jueves, 26 de mayo de 2016

1 tècnic de comerç i turisme. Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)

Mitjançant acord de Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 17 de març de 2016, es van APROVAR i CONVOCAR les bases per a la selecció del personal tècnic per a l'execució del programa de caràcter temporal anomenat “Programa de foment del comerç i del turisme de Sant Vicenç de Montalt.”
En data 5 d'abril de 2016 es va publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al web municipal i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.
En data 31 de març de 2016 es va publicar un extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
En data 12 de maig de 2016, segons decret d'alcaldia número 589, de data 26 d'abril de 2016, es va aprovar la modificació de les clàusules tercera i sisena de les bases del procés de selecció de referència.
La qual cosa es fa pública, perquè en el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació del darrer dels anuncis de la present convocatòria, les persones aspirants presentin les instàncies sol·licitant prendre part en la convocatoria. {del 24 de maig al 13* de juny de 2016, a.i.}  - www.svmontalt.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia