lunes, 30 de mayo de 2016

6 Beques de formació en pràctiques de Periodisme i Comunicació Audiovisual. Ajuntament de Sagunt (Camp de Morvedre-València)

BDNS (Identif.): 306524.
ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet del qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primer. Beneficiaris Els titulats, llicenciatura o grau, en Ciències de la Informació, branques de Periodisme o Comunicació Audiovisual, i els alumnes matriculats en qualsevol dels dos últims cursos d’aquestes dues carreres. En el cas dels titulats, no hauran d’haver passat més de cinc anys des de l’obtenció del títol. El termini d’aquests cinc anys començarà a comptar a partir de la data de tancament de l’expedient acadèmic fins al dia en què finalitze el termini per a presentar les sol·licituds. També hauran d’estar en possessió de la nacionalitat d’un dels estats de la Unió Europea o d’un estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. En el cas de títols expedits en l’estranger, la persona sol·licitant haurà d’aportar la resolució de convalidació. No serà suficient el justificant d’haver-la sol·licitat o que estiga en tràmit.
Segon. Finalitat Beques de formació en pràctiques de Periodisme i Comunicació Audiovisual.
Tercer. Bases reguladores Ordenança aprovada en data 29/03/2016, per l’Ajuntament Ple, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 81, de data 29/04/2016.
Quart. Import 86.400 €. La dotació de les beques serà de 600 € bruts/mensuals per cada beca. Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds Vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’este extracte en el BOP de València. {del 31 de maig al 22 de juny de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia