lunes, 30 de junio de 2014

Borsa de treball de Treballados Socials, de l'Ajuntament de Muro de Alcoy.

Mitjançant resolució d’alcaldia 483/2014, de 20 de juny, l’alcalde de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, ha adoptat l’acord pel qual s’aproven les Bases Específiques per a la constitució d'una borsa de treball, per a nomenaments interins o, si és el cas, contractació laboral de caràcter temporal de Treballados Socials, de l'Ajuntament de Muro de Alcoy. 
Les bases de la convocatòria estaran a disposició dels interessats al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, a la Placeta Molina, nº 4 i a la seua pàgina web www.vilademuro.net (ocupació pública), així com al departament de recursos humans on consta l’expedient. 
Termini de presentació: DE L'1 AL 11 DE JULIOL DE 2014.
PRIMERA.- Objecte de la convocatòria. És objecte de la present convocatòria la contitució d’una borsa de treball per al nomenament de Treballadors Socials, mitjançant funcionari interí o contractació de personal laboral de caràcter temporal, d’acord amb les necessitats de personal que es precissen.
El procediment serà el de concurs-oposició lliure. 
Les característiques de l’objecte de la convocatòria seran les d’una plaça inclosa a l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, classe Tècnics Mitjans, grup de classificació A i subgrup A2.
SEGONA.- Requisits dels aspirants. Per a ser admés en el procés els aspirants hauran de complir els següents requisits, els quals es referiran fins al dia en què finalitze el termini d’admissió de sol.licituds i hauran de mantenir-se durant tot el procés selectiu:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, o la de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o cumplir allò establert a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic al respecte de l’accés a determinats sectors de la funció pública.
b) Tenir complits els setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forzosa.
c) Estar en possessió del títol de Grau en Treball Social o Diplomat en Treball Social; o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L’equivalencia o homologació de títols s’haurà d’acreditar mitjançant certificació expedida per l’Administració educativa.
d) No patir cap malatia o defecte físic que impedisca el compliment de les funcions.
e) No estar o haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
TERCERA.- Presentació de sol.licituds. 1.-Les instàncies per a participar en la present convocatoria es facilitaran al Registre General de l’Ajuntament i estaran a dispossició dels aspirants a la pàgina web
municipal www.vilademuro.net (serveis municipals-recursos humans-ocupació pública), s'adreçaran a l'Alcalde-President de la Corporació i es presentaran al Registre General o en la forma establerta a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, dins dels deu dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Provincia d’Alcacant..
S’acceptaran altres models de sol.licitud d’admissió, sempre que reunisquen i s’ajusten als establerts a la llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
A les instàncies, els aspirants hauran de manifestar que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en aquestes bases, en concret els de la base segona, i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa d'acord amb el Reial Decret 707/1979; a més dels mèrits que vulguen que siguen valorats a la fase de concurs.
2. Juntament amb la instància hauran de presentar la següent documentació degudament compulsada:
- Fotocòpia degudament compulsada del títol exigit.
- Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, degudament compulsada.
- Reguard justificatiu d’haver ingressat mitjançant transferència bancària 30,45 € en concepte de drets d’examen, al compte bancari habilitat per a aquest procés: 2100 3971 17 0200019307 «Caixabank». A l’ingrés haurà de constar el nom i cognoms de l’aspirant que es presenta a aquest procés, i no altres dades.
-Tots el mèrits que vulguen que es siguen valorats a la fase de concurs, degudament compulsats.

1 plaça de Tècnic/a de Territori del Consell Comarcal del Vallès Occidental (Barcelona)

Consell Comarcal del Vallès Occidental ANUNCI sobre convocatòria de bases per cobrir un/a plaça de tècnic/a de territori per tràmit d'urgència, per substitució del titular del lloc de treball.
La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el passat dia 5 de junyl de 2014, per acord núm. 32/2014, va aprovar bases i convocatòria, per a cobrir amb caràcter d’urgència un lloc de treball de funcionari interí, grup A, subgrup A1, per substitució de tècnic/a de Territori del Consell Comarcal del Vallès Occidental durant el temps que la persona titular del lloc de treball es troba en situació d’incapacitat temporal.
Per donar compliment al principi de publicitat que han de regir els procediments selectius de personal en les administracions públiques, les bases i convocatòria específica esmentada han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de juny de 2014.
Les sol·licituds per poder formar part del procés selectiu es podran presentar durant el termini de 10 dies naturals, comptats a partir del dia hàbil següent al de la publicació d’aquest anunci al DOGC. Si el darrer dia de presentació d’instàncies coincidís en festiu, s’entendria el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent.{de l' 1 al 10 de juliol de 2014, a.i.}
La resta d’anuncis que es derivin de la convocatòria es faran públics en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la web comarcal. www.ccvoc.org  Carretera N-150, km 15, 08227 Tarrasa, Barcelona - 937 27 35 34

«Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España» correspondiente al año 2014.

Primero. Se convoca el «Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España» correspondiente al año 2014, cuya concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.
Este premio está destinado a distinguir los mejores trabajos en el campo de la bibliografía hispánica en cualquiera de sus aspectos. Podrán presentarse tanto bibliografías como estudios bibliográficos relacionados con la cultura hispánica o con colecciones propias de la Biblioteca Nacional de España.
Tercero. Podrán concurrir al premio autores de cualquier nacionalidad.
Los participantes en la presente convocatoria deberán dirigirse a la Dirección de la Biblioteca Nacional de España y presentar sus trabajos en el Registro General de dicha institución, Paseo de Recoletos, 20, 28071 Madrid, o emplear cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 15 de septiembre de 2014.

subvenciones... para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.

1. Objeto, condiciones y finalidad. Esta convocatoria de subvenciones tiene como finalidad contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas esferas, mediante la realización de proyectos de ámbito nacional, o de ámbito internacional de interés para España.
Dichas subvenciones se otorgarán bajo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación.
4. Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. Podrá solicitar la subvención toda institución o entidad, no perteneciente al sector público, española o extranjera, y legalmente constituida que, en todo caso, reúna y esté en disposición de acreditar los siguientes requisitos:
1. Que se trata de una entidad sin fines de lucro.
2. Con experiencia previa acreditada en actividades de derechos humanos o cuyos objetivos sean la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, especialmente en los ámbitos preferentes del apartado 9 de esta convocatoria.
3. Cumplir con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4. Disponer de los medios y capacidad suficientes para realizar las actividades y garantizar el objetivo de cumplimiento de los objetivos previstos en dichas actividades.
5. No encontrarse comprendido en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sobre la prohibición para la obtención de ayudas o subvenciones públicas.
5. Solicitudes y documentación. 5.1 Las solicitudes de la subvención dirigidas al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores se podrán presentar:
– Utilizando los medios electrónicos, previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a través del Registro Electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la página web www.maec.es.
– En cualquiera de las formas que prescribe el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. En el caso de presentarse en el Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (plaza de la Provincia, n.º 1, 28071 Madrid).
Cuando no se utilicen los medios electrónicos para la presentación de solicitudes, se recomienda enviar un aviso mediante correo electrónico a la siguiente dirección subvencionesdh@maec.es, o por fax al número 91-394.86.60, indicando el nombre de la entidad solicitante, el título del proyecto y la cantidad solicitada, así como la fecha y forma de envío .
6. Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».{del 1 al 31 de julio de 2014, a.i.}

2 plazas de Policía Local, Ayuntamiento de Santa Margalida (Mallorca-Illes Balears)

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 82, de 17 de junio de 2014, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Dos plazas de Policía Local, escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».{del 1 al 20 de julio de 2014, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento www.ajsantamargalida.net.

2 plazas de Guardia de la Guardia Urbana, Ayuntamiento de Reus (Tarragona)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 120, de 26 de mayo de 2014, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Dos plazas de Guardia de la Guardia Urbana, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Guardia Urbana, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado.{del 1 al 20 de julio de 2014, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. www.reus.cat

sábado, 28 de junio de 2014

Premios Miguel Hernández, edición 2014, (alfabetización y formación de personas adultas, ...)

Primero. Objeto y ámbito de aplicación. Convocar los Premios Miguel Hernández correspondientes al año 2014, dirigidos a reconocer y divulgar la labor realizada por aquellas instituciones públicas, entidades privadas sin ánimo de lucro y centros públicos de educación de personas adultas de todo el Estado que se distingan por: su aportación eficaz en la alfabetización de personas adultas, favorecer el acceso a la educación de los grupos socialmente desfavorecidos, contribuir al desarrollo de las competencias básicas, desarrollar acciones formativas cuyo objetivo sea mejorar el nivel educativo de este colectivo para facilitar el desarrollo personal, social y profesional en la actual sociedad del conocimiento y favorecer la formación de las personas mayores.
Tercero. Destinatarios. Podrán concurrir a estos premios instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, de todo el Estado y centros públicos de educación de personas adultas que se hayan destacado por las actuaciones anteriormente mencionadas.
Cuarto. Tramitación y plazos. Para participar en la presente convocatoria se dirigirán las candidaturas a la Dirección General de Formación Profesional (Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida) y se presentarán en el Registro Auxiliar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, paseo del Prado, 28, planta baja, 28014 Madrid, pudiendo utilizarse para ello cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Las solicitudes para participar en la presente convocatoria se formalizarán en el modelo de instancia que se incluye como anexo I. El modelo de solicitud también estará disponible en la página web de este Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, http://www.mecd.gob.es.
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 20 de septiembre de 2014.

1 tècnic/a superior graduat/ada en Administració i Direcció d’Empreses, adscrit/a al Servei de Fiscalització de Despeses i Comptabilitat de la Intervenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per decret de data 19 de juny de 2014, ha resolt convocar concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a superior graduat/ada en Administració i Direcció d’Empreses, del grup A, subgrup A1, nivell 20 C de complement de destinació, adscrit/a al Servei de Fiscalització de Despeses i Comptabilitat de la Intervenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les bases de selecció del citat concurs es troben a Administració de Personal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (c/ 62, núm. 16, edifici B, planta baixa, sector A, Zona Franca, 08040- Barcelona) i al web www.amb.cat.
Les persones interessades, hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de currículum vitae detallat i fotocopia dels documents acreditatius dels mèrits que al·leguin, durant el termini de vint dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.{del 28 de juny al 17 de juliol de 2014, a.i.}
Les sol·licituds també podran ser presentades d’acord amb el que determina l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (RJPA).

2 places d'Agent de la Policia Local. Ajuntament de Viladecavalls (Barcelona)

Ajuntament de Viladecavalls
D’acord amb el que estableix l’article 5.1. del Decret 233/2002, de 25 de setembre pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, es publica el text íntegre de les bases que hauran de regir el procés selectiu per a la provisió de dues places d’agent de la policia local vacants a la plantilla de personal i incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’exercici 2014, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, aprovades simultàniament a la convocatòria, per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2014
Aquestes dues places es podran incrementar amb una tercera, en el cas que la plaça que es convoca pel sistema de mobilitat interadministrativa, las bases del qual van ser aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2014, restés vacant a la finalització del procés.
El termini de presentació d’instàncies s’obrirà a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i restarà obert durant el termini improrrogable de 20 dies naturals.{del 28 de juny al17 de juliol de 2014, a.i.}
Les posteriors publicacions relatives a aquests procés selectiu s’efectuaran al taulell d’anuncis i al web municipal.  www.viladecavalls.cat  Carrer Nou, 14, 08232 Viladecavalls, Barcelona - 937 34 04 09

viernes, 27 de junio de 2014

Subvenciones a Ayuntamientos (de Alicante): “Impresión y traducción de material promocional turístico”, “Alojamiento y desplazamiento, con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2014, de técnicos de los municipios de la provincia de Alicante”, y “La promoción turística de la Costa Blanca”.

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO ALICANTE
Convocatoria para la concesión, durante el año 2014, de subvenciones destinadas a coadyuvar en la financiación de los gastos derivados en el IMPRESIÓN Y TRADUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTICO DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, con arreglo a las siguientes
BASES:
Segunda. Actividad objeto de la subvención. Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, para la concesión durante el año 2014, de subvenciones destinadas a coadyuvar en la financiación de los gastos
derivados en “Impresión y traducción de material promocional turístico”, que ejecuten los municipios de la provincia de Alicante.
El Patronato Provincial de Turismo, continuando con la estrategia definida de integración y colaboración entre Administraciones, ha previsto la continuación de la estrategia iniciada durante el pasado ejercicio, fortaleciendo la marca Costa Blanca mediante la integración de un mensaje unitario en la edición del material promocional turístico, manteniendo siempre la autonomía municipal.
Serán subvencionables la “Impresión y traducción de material promocional turístico”, a realizar durante la anualidad 2014, según las condiciones establecidas en el Manual de Directrices Básicas de Composición de la presente Convocatoria, cuya plantilla, en diferentes formatos, se encuentran en la siguiente dirección web: www.costablanca.org
Tercera. Plazo de la convocatoria. La presente convocatoria tiene carácter ordinario. El plazo para la presentación de solicitudescomenzará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia y se extenderá hasta el 21 de julio de 2014.
Cuarta. Entidades beneficiarias. Ayuntamientos de la provincia de Alicante y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante.

Convocatoria para la concesión, durante el año 2014, de subvenciones destinadas a coadyuvar en la financiación de los gastos OCASIONADOS EN EL ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO, FITUR 2014, DE TÉCNICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, con arreglo a las siguientes
BASES:
PRIMERO: Aprobar la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia de Alicante para la “Alojamiento y desplazamiento, con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2014, de técnicos de los municipios de la provincia de Alicante”, en régimen de concurrencia competitiva ordinaria

SEGUNDO: Aprobar las bases que regirán la convocatoria de acuerdo con los siguientes apartados:

Segunda. Actividad objeto de la subvención. Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, para la concesión durante el año 2014, de subvenciones destinadas a coadyuvar en la financiación de los gastos derivados en el “Alojamiento y desplazamiento, con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2014, de técnicos de los municipios de la provincia de Alicante.
Hablar de Fitur es hablar del encuentro de los profesionales nacionales e internacionales del turismo para definir las líneas de trabajo, estrategias y alianzas empresariales con el fin de dinamizar y reforzar la actividad turística, innovando para atender las cambiantes demandas del mercado.
El constante crecimiento de FITUR con su demostrado poder de convocatoria entre los profesionales del sector, empresas e instituciones, convierten a esta Feria del Turismo en una de las mejores herramientas para la promoción y comercialización del producto turístico de la Costa Blanca, eje motor de la riqueza de nuestra provincia, y en el mejor escaparate donde se refleja la evolución y especialización del sector turístico.
En el marco de esta feria se ve la fortaleza del sector y su capacidad de adaptación en estos momentos de incertidumbre. Esta coyuntura exige de las administraciones una respuesta ágil y eficaz para afrontar los retos que se nos plantean y poder dinamizar la actividad del sector, para acometer con garantías de éxito el reto de la competitividad y la fortaleza de nuestro destino.
Por todo ello, y con el fin de potenciar la presencia de los técnicos de los diferentes ayuntamientos que participan en el citado evento promocional para mejorar cualitativamente la información de su municipio, desde este organismo se ha considerado coadyuvar en los gastos derivados en su alojamiento y desplazamiento, siendo subvencionables:
Desplazamiento del técnico municipal a la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2014 [Municipio de la provincia de Alicante – Madrid - Municipio de la provincia de Alicante].
Alojamiento del técnico municipal durante su presencia en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2014
Tercera. Plazo de la convocatoria. La presente convocatoria tiene carácter ordinario. El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia y se extenderá hasta 21 de julio de 2014.

Cuarta. Entidades beneficiarias. Ayuntamientos de la provincia de Alicante.

Convocatoria para la concesión, durante el año 2014, de subvenciones destinadas a coadyuvar en la financiación de los gastos derivados en “La promoción turística de la Costa Blanca”, que ejecuten los municipios de la provincia de Alicante, con arreglo a las siguientes
BASES:
Segunda. Actividad objeto de la subvención. Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, para la concesión durante el año 2014, de subvenciones destinadas a coadyuvar en la financiación de los gastos derivados en “La promoción turística de la Costa Blanca”, que ejecuten los municipios de la provincia de Alicante.
Serán subvencionables las actuaciones de gasto corriente correspondiente a la anualidad 2014 consistentes en:
· Organización y difusión de productos / actividades específicas, tales como la gastronomía, el turismo cultural o industrial, el golf, etc., especialmente aquellos que ayuden a vertebrar iniciativas en el territorio o reducir la estacionalidad del turismo de la Costa Blanca.
· Impresión de material promocional turístico del municipio.
· Organización y difusión de fiestas locales.
Tercera. Plazo de la convocatoria. La presente convocatoria tiene carácter ordinario. El plazo para la presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia y se extenderá hasta el 21 de julio de 2014.
Cuarta. Entidades beneficiarias. Ayuntamientos de la provincia de Alicante y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante.

ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina.

Primer. Convocar per a l’exercici 2014 l’ajuda que s’indica a continuació:
– Control oficial lleter
Orde de 5 de maig de 2006, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina (DOGV 5264, 23.05.2006).
Orde de 10 de juliol de 2008, que modifica l’Orde de 5 de maig de 2006, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l’avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina, i es convoquen les ajudes per a 2008 (DOCV 5815, 28.07.2008).
Segon.
Les ajudes anteriors es concediran amb càrrec a:
) La línia T3082, «Millorar les explotacions ramaderes-MAGRAMA», capítol IV, del programa 714.80, Desenrotllament i Millora de la Ramaderia, amb la següent dotació pressupostària:
Quantia global màxima
– Control oficial lleter: 40.000,00 euros, amb finançament 100 % MAGRAMA.
Tercer.- El termini de presentació de sol·licituds per a l’exercici 2014 serà de 10 dies* comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.{del 27 de juny al 8* de juliol de 2014, a.i.}*hàbils
Quart.- La justificació de les inversions o gastos aprovats davant de l’Administració finalitzarà el 30 d’octubre de 2014, tal com establix l’article únic de l’Orde de 10 de juliol de 2008 que modifica l’article onze de l’Orde de 5 de maig de 2006.
Es consideraran gastos subvencionables aquelles activitats, empreses o servicis rebuts després de la presentació i acceptació de la sol·licitud.

2 beques destinades a llicenciats/ades o graduats/ades en Medicina, Farmàcia, Biologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica o Biotecnologia, i a diplomats/ades o graduats/ades en Infermeria,per a pràctiques de formació complementària en la Direcció General d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient.

1. Objecte.- Convocar, en règim de concurrència competitiva, amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, la concessió de dos beques destinades a llicenciats/ades o graduats/ades en Medicina, Farmàcia, Biologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica o Biotecnologia, i a diplomats/ades o graduats/ades en Infermeria, expedits o homologats per les autoritats espanyoles corresponents, per a pràctiques de formació complementària en la Direcció General d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient. Estes beques tenen per objecte la formació complementària, millora i especialització professional dels titulats en matèria de gestió de la investigació i la innovació sanitària en el marc de les competències de la Direcció General d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient.
3. Bases.- Aprovar les bases que regulen la convocatòria present, incloses en l’annex I d’esta orde, i el barem de mèrits que s’incorpora com a annex II.
ANNEX I
Bases de la convocatòria de dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient
Primera. Objecte i nombre de beques.- Esta convocatòria té per objecte la concessió de dos beques amb els principis de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, igualtat i no-discriminació, destinades a donar suport a la formaciócomplementària, millora i especialització professional de dos llicenciats/ades o graduats/ades en Medicina, Farmàcia, Biologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques, Enginyeria Biomèdica o Biotecnologia, i de diplomats/ades o graduats/ades en Infermeria, per a l’adquisició de noves aptituds i l’especialització en l’àmbit de la gestió de la investigació i innovació sanitària dins de les competències de la Direcció General d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient.
Tercera. Duració de les beques. 1. El període de duració de la beca començarà el dia indicat en la resolució de la convocatòria present, que en cap cas podrà ser anterior a  l’1 de juliol de 2014, i tindrà una duració de fins a dotze mesos a comptar des del dia indicat en la resolució.
2. Sense perjuí del que preveu el paràgraf anterior, la duració de la beca podrà prorrogar-se, per mitjà d’una resolució expressa, fins a un període màxim de dotze mesos addicionals,
Sèptima. Sol·licituds i requisits. 3. Podran optar a una de les beques objecte d’esta convocatòria els que posseïsquen, en acabar el termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:
) Ser espanyol/a o nacional d’un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció.
) No tindre 36 anys complits en la data de l’últim dia del termini establit per a la presentació de les sol·licituds.
) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides per a concórrer a esta convocatòria sense que hagen transcorregut més de cinc anys des que les van obtindre. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, hauran de tindre la credencial d’homologació emesa pel ministeri del Govern d’Espanya amb competències en educació.
) Tindre coneixements d’anglés equivalents al nivell B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, que s’acreditarà amb certificats de les escoles oficials d’idiomes, universitats, ministeris o organismes acreditats que figuren en l’annex III.
) Tindre coneixements d’informàtica com a usuari avançat, especialment en els programes d’Office (Word, Excel, PowerPoint). La comprovació d’este aspecte es farà per mitjà d’una breu prova pràctica durant l’entrevista.
) No estar inclòs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
) No patir una malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el desenrotllament normal de les pràctiques professionals.
Les persones amb discapacitat en què no concórrega este impediment podran al·legar la condició de discapacitat als efectes de dirimir el possible empat que puga produir-se en els termes arreplegats en l’apartat 4 de la base deu d’esta convocatòria.
Octava. Formalització de les sol·licituds i termini de presentació.
1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana{del 28 de juny al 15 de juliol de 2014, a.i.}
2. Las persones aspirants a una beca presentaran la sol·licitud exclusivament per via electrònica. Per a això, accediran a la seu electrònica de la Generalitat (‹ https://sede.gva.es ›), punxaran en l’apartat «Servicis on-line» i buscaran el tràmit de sol·licitud de beca dissenyat a l’efecte.

3 becas de formación práctica, para ingenieros agrónomos o titulados con el Master en ingeniería agronómica. FEGA.Fondo Español de Garantía Agraria

1. Objeto. 1. El objeto de la presente orden es establecer las bases reguladoras para la concesión de becas formación práctica para ingenieros agrónomos o titulados con el master en ingeniería agronómica, que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero agrónomo, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de las actividades y funciones del FEGA.
2. El número de becas se establecerá en cada convocatoria en función de la disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente.
3. El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será la Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria (en adelante FEGA).
4. Mediante la presente orden se lleva a cabo la convocatoria de las becas para 2014.
3. Requisitos de los beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de las becas aquellas personas físicas con plena capacidad de obrar que reúnan las siguientes condiciones:
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea residente en España y haber terminado los estudios en el plazo de los seis años anteriores al día siguiente al de la publicación de la convocatoria.
b) Dominio del idioma español. Sólo requerirá de prueba documental en los casos en que se trate de candidatos no españoles y que lleven residiendo en España por un periodo inferior a dos años.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de ingeniero agrónomo o ser titulado con el master en ingeniería agronómica, que le habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniero agrónomo, según se regula en la Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo. Los títulos universitarios obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar homologados o reconocidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y producir plenos efectos jurídicos en la fecha de presentación de la solicitud.
d) Dominio del idioma inglés.
e) Manejo a nivel de usuario de los programas informáticos de tratamiento de texto, hoja de cálculo y presentaciones.
f) Tener menos de 30 años el día de la publicación de la convocatoria.
g) No incurrir en ninguna de las causas de prohibición previstas en artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) No podrán concurrir a las convocatorias de becas derivadas de la presente orden, aquellas personas que hayan sido becarias del FEGA con anterioridad.
4. Duración y dotación de las becas. 1. Las becas comenzaran en la fecha de resolución de concesión de las mismas, finalizando doce meses después y podrán ser prorrogadas doce meses más. En ningún caso el disfrute total de la beca, superará los 24 meses. La prórroga se concederá previa solicitud del interesado y siempre que exista disponibilidad presupuestaria en el ejercicio correspondiente.
2. La cuantía de las becas por beneficiario será de 1.200 euros mensuales, a la que se aplicarán los descuentos y las retenciones legales vigentes en cada momento, y será abonada a los beneficiarios con periodicidad mensual, en el mes siguiente a aquél en el que se haya emitido el certificado de cumplimiento establecido en el artículo 12.1.  ...
5. Solicitudes y plazo de presentación. 1. Las solicitudes de las becas se dirigirán al Presidente del FEGA, y podrán presentarse en el Registro General de dicho Organismo (calle Beneficencia, número 8, 28071 Madrid), o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, se admitirá la presentación vía telemática de las solicitudes, conforme a lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la correspondiente convocatoria, el cual no podrá exceder de un mesdesde la publicación de la convocatoria.  ...
Disposición adicional segunda. Convocatoria de las becas para el año 2014. 1. Se convoca para el ejercicio 2014, tres becas, en régimen de concurrencia competitiva, para ingenieros agrónomos o titulados con el master en ingeniería agronómica, que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero agrónomo, a desarrollar en el ámbito de las actividades del FEGA.
2. Podrán acceder a estas becas las personas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 3, dentro del periodo previsto en el artículo 4.
3. Las solicitudes se dirigirán al Presidente del FEGA y se cumplimentarán en el modelo que figura como anexo a esta orden y disponible en la sede electrónica del FEGA, en el apartado Becas de Formación Práctica, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado»{del 28 de junio al 15 de julio de 2014, a.i.}, acompañadas de la documentación que se indica en el artículo 5.

8 +3 plazas de Conserje, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 137, de 10 de junio de 2010, y número 10, de 12 de enero de 2012, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
8 plazas de Conserje, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
3 plazas de Conserje, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Dichas bases fueron rectificadas en los términos publicados en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 148, de 23 de junio de 2010, número 47, de 25 de febrero de 2014, y número 71, de 25 de marzo de 2014.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».{del 28 de junio al 17 de julio de 2014, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en la página web de la Corporación. www.ayto-fuenlabrada.es   Plaza de la Constitución, 1, 28943 Fuenlabrada, Madrid - 916 49 70 00

31 plazas de Operario de Limpieza Viaria, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 137, de 10 de junio de 2010, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
31 plazas de Operario de Limpieza Viaria, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
Dichas bases fueron rectificadas en los términos publicados en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 148, de 23 de junio de 2010; número 47, de 25 de febrero de 2014, y número 71, de 25 de marzo de 2014.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».{del 28 de junio al 17 de julio de 2014, a.i.}   
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en la página web de la Corporación. www.ayto-fuenlabrada.es   Plaza de la Constitución, 1, 28943 Fuenlabrada, Madrid - 916 49 70 00

1 plaza de Administrativo, (C1). Diputación Provincial de Tarragona

En el Boletín Oficial de la Provincia número 134, de 11 de junio de 2014, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»{del 28 de junio al 17 de julio de 2014, a.i.} o «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona», en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web www.diputaciodetarragona.cat .

1 plaça de netejador/a, 1 plaça de director/a del Centre Obert “Xirinxina”, en règim d'interinitat. Ajuntament de Roquetes (Tarragona)

Al Butlletí Oficial de la Província número 140, de dimecres dia 18 de juny de 2014, han estat publicades íntegrament les bases que han de regir el concurs per a la provisió, amb caràcter laboral temporal, en règim d'interinitat, d'una plaça de director/a del Centre Obert “Xirinxina”, per cobrir la reducció del terc de la jornada de la seva titular, per tenir cura d'un fill menor de 12 anys.
Aquestes bases es van aprovar mitjançant resolució de l'alcaldia número 200/2014, de data 6 de juny de 2014.
El termini per presentar les instàncies serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC.{del 27 de juny al 16 de juliol de 2014, a.i.}
Al Butlletí Oficial de la Província número 140, de dimecres dia 18 de juny de 2014, han estat publicades íntegrament les bases que han de regir el concurs per a la provisió, amb caràcter laboral temporal, en règim d'interinitat, d'una plaça de netejadora d'instal·lacions esportives, subgrup AP, en trobar-se vacant.
Aquestes bases es van aprovar mitjançant resolució de l'alcaldia número 205/2014, de data 11 de juny de 2014.
El termini per presentar les instàncies serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC.{del 27 de juny al 16 de juliol de 2014, a.i.}
www.roquetes.cat  Avinguda Diputació, S/N, 43520 Roquetes, Tarragona - 977 50 15 11