miércoles, 25 de mayo de 2016

borsa de feina d'aspirants a bibliotecari/a-arxiver/a. (C1). Ajuntament d'Alaró (Mallorca-Illes Balears)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA DE FEINA D’ASPIRANTS A BIBLIOTECARI/A-ARXIVER/A, (PERSONAL LABORAL, CONTRACTES TEMPORALS)
1a. NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA
Tipus de personal: personal laboral temporal
Denominació: bibliotecari/a – arxiver/a
Tipus de contracte: interinitat (art. 4, RD 2720/1998, de 18 de desembre)
substitució vacances, situacions d'incapacitat temporal, permisos i altres necessitats que puguin sorgir.
Durada estimada del contracte (en la primera contractació prevista): 17 d’agost a 2 de setembre
Característiques: - les pròpies de la carrera o professió de biblioteconomia,
- manteniment, cura i ordenació de l’arxiu municipal, històric i administratiu
- dinamització cultural (informació i propostes al regido- ria delegada de l'àrea, i organització d'activitats).
Jornada laboral: 37,5 h/setmana, de dilluns a divendres, horari de matí i horabaixa, fixat per la batlia segons les necessitats del servei
Jornada laboral (en la primera contractació prevista): 30 h/setmana, amb el següent horari: de dilluns a divendres, de 8 a 13 h., i dilluns i dimecres, de 17 a 19’30 h.
Nivell de coneixement de la llengua catalana: C1
Període de prova: 15 dies
Retribució: 1.586,89 €/mensuals (14 pagues anuals)
Retribució: (en la primera contractació prevista, a temps parcial, 30 h./setmana):1.269,51 €/mensuals (14 pagues anuals
Antiguitat: 26,62 €/trienni/mensual (si pertoca)
3a. REQUISITS DELS ASPIRANTS
a) Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, amb les condicions establertes a la Llei 17/1993, de 23 de desembre.
b) Tenir 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) Tenir la següent titulació: batxillerat
d) Conèixer la llengua catalana, nivell C1 (o superior).
e) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que pugui impedir el desenvolupament de les funcions corresponents.
f) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de les administracions públiques.
Abans de la signatura del contracte la persona interessada ha de fer constar que no realitza cap altre activitat en cap lloc del sector públic delimitat a l'art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En cas de realitzar alguna activitat privada, ha de declarar‑la en el termini de deu dies des de la signatura del contracte, perquè la Corporació pugui adoptar l'acord de compatibilitat o incompatibilitat.
4a. SISTEMA SELECTIU
Concurs.
6ena. LLOC, TERMINI I DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ACOMPANYAR A LES SOL·LICITUDS
Lloc: Ajuntament d'Alaró, registre general, C/ Petit, núm. 1.
Termini de presentació: 15 dies hàbils des de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 22 de maig al 8 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia