre d'entrada de l'IMET, adreçat a Gerència de l'IMET, indicant la convocatòria objecte de la sol·licitud, en horari de 9 a 13.30h de dilluns a divendres i els dimarts i dijous de 16 a 18h. Les instàncies es troben a la pàgina web de l'IMET www.imet.cat o al taulell on s'entrega la documentació.
La presentació i admissió de sol·licituds es farà en la forma que determinen els criteris reguladors del registre d'entrada i sortida de documents de l'Institut Municipal d'Educació i Treball, aprovats per Decret de Presidència de data 21 d'abril de 2016, publicada a la pàgina web de l'IMET www.imet.cat
En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert par tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.
És requisit imprescindible adjuntar a la instància un currículum vitae, originals i/o còpia compulsada de la documentació objecte d'acreditació dels requisits imprescindibles, originals i/o còpia compulsada de la documentació objecte de valoració i fotocòpia del DNI o document identificatiu.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 19 de maig al 7 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia