miércoles, 31 de octubre de 2012

programa d’innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través de la realització d’activitats per a la promoció de la música en els col·legis d’Educació Infantil i Primària, els instituts d’Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de música i dansa públics de la Comunitat Valenciana. # programa de innovación para la lucha contra el fracaso escolar a través de la realización de actividades para la promoción de la música en los colegios de Educación Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria y los conservatorios elementales y profesionales de música y danza públicos de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2012, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa d’innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través de la realització d’activitats per a la promoció de la música en els col·legis d’Educació Infantil i Primària, els instituts d’Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de música i dansa públics de la Comunitat Valenciana. [2012/10011]
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2012, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se convoca el programa de innovación para la lucha contra el fracaso escolar a través de la realización de actividades para la promoción de la música en los colegios de Educación Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria y los conservatorios elementales y profesionales de música y danza públicos de la Comunitat Valenciana. [2012/10011]
Objecte de la convocatòria.- Constituïx l’objecte de la present resolució l’autorització del programa d’innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través de la realització d’activitats per a la promoció de la música entre els centres públics d’Educació Primària i Secundària (CEIP i IES) i els conservatoris elementals i professionals públics de música i dansa. D’esta manera, es pretén que els centres educatius de Primària i Secundària i els conservatoris promoguen activitats musicals de manera independent o coordinats amb centres, ja siguen d’ensenyança o un altre tipus d’organismes de difusió musical i cultural. Es tracta de fer accessible la formació musical a tot l’alumnat per a contribuir a la consecució de l’èxit acadèmic, de manera que es beneficie així de les millores en les capacitats cognitives i socials que es deriven de la pràctica musical.
Participants. 1. Podran participar voluntàriament en este programa els CEIP, IES i conservatoris professionals públics de titularitat de la Generalitat.
2. El director o directora de cada centre interessat, oïda la Comissió de Coordinació Pedagògica i havent-ho aprovat en el Consell Escolar, sol·licitarà la participació en el programa, sempre que hi haja professorat
del seu centre que desitge participar-hi.
3. El director o directora del centre participant designarà un membre de l’equip directiu com a coordinador o coordinadora del programa, que tindrà les funcions de planificar, organitzar, coordinar i avaluar el desenrotllament del programa en el centre.
Quart. Sol·licituds, documentació i termini de presentació. 1. Els directors i directores dels centres que desitgen participar en la present convocatòria hauran de dirigir a la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, en avinguda Campanar núm. 32 (46015) de València, la documentació següent:
a) Sol·licitud de participació, degudament omplida, segons el model que figura en l’annex II d’esta resolució.
b) Projecte de realització del programa en el centre, d’acord amb el que establix l’apartat quint d’esta resolució.
2. La documentació serà presentada per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. Les sol·licituds presentades en les oficines de correus hauran de complir el procediment establit en l’article 205.3 del Reglament del Servici de Correus: les instàncies seran presentades en sobre obert perquè la persona encarregada hi estampe el segell de dates. Haurà de figurar-hi amb claredat el nom de l’oficina i la data de presentació.
3. S’enviarà per via telemàtica una còpia de la sol·licitud i del projecte per a la realització del programa en el centre, dirigida al correu electrònic activitatsmusicals@difusio.gva.es .
4. El termini de presentació de la documentació per a participar en el programa finalitza el dia 15 de novembre de 2012.

atorgament d’una autorització de taxi adaptat a persones amb mobilitat reduïda per part de l’Agència Valenciana de Mobilitat a l’Ajuntament del Verger.

Primera. Objecte del conveni d’encàrrec de gestió. És objecte del present conveni l’encàrrec de gestió de la competència per a l’atorgament d’una autorització de taxi adaptat a persones amb mobilitat reduïda per part de l’Agència Valenciana de Mobilitat a l’Ajuntament del Verger.
Segona. Abast de l’encàrrec. L’encàrrec aconseguix l’execució de totes aquelles actuacions que siguen necessàries per a l’atorgament d’una autorització de taxi residenciada en el municipi del Verger.
Queda fora de l’abast de l’encàrrec de gestió l’emissió de la corresponent targeta de transport associada a l’autorització, que serà efectuada per l’Agència Valenciana de Mobilitat, així com la seua gestió ordinària (visats, suspensions...).

se concede el título de «Fiesta de Interés Turístico Nacional» a la «Feria de Todos los Santos» de Cocentaina (Alicante).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se concede el título de «Fiesta de Interés Turístico Nacional» a la «Feria de Todos los Santos» de Cocentaina (Alicante).
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.º de la Orden Ministerial de 3 de mayo de 2006 (BOE de 7 de junio), este Instituto de Turismo de España ha tenido a bien conceder el título de «Fiesta de Interés Turístico Nacional» a la «Feria de Todos los Santos» de Cocentaina (Alicante).
Contra la presente resolución cabe recurso administrativo ordinario de alzada ante la Secretaría de Estado de Turismo, según lo dispuesto en los artículos 114 a 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El plazo para la interposición del recurso será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

8 becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades competencia de este organismo, para el año 2013. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Convocar las becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades de la competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que se recogen en el anexo I, en régimen de concurrencia competitiva, para el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2013.
1. Finalidades y condiciones. 1.1 Las becas tendrán las siguientes finalidades:
a) Investigación de los fondos de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
b) Investigación del arte contemporáneo nacional e internacional para la organización de exposiciones temporales en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
c) Formación en la coordinación de programas públicos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
d) Formación en las tareas de apoyo a la coordinación de exposiciones temporales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
e) Formación en la protección, conservación y restauración de obras de arte contemporáneo.
f) Formación en las técnicas de documentación y biblioteconomía.
1.2 Las becas, que en todo caso cumplirán algunas de las finalidades del apartado anterior, serán de las siguientes clases:
(2) Becas de investigación en el Departamento de Colecciones.(2) Becas de investigación en el Departamento de Exposiciones.(1) Beca de coordinación-formación en el Departamento de Actividades Públicas.(1) Beca de formación museística en el Departamento de Exposiciones.(1) Beca de formación en restauración, especialidad soporte celulósico, en el Departamento de Conservación y Restauración.(1) Beca de formación en biblioteconomía y documentación en la Biblioteca y Centro de Documentación.
1.3 Todas las becas se desarrollarán en los referidos departamentos del organismo autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
1.4 Los beneficiarios contarán con el asesoramiento, orientación y seguimiento de un tutor.
1.5 El disfrute de estas becas no supone establecimiento de relación contractual o estatutaria alguna, ni supondrá vinculación laboral o funcionarial entre el becario y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Asimismo, no podrá simultanearse con cualquier otro contrato, ayuda o beca con cargo al mismo presupuesto del organismo.
1.6 Todas las becas tendrán una duración de diez meses, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2013.
2. Requisitos de los solicitantes. 2.1 Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)
Estar en posesión de los títulos académicos oficiales que se indican en cada una de las clases de beca o bien de títulos extranjeros equivalentes homologados por el Ministerio de Educación en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
b) Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el español, deberán acreditar documentalmente un perfecto dominio, hablado y escrito, de este idioma.
c) Cumplir con los requisitos específicos del perfil indicado para cada una de las clases de becas (ver anexo I).
2.2 Cada solicitante sólo podrá presentar solicitud para una beca como máximo.
3. Requisitos de las solicitudes. 3.1 Las solicitudes, que se ajustarán al formulario correspondiente a cada clase de beca que se publica junto a la presente resolución, se cumplimentarán enteramente en español. Deberán dirigirse al Subdirector General Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid.
3.2 Las solicitudes deberán rellenarse en buena y debida forma, en todos sus apartados, y de forma verídica y completa, quedando ulterior y automáticamente eliminados aquellos solicitantes que aleguen datos que se demuestren no contrastables o falsos. Los datos no aportados no se calificarán.
3.3 Las solicitudes deberán presentarse con la documentación que se detalla a continuación, en el idioma español o traducida al mismo, cuando corresponda:
a) Copia de documento nacional de identidad o del pasaporte en el caso de que no se preste el consentimiento contenido en el apartado correspondiente del formulario de solicitud para la comprobación de datos a través del Sistema de Verificación de Datos (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril). Los no residentes en territorio español presentarán copia del documento acreditativo de su identidad expedido por la autoridad competente de su país que acredite su nacionalidad.
b) Copia del certificado de residencia fiscal para los solicitantes que no tengan su residencia fiscal en territorio español.
c) Copia de la Certificación Académica Personal, con validez oficial, en la que expresamente conste la fecha de iniciación y terminación de los estudios, las calificaciones obtenidas, la nota media y haber aprobado todas las asignaturas del respectivo plan de estudios.
d) Copia de la credencial de homologación expedida por el Ministerio de Educación en caso de títulos extranjeros de educación superior, y que se refieran a la misma especialidad.
e) Copia de las certificaciones indicadas en el currículum vitae del solicitante. No se valorarán los méritos que no estén debidamente acreditados.
f) Copia de la acreditación o, en su defecto, declaración firmada del dominio –hablado y escrito– de la lengua oficial española, en el caso de nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el español.
g) Declaración responsable del solicitante –apartado correspondiente del formulario de solicitud– de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones, ni tener obligación por reintegro de subvenciones, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Aquella otra documentación que se exija en el formulario de solicitud.
3.4 El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía podrá requerir la información complementaria que estime necesaria.
4. Forma de presentación de solicitudes. 4.1 Las solicitudes deberán formularse por los interesados o personas que acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho, y podrán presentarse en el Registro General del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid, o por cualquiera de los siguientes medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero:
En Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
En las oficinas de Correos de España (con el sobre abierto para que el empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de su certificación).
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España para las solicitudes que se envíen desde el extranjero. Deberá figurar en la solicitud el sello de entrada en las mismas, que determinará la fecha de presentación.
4.2 No se admitirán, como medio de presentación de solicitudes, los servicios de mensajería privados ni los servicios de correos extranjeros.
5. Plazo de presentación de solicitudes, subsanación y cumplimiento de trámites. 5.1 El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días naturales a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». {del 1 al 15 de noviembre de 2012, a.i.}
5.2 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hará pública, en la web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (http://www.museoreinasofia.es), la lista provisional de admitidos y excluidos en la presente convocatoria, con indicación en cada caso de los motivos de exclusión. Los solicitantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de dicha lista, para la subsanación de los motivos de exclusión.
ANEXO IBecas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades de competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Convocatoria 2013
Becas de investigación en el Departamento de Colecciones
1. Objeto: Investigación de los fondos de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, mediante el análisis de las obras, el estudio de las políticas de adquisición y de la articulación del discurso expositivo para tales fondos así como la producción de materiales teóricos en relación con ellos.
2. Número de becas: Se convocan un total de dos (2) becas, para las siguientes especialidades:
1. Investigación de los fondos de arte contemporáneo desde los años 80 hasta la actualidad.
2. Investigación de los fondos fotográficos.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta clase de beca los siguientes requisitos específicos:
a) Estar en posesión de una titulación académica oficial de licenciatura. En el caso de títulos extranjeros de educación superior, deberán estar homologados por el Ministerio de Educación en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
b) Estar en posesión de una titulación de posgrado, con especialización en Historia del Arte (Diploma de Estudios Avanzados o Doctorado).
Becas de investigación en el Departamento de Exposiciones1. Objeto: Investigación del arte contemporáneo, nacional e internacional, para la organización de exposiciones temporales en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a través de la asistencia al comisariado en la búsqueda y selección de piezas y material documental, redacción de textos y fichas de trabajo.
2. Número de becas: Se convocan un total de dos (2) becas con este objeto.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta clase de beca los siguientes requisitos específicos:
Estar en posesión de una titulación académica oficial de licenciatura en Geografía e Historia o en Historia del Arte. En el caso de títulos extranjeros de educación superior, deberán estar homologados por el Ministerio de Educación en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
Beca de coordinación-formación en el Departamento de Actividades Públicas
1. Objeto: Formación en la coordinación de programas públicos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, mediante la participación en la planificación, organización y seguimiento de los programas culturales (conferencias, seminarios, talleres, ciclos de cine, entre otros).
2. Número de becas: Se convoca una (1) beca con este objeto.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta clase de beca los siguientes requisitos específicos:
a) Estar en posesión de una titulación académica oficial de licenciatura en Historia del Arte, Humanidades o Comunicación Audiovisual. En el caso de títulos extranjeros de educación superior, deberán estar homologados por el Ministerio de Educación en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
b) Haber finalizado dicha licenciatura universitaria en 2006 o años posteriores.
c) Certificación Académica Personal que acredite una calificación media no inferior a notable.
Beca de formación museística en el Departamento de Exposiciones
1. Objeto: Formación museística de carácter práctico en el ámbito de las exposiciones temporales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, mediante el desarrollo de funciones de apoyo a los coordinadores de las referidas exposiciones.
2. Número de becas: Se convoca una (1) beca con este objeto.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta clase de beca los siguientes requisitos específicos:
a) Estar en posesión de una titulación académica oficial de licenciatura en Historia del Arte. En el caso de títulos extranjeros de educación superior, deberán estar homologados por el Ministerio de Educación en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
b) Haber finalizado dicha licenciatura universitaria en 2007 o años posteriores.
c) Certificación Académica Personal que acredite una calificación media no inferior a notable.
Beca de formación en restauración, especialidad soporte celulósico, en el Departamento de Conservación y Restauración
1. Objeto: Formación de carácter práctico en el ámbito de la conservación preventiva y la restauración de obras de arte contemporáneo, en la especialidad soporte celulósico, mediante la participación en las funciones del Departamento de Conservación y Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
2. Número de becas: Se convoca una (1) beca con este objeto.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta clase de beca los siguientes requisitos específicos:
a) Estar en posesión de una titulación académica oficial de grado en Conservación-Restauración, o de una licenciatura en Bellas Artes (especialidad o itinerario de Conservación-Restauración), o bien de una diplomatura por la Escuela Superior de Conservación-Restauración, en todos los casos con la especialidad soporte celulósico.
En el caso de títulos análogos extranjeros de educación superior, deberán estar homologados por el Ministerio de Educación en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes y referirse a la misma especialidad.
b) Haber finalizado dicha licenciatura universitaria en 2007 o años posteriores.
c) Certificación Académica Personal que acredite una calificación media no inferior a notable.
Beca de formación en biblioteconomía y documentación en la Biblioteca y Centro de Documentación
1. Objeto: Formación de carácter práctico en el ámbito de la biblioteconomía y documentación mediante la participación en las funciones de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
2. Número de becas: Se convoca una (1) beca con este objeto.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta clase de beca los siguientes requisitos específicos:
a) Estar en posesión de una titulación académica oficial de licenciatura en Biblioteconomía y Documentación o de una licenciatura con un título técnico de capacitación de al menos un año en Biblioteconomía y Documentación. En el caso de títulos análogos extranjeros de educación superior, deberán estar homologados por el Ministerio de Educación en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes y referirse a la misma especialidad.
b) Haber finalizado dicha licenciatura universitaria en 2007 o años posteriores.
c) Certificación Académica Personal que acredite una calificación media no inferior a notable.

1 plaza de Gerente de vivienda comunitaria, y 1 plaza de Auxiliar de ayuda a domicilio. Ayuntamiento de Samos (Lugo)

Resolución de 23 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Samos (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 74, de 1 de abril de 2011, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Gerente de vivienda comunitaria, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Una plaza de Auxiliar de ayuda a domicilio, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Dichas bases fueron rectificadas en los términos publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 222, de 27 de septiembre de 2011.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de Galicia» número 155, de 14 de agosto de 2012.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». {del 1 al 20 de noviembre de 2012,a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, según dispongan en cada caso las bases. www.concellodesamos.com/

martes, 30 de octubre de 2012

Concurs: concurs del cartell anunciador Sueca Falles 2013. ; i concurs del cartell anunciador de la Setmana Santa de Sueca 2013.

Edicte de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre bases del concurs del cartell anunciador Sueca Falles 2013.
EDICTE

1. L'objecte de les següents bases és la confecció d'un cartell anunciador de les Falles 2013.
2. Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen a títol personal, i hauran de presentar un màxim de 2 originals.
3. El format serà A-4 amb unes dimensions de 29'7 cm. x 21cm.
4. La tècnica serà lliure, sempre que la seua reproducció en offset i quatricomia no oferisca dificultats, per la qual cosa s'exclouen expressament les tintes de color or i argent. A més podran presentar-se obres en format digital sempre que s'aporte una prova impresa i la seua resolució siga com a mínim de 300 x 300 pixels per polzada.
Podran també presentar-se obres realitzades en format digital preparades ja per a dur a impremta, en aquest cas el participant haurà de dur una prova impresa de bona qualitat muntada sobre un suport rígid amb les especificacions tècniques pertinents al darrere (format, resolució, etc.) a més d'encarregar-se del transport, (Zip o disc dur extraible).
5. Hauran de dur obligatòriament el text SUECA FALLES 2013 - Ribera Baixa, Festa Declarada d'Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana, a més de reservar una zona on poder col€locar els logotips de la Junta Local Fallera de Sueca i el de l'Ajuntament de Sueca, Regidoria de Festes.
6. El suport de l'obra no serà mai més gros de 5 mm, sense relleus.
7. Els originals es presentaran en la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Sueca, en horari de 9 a 14 hores fins al 10 de desembre de 2012.
14. El premi serà de HUIT-CENTS (800€), quantitat a la qual es practicarà el descompte corresponent a l'IRPF.
 *-*-*-*-*-*-*-*
Edicte de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre bases del concurs del cartell anunciador de la Setmana Santa de Sueca 2013.
edicte
1. L'objecte de les següents bases és la confecció d'un cartell anunciador de la Setmana Santa de Sueca 2013.
2. Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen a títol personal, i podran presentar un màxim de 2 originals.
3. El format serà A-4 amb unes dimensions de 29'7 cm. x 21cm.
4. La tècnica serà lliure sobre el tema de la Setmana Santa, sempre que la seua reproducció en offset i quatricomia no oferesca dificultats, per la qual cosa s'exclouen expressament les tintes de color or i argent. A més, podran presentar-se obres en format digital sempre que s'aporte una prova impresa i la seua resolució siga com a mínim de 300 x 300 pixels per polzada.
Podran també presentar-se obres realitzades en format digital preparades ja per a dur a impremta, en aquest cas el participant haurà de dur una prova impresa de bona qualitat muntada sobre un suport rígid amb les especificacions tècniques pertinents al darrere (format, resolució, etc.) a més d'encarregar-se del transport, (Zip o disc dur extraible).
5. Hauran de dur obligatòriament el text SETMANA SANTA DE SUECA 2013, a més de reservar una zona on poder col·locar els logotips de la Junta Major de Confraries i de l'Ajuntament de Sueca, Regidoria de Festes.
6. El suport de l'obra no serà mai més gros de 5 mm, sense relleus.
7. Els originals es presentaran en la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Sueca, en horari de 9 a 14 hores fins al 10 de desembre de 2012.
14. El premi serà de HUIT-CENTS EUROS (800€), quantitat a la qual es practicarà el descompte corresponent a l'IRPF.

126 plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

Resolución 160/38160/2012, de 26 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso directo, por el sistema de concurso-oposición, en los centros docentes de formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
Primero. Convocar pruebas selectivas para el ingreso directo, por el sistema de concurso-oposición, en los centros docentes de formación de la Guardia Civil para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de dicho Cuerpo, con objeto de completar la referida oferta de empleo público.

ANEXO
Bases de la convocatoria
1. Normas generales. 1.1
En virtud de los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1426/2012, de 11 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2012, se convocan pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, para cubrir ciento veintiséis (126) plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, distribuidas de la siguiente forma:
a) Sesenta y tres (63) plazas para militares tropa y marinería de las Fuerzas Armadas que lleven, como mínimo, cinco años de servicio como tales el día 8 de enero de 2013, fecha prevista de incorporación al centro docente de formación.
b) Veinticinco (25) plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.
c) Treinta y ocho (38) plazas libres.
1.2 Las plazas reservadas para militares de tropa y marinería y para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes, mencionadas en los párrafos anteriores, que no sean cubiertas por cualquier motivo, se acumularán al cupo de plazas libres.
2. Condiciones para optar al ingreso. 2.1 Los aspirantes deberán reunir, en la fecha que finalice el plazo de admisión de instancias y mantener durante el proceso selectivo, las siguientes condiciones:
2.1.1
Poseer la nacionalidad española.
2.1.2 No estar privado de los derechos civiles.
2.1.3 Acreditar buena conducta ciudadana, conforme a lo establecido en la Ley 68/1980, de 1 de diciembre, sobre expedición de certificaciones e informes sobre conducta ciudadana.
2.1.4 Carecer de antecedentes penales.
2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
2.1.6 Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas.
2.1.7 Tener cumplidos dieciocho (18) años de edad y no haber cumplido ni cumplir los treinta (30) dentro del año 2012.
2.1.8 Poseer la aptitud psicofísica necesaria, que será acreditada mediante la superación de las pruebas que determina la Orden del Ministerio de la Presidencia de 9 de abril de 1996 y sus modificaciones, con excepción de los ejercicios físicos que se realizarán de acuerdo con los criterios, orden y marcas establecidos en el Apéndice II de la presente convocatoria.
2.1.9 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria o de otro equivalente o superior o, en su caso, de acreditar la prueba de acceso que recoge el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de obtenerlos cuando en el plazo de presentación de solicitudes se hayan superado los correspondientes planes de estudios o pruebas que permiten acceder a las mencionadas titulaciones o enseñanzas.
2.1.10 Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B, o en condiciones de obtenerlo en el plazo de presentación de solicitudes.
A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de obtenerlo cuando en el plazo de presentación de solicitudes se hayan superado todas y cada una de las pruebas que permiten la adquisición del citado permiso.
3. Instancias. 3.1 Plazo: Quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».{del 31 de octubre al 14 de noviembre de 2012,a.i.}
3.2 Procedimiento: La solicitud de admisión a este proceso selectivo se realizará cumplimentando directamente sobre las páginas webs: www.guardiacivil.es; www.guardiacivil.com o www.guardiacivil.org el modelo de solicitud de admisión a las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil ...

Es regulen els requisits i condicions d’accés al programa d’atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana.// Se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana.

1. Objecte i àmbit d’aplicació. Esta orde té com a objecte regular els requisits i condicions d’accés de les persones dependents i les seues famílies al Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana, així com el règim de compatibilitats i intensitats dels servicis i prestacions econòmiques establides en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.
2. Servicis i prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia
i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana
. 1. De conformitat amb el que establix l’article 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, el catàleg de servicis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana està configurat pels servicis següents:
a) Servicis de prevenció i promoció de l’autonomia personal.
b) Servici de teleassistència.

c) Servici d’ajuda a domicili:
I. Servicis relacionats amb l’atenció personal en la realització de les activitats de la vida diària.
II. Servicis relacionats amb l’atenció de les necessitats domèstiques o de la llar, que només podran prestar-se conjuntament amb els assenyalats en l’apartat I anterior.
d) Servici de centre de dia i de nit:
I. Centre de dia per a majors.
II. Centre de dia per a menors de 65 anys.
III. Centre de dia d’atenció especialitzada.
IV. Centre de nit.
e) Servici d’atenció residencial:
I. Residència per a persones majors dependents.
II. Centre d’atenció a persones en situació de dependència, quant als distints tipus de discapacitat.
3. De conformitat amb el que establixen els articles 14 i 17 a 20 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana són:
a) La prestació econòmica vinculada al servici que es reconeixerà, en els termes que s’establisca, únicament quan no siga possible l’accés a un servici prestat per mitjà de la Xarxa de Centres Públics i Concertats del Sistema d’Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana.
b) La prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals, que tindrà caràcter excepcional i es reconeixerà quan es reunisquen les condicions establides, i sempre que no siga possible l’accés a un servici o, si no n’hi ha, a una prestació econòmica vinculada al servici.
c) La prestació econòmica d’assistència personal, que té com a finalitat la promoció de l’autonomia de les persones amb gran dependència.
El seu objectiu és contribuir a la contractació d’una assistència personal, durant un nombre d’hores que facilite al beneficiari l’accés a l’educació i al treball, així com una vida més autònoma en l’exercici de les activitats de la vida diària.
3. Servicis i prestacions per grau de dependència. Tenint en compte la prioritat fixada en l’article 14.6 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, els servicis i prestacions que corresponen als graus de dependència són els següents:
a) Grau III. Gran dependència. Servicis:
– De promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència.
– De teleassistència.
– D’ajuda a domicili
– De centre de dia.
– De centre de nit.
– D’atenció residencial.
Prestacions econòmiques:

– Prestació econòmica d’assistència personal.
– Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar.
– Prestació econòmica vinculada, en els supòsits previstos en la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
b) Grau II. Dependència severa. Servicis:
– De promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència.
– De teleassistència.
– D’ajuda a domicili.
– De centre de dia.
– De centre de nit.
– D’atenció residencial.
Prestacions econòmiques:
– Prestació econòmica d’assistència personal.
– Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar.
– Prestació econòmica vinculada, en els supòsits previstos en la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
c) Grau I. Dependència moderada. Servicis:
– De promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència.
– De teleassistència.
– D’ajuda a domicili.
– De centre de dia.
– De centre de nit.
Prestacions econòmiques:
– Prestació econòmica d’assistència personal.
– Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar.
– Prestació econòmica vinculada, en els supòsits previstos en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, en consonància amb el catàleg de servicis corresponent al grau I (dependència moderada).

lunes, 29 de octubre de 2012

ajudes als sectors del teatre, la dansa i el circ per a l’any 2012

Primer.-  Convocar concurs públic per a la concessió d’ajudes als sectors del teatre, la dansa i el circ per a l’any 2012 i aprovar les bases i els annexos pels quals es regiran estes ajudes, els quals s’inclouen en la present resolució.
Segon.- L’import global màxim d’estes ajudes és d’un milió cent set mil deu euros (1.107.010 €), ...
1. Objecte i finalitat.- L’objecte de les presents ajudes és contribuir al manteniment i la consolidació del teatre, la dansa i el circ de caràcter professional a la Comunitat Valenciana, a través de la potenciació de les diferents activitats que es desenrotllen en estos sectors, amb el fi últim que els ciutadans puguen disposar d’una oferta diversificada i de qualitat.

4. Modalitats, quantia i destinació de l’ajuda. 4.1. La present convocatòria comprén les modalitats d’ajudes següents:
a) Ajudes a noves dramatúrgies.b) Ajudes a la producció.c) Ajudes a la gira.d) Ajudes a projectes emergents.e) Ajudes a la programació en sales d’exhibició.f) Ajudes a entitats sense ànim de lucre.g) Ajudes a festivals i mostres.
4.2. L’import global màxim d’estes ajudes és de 1.107.010 euros, els quals es distribuiran entre les modalitats abans indicades.
4.3. Dins dels límits pressupostaris i d’acord amb els criteris que establixen les bases, les presents ajudes aniran destinades a sufragar els gastos corrents generats per les activitats objecte del projecte. Les ajudes no podran destinar-se a inversions ni a adquisicions patrimonials.
5. Beneficiaris. 5.1. Dins dels límits pressupostaris i d’acord amb les condicions i criteris que establixen estes bases, podran ser beneficiaris d’estes ajudes les persones físiques i jurídiques establides en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, que duguen a terme activitats de teatre, dansa o circ professionals, que complisquen els requisits específics que s’assenyalen per a cada modalitat d’ajuda i que desenrotllen les actuacions previstes en cada cas durant l’any 2012.
5.2. Així mateix, podran accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, inclús no tenint personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció.
Quan es tracte d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, hauran de fer-se constar expressament en la sol·licitud els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de subvenció a
aplicar per cada un d’ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris.
En tot cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. No podrà dissoldre’s l’agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. ...
6. Formalització i presentació de sol·licituds. 6.1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar del següent a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.{del 30 d'octubre al 22 de novembre de 2012,a.i.}
6.2. Les sol·licituds es formalitzaran segons el model d’instància que s’adjunta a la present com a annex II i es dirigiran a TGV. Els models d’impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en les oficines de TGV i en el seu web (http://teatres.gva.es).
6.3. En la sol·licitud s’especificarà la modalitat d’ajuda sol·licitada i l’import, el qual no podrà superar la dotació unitària màxima establida en la present convocatòria per a cada modalitat. No seran admeses aquelles sol·licituds l’import de les quals siga superior a les dotacions unitàries màximes establides en cada modalitat, per ser considerats els dits projectes inviables econòmicament.

ajudes als municipis de la Comunitat Valenciana per al foment de la seua programació cultural l’any 2012 i que conformaran el Circuit Valencià de Teatre i Dansa.

Primer.- Convocar un concurs públic per a la concessió d’ajudes als municipis de la Comunitat Valenciana per al foment i suport de la seua programació cultural l’any 2012 i aprovar les bases i els annexos per les quals es regiran estes ajudes.
Segon.- L’import global màxim d’estes ajudes és de cinc-cents dèsset mil nou-cents noranta euros (517.990 €)
ANNEX I
Bases reguladores de la convocatòria pública per a la concessió d’ajudes als municipis de la Comunitat Valenciana per al foment de la seua programació cultural l’any 2012 i que conformaran el Circuit Valencià de Teatre i Dansa
Primera. Objecte i finalitat. 1.
L’objecte de les presents ajudes és fomentar i recolzar la programació cultural en els municipis de la Comunitat Valenciana amb el fi últim de difondre les arts escèniques per tot el territori de la Comunitat durant l’any 2012.
2. Als efectes d’esta convocatòria, es consideren companyies valencianes i empreses valencianes aquelles la seu social de les quals radique a la Comunitat Valenciana. 
Tercera. Import global, quanties unitàries màximes i activitat subvencionada. 2. Dins dels límits pressupostaris i d’acord amb els criteris que establixen les bases, s’establixen els límits màxims per beneficiari de 14.000 euros per als municipis que opten per la modalitat A, de programació estable; de 8.000 euros per als municipis que opten per la modalitat B, de programació estable reduïda, i de 4.000 euros per als municipis que opten per la modalitat C, de programació estable mínima.
L’import de les ajudes a concedir, dins dels límits indicats en el paràgraf anterior, serà com a màxim del 50 per cent del preu dels espectacles de companyies professionals de teatre i dansa valencianes o distribuïts per empreses radicades a la Comunitat Valenciana que figuren en el projecte d’activitat de 2012.
3. L’activitat subvencionada és la programació d’espectacles de companyies professionals de teatre i dansa valencianes o distribuïts per empreses radicades a la Comunitat Valenciana que figuren en el projecte d’activitat de 2012.
Quarta. Beneficiaris i requisits. 1. Dins dels límits pressupostaris i d’acord amb les condicions i criteris que establixen estes bases, podran ser beneficiaris d’estes ajudes els municipis, agrupacions de municipis i organismes públics creats per les corporacions locals de la Comunitat Valenciana que tinguen atribuïda la gestió de les seues sales teatrals i reunisquen els requisits següents:
a) Disposar d’un teatre adequat per a les representacions teatrals i de dansa. El teatre haurà de comptar amb les mesures i infraestructura adequades per a la correcta realització de les representacions.
b) Disposar d’un gestor cultural professional que realitze les labors de programació de la sala, amb independència que tinga responsabilitats de gestió cultural en altres sectors del mateix consistori.
c) Realitzar una programació estable durant la temporada teatral.
Es considera que es realitza una programació estable quan s’inclou en la programació de l’exercici 2012, en funció de la modalitat en què se sol·licite l’ajuda:
– Modalitat A (programació estable): un mínim de huit espectacles de companyies professionals dels quals almenys sis hauran de ser de companyies professionals valencianes de teatre i dansa. En la programació haurà d’haver-hi espectacles valencians d’ambdós modalitats artístiques.
– Modalitat B (programació estable reduïda): un mínim de sis espectacles de companyies professionals valencianes de teatre i dansa.
En la programació haurà d’haver-hi espectacles valencians d’ambdós modalitats artístiques.
– Modalitat C (programació estable mínima): un mínim de quatre espectacles de companyies professionals valencianes de teatre i dansa.
En la programació haurà d’haver-hi espectacles valencians d’ambdós modalitats artístiques.
2. En el cas d’organismes públics creats per les corporacions locals que tinguen atribuïda la gestió de les seues sales teatrals, hauran, a més, de complir les condicions següents:
a) Si la sala teatral no figura en l’inventari de béns com a propi o adscrit a l’organisme, la participació en esta convocatòria haurà de ser autoritzada per l’ajuntament de qui depenga.
b) Correspondrà a l’organisme públic local sol·licitar l’ajuda, finançar la programació a càrrec dels recursos propis que figuren en els seus pressupostos i els altres drets i obligacions que es deriven d’estes bases per als sol·licitants i beneficiaris d’estes ajudes.
3. No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats que incórreguen en les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 18.11.2003).
Quinta. Presentació de sol·licituds. 1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar del següent a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 30 d'ctubre al 22 de novembre de 2012, a.i.}
2. Les sol·licituds es formalitzaran segons el model d’instància que s’adjunta a la present com a annex II i es dirigiran a Teatres de la Generalitat Valenciana.
3. Els models d’impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en les oficines de TGV i en el seu web (http://teatres.gva.es).
4. Les sol·licituds podran presentar-se en el Registre de Teatres de la Generalitat Valenciana (Teatre Principal, c/ Poeta Querol, s/n, València 46002); en el Registre General de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, i en els registres de les direccions territorials de Turisme, Cultura i Esport de València, Castelló i Alacant. Igualment, podrà utilitzar-se qualsevol dels mitjans previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

certamen de fotografía sobre cultura popular, correspondiente a 2012. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas

Primero. Convocatoria. 1. Conforme a lo establecido en el artículo 3.2 de la Orden CUL/327/2008, de 28 de enero, se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, el Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular correspondiente a 2012.
2. Se concederán tres premios correspondientes al Certamen, 1.º, 2.º y 3.º
Segundo. Objeto y finalidad de la convocatoria. El Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular pretende destacar los mejores trabajos fotográficos que pongan de relieve las diferentes formas de vida y pensamiento de los pueblos e individuos que componen las diversas culturas del Estado español.
Tercero. Solicitudes y presentación de los trabajos fotográficos. 1. Podrán optar al Certamen todas las personas físicas que lo soliciten, que cumplan con lo establecido en las bases del Certamen y no estén excluidos de la condición de beneficiarios determinada en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Cada persona únicamente podrá presentar una solicitud.
2. Los trabajos fotográficos que se presenten al Certamen deberán ser originales, inéditos y recientes.
3. Los trabajos fotográficos versarán sobre cualquier aspecto de los modos de vida y pensamiento que conforman la cultura popular en los distintos territorios de España, y habrán de significarse por su valor antropológico para el conocimiento y la difusión de tales expresiones culturales en la sociedad española.
Podrán plasmar, por consiguiente, creencias religiosas y profanas, rituales y celebraciones de todo tipo, expresiones musicales o de danza, juegos, deportes, procesos de socialización y aculturación de grupos e individuos, sistemas identitarios de carácter grupal o de género y edad, formas de organización social e instituciones, actividades económicas tanto de tipo productivo como de distribución o transformación, modos de trabajo, ocupaciones y construcciones del espacio, aspectos de la alimentación y la salud, indumentarias y adornos, o el retrato como medio de expresión artística; u otras manifestaciones culturales que contribuyan a la comprensión y divulgación antropológica de la cultura de España.
4. Los trabajos fotográficos que se presenten al Certamen contendrán un reportaje de tres a cinco fotografías sobre el mismo tema.
El tamaño de las fotografías será de 24 a 30 centímetros (lado menor), por 30 a 40 centímetros (lado mayor).
5. Las fotografías, cortadas a sangre sin ninguna clase o tipo de margen, orla y recuadro en el papel fotográfico, se presentarán sobre un cartón rígido del mismo tamaño que la fotografía, sin pegar, sujetas con esquineras, y en su parte posterior llevarán la numeración y el lema que se elija para participar en el Certamen. Se presentará obligatoriamente una copia adicional en formato digital.
6. El trabajo que guardará siempre el anonimato de su autor, se presentará sin firma y bajo un lema identificativo.
7. El trabajo se acompañará de dos sobres identificados con el mismo lema elegido.
...
8. Los trabajos, junto con la solicitud, podrán presentarse en el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (avenida Juan de Herrera, 2, 28040- Madrid) o en el Registro General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (calle los Madrazo, 15, de Madrid). o en los Registros auxiliares del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la plaza del Rey, 1, paseo del Prado, 28 y la calle de Torrelaguna, 58, de Madrid). Igualmente se podrá emplear cualesquiera de las vías establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 14). El solicitante podrá solicitar de los Registros, recibo que acredite la fecha de presentación de su obra.
9. El plazo de presentación de los trabajos será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente convocatoria.{del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2012,a.i.}

12 becas individuales para la formación práctica de licenciados en actividades archivísticas, bibliográficas, documentales y editoriales de la Cámara. Congreso de los Diputados.

Acuerdo de 9 de octubre de 2012, de la Mesa del Congreso de los Diputados, de convocatoria de becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas.
En el ámbito de sus actividades, destinadas a difundir el mejor conocimiento de las instituciones parlamentarias, el Congreso de los Diputados, por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 9 de octubre de 2012, convoca el presente concurso con el fin de adjudicar doce becas individuales para la realización de estudios y trabajos de carácter archivístico, bibliotecario y documental, relacionados con el Parlamento de acuerdo con las bases que figuran a continuación:
Primera. Objeto y condiciones. 1. El Congreso de los Diputados convoca doce becas individuales para la formación práctica de licenciados en actividades archivísticas, bibliográficas, documentales y editoriales de la Cámara. El desarrollo de las becas estará dirigido por la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo, por la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y por el Departamento de Edición Oficial y Tratamiento documental. Los estudios y trabajos realizados quedarán en propiedad del Congreso de los Diputados.
2. De dichas becas se reservará una de ellas para su concesión entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la base cuarta y acrediten, dentro del plazo a que se refiere el apartado 1.b) de la base séptima, el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. En el supuesto de que dicha beca no quedara cubierta, acrecerá al turno libre.
Los aspirantes que deseen acogerse al turno de reserva previsto en el párrafo anterior deberán consignarlo así en la correspondiente instancia.
3. Las becas serán indivisibles e improrrogables; además serán incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo período y con cualquier actividad laboral.
4. La concesión y disfrute de la beca no supone vinculación laboral o funcionarial entre el becario y el Congreso de los Diputados. No es aplicable a estas becas el Estatuto del personal investigador en formación.
Segunda. Duración y cuantía. 1. Cada una de las doce becas tendrá una duración de doce meses. El inicio de las mismas se comunicará a los beneficiarios simultáneamente a la notificación de la concesión. Las becas terminarán el 31 de diciembre de 2013.
2. La cuantía total de la beca será de doce mil novecientos euros (12.900 €) brutos por año, que se percibirán finalizado cada mes a razón de una cuantía bruta de mil setenta y cinco euros (1.075 €) y que estarán sujetos a las retenciones que proceda.
3. Asimismo, los beneficiaros de la beca contarán con la cobertura otorgada por la Seguridad Social, según la normativa vigente en cada momento, y dentro de los requisitos y condiciones propios de este tipo de becas.
Cuarta. Condiciones de los solicitantes. 1. Pueden solicitar la concesión de la beca los licenciados universitarios españoles que reúnan las siguientes condiciones:
a)
Estar en posesión de un título universitario de segundo ciclo o Licenciado expedido por Universidades españolas u homologado por el Ministerio de Educación, en cualquiera de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades, según el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales (Anexo al Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre).
b)
Haber obtenido dicho título en el año académico 2007-2008 o años posteriores.
c) Acreditar una preparación teórica en materias archivísticas, bibliotecarias, documentales, y editoriales durante al menos 200 horas lectivas.
d) No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca del Congreso de los Diputados de las mismas características.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la base primera, los solicitantes no podrán padecer enfermedad o defecto físico que impidan la realización efectiva de las prácticas, ni haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de cualquier entidad territorial.
Quinta. Solicitudes. 1. Las solicitudes se ajustarán, necesariamente, al modelo de instancia que se adjunta como anejo I de la presente convocatoria y se presentarán en el Registro General del Congreso de los Diputados, calle de Floridablanca, s/n, 2.ª planta de Palacio, 28071 Madrid, en horario de 9.30 a 14.00 horas, de lunes a viernes, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En caso de enviarse por correo, el envío deberá ser certificado, con el sello de correos en la primera hoja del modelo de instancia (anejo I), con el fin de garantizar que la fecha de remisión es anterior a la de cierre de la convocatoria.
2. El plazo para la presentación de instancias será de veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». {del 30 de octubre al 18 de noviembre de 2012,a.i.}

domingo, 28 de octubre de 2012

pruebas específicas para el reconocimiento de la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, en los puertos de Castellón (1 plaza), Tarragona (2 plazas) y Ciudadela (1 plaza).


Primero. Convocar a los aspirantes que deseen presentarse a la segunda parte de las pruebas o pruebas específicas en los puertos de Castellón (1 plaza), Tarragona (2 plazas) y Ciudadela (1 plaza), para el reconocimiento de la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, y cumplan los requisitos establecidos en la norma.
Segundo. Solicitudes: Los aspirantes deberán reunir los requisitos de titulación y mando que se señalan en el artículo 10 de la Orden FOM/2417/2007, de 25 de julio, y solicitar la admisión a las pruebas en instancia dirigida al Director General de la Marina Mercante, a la que deberán unirse los siguientes documentos:
1.
Certificación de la Capitanía Marítima, Consulado del país de bandera del buque, u otro organismo público, acreditativa de haber tenido el mando de buque de arqueo superior a 1.000 GT, al menos durante dos años (730 días) dentro de los últimos diez años de actividad profesional que precedan inmediatamente a la presente convocatoria.
2. Fotocopia de la tarjeta profesional de Capitán de la Marina Mercante. 
3. Copia del resguardo de autoliquidación en cualquier entidad colaboradora por importe de 43,54 euros de tasa, impreso modelo 790, código 001 de derechos de examen, disponible en Capitanías Marítimas o en la Dirección General de la Marina Mercante, así como en cualquier otra dependencia administrativa.
4. Certificaciones de superación de las pruebas físicas y reconocimiento médico inicial, descritas en los puntos octavo y segundo respectivamente, de la Resolución de 29 de julio de 1998, de la Dirección General de la Marina Mercante (BOE núm. 194 de 14 de agosto de 1998).
Tercero. Presentación de solicitudes: Podrán presentarse en la Dirección General de la Marina Mercante, en cualquier Capitanía Marítima y sus correspondientes Distritos Marítimos, o bien en los lugares indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».{del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2012,a.i.}

viernes, 26 de octubre de 2012

ajudes per a col·laborar amb els museus i col·leccions museogràfiques reconeguts o integrats en el Sistema Valencià de Museus, en la conservació, equipament i adequació d’infrastructures, així com en la restauració dels seus fons.

Objecte. Es convoquen ajudes per a col·laborar amb els museus i col·leccions museogràfiques, reconeguts o integrats en el Sistema Valencià de Museus, en la conservació, equipament i adequació d’infrastructures, així com en la restauració dels seus fons, i s’aproven les bases per les quals es regix esta convocatòria, que figuren com a annex a la present orde. 
Finançament de les ajudes. L’import total de les referides ajudes és de 108.000 euros, ...

ANNEX I
Bases per a la concessió d’ajudes per a col·laborar amb els museus i col·leccions museogràfiques reconeguts o integrats en el Sistema Valencià de Museus, en la conservació, equipament i adequació d’infrastructures, així com en la restauració dels seus fons.
Primera. ObjecteL’objecte de les ajudes per a la dotació d’equipament és:
1.
Dotar les institucions beneficiàries d’un equip informàtic adequat o de dispositius perifèrics que completen l’equip informàtic ja existent, que puga ser utilitzat per a activitats pròpies dels museus.
2. Col·laborar amb les institucions beneficiàries en l’adquisició de sistemes de seguretat, tant actius com passius, per a protegir els fons conservats en els museus i col·leccions museogràfiques i les seues instal·lacions.
3. Col·laborar amb les institucions beneficiàries en l’adquisició de material inventariable i no fungible per a l’estudi i restauració de les peces dipositades en els museus i col·leccions museogràfiques permanents.
L’objecte de les ajudes per a la restauració de fons és sufragar els gastos derivats dels treballs de restauració del patrimoni moble que tenen a càrrec seu els museus i col·leccions museogràfiques permanents, reconeguts o integrats en el Sistema Valencià de Museus, i que es realitzen per professionals de la conservació i restauració.
Segona. Beneficiaris. Les ajudes tenen com a destinataris els titulars dels museus i colleccions museogràfiques permanents, reconeguts de conformitat amb el que establix la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià; i l’Orde de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents (DOGV 28.02.1991).
Hauran de reunir-se en tot cas els requisits que establix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a obtindre la condició de beneficiari.
No podran sol·licitar la seua participació en el concurs públic convocat per esta orde els museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts de la Comunitat Valenciana que figuren com a beneficiaris d’una subvenció nominativa per a la mateixa finalitat, segons la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2012.
Tercera. Formalització de sol·licituds, termini de presentació i documentació que ha d’acompanyar-se. 1. Les sol·licituds es formularan segons el model de l’imprés normalitzat que s’adjunta a la present orde com a annex II i que figura en l’adreça d’Internet http://www.cult.gva.es/dgpa/, i s’adreçaran a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, Direcció General de Patrimoni Cultural. Les sol·licituds, segons el model normalitzat, també estaran a disposició dels interessats en les dependències centrals de la Direcció General de Patrimoni Cultural i en les direccions territorials de Turisme, Cultura i Esport i en la Guia Prop electrònica accessible a través del portal de la Generalitat Valenciana www.gva.es   ...
2. Les sol·licituds hauran de presentar-se en el Registre General d’esta conselleria, en les direccions territorials de Turisme, Cultura i Esport o a través dels mitjans establits en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i s’acompanyaran de l’annex II. Les sol·licituds, segons el model normalitzat, també estaran a disposició dels interessats en les dependències centrals de la Direcció General de Patrimoni Cultural i en les direccions territorials de Turisme, Cultura i Esport i en la Guia Prop electrònica accessible a través del portal de la Generalitat Valenciana www.gva.es. Després de ser presentada i registrada degudament la sol·licitud, podrà enviar-se per via fax a l’òrgan convocant al número de fax 963 874 189.
Els que així ho desitgen, podran realitzar la presentació i el registre per mitjans electrònics i sol·licitar que les comunicacions i notificacions es practiquen per la dita via.
La tramitació telemàtica pot realitzar-se a través del PROP, en la següent URL:
Tots els annexos (II i III) poden ser aportats de forma telemàtica; en este cas, només s’acceptaran en format PDF i hauran d’estar firmats per mitjà de la plataforma de firma-on-line de l’ACCV: http://www.accv.es/ciutadans/firma-on-line-pdf/3. Només s’admetrà una sol·licitud per museu o col·lecció museogràfica permanent.
4. Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de deu dies naturals, a partir de l’endemà a la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. {del 27 de octubre al 5 de noviembre de 2012,a.i.}