viernes, 31 de marzo de 2017

borsa de treball de conserges polivalents. Ajuntament de Salou. (Tarragona)

L'Ajuntament de Salou per decret del regidor delegat de Serveis Generals de data 20 de març de 2017 ha convocat un procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de conserges polivalents (conserges, conserges-mantenidors, conserges ordenances), les bases específiques del qual s'han aprovat el 9 de març de 2017 per Junta de Govern Local les quals es poden consultar al BOPT i al Taulell d'Edictes de la Corporació a la pàgina web de l'Ajuntament de Salou, www.salou.cat
Les sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu s'han de presentar dins el termini de 20 dies naturals, a comptar, a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquesta convocatòria al BOPT o al DOGC.{de l' 1 al 20 d'abril de 2017, a.i.}

1 plaça de tècnic/a de Recursos Humans (A2). Ajuntament de Gavà (Barcelona)

La Junta de Govern local en sessió celebrada el dia 24 de març de 2017, va adoptar el següent acord:

Primer.- Estimat parcialment un recurs de reposició contra les bases i convocatòria del procés de selecció per a cobrir, per raons de necessitat i urgència, de manera temporal, mitjançant nomenament de funcionari/a interí/na, pel torn lliure, una plaça de tècnic/a mitjà de recursos humans, subgrup A2, creació d'una borsa de treball i modificar les esmentades bases en els termes següents:
Annex II:
A) Experiència professional:
On diu: Per serveis efectius prestats en el sector privat desenvolupant funcions pròpies de la plaça objecte d'aquesta convocatòria, amb la categoria de tècnic/a de mobilitat o similar al sector privat: 0,05 punts per mes treballat complert, fins a un màxim d'1 punt.
Ha de dir: Per serveis efectius prestats en el sector privat desenvolupant funcions pròpies de la plaça objecte d'aquesta convocatòria, amb la categoria de tècnic/a de recursos humans o similar al sector privat: 0,05 punts per mes treballat complert, fins a un màxim d'1 punt.

Segon.- Obrir un nou termini de presentació de sol·licituds de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta modificació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb l'advertiment que no caldrà que presentin nova sol·licitud les persones participants que ja l'hagin presentat.{de l' 1 al 20 d'abril de 2017, a.i.}   - www.gavaciutat.cat

borsa de treball d’auxiliars de biblioteca. Ajuntament de Carcaixent (Ribera Alta-València)

ANUNCI
L’Ajuntament de Carcaixent convoca proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball temporal d’auxiliars de biblioteca, per a proveir temporalment les necessitats de personal de la mateixa, conforme a les Bases reguladores, el text íntegre de les quals, apareix publicat en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web (www.carcaixent.es).
Els/les interessats/des en prendre part en les proves selectives hauran de presentar la seua sol·licitud mitjançant instància presentada en el Registre General de l’Ajuntament, o en qualsevol altre registre autoritzat, junt a la documentació acreditativa, de conformitat amb allò disposat en les Bases reguladores del present procés selectiu, en el termini de quinze dies hàbils comptador a partir de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província. {de l' 1 al 26 d'abril de 2017, a.i.}

borsa de treball de Professor de l’escola municipal de formació d’adults del camp de coneixement de comunicació: anglés i castellà-valencià. Ajuntament de La Pobla de Vallbona (Camp de Turia-València)

Per Resolució de la Regidora delegada de RRHH núm. 153/2017 de 26 de gener, s’aprovaren les bases reguladores del procés de formació d’una borsa de treball de Professor de l’escola municipal de formació d’adults del camp de coneixement de comunicació: anglés i castellà-valencià.
El termini de presentació d’instàncies será de 10 dies naturals, que conten a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Valencia {de l' 1 al 10 d' abril de 2017, a.i.}, havent d’aportar la documentació exigida en la base quarta de les bases.
Les bases de la present convocatòria es trobaran a disposició dels interessats en les oficines municipals, tauler d’anuncis i pàgina web de l’ajuntament www.lapobladevallbona.es

1 Técnico de Contabilidad y Fiscalización (A2). Bases. Ayuntamiento de Almussafes (Ribera Baixa-València)

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía n.º 459/2017, de 6 de marzo, se aprobó la convocatoria y bases que han de regir la provisión en propiedad de 1 plaza de Técnico de Administración Especial (contabilidad y fiscalización), con arreglo a las siguientes bases:
BASE PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. El objeto de la convocatoria es la realización de pruebas selectivas para cubrir en propiedad, por turno libre, una plaza de funcionario, Técnico de administración especial, Escala Administración Especial, Subescala Técnica , Clase técnica media, grupo A2, para ocupar el puesto de Técnico de contabilidad y fiscalización (puesto número 116 de la relación de puestos, área económica), incluida en la oferta pública de empleo del ejercicio 2016.
BASE SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes. Quienes deseen participar en el procedimiento de selección de personal convocado, deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al momento de finalización del plazo de presentación de instancias:
a) Tener la nacionalidad española o ser miembro de la Comunidad Europea o de aquellos estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos previstos en la ley estatal que regula esta materia.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública de Estado, comunidades autónomas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitado ni suspenso, para el ejercicio de las funciones públicas.
e) Estar en posesión de la titulación universitaria de grado en empresariales, económicas, administración y dirección de empresas, o título de diplomado en empresariales, económicas, administración y dirección de empresas. Se admitirán titulaciones universitarias superiores (licenciaturas). Las titulaciones se acreditarán mediante los títulos correspondientes expedidos por la autoridad académica competente, ésta podrá declarar también la equivalencia de títulos, debiendo ser ésta acreditada por el aspirante.
Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo y, hasta el momento, en su caso, de la toma de posesión, pudiendo efectuarse las comprobaciones oportunas hasta la toma de posesión como funcionario de carrera

Bolsa de Trabajo de Educadores Sociales. (A2) Ajuntament Villajoyosa/Vila Joiosa (la) (Marina Baixa-Alacant)

Ajuntament Villajoyosa/Vila Joiosa (la) . ANUNCIO BOLSA EDUCADORES
Por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente nº 1029 de 23 de marzo de 2017, se han aprobado las Bases que han de regir la convocatoria para la creación de una Bolsa de Trabajo de Educadores Sociales. Dichas Bases estarán a disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de Villajoyosa, www.villajoyosa.com en el tablón de anuncios, disponible también en la página Web y en la Oficina Pública de Empleo de Villajoyosa.
El plazo de presentación de instancias será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.[Nº 64 de 31/03/2017] {del 1 al 10 de abril de 2017, a.i.}

Bolsa de Trabajo de Agentes de Igualdad. Ajuntament Villajoyosa/Vila Joiosa (la) (Marina Baixa-Alacant)

Ajuntament Villajoyosa/Vila Joiosa (la). ANUNCIO BOLSA AGENTE DE IGUALDAD
Por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente nº 921 de 16 de marzo de 2017, se han aprobado las Bases que han de regir la convocatoria para la creación de una Bolsa de Trabajo de Agentes de Igualdad. Dichas Bases estarán a disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de Villajoyosa, www.villajoyosa.com en el tablón de anuncios, disponible también en la página Web y en la Oficina Pública de Empleo de Villajoyosa.
El plazo de presentación de instancias será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.[Nº 64 de 31/03/2017] {del 1 al 10 de abril de 2017, a.i.} 

III Premi d' Investigació Manuel Antón. Ajuntament de Mutxamel.

La Junta de Gobierno Local, en sessió celebrada amb caràcter ordinari el 6 de març de 2017, va aprovar les bases específiques reguladores del III Premi d' Investigació Manuel Antón.
Les bases es publicaran en la web municipal i en el tauler d'edictes d'este ajuntament.
El termini de presentació de les obres acaba l'1 de setembre.

II Premi de Narrativa Vila de Mutxamel. Ajuntament de Mutxamel.

La Junta de Gobierno Local, en sessió celebrada amb caràcter ordinari el 6 de març de 2017, va aprovar les bases específiques reguladores del II Premi de Narrativa Vila de Mutxamel.
Les bases es publicaran en la web municipal [www.mutxamel.org] i en el tauler d'edictes d'este ajuntament.
El termni de presentació de les obres acaba l'1 de setembre.

subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de empleo, del Programa Operativo de Empleo Juvenil .(de la provincia de Alicante)

BDNS (Identif.): 339888
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), en la página WEB de EOI (https://www.eoi.es/es/ayudas-la-contratacion)
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las empresas de cualquier sector, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.), con sede o centro de trabajo ubicado en la provincia de Alicante, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos, realicen contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Segundo. Objeto.
El objeto de la convocatoria es la concesión de subvenciones en concepto de ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años que cumplan los requisitos del sistema de Garantía Juvenil y no tengan ninguna ocupación laboral.
La actividad objeto de ayuda es la contratación de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Se entiende por personal a contratar aquellos jóvenes que cumplan con los siguientes requisitos:
Encontrarse Inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Estar empadronados en el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana.
Haber participado en una acción formativa desarrollado por EOI en el marco del programa del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden ECD/1345/2016, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 188, de 5 de agosto de 2016.
Cuarto. Cuantía.
El gasto total para esta convocatoria será de trescientos mil euros (300.000,00 euros) y se realizará con cargo al presupuesto de gastos del Convenio de colaboración entre la Fundación EOI y la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante suscrito el 10 de diciembre de 2015, y se cofinanciará en un 91,89% con Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), y el 8,11% restante será aportado por la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante.
La cuantía individualizada máxima de subvención para esta convocatoria se establece en cuatro mil quinientos euros (4.500,00 euros) por contrato, no pudiendo superar este importe el 90% del coste laboral total del contratado que sea subvencionable.
A estos efectos no se considerarán subvencionables las horas extraordinarias, incentivos, primas o gratificaciones voluntarias, o cualquier otra indemnización no prevista en la legislación laboral. Tampoco se considerarán subvencionables los kilómetros y las dietas, la ropa de trabajo, las remuneraciones en especie, el pago de vacaciones no disfrutadas, las ausencias, las incapacidades temporales, ni las situaciones recogidas en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, ni ningún tipo de indemnización, por extinción del contrato, de las previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Treinta días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este extracto en el "BOE".{del 1 de abril al 3* de mayo de 2017, a.i.}

29 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada, código 0406, por el sistema general de acceso libre.

Bases comunes
En todo aquello que no contradiga lo dispuesto en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente, las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 27).
Bases específicas
La presente convocatoria se publicará, entre otras, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en el portal del Ministerio de Defensa www.defensa.gob.es/portalservicios.
1. Descripción de las plazas
1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 29 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada, código 0406, por el sistema general de acceso libre.
1.2 Del total de estas plazas, 16 se reservarán para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
Las plazas sin cubrir del cupo de reserva a militares profesionales, se acumularán al cupo de plazas de acceso general.
1.3 Asimismo, de las plazas de acceso general se reserva 1 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.
Una vez cubiertas las plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo sin obtener plaza por dicho cupo, podrán optar, en igualdad de condiciones, a las de acceso general.
Las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad no se acumularán a las de acceso general.
1.4 El conjunto de plazas ofertado se distribuye por programas y localización geográfica en la forma en que se relaciona a continuación:
Programa
Total
plazas
Plazas
acceso
general
Plazas
reserva
militar
Plaza reserva
discapacidad
Localización plazas
Electrónica.
12
2
9
1
Arsenal de Las Palmas (Las Palmas de G.Canaria) (1 plaza).
Real Instituto y Observatorio de la Armada (S.Fernando-Cádiz) (2 plazas).
Arsenal de Ferrol (Ferrol-A Coruña) (2 plazas).
Instalac. Segundo Escalón Mantenimiento en Rota (Rota- Cádiz) (3 plazas).
Instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz) (2 plazas).
Arsenal de Cartagena (Cartagena-Murcia) (2 plazas).
Informática.
3
1
2
Real Instituto y Observatorio de la Armada (S.Fernando-Cádiz) (2 plazas).
Cuartel General de la Flota (Rota- Cádiz) (1 plaza).
Electricidad.
1
1
Arsenal de La Carraca (San Fernando- Cádiz) (1 plaza).
Navales.
5
2
3
Arsenal de Las Palmas (Las Palmas de G.Canaria) (1 plaza).
Arsenal de Ferrol (Ferrol-A Coruña) (3 plazas).
Instalac. Segundo Escalón Mantenimiento en Rota (Rota- Cádiz) (1 plaza).
Telecomunicaciones.
1
1
Real Instituto y Observatorio de la Armada (S.Fernando-Cádiz) (1 plaza).
Topografía.
2
1
1
Instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz) (2 plazas).
Mecánica.
1
1
Arsenal de Las Palmas (Las Palmas de G.Canaria) (1 plaza).
Edificación.
1
1
Jefatura de Apoyo Logístico (Madrid) (1 plaza).
Obras Públicas.
3
2
1
Arsenal de La Carraca (San Fernando- Cádiz) (1 plaza).
Base Naval de Rota (Rota-Cádiz) (2 plazas).
Total plazas
29
12
16
1
1.5 Los aspirantes sólo podrán participar por uno de los programas previstos en esta base.
Si en alguno de los programas no se cubriera el número total de plazas ofertadas, éstas podrán redistribuirse entre los otros programas convocados, según determine este Ministerio de acuerdo con sus necesidades y a propuesta del Tribunal.
2. Proceso selectivo
2.1 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y otra de concurso, con las pruebas, puntuaciones y méritos que se especifican en el anexo I.
2.2 El plazo máximo para la realización del primer ejercicio será de cuatro meses contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», teniendo prevista, la fase de oposición descrita en el anexo I, una duración máxima de cuatro meses.
3. Programa
El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo II a esta convocatoria.
4. Requisitos de los aspirantes
4.1 Titulación: Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
4.2 Nacionalidad: Sólo podrán participar los candidatos de nacionalidad española, según lo establecido en el anexo del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.
4.3 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
4.4 Habilitación: No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
4.5 Estar en posesión del permiso de conducción clase B o en condiciones de obtenerlo en el plazo de presentación de solicitudes.
A estos efectos, se entiende que se está en condiciones de obtenerlo cuando en el plazo de presentación de solicitudes se hayan superado todas y cada una de las pruebas que permitan la adquisición del citado permiso.
5. Requisitos específicos para el cupo de reserva para personal militar
El personal que participe en este proceso selectivo optando a alguna de las plazas del cupo de reserva a militares profesionales deberá haber cumplido, como mínimo, cinco años de servicio en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería.
6. Solicitudes
6.1 Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán hacerlo constar en el formulario de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquidación de la tasa de derechos de examen, modelo 790, aprobado por Resolución de 16 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
La solicitud se podrá realizar de modo presencial o telemático. La cumplimentación de los datos se podrá realizar únicamente desde el servicio de inscripción en pruebas selectivas (IPS), al que se podrá acceder en la dirección: administracion.gob.es/PAG/ips.
6.2 La presentación se realizará por cualquiera de los medios siguientes:
a) Modo telemático: Los interesados podrán presentar su solicitud ante el Registro Telemático del Ministerio de Hacienda y Función Pública «Inscripción en procesos selectivos» a través de la dirección de Internet www.minhafp.gob.es o en el punto de acceso general www.administracion.gob.es.
La presentación de solicitudes por esta vía conllevará igualmente el pago telemático de la tasa de derechos de examen, en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril), por la que se establecen los supuestos y las condiciones generales para el pago por vía telemática de las tasas que constituyen los recursos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
En aquellos casos que deba presentarse documentación adicional junto con la solicitud de participación telemática, de conformidad con lo previsto en las bases específicas, ésta podrá adjuntarse a la solicitud telemática o ser aportada presencialmente en los lugares previstos en la letra siguiente.
b) Modo presencial: Los interesados podrán presentar su solicitud en soporte papel, debiendo rellenar previamente el formulario 790 a través del punto de acceso general administracion.gob.es/PAG/ips.
Una vez cumplimentados, en la citada página, todos los datos de dicho formulario, deberán pulsar en la parte inferior del mismo, sobre la opción «generar solicitud». De esta manera, se generará el documento que, al imprimirlo a continuación en soporte papel, constará de tres copias (ejemplar para la Administración, ejemplar para el interesado y ejemplar para la entidad colaboradora).
Para efectuar el pago de la tasa de derechos de examen se presentará el original de la solicitud impresa (los tres ejemplares), cumplimentado en la forma descrita, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria.
En la solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos.
Una vez efectuado el ingreso de la tasa de derechos de examen, el formulario de solicitud podrá presentarse en el Registro General del Ministerio de Defensa (paseo de la Castellana, 109, 28071 Madrid), en los registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, así como en los registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen. El ingreso, exclusivamente para estas solicitudes presentadas en el extranjero, podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima, o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria, a la cuenta corriente número IBAN ES88-0182-7557-8902-0150-1906 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a nombre de «Tesoro Público. Ministerio de Defensa. Derechos de examen», siendo preciso que quede claro ante la entidad destinataria de la transferencia que el destino de la tasa es el pago de los derechos de examen.
6.3 En todo caso, la solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,{del 1 de abril al 4 de mayo de 2017, a.i.} y se dirigirá a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.

jueves, 30 de marzo de 2017

beques per a l’alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància a la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2016-2017.

Extracte de la Resolució de 28 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a l’alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància a la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2016-2017. [2017/2641]
BDNS (identif.): 340143. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la base de dades nacionals de subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Primer. Beneficiaris 1. Podrà sol·licitar beca l’alumnat que no haja complit 55 anys en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda a l’estudi i que curse estudis universitaris en els centres associats de la UNED sitis a la Comunitat Valenciana.
2. No s’inclou el curs d’accés a majors de 25 anys, ni exempcions ni ajudes per a la realització d’estudis de màster ni els corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització ni estudis conduents a l’obtenció de títols propis d’UNED.
 Segon. Objecte 1. La beca consistirà en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits matriculats per l’estudiant en primera matrícula. El dit import serà el que s’estableix en l’ordre corresponent del ministeri competent en matèria d’educació per la qual es fixen els preus públics pels serveis acadèmics universitaris en la Universitat Nacional d’Educació a Distància per al curs acadèmic establit en la convocatòria corresponent.
2. S’entendran excloses de l’import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament dels mencionats preus públics a què tinguera dret el beneficiari o beneficiària.
3. Tant les exempcions dels preus públics com les ajudes per al pagament de les despeses de matrícula comprendran únicament les assignatures o crèdits a què s’haja matriculat la persona sol·licitant en el curs corresponent en una única titulació i especialitat.
4. No formaran part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedisquen el mínim necessari per a obtindre la titulació de què es tracte. Tampoc no formaran part de la beca els preus especials que es meriten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d’estudis, assignatures o crèdits.
5. S’entendran excloses de l’import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament dels mencionats preus públics a què tinguera dret el beneficiari o beneficiària.
 Tercer. Bases reguladores Ordre 74/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de les beques per a l’alumnat que realitze estudis en els centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància a la Comunitat Valenciana.
http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/becas-uned
Quart. Quantia Es destina un import global màxim de 100.000 € (cent mil euros).
Cinqué. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds L’alumnat haurà d’omplir per via telemàtica el formulari de sol·licitud que apareix en l’adreça d’internet que s’indica a continuació: http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/becas-uned
 Una vegada omplida la sol·licitud per via telemàtica, s’haurà d’imprimir i es presentarà preferentment en els centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància sitis a la Comunitat Valenciana on les persones sol·licitants realitzen els seus estudis universitaris durant el curs acadèmic 2016-2017, i en qualsevol altra de les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 En el cas que les persones sol·licitants opten per presentar la seua sol·licitud en una oficina de Correus d’Espanya, ho faran en sobre obert perquè cada imprés siga datat i segellat per separat pel personal de Correus abans de ser certificat.
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.{del 31 de març al 2* de mayo de 2017, a.i.}
------------------
La convocatòria a què fa referència aquest extracte pot consultar-se en aquest diari.

bolsa de trabajo Auxiliar de Ayuda a Domicilio, del Ayuntamiento de La Pobla Llarga (Ribera Alta-València)

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía Nº 174 de fecha 28/3/2017, se aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria de selección de personas para la constitución de una bolsa de empleo temporal de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
En la página web municipal www.lapoblallarga.es y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento aparecen íntegramente publicadas las bases reguladoras de la convocatoria citada.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOPV {del 31 de marzo al 18* de abril de 2017, a.i.}
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, de conformidad con las bases, se publicarán en la página web y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

borsa de treball de psicòlegs i pedagogs (A1), de l’Ajuntament d’Algemesí (Ribera Alta-València)

ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2017, s’acorda modificar les bases aprovades en sessió de data 27/01/2017 per a la constitució d’una borsa de treball de funcionaris interins per a possibles necessitats de psicòlegs/pedagogs pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe superior i grup de titulació A1.
El procediment de selecció serà el concurs-oposició.
Les bases íntegres de la convocatòria es troben publicades en la pàgina web municipal i en el tauler d’edictes de l’ajuntament.
Les instàncies per a formar part del procés selectiu aniran dirigides a l’Alcaldessa/Presidenta i podran presentar-se durant el termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València. {del 31 de març al 6 d'abril de 2017, a.i,.}   - www.algemesi.es

ayudas a la digitalización del patrimonio bibliográfico y su difusión y preservación mediante repositorios.

BDNS(Identif.): 339676
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Comunidades autónomas y organismos y entidades con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de ellas, así como universidades públicas españolas.
Entidades locales españolas y organismos y entidades con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de ellas.
Entidades privadas sin fines de lucro de nacionalidad española y reales academias.
Segundo. Objeto y finalidad:
Ayudas a proyectos de digitalización de bienes que formen parte del Patrimonio Bibliográfico, conforme a lo establecido en el artículo 50.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, o que gocen de un especial interés bibliográfico. Estos bienes han de estar en el dominio público o, en su caso, las entidades solicitantes de las ayudas han de poseer los derechos de explotación necesarios sobre los mismos, de acuerdo con el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
La finalidad perseguida es la creación de recursos digitales mediante la digitalización, así como la asignación de datos y metadatos que codifiquen sus descripciones y permitan su carga en un repositorio OAI-PMH, y su posterior agregación en el recolector «Hispana» del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en «Europeana».
Tercero. Bases reguladoras:
Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva.
Cuarto. Importe:
El importe máximo imputable a la subvención será de 439.000 €. Las ayudas concedidas se sufragarán con cargo a los créditos de las aplicaciones 18.13.332B.454.02 (CCAA y universidades públicas 284.000 €), 18.11.332B.463 (Entidades locales 75.000 €) y 18.11.332B.480 (Entidades privadas sin fines de lucro y reales academias 80.000 €) del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 2017.
Cada entidad solicitante sólo podrá presentar una solicitud y la cuantía de la ayuda solicitada deberá ser inferior a 60.000 euros. El solicitante deberá aportar como financiación propia como mínimo el 15% del coste total del proyecto.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».{del 31 de marzo al 3* de mayo de 2017, a.i.}

se amplía el plazo de presentación de solicitudes: Escala de Técnicos Especializados de OO.PP. de Investigación, y personal investigador doctor, con certificado I3

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de Investigación
Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 13 de febrero de 2017.
Ampliar en diez días hábiles el plazo previsto para la presentación de solicitudes en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de esta Subsecretaría de fecha 13 de febrero de 2017 («BOE» n.º 43, de 20 de febrero)
 ---------------------------
Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de Investigador Distinguido, en los Organismos Públicos de Investigación de la Administración del Estado, convocado por Resolución de 16 de febrero de 2017.
  • Ampliar en diez días hábiles el plazo previsto para la presentación de solicitudes en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de esta Subsecretaría de fecha 16 de febrero de 2017 («BOE» n.º 44, de 21 de febrero), para el perfil científico de «Taxomanía y metabolismo del picoplancton y microplancton marinos».

31 plazas del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, Código 0305, por el sistema de ingreso libre.

Esta convocatoria, a fin de facilitar el acceso a la información, figurará en el Punto de Acceso General http://administracion.gob.es, y en el apartado «Empleo público» del portal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes:
Bases comunes
En todo aquello que no contradiga lo dispuesto en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público respectivamente, las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 284, de 27 de noviembre de 2007).
Bases específicas
1. Descripción de las plazas
1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 31 plazas del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, Código 0305, por el sistema de ingreso libre y 4 plazas por el sistema de promoción interna de las comprendidas en los anexos I y VII del Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, en los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Defensa.
Las plazas correspondientes al sistema de ingreso libre son para su cobertura en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en el Ministerio de Defensa.
1.2 Del total de plazas correspondientes al sistema general de ingreso libre, se reservarán 2 para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33 %.
Los aspirantes que soliciten participar por el cupo de reserva para personas con discapacidad únicamente podrán presentarse por este cupo.
En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se hubiera presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios y no obtuviese plaza en el citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, éste será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.
3. Programa
El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura en el anexo II a esta convocatoria.
4. Titulación
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
6. Solicitudes
6.1 Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial de solicitud 790, al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es.
6.2 Las solicitudes se presentarán en papel o por vía electrónica.
La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del servicio Inscripción en Pruebas Selectivas del Punto de Acceso General (http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario como requisito previo para la inscripción poseer un certificado digital válido de persona física o el DNI electrónico con los certificados activados (más información para su obtención en http://firmaelectronica.gob.es y en http://dnielectronico.es, respectivamente).
La presentación por esta vía permitirá:
La inscripción en línea del modelo oficial.
Anexar documentos a la solicitud.
El pago electrónico de las tasas.
El registro electrónico de la solicitud.
Cuando la solicitud se presente de modo electrónico, el ingreso del importe se realizará haciendo uso del servicio Inscripción en Pruebas Selectivas del Punto de Acceso General (http://administracion.gob.es/PAG/ips) ...
Las solicitudes en soporte papel, se cumplimentarán en el modelo oficial (http://administracion.gob.es/PAG/modelo/790) y deberán presentarse en el Registro General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sito en Plaza del Rey, n.º 1, 28004-Madrid, o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando la solicitud se presente en soporte papel, el importe de los derechos de examen se ingresará, junto con la presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación mecánica, o en su defecto, sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado la tasa de derechos de examen en la cuenta corriente número 0182-2370-44-0200203771 (código IBAN: ES41) del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nombre de «Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cuenta restringida para la recaudación de tasas en el extranjero». El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en el extranjero o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria.
6.3 En todo caso la solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»{del 31 de marzo al 3 de mayo de 2017, a.i.} y se dirigirá al Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma, así como la falta de justificación del abono de la tasa por derechos de examen o de encontrarse exento del mismo determinará la exclusión del aspirante.

Tarifa de Último Recurso (TUR) de Gas Natural que estarán en vigor desde las cero horas del día 1 de abril de 2017 (precios sin impuestos)

Primero. Los precios sin impuestos de la tarifa de último recurso de gas natural que estarán en vigor desde las cero horas del día 1 de abril de 2017, serán los indicados a continuación:
Tarifa
Fijo
(€/Cliente)/mes
Variable
cent/kWh
TUR.1 Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año
4,31
5,160230
TUR.2 Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año
8,45
4,472830
Segundo. Los precios sin impuestos aplicables a los suministros de gas manufacturado y/o aire propanado en territorios insulares, acogidos a lo dispuesto en la disposición transitoria vigésima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en vigor desde las cero horas del día 1 de abril de 2017, serán los indicados a continuación:
Tarifa
Fijo
(€/Cliente)/mes
Variable
cent/kWh
TUR.1 Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año
4,31
5,160230
TUR.2 Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año
8,45
4,472830
TUR.3 Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año
60,38
3,851452
TUR.4 Consumo superior a 100.000 kWh/año
181,72
3,540952
Tercero. El coste de la materia prima y los diferentes elementos que la componen son:
Coste materia prima
Componentes principales
cent/kWh
Gas de base
Referencia
Cn
RBn
2,041418
2,017169
BR6
($/Bbl)
Tn
($/€)
51,7177
1,0625
Cuarto. Para el cálculo de la facturación del suministro de gas natural por canalización medido por contador, durante el período que incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, se repartirá el consumo total del periodo facturado de forma proporcional a los días a los que apliquen las distintas Resoluciones en vigor. A los consumos resultantes, les será de aplicación el precio en vigor en cada periodo, que deberá incluir los impuestos vigentes en los mismos.
Quinto. La presente resolución surtirá efectos el 1 de abril de 2017.

miércoles, 29 de marzo de 2017

Borsa de treball de tècnic/a auxiliar d'informàtica, subgrup C1, a l'Ajuntament de Tortosa (Tarragona)

La Junta de Govern Local en sessió de data 13 de març de 2017, ha acordat convocar el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la constitució i funcionament d'una borsa de treball, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en règim laboral temporal i/o funcionarial interí, de la categoria professional de tècnic/a auxiliar d'informàtica, subgrup de classificació professional C1, a l'Ajuntament de Tortosa, amb expedient de referència 2017-RRH-C0503-000007; i aprovar-ne les bases que l'han de regir, el text íntegre de les quals es transcriu de manera literal en aquest anunci.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria apareixen publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 58, de data 23 de març de 2017.
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació del seu extracte, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 30 de març al 18 d'abril de 2017, a.i.}
La resolució per la qual es declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, en la qual s'indicarà el lloc on es trobi exposada al públic les llistes així com l'hora i el lloc de començament de les proves, i l'ordre d'actuació de les persones aspirants es publicarà, en el termini d'un mes un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, al tauler d'anuncis, a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, substituint aquesta publicació la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis i a la plana web de l'Ajuntament de Tortosa.  www.tortosa.cat

borsa de treball de places del servei de vigilants i/o d'agutzil. Ajuntament del Catllar (Tarragona)

Per Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016 es van aprovar les bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per a la provisió amb caràcter temporal de places del servei de vigilants i/o agutzil amb formació de borsa de treball.
Les bases es poden consultar a les oficines municipals i a la seu electrònica de l'Ajuntament del Catllar (http://www.elcatllar.cat).
Les persones que desitgin participar a l'esmentada convocatòria hauran de presentar la sol·licitud, d'acord amb les bases de la convocatòria, en el termini de quinze (15) dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació del present anunci al BOPT o al DOGC.{del 30 de març al 13 d'abril de 2017, a.i.}

borsa de treball d'Arquitecte/a de l'Ajuntament d'Argentona (Barcelona)

Aquestes bases específiques es consideren un annex a les bases generals, que regulen el conjunt de l'oferta pública anual, publicades al BOP de data 19 de març de 2012.
Base Primera.- Requisits dels aspirants.
Els requisits dels/les aspirants seran els següents:
- Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membre de la Unió europea o dels estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes que indica la legislació vigent.
- Tenir més de 16 anys d'edat i no excedir de l'edat forçosa de jubilació.
- Estar en possessió del títol de Grau universitari d'Arquitectura o titulació equivalent.
En el cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s'haurà d'adjuntar a la instància un certificat lliurat per l'òrgan competent que n'acrediti l'equivalència.
- Disposar de carnet de conduir de la classe B.
- Acreditar el nivell C, o equivalent, de coneixements de la llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de Català, o bé superar la prova que s'estableixi.
Els coneixements de català es podran acreditar en qualsevol moment del procés selectiu i fins el mateix dia de la prova corresponent, però prèviament a la seva realització.
- Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de la llengua castellana de nivell superior.
- No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.
- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
- No exercir cap càrrec, professió o activitat, de caràcter públic o privat, per compte propi o aliè, retribuïts o merament honorífics, que afectin l'estricte compliment dels seus deures, que comprometin la seva imparcialitat o perjudiquin els interessos generals, de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent sobre incompatibilitats en el sector públic.
Base segona.- Presentació de sol·licituds.
Els/les que desitgin prendre part en les proves selectives poden formalitzar la sol·licitud per via electrònica o presentant, degudament emplenat i signat, el corresponent formulari normalitzat en paper dins del termini de 20 dies naturals comptats des del dia següent a la seva publicació al DOGC.{del 30 de març al 18 d'abril de 2017, a.i.}
- Per via electrònica. Els interessats poden formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del portal Tràmits i gestions de la Seu electrònica de l'Ajuntament d'Argentona: http://argentona.cat/
- Presencialment. es podran presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), de 8:30 a 14:00, de dilluns a divendres i els dijous de 16:00 a 19:00 hores, o en les formes establertes a l'article 38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre.
Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a al resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment la Llei orgànica de protecció de dades.
Quan les sol·licituds no es presentin al Registre General de l'Ajuntament i es realitzi la presentació a qualsevol dels altres llocs indicats a la normativa sobre el procediment administratiu, el sol·licitant haurà de justificar, amb el reguard corresponent, la data de lliurament i comunicar a l'Ajuntament d'Argentona la presentació de la sol·licitud el mateix dia mitjançant fax o mail rrhh@argentona.cat. Sense la concurrència d'ambdós requisits, la documentació no serà admesa si la sol·licitud es rep en aquest Ajuntament després del termini assenyalat en l'anunci.
A la instància es farà constar que es reuneixen tots i cadascun dels requisits de la base primera i s'hi acompanyarà la següent documentació:
1. Fotocòpia del DNI o NIE i per als estrangers no comunitaris passaport, permís de residència i de treball en vigor.
2. Fotocòpia del títol acadèmic exigit.
3. Fotocòpia del permís de conduir B.

6 places de cuiner/a, per concurs oposició, torn lliure, (C2) -anunci bases-, de la Diputació Provincial d’Alacant.

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant , número 27, de data 8 de febrer de 2017, s’han publicat les bases íntegres de les proves selectives, aprovades i convocades per l’Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària celebrada el 21 de desembre de 2016 –en virtut de les competències delegades per la Resolució del president número 1203, de 4 d’agost de 2015–, per a cobrir, pel procediment de concurs oposició, sis places de cuiner, reservades al torn lliure, vacants en la plantilla d’aquesta diputació provincial, dins de les places reservades a funcionaris de carrera, i incloses en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2016. 
Aquestes places estan incloses en L’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, dotades amb els emoluments corresponents al subgrup de classificació C2, de l’article 76 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i l’article 24 de la Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana; i la resta que corresponguen de conformitat amb la normativa vigent. 
La resolució aprovatòria de la llista d’aspirants admesos i exclosos es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant . En aquest butlletí es publicarà, així mateix, la data, l’hora i el lloc en què es reunirà la comissió tècnica de valoració a l’efecte de la realització del primer exercici de la fase d’oposició. 
El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci extracte en el Boletín Oficial del Estado . 
Cosa que es fa pública en aquest diari oficial, per al coneixement general i de les persones interessades.

9 places de diplomat/ada en Infermeria, (A2) - anunci bases-, de la Diputació Provincial d’Alacant.

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant , número 27, de data 8 de febrer de 2017, es publiquen les bases íntegres de les proves selectives, aprovades i convocades per l’Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària celebrada el 21 de desembre de 2016 –en virtut de les competències delegades per la Resolució del president número 1203, de 4 d’agost de 2015–, per cobrir, pel procediment de concurs oposició, nou places de diplomat en Infermeria, pel torn lliure, vacants en la plantilla d’aquesta diputació provincial, i incloses en l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016. 
Aquestes places estan incloses en l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic mitjà, dotades amb els emoluments corresponents al subgrup de classificació A2, de l’article 76 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i l’article 24 de la Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana; i la resta que corresponguen de conformitat amb la normativa vigent. 
La resolució aprovatòria de la llista d’aspirants admesos i exclosos es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant . 
En aquest butlletí es publicarà, així mateix, la data, l’hora i el lloc en què es reunirà la comissió tècnica de valoració a l’efecte de la realització del primer exercici de la fase d’oposició. 
El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci extracte en el Boletín Oficial del Estado
Cosa que es fa pública en aquest diari oficial, per al coneixement general i de les persones interessades.