miércoles, 31 de enero de 2018

borsa de treball de la categoria de Tècnic 1 per la coordinació de programes formatius de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal,

Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona  ANUNCI sobre les bases i la convocatòria de fins a 5 places per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de tècnic 1 per a la coordinació de programes formatius de parcs i jardins de Barcelona, Institut Municipal (exp. 09/2017-SF_BE).
El gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, en virtut de la delegació de la Presidenta de 12 de gener de 2018, ha aprovat en data 16 de gener de 2018 la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de Tècnic 1 per la coordinació de programes formatius de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, així com les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s'annexen.
ANNEX
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE FINS A 5 PLACES PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC 1 PER LA COORDINACIÓ DE PROGRAMES FORMATIUS DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL, DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
1. Objecte de la convocatòria.  L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball de fins a 5 places de la categoria de Tècnic 1 per la coordinació de programes formatius de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.
La convocatòria es regirà per les presents bases i altra normativa concordant. Així mateix, i pel que fa referència a la perspectiva de gènere, aquestes bases contemplen allò que disposa al Pla d'Igualtat d'Oportunitats de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, en quant a la promoció d'una presència equilibrada de dones i homes en les diferents categories professionals.
Lloc de treball: Tècnic 1 per la coordinació de programes formatius de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, de l'Ajuntament de Barcelona.
Categoria: Tècnic 1
Sub-grup de classificació: A.
Classe de personal: Laboral interí
Horari: Segons conveni.
Aquesta borsa estarà activa fins que resti exhaurida o bé fins proveir definitivament les places necessàries mitjançant una convocatòria d'Oferta Pública de la categoria de Tècnic 1 per la coordinació de programes formatius.
2. Principals funcions. Les principals funcions del lloc de treball són les indicades a continuació.
a) Programació i execució de les activitats formatives.
b) Redacció de plecs de prescripcions tècniques per la contractació de servei de formació.
c) La coordinació de projectes, jornades o seminaris.
d) Gestió del personal del Centre.
3. Requisits per la participació
a) Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
b) Estar en possessió d'un Títol Universitari de qualsevol de les següents titulacions: Grau en Enginyeria Agrícola, Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge, Grau en Enginyeria Forestal, Enginyeria Tècnica Agrícola, Biologia, Enginyeria Tècnica Forestal, o equivalents. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar la corresponent homologació del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
c) Acreditar estar en possessió del certificat de suficiència de llengua catalana (certificat C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent. En cas de no disposar del certificat de coneixements de català es realitzarà la corresponent prova dins del procés de selecció.
d) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.
També podran ser admesos el/la cònjuge, descendents i descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als/les descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors/res, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret 766/1992 de 26 de juny sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial Decret 737/1995 de 5 de maig.
En tots els casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.
A més, aquelles persones candidates que accedeixen a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, o d'estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran d'acreditar el vincle de parentiu amb el/la nacional en virtut del/la qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquests/tes candidats/tes hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/la nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/a de dret del seu/seva cònjuge.
e) Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la categoria.
f) Acreditar 36 mesos d'experiència mínima en la professió exercint tasques en algun dels següents àmbits:
- Disseny, elaboració de continguts i docència de cursos de formació.
- Coordinació de cursos entre docents i alumnat.
- Elaboració de Plans de Formació.
- Implantació d' e-learning.
- Altres accions de desenvolupament organitzatiu.
g) Tenir coneixements de paquet Office (Word, Excel, MS Projects, PowerPoint)
h) No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
i) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions i les tasques pròpies de la categoria convocada. Les persones amb reconeixement de discapacitat hauran de presentar a la Comissió de Selecció un dictamen actualitzat de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, indicant –si s'escau- l'adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i exercicis previstos en la convocatòria i el motiu o motius d'aquestes. En l'acceptació de les dites adaptacions o adequacions cal atenir-se al que disposa l'article 6 i article 4.3 del Decret 66/1999 de 9 de març del Govern de la Generalitat. Aquest Informe haurà d'estar expedit per l'equip multiprofessional competent, i es podrà presentar fins a 7 dies naturals abans de la convocatòria de la primera prova del procés de selecció.
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de la presentació de sol·licituds i s'han de mantenir fins el moment de signar el corresponent contracte de treball.
4. Presentació de sol·licituds, termini i documentació obligatòria. Les persones candidates per tal de ser admeses en el procés de selecció, hauran de presentar la següent documentació:
a) Omplir el full de sol·licitud (annex 1).
b) Fotocòpies del document nacional d'identitat o passaport espanyol. Les persones candidates que no tinguin nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana d'acord a les possibilitats descrites a l'apartat 6 de les presents bases.
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica.
d) Fotocòpia del certificat de suficiència de llengua catalana (C1).
e) En cas de persones candidates amb certificat de discapacitat hauran de presentar el certificat i un dictamen actualitzat de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'equip multi professional competent.
f) Currículum professional.
g) Documentació acreditativa de l'experiència laboral requerida a l'apartat 3.f) de les bases. L'Institut podrà demanar aclariments i fer les comprovacions que consideri adients.
Les persones candidates són responsables de l'exactitud i veracitat de la informació proporcionada.
La documentació sol·licitada s'ha de presentar al Registre Municipal de la Gerència d'Ecologia Urbana (Av. Diagonal 230, 2ª planta), adreçada a la Direcció de Recursos Humans, Departament de Selecció i Formació, de Parcs i Jardins de Barcelona, l'Institut Municipal, sens perjudici del que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La documentació haurà d'indicar de manera visible “Convocatòria Tècnic 1 per la coordinació de programes formatius de Parcs i Jardins de Barcelona, l'Institut Municipal”, en el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).{del 31 de gener al 19 de febrer de 2018, a.i.}
web electrònica de l'Ajuntament de Barcelona:

1 bidell-conserge (C2). Ajuntament del Pla del Penedès (Alt Penedés-Barcelona)

BASES PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN-A BIDELL-CONSERGE VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS i CREACIÓ DE LA CORRESPONENT BORSA DE TREBALL
1. Objecte de les bases És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció públic i lliure per escollir la persona que haurà d'ocupar, mitjançant contracte laboral, la plaça de conserge-bidell que actualment està vacant. La plaça està integrada dins la plantilla de personal laboral de la juntament, i pertany al grup C2.
Nom de la plaça: bidell
Tipus de contracte: Contracte laboral indefinit fixe.
Nombre de places: 1
Sistema de selecció: Concurs-oposició
Grup de classificació: C2
2.- Convocatòria El procediment de selecció es regirà per convocatòria pública i atenent els principis de mèrit, igualtat i capacitat, i s'ajustarà a allò disposat a les presents bases reguladores en compliment del principi de publicitat.
3.- Procediment de selecció i continguts del procediment
3.1. Jornada: La jornada establerta és de 20 hores setmanals i les retribucions seran segons el que hagi estat aprovat en els pressupostos municipals per al 2018 i següents.
L'Horari
- Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous de 17 a 21 hores.
- Dissabte de 10 a 14 hores.
- L'horari podrà ser modificat per adequar-lo a la demanda dels usuaris/es.
3.2. Funcions i competències, requisits específics.
- Obrir i tancar la Sala d'Estudi d'acord a l'horari establert.
- Atendre als usuaris/es.
- Mantenir la neteja, l'ordre i el silenci durant el període d'obertura.
- Lliurament i recollida de llibres, revistes i diaris del fons documental de la Sala.
- Lliurament i recollida dels ordinadors de la Sala. Mantenir el carregament de bateries.
Requisits
- Batxillerat o Formació Professional de Segon Grau.
- Tenir el Nivell B1 de coneixements de català (certificat de nivell A elemental), d'acord amb el Decret 161-2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3-2014, de 7 de gener, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
- Ofimàtica: Windows, Outlook. Es valorada coneixement de programes informàtics d'us general.”
3.5. Presentació d'instàncies.
Les persones que desitgin prendre part a la present convocatòria hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància formalitzada d'aquest Ajuntament, dirigida al Sr. Alcalde, en la qual faran constar el següent: convocatòria a la qual es presenten, que reuneixen tots el requisits necessaris per poder participar i que les dades facilitades al currículum són certes.
El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la última publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {de l' 1 al 20 de febrer de 2018, a.i.}
Les instàncies aniran acompanyades de:
- Currículum vitae.
- Certificat de vida laboral.
- Fotocòpia compulsada dels contractes de treball.
- Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
- Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica.
- Fotocòpia compulsada del títol de coneixements de la llengua catalana i castellana, si s'escau.
[www.elpladelpenedes.cat/]

Bolsa de Auxilar Administrativo/a (C2), del Ayuntamiento de Beniel . (Murcia)

Ayuntamiento de BenielConvocatoria para crear una bolsa de empleo de funcionarios interinos.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Beniel, en sesión celebrada en fecha 25.01.18, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: “Primero.- Aprobar las bases reguladoras que regirán la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo, de funcionarios interinos, para el acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Beniel, encuadrada en la escala de Administración General, subescala Auxiliar, Grupo C, subgrupo C2. Las bases aprobadas se publicarán en el Tablón de Edictos Municipal y en la página web http://transparencia.beniel.es del Ayuntamiento de Beniel, sección Institucional y Organización, apartado Personal Municipal.
Segundo.- Aprobar la convocatoria para crear una bolsa de empleo de funcionarios interinos para el acceso a la categoría de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Beniel, con una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro.
Tercero.- El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en el proceso será de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”. {del 1 al 15 de febrero de 2018, a.i.}

1 Gestor/a Cultural (C1), del Ayuntamiento de Cheste (València)

Anuncio del Ayuntamiento de Cheste sobre extracto de la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir una plaza de gestor/a cultural (temporal).
ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía núm. 2018 - 0024 de fecha 09/01/2018, se aprobaron las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir una plaza de Gestor/a Cultural de la plantilla de personal funcionario de esta Corporación, con carácter de interinidad al objeto de elaborar relaciones de candidatos para la sustitución de funcionarios de carrera durante los períodos de larga ausencia.
Puesto Grupo, Subgrupo Nivel de C.D. - Sistema de selección - Naturaleza
Gestor/a Cultural C, C1 , nivel 20 - Concurso de méritos - Interino para sustituciones

Las bases íntegras se encuentran en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cheste, y los sucesivos anuncios de esta convocatoria, se publicarán en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cheste: http://cheste.sedelectronica.es.
El plazo para presentar instancias será de 10 días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. {del 1 al 14 de febrero de 2018, a.i.}

15 plazas de la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, código 5000, por el sistema general de acceso libre

Bases comunes
Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE del 22).
Bases específicas
La presente convocatoria, se publicará, entre otras, en las páginas web www.mapama.gob.es y www.administracion.gob.es. y en el Portal Funciona.
1. Descripción de las plazas. Se convoca proceso selectivo para cubrir 15 plazas de la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, código 5000, por el sistema general de acceso libre, y 30 plazas por el sistema de promoción interna.
4. Titulación. Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico. Asimismo se estará a lo establecido en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
5. Requisitos específicos. Los aspirantes deberán estar en posesión del permiso de conducción de la clase B, y mantenerlo hasta el momento de la toma de posesión.
6. Solicitudes. 6.1 Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del Punto de Acceso General en la siguiente URL: http://administracion.gob.es/PAG/ips.
La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» {del 1 al 28 de febrero de 2018, a.i.}, preferentemente por vía electrónica.

martes, 30 de enero de 2018

5 Arquitectes Tècnics (A2), Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

El gerent de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, en virtut de la delegació de la Presidenta de 12 de gener de 2018, ha aprovat en data 16 de gener de 2018 la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de Tècnic 2 (branca Arquitectura Tècnica) per a Infraestructures, adscrit a la Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, així com les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s'annexen.
ANNEX
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE FINS A 5 PLACES PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC 2 (BRANCA ARQUITECTURA TÈCNICA) PER A INFRAESTRUCTURES, ADSCRIT A LA DIRECCIÓ D'ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL
1. Objecte de la convocatòria. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball de fins a 5 places de la categoria de tècnic 2 (Branca Arquitectura Tècnica), adscrit a la Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat de Parcs i Jardins, Institut Municipal.
La convocatòria es regirà per les presents bases i altra normativa concordant. Així mateix, i pel que fa referència a la perspectiva de gènere, aquestes bases contemplen allò que disposa al Pla d'Igualtat d'Oportunitats de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, en quant a la promoció d'una presència equilibrada de dones i homes en les diferents categories professionals.
Núm. de places convocades: 5
Categoria: Tècnic 2 (Branca Arquitectura Tècnica)
Sub-grup de classificació: A.1 - A.2
Classe de personal: Laboral interí
Destinació: Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal.
Horari: Segons conveni.
Aquesta borsa estarà activa fins que resti exhaurida o bé fins proveir definitivament les places necessàries mitjançant una convocatòria d'Oferta Pública de la categoria de Tècnic 2 (branca Arquitectura Tècnica).
3. Requisits per a la participació
a) Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
b) Estar en possessió d'un Títol Universitari en qualsevol de les següents titulacions: Arquitectura tècnica, Grau en Arquitectura Tècnica i de l'Edificació, Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, Grau en Enginyeria d'Obres Públiques, Enginyeria de Camins, Canals i Ports o equivalents. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar la corresponent homologació del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
c) Acreditar estar en possessió del certificat de suficiència de llengua catalana (certificat C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent. En cas de no disposar del certificat de coneixements de català es realitzarà la corresponent prova dins del procés de selecció.
d) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.
També podran ser admesos el/la cònjuge, descendents i descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als/les descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors/res, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret 766/1992 de 26 de juny sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial Decret 737/1995 de 5 de maig.
En tots els casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.
A més, aquelles persones candidates que accedeixen a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, o d'estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran d'acreditar el vincle de parentiu amb el/la nacional en virtut del/la qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquests/tes candidats/tes hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/la nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/a de dret del seu/seva cònjuge.
e) Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la categoria.
f) No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
g) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions i les tasques pròpies de la categoria convocada. Les persones amb reconeixement de discapacitat hauran de presentar a la Comissió de Selecció un dictamen actualitzat de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, indicant –si s'escau- l'adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i exercicis previstos en la convocatòria i el motiu o motius d'aquestes. En l'acceptació de les dites adaptacions o adequacions cal atenir-se al que disposa l'article 6 i article 4.3 del Decret 66/1999 de 9 de març del Govern de la Generalitat. Aquest Informe haurà d'estar expedit per l'equip multiprofessional competent, i es podrà presentar fins a 7 dies naturals abans de la convocatòria de la primera prova del procés de selecció.
h) Acreditar 24 mesos d'experiència mínima en la professió exercint tasques en algun dels següents àmbits:
- Seguiment de la contracta d'infraestructures.
- Redacció de plecs de prescripcions tècniques.
- Seguiment de projectes executius i obres.
i) Tenir coneixements de paquet Office (Word, Excel, Powerpoint), Autocad o Microstation, Presto o TCQ.
Tots els requisits han de complir-se l'últim dia de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir fins el moment de signar el corresponent contracte de treball.
4. Presentació de sol·licituds, termini i documentació obligatòria
Les persones candidates per tal de ser admeses en el procés de selecció, hauran de presentar la següent documentació:
a) Omplir el full de sol·licitud (annex 1).
b) Fotocòpies del document nacional d'identitat o passaport espanyol. Les persones candidates que no tinguin nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana d'acord a les possibilitats descrites a l'apartat 6 de les presents bases.
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica.
d) Fotocòpia del certificat de suficiència de llengua catalana (C1).
e) En cas de persones candidates amb certificat de discapacitat hauran de presentar el certificat i un dictamen actualitzat de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'equip multi professional competent.
f) Currículum professional.
g) Documentació acreditativa de l'experiència laboral requerida a l'apartat 3.f) de les bases. L'Institut podrà demanar aclariments i fer les comprovacions que consideri adients.
Les persones candidates són responsables de l'exactitud i veracitat de la informació proporcionada.
La documentació sol·licitada s'ha de presentar al Registre Municipal de la Gerència d'Ecologia Urbana (Av. Diagonal 230, 2ª planta), adreçada a la Direcció de Recursos Humans, Departament de Selecció i Formació, de Parcs i Jardins de Barcelona, l'Institut Municipal, sens perjudici del que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La documentació haurà d'indicar de manera visible “Convocatòria Tècnic 2 – Arquitectura Tècnica – de Parcs i Jardins de Barcelona, l'Institut Municipal”, en el termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

2 plazas de Agente de la Policía Local, (C1). Bases. Ayuntamiento de Almussafes

Edicto del Ayuntamiento de Almussafes sobre convocatoria y bases para cubrir en propiedad 3 plazas de agente de la Policía Local (1 por turno de movilidad y 2 por turno libre).
EDICTO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 26 de diciembre de 2017, se aprobó la convocatoria y bases que han de regir la provisión en propiedad 3 plazas de Agente de la Policía Local, con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD 3 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL, VACANTES EN PLANTILLA, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CATEGORÍA AGENTE, Y ENCUADRADAS EN LA ESCALA BÁSICA A LOS EFECTOS DE LA LEY 6/1999 DE COORDINACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES.
I.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de 3 plazas de Agentes, del Cuerpo de Policía Local. Cubriéndose 2 de ellas por Turno Libre, mediante el sistema de oposición y 1 por Turno de Movilidad, mediante concurso (Anexo I, Decreto 88/2001 de 24 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las Bases y Criterios Generales Uniformes para la Selección, Promoción y Movilidad de todas las Escalas y Categorías de las Policías Locales y Auxiliares de Policía Local de la Comunidad Valenciana ("D.O.C.V." núm. 3.988, de 27 de abril de 2001).
Para la provisión en propiedad de las mismas, una vez terminado el proceso selectivo se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida por los aspirantes en la suma de ambas fases del mismo, concurso y oposición, todo ello según lo dispuesto en la Base XI de este proceso selectivo.
II.- Condiciones de los Aspirantes.
Requisitos Turno Libre:
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes, deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias.
c) No sufrir enfermedad o defecto físico alguno que impida el desempeño de las funciones, de acuerdo con los cuadros de exclusiones médicas que se recogen en el anexo de estas bases, y tener una estatura mínima de 1'65 metros los hombres y 1'60 metros las mujeres.
d) Haber cumplido dieciocho años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
f) Estar en posesión de los permisos que habiliten para la conducción de vehículos de las clases B y A2 que permita la conducción de motocicletas con unas características de potencia que no sobrepasen los 25 Kw o una relación potencia/peso no superior a 0,16 Kw/Kg.
g) No tener antecedentes penales por delitos dolosos o tenerlos cancelados.
...
II.- Presentación de instancias y documentación aneja.
Modelo de instancias e información sobre la presente convocatoria se solicitará en el respectivo Ayuntamiento de Almussafes.
3.1. Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, pudiendo utilizarse la instancia modelo que facilitará la oficina de información municipal. Las instancias se presentarán en el Registro General o en la forma que determinan los artículos 16 y 66 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de 20 días naturales, a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

8 Becas de formación para posgraduados 2018-2019. Patrimonio Nacional,

BDNS(Identif.):383201
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ( http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrns/index ).
Primero. Objeto:
Complementar la formación de titulados universitarios, facilitando su ulterior inserción en el mercado laboral, a la vez que se promociona el conocimiento del Patrimonio Nacional y se coopera en su conservación y mejora.
Segundo. Duración y cuantía:
El importe total de la convocatoria asciende a 90.000,00 euros, estando su concesión condicionada a la existencia de crédito presupuestario. El período de disfrute de la beca será de un año y su abono se realizará por mensualidades vencidas por una cuantía de 937,50 euros mensuales.
Tercero. Beneficiarios:
Titulados universitarios superiores (ingeniería, arquitectura, licenciatura, grado o equivalente) en el área de conocimiento requerida para la beca que se solicite y cuya titulación haya sido obtenida en el curso académico 2012/2013 o posterior, en universidades españolas o extranjeras, en este último caso siempre y cuando se haya obtenido la homologación del título por resolución definitiva.
Cuarto. Especialidades y titulaciones exigidas:
Beca n.º 1: Formación en Marketing y Comunicación Digital. Licenciatura o Grado en Periodismo, Publicidad, Comunicación, Marketing o equivalente.
Beca n.º 2: Relaciones y comunicación institucional. Licenciatura o Grado en Periodismo, Comunicación, Marketing o equivalente.
Becas n.º 3: Dos becas para la Revisión de colecciones y regularización del inventario de bienes muebles histórico-artísticos. Licenciatura o Grado en Geografía e Historia o Historia del Arte.
Beca n.º 4: Descripción de fondos documentales. Licenciatura o Grado universitario con conocimientos de Archivística y Paleografía.
Beca n.º 5: Desarrollo de programas para la mejora energética de mantenimiento y conservación de instalaciones de inmuebles de Patrimonio Nacional. Ingeniero Industrial.
Beca n.º 6: Desarrollo documental de planes de conservación preventiva. Arquitecto Superior (con manejo de programas informáticos AUTOCAD).
Beca n.º 7: Formación en Programas Culturales de Patrimonio Nacional. Licenciado universitario o graduado con Máster, en Humanidades, Ciencias de Educación o Sociología. Máster en Gestión Cultural o equivalente.
Quinto. Presentación de solicitudes y plazo: Las solicitudes se registrarán obligatoriamente a través de subsede https://sedempr.gob.es/es/content/solicitud-de-becas-consejo-de-administraci%C3%B3n-de-patrimonio-nacional, cumplimentando los datos requeridos en la misma. El plazo de presentación finalizará a los quince días naturales contados a partir del siguiente al día de la publicación de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".{del 31 de enero al 14 de febrero de 2018, a.i.}
Sexto. Bases reguladoras: Las bases reguladoras de la convocatoria se recogen en la ORDEN PRE7515/2005, de 28 de febrero (BOE de 5 de marzo).

ayudas al teatro y al circo correspondientes al año 2018. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

BDNS(Identif.):383419
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
Primero. Beneficiarios. Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que cumplan los requisitos establecidos en esta resolución para cada modalidad de ayuda. Los solicitantes deberán tener establecimiento permanente en cualquiera de los Estados de la Unión Europea y demás Estados del Espacio Económico Europeo, con plena igualdad de trato. Quedan excluidos aquellos solicitantes que tengan su residencia fiscal en países y territorios considerados paraísos fiscales de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio.
Asimismo, podrán solicitar ayuda las personas, entidades y agrupaciones indicadas en el artículo 2.2 de la Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre.
Segundo. Objeto y finalidad. Ayudas al teatro y al circo en régimen de concurrencia competitiva en el marco de las competencias del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y de acuerdo con los objetivos que tiene encomendados en orden a la preservación del patrimonio cultural teatral y circense y a su difusión en el ámbito del territorio del Estado y fuera de sus fronteras, favoreciendo especialmente la comunicación entre las distintas Comunidades Autónomas, la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios culturales y la creación y consolidación de nuevos públicos.
Tercero. Bases reguladoras. Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos. URL español: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17455
Cuarto. Cuantía. El importe total máximo imputable de la convocatoria será de 7.793.058 euros.
En ningún caso la ayuda concedida podrá superar el 65 por ciento del coste total estimado del proyecto. La cuantía máxima individual de las ayudas no podrá superar las siguientes cantidades:
Modalidades/Cuantía máxima individual (€)
A1.1/45.000
A1.3/115.000
A3/80.000 (40.000/año)
A2, B2/30.000
B1, C2/40.000
C1, D1, D2/65.000
D3/80.000
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.{del 31 de enero al 20 de febrero de 2018, a.i.}
Sexto. Otros datos. Las modalidades de ayuda que se convocan son las que a continuación se enumeran:
A. Programa de apoyo al teatro y al circo en el ámbito nacional:
A1.1. Apoyo a las giras teatrales por el territorio nacional.
A1.3. Apoyo a las giras de coproducciones teatrales y circenses interautonómicas.
A2. Apoyo a programaciones anuales de ámbito nacional en salas privadas de teatro.
A3. Apoyo a programaciones bienales de ámbito nacional en salas privadas de teatro.
B. Programa de apoyo al teatro y al circo en el ámbito internacional:
B1. Apoyo a las giras teatrales por el extranjero.
B2. Apoyo a las producciones teatrales y circenses en el extranjero.
C. Programa específico de apoyo al circo en el ámbito nacional e internacional:
C1. Apoyo a las giras circenses por el territorio nacional.
C2. Apoyo a las giras circenses por el extranjero.
D. Programa de apoyo a festivales, ferias, muestras, circuitos, otros eventos y a asociaciones, federaciones y confederaciones de ámbito estatal y proyección internacional:
D1. Ayudas a la realización de festivales, ferias, muestras, circuitos y otros eventos teatrales.
D2. Ayudas a la realización de festivales, ferias, muestras, circuitos y otros eventos circenses.
D3. Ayudas a las asociaciones, federaciones y confederaciones de ámbito estatal y proyección internacional para actividades teatrales y circenses.