martes, 31 de marzo de 2015

1 plaça d'interventor/ora de fons amb caràcter interí.(concurs de mèrits). Ajuntament del Vendrell (Tarragona)

Ajuntament del Vendrell  ANUNCI sobre convocatòria per cobrir una plaça d'interventor/ora de fons amb caràcter interí.
Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 70, de data 25 de març de 2015, hi apareixen publicades les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, d’una plaça d’interventor/a de fons, amb caràcter d’interinitat, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament del Vendrell.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DiariOficial de la Generalitat.{de l' 1 al 20 d'abril de 2015, a.i.}  www.elvendrell.net

borsa de tècnics/ques mitjans/anes de gestió d'ocupació (A2). Consell Comarcal del Vallès Occidental (Barcelona)

La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en data 5 de març de 2015, per acord núm. 15/2015, va aprovar les bases i la convocatòria de d’un procés selectiu per a la creació d’una borsa de Tècnics/ques mig de gestió d’ocupació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, grup A, subgrup A2, com a personal funcionari interí temporal i/o personal laboral temporal, per al desenvolupament de programes d’ocupació que es sol·licitin de l’entitat i que habitualment requereixin la incorporació immediata de professionals per a la seva posada en funcionament, donat els terminis d’execució establerts en les convocatòries.
Per donar compliment al principi de publicitat que han de regir els procediments selectius de personal en les administracions públiques, el dia 23 de març de 2015 es va procedir a publicar les Bases de selecció aprovades, en el Butlletí Oficial de la Província.
Les instàncies sol·licitant formar part en el procés selectiu, juntament amb la documentació establerta en les Bases, es podran presentar en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el darrer dia de presentació d’instàncies coincidís en festiu, s’entendria el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent.{del 31 de març al 20* d'abril de 2015, a.i.} www.ccvoc.cat

1 plaça d'administratiu comptable i borsa de treball. Ajuntament de Santa Pau (Girona)

Al butlletí oficial de la província número 57, de data 24 de març de 2015, es van publicar les bases reguladores del procés de selecció mitjançant oposició lliure d’una plaça d’administratiu comptable en règim de funcionari interí i la constitució d’una borsa de treball.
El termini per a la presentació d’instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al DOGC.{del 31 de març al 24 d'abril de 2015, a.i.}  http://www.santapau.cat/

lunes, 30 de marzo de 2015

borsa de controladors/as de l'aparcament regulat. Consell Insular de Formentera

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera , en sessió celebrada el 20 de març de 2015, va aprovar la convocatòria i les bases específiques que regiran el concurs oposició per constituir una borsa de controladors/as de l'aparcament regulat, personal laboral temporal, per atendre les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de treball del Consell Insular de Formentera, conforme al següent:
“...................
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE CONTROLADORS/AS DE L'APARCAMENT REGULAT, PERSONAL LABORAL TEMPORAL, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ PER ATENDRE LES POSSIBLES NECESSITATS DE PROVISIÓ URGENT DE PLACES I LLOCS DE TREBALL DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA.

PRIMERA. Objecte de la convocatòria. 1. Es objecte d'aquesta convocatòria la creació d'una borsa de controladors/as de l'aparcament regulat, personal laboral temporal, conforme als pressupostos generals del Consell Insular de Formentera per a l'any 2015, (publicats en el BOIB número 178, de 30 de Desembre de 2015, en els quals consten places pressupostades per aquesta categoria, mitjançant el sistema de concurs oposició per atendre per atendre les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de treball del Consell Insular de Formentera.

2. Les citades places pertanyen a personal laboral eventual, grup E .
3. La present convocatòria es publicarà en el tauler d'anuncis del Consell Insular de Formentera, situat en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) (carrer Ramón Llull, nº 6), a la pàgina web de la Corporació www.consellinsulardeformentera.cat  i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sent la data de publicació en el BOIB la que servirà per al còmput del termini de presentació d'instàncies.
SEGONA. Requisits i drets d'examen dels aspirants. Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu, la base tercera de les bases generals de convocatòries de processos de selecció al Consell Insular de Formentera, publicades al BOIB núm.46 de data 5 d'abril de 2008, i els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article 57 (Accés a l'ocupació pública de nacionals altres Estats), de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b) Tenir 16 anys d'edat en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds. I no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
c) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, de les Comunitats Autonòmiques, o de l'Administració Local, ni acomiadat d'acord amb el corresponent procediment, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
d) No sofrir cap malaltia, i posseir la capacitat física i psíquica necessària per poder realitzar el correcte acompliment de les funcions de la plaça.
e) No trobar-se afectat/a per cap de les causes d'incapacitat previstes en la legislació vigent.
f) Estar en possessió del certificat d'escolaritat o del títol de Graduat Escolar, o estar en les condicions d'obtenir-ho en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger serà necessari aportar la corresponent documentació que acrediti la seva homologació oficial.
g) Estar en possessió del certificat del nivell A2 de català, expedit per la Direcció de cultura i Joventut del Govern dels Illes Balears o equivalent. En el cas de no posseir-ho, haurà de superar una prova de llengua catalana, que s'estableix a la base setena d'aquestes bases.
Els drets d'examen per a aquesta convocatòria es fixen en 24.00€, que s'hauran de fer efectius en el c/c 0487-2113-14-2000003108, del banc Mare Nostrum (BMN).
Amb anterioritat a la contractació com a personal laboral temporal, l'interessat haurà de fer constar la manifestació que no exerceix cap lloc o activitat en el sector públic dels quals delimita l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal de les Administracions públiques.
TERCERA. Sol·licitud i documentació. 1. La sol·licitud per participar en les proves de selecció s'haurà de dirigir al President del Consell Insular de Formentera, i es presentarà en el Registre General d'aquesta Corporació, o en la forma establerta en l'article 38.4 de la LRJAPYPAC, dins del termini de 10 dies naturals, explicats a partir de l'endemà al de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.{del 29 de març al 7 d'abril de 2015, a.i.}

Les sol·licituds que es presentin fora del termini anteriorment establert, seran excloses i s'arxivaran. Si l'últim dia de presentació, recaigués en diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins a l'endemà hàbil. Els restants i successius anuncis es faran públics únicament en el tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell.
2. Les instàncies presentades en la forma prevista en l'article 38.4 de la LRJAPYPAC, no seran admeses encara que consti que es van lliurar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, tret que es remeti la justificació de la data de remissió de la sol·licitud a la OAC del Consell Insular de Formentera, dins del termini establert, per fax al 971 322556 o correu electrònic a atenciociutadana@conselldeformentera.cat .
3. El model normalitzat de sol·licituds, que serà el model oficial d'instància, es trobarà a la disposició de les persones interessades, en el Registre General d'Entrada d'aquest Consell Insular, i a la pàgina web www.consellinsulardeformentera.cat, a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.
4. Els aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud correctament emplenada, original o fotocòpia compulsada de la documentació que s'indica a continuació (excepte si aquests obressin ja en poder del Consell, segons regulen els articles 35. F de la LRJAPYPAC i el 119.2.y de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, per a això haurà de declarar-se en la sol·licitud, aportant suficient informació perquè aquesta pot ser localitzada):

Premio Bartolomé de las Casas, correspondiente a 2015.

Primero. Objeto. El premio se otorgará, en régimen de concurrencia competitiva, para distinguir a aquellas personas, instituciones u organizaciones que hayan destacado a lo largo del tiempo en la defensa del entendimiento y concordia con los pueblos indígenas de América, en la protección de sus derechos y el respeto de sus valores.
Segundo. Beneficiarios. Podrán ser candidatas al premio las personas físicas mayores de edad, las personas jurídicas, o instituciones del ámbito iberoamericano, que reúnan los méritos descritos en el párrafo anterior y sean propuestas de acuerdo con lo estipulado en la Orden AEC/1508/2012, de 21 de junio.
Tercero. Cuantía del premio. El premio consistirá en una dotación, en metálico, de cincuenta mil veinte euros (50.020 euros) íntegros, ...
Cuarto. Presentación de candidaturas. El plazo para la presentación de candidaturas será de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado.{del 31 de marzo al 30 de mayo de 2015, a.i.}
Podrán presentar candidaturas al premio, las personas físicas, organizaciones indígenas, universidades, academias, organizaciones no gubernamentales e instituciones vinculadas al mundo indígena, de acuerdo con lo establecido en la base quinta de la Orden AEC/1508 /2012, de 21 de junio
Las propuestas convenientemente documentadas deberán incluir como mínimo los siguientes documentos:
En cada candidatura deberá constar el nombre, apellidos, teléfonos de contacto y dirección de la persona o institución que la presenta.
Propuesta de candidatura firmada por la persona física o jurídica que presenta al candidato/a.
Memoria descriptiva (máximo 1.000 palabras) de los méritos por los que considera el proponente que el candidato/a es merecedor del premio.
Currículo del candidato/a o memoria anual de actividades en caso de personas jurídicas.
Documentación que acredite la personalidad física o jurídica del candidato/a.
Cartas de apoyo a la candidatura, mínimo dos, además del proponente.

La documentación deberá entregarse en original y dirigirse por duplicado, a la Casa de América, especificando: Tribuna Americana, Casa de América, plaza Cibeles, 2, 28014 Madrid.

3 plazas de Técnico Administración General (A1), y 2 plazas de Técnico Gestión (A2). Diputación Provincial de Toledo

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 63, de 18 de marzo de 2015, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Técnico Administración General –Especialidad Jurídica– perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica, mediante el sistema de oposición en turno libre.
Dos plazas de Técnico Administración General pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Técnica, mediante el sistema de oposición en turno libre.
Dos plazas de Técnico Gestión pertenecientes a la escala de Administración General subescala Gestión, mediante el sistema de oposición en turno libre.
Cuatro plazas de Técnico Gestión pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Gestión, mediante el sistema de concurso-oposición en turno de promoción interna.
Seis plazas de Administrativo pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Administrativa, mediante el sistema de concurso-oposición en turno de promoción interna.
Dos plazas de Auxiliar Administrativo pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición en turno de promoción interna.
Dos plazas de Oficial de Oficios pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Personal Oficios –Oficial–, mediante el sistema de concurso-oposición en turno de promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». {del 31 de marzo al 20* de abril de 2015, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de Toledo. www.diputoledo.es   Plaza de Merced, 4, 45002 Toledo  -  925 25 93 00

11 plazas de Conductor/a (C2), 1 Administrativo/a de Marketing y Publicidad (C1), y 1 Técnico/a Medio de Promoción Socioeconómica (A2). Diputación Provincial de Castellón

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» números 24, de 24 de febrero de 2015; 29, de 7 de marzo de 2015, y 28, de 5 de marzo de 2015, respectivamente, se han publicado íntegramente las bases que han de regir las convocatorias para cubrir:
Una plaza de Administrativo de Marketing y Publicidad, escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición.
Ocho plazas de Conductor, escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Subgrupo C2, mediante el sistema de concurso-oposición.
Una plaza de Técnico Medio de Promoción Socioeconómica, escala Administración Especial, subescala Técnica, Subgrupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». {del 31 de marzo al 20* de abril de 2015, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón», y en el tablón de anuncios de esta Diputación de acuerdo con la legislación vigente. www.dipcas.es

1 Inspector de la Policía Local, (A2). Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia)

En el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» de 16 de octubre de 2014 y «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 19 de diciembre de 2014, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Tres plazas de Inspector de la Policía Local, escala Técnica de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus auxiliares, categoría de Inspector, grupo de titulación A2, mediante el sistema de concurso-oposición, dos de ellas por el turno de promoción interna y una por el turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial de Estado». {del 31 de marzo al 20* de abril de 2015, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases de este proceso selectivo, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en la página web municipal www.tavernes.es.

ayudas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques, correspondientes al año 2014.

Primero. Convocatoria. La Dirección del Instituto Social de la Marina, con cargo al concepto presupuestario 2325.471, consignado en su presupuesto, convoca la concesión, por un importe máximo de 500.000 euros, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas para la dotación obligatoria de los botiquines de a bordo, a los empresarios de las embarcaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar, modificado por el Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, correspondientes al año 2014, que se regirán por lo establecido en la Orden ESS/2542/2014, de 5 de diciembre («BOE» del día 6 de enero de 2015), y en esta convocatoria. 
Segundo. Objeto y ámbito temporal de las ayudas. 1. Las ayudas económicas que se regulan en esta convocatoria están destinadas a subvencionar la dotación inicial de botiquines, entendiéndose por tal la adquisición inicial de los fármacos y el material sanitario que componen el botiquín reglamentario a bordo, según lo dispuesto en el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, modificado por el Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, cuando sea la primera vez que el empresario solicite la ayuda correspondiente al Instituto Social de la Marina y el gasto efectuado por dicho concepto se haya producido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive. 
2. Asimismo, se regulan las ayudas para la reposición de botiquines, dirigidas a subvencionar la reposición de los fármacos y el material sanitario que deben configurar el botiquín preceptivo, según lo dispuesto en el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, modificado por el Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, entendiéndose por reposición la adquisición de los medicamentos y/o material sanitario caducados, deteriorados o consumidos, siempre que el gasto efectuado por dicho concepto se haya producido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive. 
3. La cuantía de estas ayudas se especifica en el resuelve quinto de esta convocatoria.
Sexto. Beneficiarios. Podrán solicitar las subvenciones reguladas en esta convocatoria los empresarios de embarcaciones debidamente registradas o abanderadas en España, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que realicen navegación marítima o pesquera con exclusión de: 
La navegación fluvial.
Los buques de guerra.
Las embarcaciones de recreo utilizadas para fines no comerciales que no dispongan de una tripulación profesional, y
Los remolcadores que naveguen en la zona portuaria.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Orden PRE/3598/2003, de 18 de diciembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, modificado por el Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, en materia de revisión de los botiquines de los que han de ir provistos los buques, se entenderá por empresario el armador o empresa naviera o pesquera registrada propietaria de un buque, salvo si el buque ha sido fletado con la cesión de la gestión náutica o es gestionado, total o parcialmente, por una persona física o jurídica que no sea el propietario registrado, con arreglo a los términos de un acuerdo de gestión; en este caso, será considerado eventualmente como empresario el fletador con gestión náutica o la persona física o jurídica que efectúa la gestión del buque.
Décimo. Solicitudes. 1. Las solicitudes, formuladas en el modelo que se acompaña en el anexo II, serán firmadas por los interesados o por personas que acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho.
Cuando el solicitante de la subvención sea una comunidad de bienes o una sociedad civil profesional deberán incluir el anexo correspondiente donde constaran los datos y la firma de todos sus integrantes. En el modelo de solicitud constará la firma y los datos del representante legal de la sociedad o comunidad
2. La presentación de solicitudes, así como de otros escritos y comunicaciones, puede realizarse de modo físico o telemático: La presentación de modo físico, en soporte papel, se realizará en las direcciones provinciales o locales del Instituto Social de la Marina donde el buque, para cuyo botiquín se solicite la ayuda, tenga asignado el código de cuenta de cotización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La presentación a través del registro electrónico se llevará a cabo, mediante el formulario cumplimentado correspondiente, a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social mediante la dirección electrónica: https://sede.seg-social.gob.es.
El registro electrónico admitirá documentos que estén firmados electrónicamente mediante una firma electrónica avanzada, o mediante los sistemas de firma electrónica incorporados en el documento nacional de identidad, según lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que sea reconocida en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
El registro electrónico emitirá un recibo de la presentación consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud, comunicación o documento de que se trate, en el que constarán los datos proporcionados por el interesado, con indicación de la fecha y hora en que tal presentación se produjo en él y una clave de identificación de la transmisión.
Toda la información y los modelos referentes a esta convocatoria se publicarán en la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) en el apartado de Sanidad Marítima dentro de la sección dedicada a los trabajadores del mar.  ...
Undécimo. Plazo de presentación de las solicitudes. Se establece un único procedimiento de selección y resolución. De acuerdo con el artículo 7.3 de la Orden ESS/2542/2014, de 5 de diciembre («BOE» del día 6 de enero de 2015) el plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta convocatoria.{del 29 de marzo al 28 de abril de 2018, a.i.}

sábado, 28 de marzo de 2015

un/a tècnic/a superior (concurs de mérits). Ajuntament de Cunit (Tarragona)

Per Decret d’alcaldia núm 1229 de data 18 de març de 2015 es va aprovar les bases i la convocatoria urgent que han de regir la creació d´una borsa de treball mitjançant concurs de mèrits per a la provisió d´un/a tècnic/a superior adscrit/a a la Regidoria d´Ensenyament de l´Ajuntament de Cunit:
1. Presentació d’instàncies: deu dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en tot cas de la darrera publicació.{del 27 de març al 7* d'abril de 2015, a.i.}
2. Lloc: Registre General de l’Ajuntament de Cunit
3. Consulta de les bases: Butlleti Oficial de la Província de Tarragona, Taulell d’anuncis i pàgina web municipal. www.cunit.org/  Calle Major, 12, 43881 Cunit, Tarragona, 977 67 40 80

borsa de tècnics/ques d'inserció i orientació laboral (A1). Consell Comarcal del Vallès Occidental (Barcelona)

La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en data 5 de febrer de 2015, per acord núm. 9/2015, ha aprovat la convocatòria de d’un procés selectiu per a la creació d’una borsa de Tècnics/ques d’orientació i inserció laboral del Consell Comarcal del Vallès Occidental, grup A, subgrup A1, com a personal funcionari interí temporal i/o personal laboral temporal, per al desenvolupament de programes d’ocupació que es sol·licitin de l’entitat i que habitualment requereixin la incorporació immediata de professionals per a la seva posada en funcionament, donat els terminis d’execució establerts en les convocatòries.
Per donar compliment al principi de publicitat que han de regir els procediments selectius de personal en les administracions públiques, el dia 18 de febrer de 2015 es va procedir a publicar les Bases de selecció aprovades, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquestes Bases, posteriorment han estat rectificades per decret de presidència número 9/2015, i publicat l’extracte de la rectificació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de març de 2015, en el taulell d’edictes de la corporació i en la web comarcal.
Les instàncies sol·licitant formar part en el procés selectiu, juntament amb la documentació establerta en les Bases, es podran presentar en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el darrer dia de presentació d’instàncies coincidís en festiu, s’entendria el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent.{del 28 de març al 16 de'abril de 2015, a.i.}. www.ccvoc.cat Carretera N-150, km 15, 08227 Tarrasa, Barcelona937 27 35 34

1 Interventor/a interi/na.(A1), Ajuntament de Teià (Barcelona)

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL D’INTERVENTOR/A DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ
Trobant-se vacant el lloc de treball de interventor/a d’aquest municipi , la cobertura del qual, que resulta necessària i urgent, no ha estat possible proveir-la per funcionari d’habilitació de caràcter nacional pels procediments dels articles 27, 28, 29 i 30 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, de conformitat amb l’art. 31 de l’esmentada norma que regula els nomenaments interins, es convoca un procés selectiu per a la selecció de funcionari interí per cobrir el lloc de treball d’interventor/a, d’acord amb les següents bases:
1.-Objecte de la convocatòria. L’objecte d’aquesta convocatòria és convocar concurs de mèrits per a cobrir per personal interí el lloc de treball d’interventor/a d’aquest Ajuntament, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, subescala de intervenció tresoreria, enquadrat al subgrup A1 de l’article 76 de la Llei 7/2007,de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, amb nivell de complement de destinació 25 i complement específic 26.066,32 anuals bruts.
2.-Requisits per a participar en la selecció. Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions: Llicenciatura en dret, Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració, Llicenciatura en Administració i Direcció d’empreses, Llicenciatura en Economia, Llicenciatura en Ciències actuarials i financeres o el títol de grau corresponent.
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris.
e) No estar afectat per cap del motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
f) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
h) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de la llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C de català) o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001,de 29 de maig, i l’Ordre VCP/491/2009,de 12 de novembre.
En el cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar.
 3.-Sol·licituds. Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud.
Les sol·licituds s’adreçaran al president de la corporació i es podran presentar al registre general de l’ens, durant el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació de l’anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ,{del 28 de març al 16 d'abril de 2015, a.i.} en qualsevol de les formes que determina l’article 38.4, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En la sol·licitud els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de català.
Els candidats adjuntaran a la sol·licitud la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, segons l’establert a la base 6.B.   www.teia.cat/   Carrer Pere Noguera, 12, 08329 Teià, Barcelona - 935 40 93 50

18 peons de manteniment, 18 peons de manteniment d'edificis, 5 auxiliars administratius, 5 auxiliars informàtics, 4 agents cívics, i 1 monitor de medi ambient. Per 6 mesos, Ajuntament de Sant Pere de Ribes

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 17 de març de 2015 va aprovar les bases que regiran les proves selectives per a poder seleccionar onze peons de suport a consergeria vinculats al programa temporal (6 mesos) complementari i foment de l’ocupació local dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs de mèrits de personal laboral temporal.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBESBASES GENERALS
1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria la selecció de personal laboral temporal, donada la situació de caire excepcional d’atur, poder seleccionar onze peons de suport a consergeria vinculat al “ Programa complementari de foment de l’ocupació local” dels seu règim de concertació i de concessió d’ajuts, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona dels Plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per concurs de mèrits, per tal de donar suport a les consergeries dels diferents edificis municipals fent diferents tasques de manteniment en tasques de paleta, fuster, lampista, pintor i neteja d’aquests edificis.
PLAÇA: Peó de suport a consergeria
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: AP
A) REQUISITS ESPECÍFICS:
2. Titulació: Certificat d’escolaritat o equivalent.
3. Estar en situació d’atur i figurar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat.
4. Coneixement de la llengua catalana: Nivell A de català o acreditar aquest nivell quan es faci la fase d’entrevista parlant en català.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 17 de març de 2015 va aprovar les bases que regiran les proves selectives per a poder seleccionar un/a monitor de medi ambient vinculat al programa temporal (6 mesos) complementari i foment de l’ocupació local dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs de mèrits de personal laboral temporal.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES - BASES GENERALS
1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria la selecció de personal laboral temporal, donada la situació de caire excepcional d’atur, poder seleccionar un/a monitor/a de medi ambient vinculat al “ Programa complementari de foment de l’ocupació local” del seu règim de concertació i de concessió d’ajuts, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona dels Plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per concurs de mèrits, , per tal de desenvolupar les tasques de suport als projectes d’horts urbans, de gestió de residus sòlids urbans i altres projectes que es desenvolupin en el servei de medi ambient
PLAÇA: Monitor/a de medi ambient
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: AP
A) REQUISITS ESPECÍFICS:
2. Titulació: Certificat d’escolaritat o equivalent.
3. Estar en situació d’atur i figurar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat.
4. Coneixement de la llengua catalana: Nivell A de català o acreditar aquest nivell quan es faci la fase d’entrevista parlant en català.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 17 de març de 2015 va aprovar les bases que regiran les proves selectives per a poder seleccionar quatre agents cívics vinculats al programa temporal (6 mesos) complementari i foment de l’ocupació local dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs de mèrits de personal laboral temporal.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES BASES GENERALS
1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria la selecció de personal laboral temporal, donada la situació de caire excepcional d’atur, poder seleccionar quatre agents cívics vinculats al “ Programa complementari de foment de l’ocupació local” del seu règim de concertació i de concessió d’ajuts, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona dels Plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per concurs de mèrits, per tal de donar suport a diferents tasques de repartiment d’informació des de l’OAC, com també de tasques de suport al departament de serveis en el coneixement de la capacitats reals de residus als contenidors urbans, com també conèixer l’estat d’accessibilitat dels nuclis urbans per tal de poder realitzar els projectes de supressió de barreres als diferents itineraris en espais públics com donar suport a altres projectes que necessitin de la informació recopilada al carrer.
PLAÇA: Agent cívic
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: AP
A) REQUISITS ESPECÍFICS:
2. Titulació: Certificat d’escolaritat o equivalent.
3. Estar en situació d’atur i figurar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat.
4. Coneixement de la llengua catalana: Nivell A de català o acreditar aquest nivell quan es faci la fase d’entrevista parlant en català.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 17 de març de 2015 va aprovar les bases que regiran les proves selectives per a poder seleccionar cinc auxiliars de suport a informàtica vinculats al programa temporal (6 mesos) complementari i foment de l’ocupació local dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs de mèrits de personal laboral temporal.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBESBASES GENERALS
1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria la selecció de personal laboral temporal, donada la situació de caire excepcional d’atur, poder seleccionar cinc auxiliars de suport a informàtica vinculat al “ Programa complementari de foment de l’ocupació local” dels seu règim de concertació i de concessió d’ajuts, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona dels Plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per concurs de mèrits, per tal de donar suport a les tasques de desenvolupament d’aplicacions, als sistemes informàtics i de xarxes i de introducció a la informàtica.
PLAÇA: Auxiliar Informàtic/a
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C2
A) REQUISITS ESPECÍFICS:
2. Titulació: Cicle formatiu de Grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes.
3. Estar en situació d’atur i figurar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat.
4. Coneixement de la llengua catalana: Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 17 de març de 2015 va aprovar les bases que regiran les proves selectives per a poder seleccionar cinc auxiliars administratius vinculats al programa temporal (6 mesos) complementari i foment de l’ocupació local dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs de mèrits de personal laboral temporal.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES - BASES GENERALS
1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria la selecció de personal laboral temporal, donada la situació de caire excepcional d’atur, poder seleccionar cinc auxiliars administratius vinculats al “ Programa complementari de foment de l’ocupació local” dels seu règim de concertació i de concessió d’ajuts, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona dels Plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per concurs de mèrits, per tal de realitzar tasques de suport a diferents departaments en tasques administratives.
PLAÇA: Auxiliar administratiu
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C2
A) REQUISITS ESPECÍFICS:
2. Titulació: Títol de graduat escolar, graduat en educació secundària, cicle formatiu de grau mitjà, formació professional de primer grau o equivalent.
3. Estar en situació d’atur i figurar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat.
4. Coneixement de la llengua catalana: Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 17 de març de 2015 va aprovar les bases que regiran les proves selectives per a poder seleccionar divuit peons de manteniment d’edificis, via pública, neteja i jardineria vinculats al programa temporal (6 mesos) complementari i foment de l’ocupació local dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs de mèrits de personal laboral temporal. 
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES. BASES GENERALS
1) OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. És objecte de la present convocatòria la selecció de personal laboral temporal, donada la situació de caire excepcional d’atur, poder seleccionar divuit peons de manteniment vinculats al “ Programa complementari de foment de l’ocupació local” dels seu règim de concertació i de concessió d’ajuts, en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona dels Plans d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per concurs de mèrits, per tal de donar suport a diferents tasques de manteniment d’edificis públics i via pública, en tasques de paleta, fuster, lampista, pintor i en suport de manteniment a les tasques de jardineria i neteja en la via pública.
PLAÇA: Peó de manteniment
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: AP
A) REQUISITS ESPECÍFICS:
2. Titulació: Certificat d’escolaritat o equivalent.
3. Estar en situació d’atur i figurar inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat.
4. Coneixement de la llengua catalana: Nivell A de català o acreditar aquest nivell quan es faci la fase d’entrevista parlant en català.
-----------------------
A) REQUISITS ESPECÍFICS:
1. Ciutadania: Tenir un mínim de 16 anys i ser ciutadà espanyol; ciutadà d’un dels estats membres de la unió europea; ciutadà de Noruega, Islàndia i Liechtenstein (països membres de l’associació europea de lliure comerç). Així com els cònjuges dels ciutadans espanyols o dels ciutadans de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents directes i els seus cònjuges si són menors de 21 anys o més gran d’aquesta edat i viuen a càrrec dels seus pares. Igualment podran ser admesos els estrangers que no siguin nacionals dels Estats membres de la Unió Europea amb residència legal a l’estat espanyol, d’acord amb allò previst a l’article 57.4 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
2) PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES. La presentació d’instàncies es realitzarà en el Registre General d'aquest Ajuntament o de conformitat amb l'Art. 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), tindrà un termini de deu dies naturals a partir del dia següent de la publicació al DOGC.{del 28 de març al 7* d'abril de 2015, a.i.} Les bases també es publicaran al BOP integres.
Podran presentar-se les instàncies a les Oficines d’Atenció al Ciutadà del municipi de 8,30h a 14 hores de dilluns a divendres. En cas de voler presentar les instàncies per les tardes podeu consultar els dies disponibles i horaris a la web municipal www.santperederibes.cat , o al telèfon 938967300 o a les pròpies Oficines d’Atenció al Ciutadà.
Les instàncies sol·licitant prendre part al concurs, a les quals els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen a aquestes bases, i que es comprometen a prestar jurament o promesa de conformitat amb allò que preveu el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, s'adreçaran al President de la Corporació, i es presentaran al Registre General d'aquest Ajuntament.
Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina l'article 38.4.c) de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

viernes, 27 de marzo de 2015

- TÈCNIC SUPERIOR DRET – ESPECIALISTA EN DRET LOCAL (S-06/15) - TÈCNIC GESTIÓ PROGRAMES PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ (S-08/15). Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona, mitjançant decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de data 4 de març de 2015, convoca, procés selectiu per tal d’establir borsa de treball per cobrir, mitjançant nomenament interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball de:
- TÈCNIC SUPERIOR DRET – ESPECIALISTA EN DRET LOCAL (S-06/15)
- TÈCNIC GESTIÓ PROGRAMES PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ (S-08/15)
de conformitat amb el que s’estableix a l’article 56 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i el que preveuen els articles 94, 95, 96 i 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprovà el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació a la selecció del personal interí.
Les bases de les convocatòries han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 20 de març de 2015, s’han exposat al tauler d’edictes de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, c/ Minerva, 4 - Barcelona, i es poden consultar igualment a Internet: a l‘adreça http://www.diba.cat.
Els interessats poden presentar la sol·licitud indistintament en suport electrònic o en paper:
- En suport electrònic: es pot formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del portal de tràmits de la ciutadania de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: http://seuelectronica.diba.cat/ (apartat recursos humans). Les sol·licituds formalitzades per mitjà del registre electrònic poden o no anar signades de forma electrònica.
- En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de registre de Barcelona:
- oficina de registre del recinte de l’Escola Industrial -edifici del Rellotge-, carrer del comte d’Urgell, 187, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
- oficina de registre de les Llars Mundet -edifici Serradell Trabal-, passeig de la Vall d’Hebron, 171, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
- oficina de registre del carrer de Londres, 55, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores);
- Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa, (de dilluns a dissabtes, de 9 a 14).
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà als deu dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 28 de març al 7* d'abril de 2015.a.i.}