miércoles, 18 de mayo de 2016

1 plaça d'auxiliar administratiu, pel servei d'Intervenció-Tresoreria i serveis generals del Consell Comarcal d'Osona

Es fan públiques les bases del procés selectiu d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu del Servei d'Intervenció-Tresoreria i serveis generals del Consell Comarcal d'Osona, subjecte al règim laboral i amb caràcter temporal, aprovades per la Comissió Permanent del Ple del dia 11 de maig de 2016.
Així mateix, atesa la necessitat inajornable, en el mateix acord es convocava el procés selectiu del lloc de treball esmentat d'acord amb les bases que es publiquen a continuació.
Les bases i el model d'instància es podran trobar també al tauler d'edictes electrònic que consta a la web www.ccosona.cat
El termini per a presentar sol.licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de l'edicte que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 19 de maig al 7 de juny de 2016, a.i.}
------------------
BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN AUXILIAR ADMINISTRATIU PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA AMB RÈGIM LABORAL I AMB CARÀCTER TEMPORAL
1a.- Objecte de la convocatoria: És objecte de la present convocatòria la selecció, mitjançant la realització d'unes proves, d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu pel servei d'Intervenció-Tresoreria i serveis generals del Consell Comarcal d'Osona, amb caràcter temporal i ateses les necessitats del servei.
La durada del contracte es fixa inicialment en un any, podent-se prorrogar, si s'escau, fins a un màxim de 3 anys, amb una dedicació de jornada sencera de 37,5 hores setmanals.
2a.- Categoria professional: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, formació professional de primer grau o equivalent o títol superior.
3a.- Lloc de treball i tasques a realitzar
Categoria: : Escala administració general – subescala auxiliar, subgrup C2, a efectes de titulació.
Servei: Intervenció-Tresoreria i serveis generals
Ubicació: Carrer Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, 5 3a planta Vic
Dedicació: Jornada sencera de 37,5 hores setmanals.
Durada: 1 any, prorrogable fins a un màxim de 3 anys.
Inici contracte: Una vegada superades les proves de selecció.
Retribució bruta: 18.359,03 euros/bruts anuals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia