sábado, 30 de mayo de 2015

2 places (Llicenciat/ada en Dret) de tècnic/ca superior d'administració especial. A1. (convocatòria 13/022). Diputació de Tarragona

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 109, de 12 de maig de 2015, es publiquen íntegrament les Bases específiques i la convocatòria que han de regir la selecció de dues places de tècnic/ca superior d'administració especial, subescala tècnica, classe titulat superior, grup A, subgrup A1, concurs oposició, torn lliure.
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza al cap de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de l'última publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 27 demaig al 15 de juny de 2015, a.i.} o en el Butlletí Oficial de l’Estat, de l’extracte de la convocatòria.
Els anuncis successius relatius a aquesta convocatòria es publicaran únicament al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (http://ebop.altanet.org) i a la pàgina web www.diputaciodetarragona.cat.

1 Tècnic de Suport a la investigació (BIÒLEG) a la unitat d’investigació de l’Hospital de Son Llàtzer

ANNEX 1
Convocatòria per a la provisió /contractació d’una plaça d’un TÈCNIC DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ (BIÒLEG) a la unitat d’investigació de l’hospital de Son Llàtzer
Convoc
 • El procés per a la contractació d’un LLICENCIAT/GRADUAT en biologia o bioquímica, amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:
Requisits de la plaça. Estar en possessió del títol de llicenciat/graduat en biologia o bioquímica.
 • Estar en possessió de l’homologació per manipulació d’animals d’experimentació i altres fins científics del nivell C.
Funcions per desenvolupar. Formar part de l’equip d’investigació de la FISIB com a tècnic de suport a la investigació en el quiròfan experimental de l’Hospital de son llàtzer.
 • Preparar la documentació i coordinació dels projectes d’investigació duits a terme a la Unitat d’Investigació de l’Hospital de son Llàtzer.
 • Recolzament a l’activitat d’experimentació en models animals i coordinació dels permisos que es precisin, així com el maneig, manteniment, cura i processos relacionats amb animals d’experimentació emprats als projectes del quiròfan experimental de son Llàtzer.
 • Recolzament en el projecte d’estudi de la cirurgia laparoscòpica en porcs, relacionada amb la patologia hepatopancreobiliars i resecció hepatointestinal i extrapolació directa en humans, del qual és l’IP el Dr. Bargay.
 • Totes aquelles que li encomani l’investigador principal
Criteris de selecció dels aspirants. La selecció tindrà lloc per la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d’acord amb el barem que tot seguit es desenvolupa, i una entrevista personal.        ...
Modalitat de contractacióContacte per obra i servei d’un any de durada.
• Remuneració bruta total      1.743,72 €/bruts mensuals.
El dia i l’hora de l’entrevista es publicarà a la web de la Fundació www.idispa.es
Presentació de sol·licituds. La sol·licitud, a la qual s’han d’adjuntar el CV i la documentació acreditativa del compliment dels requisits i mèrits, s’ha de presentar a les oficines de la Fundació (Hospital Universitari Son Espases, Edifici S) o per correu electrònico a idispa.rrhh@ssib.es  , referencia BIÒLEG SON LLÀTZER.
Termini de presentació. 5 dies naturals des de la data de publicació.{del 31 de maig al 6 de juny de 2015, a.i.}
Una vegada puntuats els candidats es publicarà a la web de la Fundació www.idispa.es la puntuació amb la persona seleccionada.

borsa de treball d'informador/a juvenil (C1), adscrita al Departament de Cultura i Joventut de l'Ajuntament d'Alaior (Menorca - Illes Balears)

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'INFORMADOR/A JUVENIL (GRUP C1, NIVELL 16) ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE CULTURA I JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT D'ALAIOR, AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER COBRIR VACANTS, BAIXES MÈDIQUES, MATERNITATS, EXCEDÈNCIES I ALTRES QUE ES PUGUIN PRODUIR
1.- Objecte. L’objecte de la present convocatòria és la creació d'una borsa de treball d'informador/a juvenil, pertanyent al subgrup de classificació C1, nivell 16, en règim de funcionari interí, per cobrir de manera ràpida i àgil les excedències, baixes mèdiques o per maternitat, reduccions de jornada i altres situacions que es puguin donar.
S'estableix com a procediment selectiu el concurs oposició, que es regirà per les presents bases.
2.- Funcions del lloc de treball. Les funcions bàsiques i tasques principals del lloc de feina, a desenvolupar a jornada completa, en general consisteixen en:
- Treballar, col·laborar i donar suport al Centre d'Informació Jove (CIJ) de l'Ajuntament d'Alaior, realitzant les tasques derivades d'aquest lloc de feina.
- Recopilar, elaborar i difondre informació d'interès general entre els joves, partint del coneixement de les seves característiques, interessos, necessitats i de les seves formes de comunicació.
- Donar una informació plural, àmplia i diversificada als joves per mitjà de plafons informatius, atenció directa, Internet, publicacions, etc.
- Atenció al públic.
- Coordinar-se amb les assessories per a joves existents al nucli proper d'actuació per assessorar correctament els joves.
- Portar el control de consultes en fulls normalitzats.
- Qualsevol altra funció d'acord amb la categoria professional que li pugui ser encomanada pels seus superiors.
3.- Condicions d'admissió dels aspirants. 3.1.- Les persones interessades a participar en el present procediment selectiu hauran de reunir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, les següents condicions, d'acord amb l'article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
 • Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions corresponents al lloc de treball.
 • Tenir 16 anys d’edat i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa. En el supòsit de ser menor de divuit anys, és necessari el consentiment dels seus pares o tutors o l’autorització de la persona o institució que els tingui al seu càrrec.
 • No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual s'hagués estat separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés al treball públic.
 • Estar en possessió del títol FP2, batxillerat o equivalent, o bé estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar la corresponent documentació que n'acrediti l'homologació.
 • Estar en possessió de la titulació d'Informador Juvenil.
 • Acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell de certificat B2, mitjançant l'aportació del títol o certificat oficial corresponent, expedit per l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'Escola Balear d'Administració Pública, l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) o equivalents segons la normativa reguladora de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o bé mitjançant la superació d'una prova específica d'acreditació del nivell de coneixements que s'exigeix, el resultat de la qual es qualificarà d'apte/no apte, i que en tot cas serà eliminatòria. L'aspirant sol·licitarà aquesta prova dins el termini de presentació de la sol·licitud.
 • Declaració responsable de tenir coneixements de les obligacions que es deriven de la normativa d’incompatibilitats establertes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
3.2. Els aspirants han de reunir els requisits establerts en aquestes bases en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant tot el procés selectiu.

4.- Forma i termini de presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds per a participar en el present procés de selecció s'adreçaran a la batlessa i es presentaran directament al Registre General d'entrada de l’Ajuntament d’Alaior, carrer Major, núm. 11, en horari de 8.00 a 14.30, de dilluns a divendres, i de 9.00 a 13.00 els dissabtes, o bé a les altres oficines públiques assenyalades en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En cas d'utilitzar l'oficina de Correus o el registre de qualsevol altre òrgan administratiu que no sigui el de l'Ajuntament d'Alaior s'haurà de remetre còpia de la instància presentada al fax núm. 971 372 958 i dirigit al Registre General d'entrada de l'Ajuntament d'Alaior, dins el termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.{del 31 de maig al 19 de juny de 2015, a.i.} A efectes informatius, també es publicarà en el tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal, http://alaior.sedelectronica.es.
Els drets d'examen per a aquesta convocatòria, d'acord amb l'Ordenança fiscal 2/4 de 30 de maig de 2013, estan fixats en 10 euros, que s'han de fer efectius mitjançant ingrés en el compte bancari (IBAN) ES81 2100 0060 1502 0018 7670 tot indicant el nom de l'ordenant i l'assumpte "Prova selectiva informador/a juvenil". No obstant això, estaran exempts del pagament de la taxa els qui estiguin inscrits a l'atur.
En les instàncies, que es presentaran d'acord amb el model de l'annex I, hi haurà de constar la manifestació expressa de reunir totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera de la convocatòria, referida sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, i, alhora, s'hi haurà d’adjuntar la següent documentació: DNI (original o còpia autenticada); documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin (originals o còpies autenticades), significant que els mèrits no justificats documentalment o presentats fora de termini no seran valorats; certificat vida laboral emès per la Seguretat Social (original o còpia autenticada); l'annex II formalitzat, i justificant del pagament dels drets d'exàmens.

viernes, 29 de mayo de 2015

borsa de treball de tècnic/a auxiliar informàtic/a, especialitat sistemes. Informàtica Ajuntament de Sabadell (Barcelona)

En data 30 de març de 2015, per Resolució 15/09, el President del organisme autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS), ha aprovat les bases i la convocatòria del concurs públic de borsa de treball per proveir amb caràcter temporal, places de tècnic/a auxiliar informàtic/a, especialitat sistemes, adscrites a l’organisme autònom Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS).
Les bases d’aquesta convocatòria s’han publicat al BOPB de data 8 de maig de 2015 amb núm. de registre 022015006750 i es poden recollir al Registre General de l’Ajuntament (c. Indústria núm. 10) o bé consultar a la següent adreça d’Internet:  http://www.sabadell.cat.
La presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya{del 26 de maig al 15* de juny de 2015, a.i.} i es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament o en la forma que determina l’art. 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2 places de tècnic en biblioteconomia i documentació en règim de funcionari interí (exp. SIDO2015000838). Ajuntament de Figueres (Girona)

Al Butlletó Oficial de la Provincia de Girona número 91, de data 13 de maig de 2015, es van publicar les bases per a la convocatòria de proves per a la selecció de dues places de tècnic en biblioteconomia i documentació en règim de funcionari interí.
El termini de presentació d’instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 7 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 26 de maig a l' 1 de juny de 2015, a.i.}   www.figueres.cat

3 Tecnicos de Formación Profesional de Grado Superior en la rama de Electricidad y Electrónica; 1 Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, y 1 Técnico Auxiliar de Farmacia. Servicio Aragonés de Salud.


- RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2015, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de selección para la provisión, con carácter temporal, de tres plazas de Personal Técnico No Titulado para el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento, pertenecientes a la plantilla del Hospital Universitario "Miguel Servet" de Zaragoza.

Requisitos de los aspirantes.
B) Estar en posesión de título de Formación Profesional de Grado Superior en la rama de Electricidad y Electrónica, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por alguno de los Estados miembros de la Unión Europea conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, o de otros Estados, validamente homologados en España.
... El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón".{del 27 de mayo al 15 de junio de 2015, a.i.}

 
- RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2015, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II por la que se convoca procedimiento de selección, para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, adscrito a la Unidad Básica de Prevención de Riesgos Laborales del Sector Sanitario de Zaragoza II.. 

3. Requisitos de los aspirantes.
B) Estar en posesión de titulación universitaria, con el grado de licenciado o de diplomado, así como del título que habilita para el desempeño de las funciones de nivel superior de: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, en los términos previstos en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación por el Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
... El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón".{del 27 de mayo al 15 de junio de 2015, a.i.}


- RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2015, de la Gerencia de Sector de Zaragoza II del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de selección para la cobertura de dos puestos de carácter temporal en la categoría de Técnico Auxiliar de Farmacia en el Hospital Universitario "Miguel Servet" de Zaragoza.. 

Requisitos de los aspirantes
B) Estar en posesión de la formación profesional requerida para obtener el título de Técnico en Farmacia y/o Técnico en Farmacia y Parafarmacia. Se entenderá cumplido este requisito cuando se posea cualquier otro titulo declarado equivalente en los términos previstos en la normativa de ordenación general de la formación profesional, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por alguno de los Estados miembros de la Unión Europea conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, o de otros Estados, validamente homologados en España.

concursos de plazas de ayudantes, profesores ayudantes doctores y profesores asociados. Curso 2015-2016.. Universidad de Zaragoza


- RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2015, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las Bases Generales de las convocatorias de contratación, mediante el procedimiento de urgencia, que regirán en las plazas que convoquen los diferentes departamentos de esta Universidad para cubrir mediante contrato laboral de interinidad plazas vacantes de profesor contratado doctor.. Ver 

- RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los criterios objetivos de valoración establecidos por los correspondientes departamentos para resolver los concursos de plazas de ayudantes, profesores ayudantes doctores y profesores asociados.. Ver 

- RESOLUCIÓN 20 de mayo de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público para la contratación de profesores ayudantes doctores. Curso 2015/2016.. Ver 

- RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público para la contratación de profesores asociados. Curso 2015-2016.. Ver 

- RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público para la contratación de profesores asociados (Diplomados). Curso 2015-2016.. Ver 

- RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público para la contratación de profesores asociados en ciencias de la salud. Curso 2015/2016.. Ver 

1 Técnico Superior en Psicología para el servicio de atención a la familia y a la infancia. (SEAFI-Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva)

Mancomunidad de la Hoya de Buñol-ChivaEdicto de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva sobre aprobación de las bases para proceder al proceso selectivo que se cita.
EDICTO
Por Resolución de esta Alcaldía núm. 52/2015, de 30 de enero de 2015, se han adoptado los siguientes acuerdos:
Aprobar las bases para proceder al proceso selectivo para la creación de una Bolsa de trabajo de psicólogo, funcionarios interinos por programas, por el procedimiento de concurso oposición con el contenido siguiente:
PRIMERO. -OBJETO DE LA CONVOCATORIA Es objeto de la presente convocatoria, la creación de una bolsa de trabajo destinada a la provisión o sustitución por bajas por maternidad de funcionarios interinos por programas psicólogos, dentro del programa SEAFI contemplada en los presupuestos de 2015, cuya duración temporal de la relación laboral vendrá asociada y condicionada a la existencia del programa de servicio de atención a la familia y a la infancia (SEAFI) mientras exista por resolución subvención otorgada por la orden de convocatoria correspondiente:
1.-Grupo según el art.25 de la Ley 30/1984: A
Clasificación: Escala de Administración General, subescala técnica.
Denominación: Técnico Superior en Psicología para el servicio de atención a la familia y a la infancia.Procedimiento de Selección: Concurso oposición.
Funciones del Psicólogo:a. Aquellas funciones para las que habilite el Título medio exigido.
b. Estudio, análisis, evaluación psicológica, y elaboración del diagnóstico inicial.
c. Valoración de la dinámica relacional familiar y determinación de las necesidades específicas.
d. Diseño de la planificación y la intervención con la familia, elaborando el Plan de Intervención Familiar, en coordinación con el resto de profesionales del SEAFI.
e. Intervención psicoterapéutica en la familia, mediante las técnicas establecidas.
f. Dirección de la línea de intervención elegida.
g. Elaboración de informes.
h. Apoyo al resto de profesionales del SEAFI.
i. Participación en las reuniones de coordinación con otros organismos y especialmente con el equipo municipal de servicios sociales generales y la Dirección Territorial de Bienestar Social.
SEGUNDO. -CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 1.
a)
 Tener la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. 
El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas.
b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del título de licenciado superior universitario en psicología. 2. Los aspirantes deberán reunir todas y cada una de estas condiciones referidas siempre a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias.
TERCERA: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso al proceso selectivo, en la que los aspirantes deben manifestar que reúnen todos y da uno de los requisitos exigidos en la base segunda, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, y de que se comprometen a prestar juramento o promesa, tal y como establece el Real Decreto 707/79, de 5 de abril, se dirigirán al Presidente de la Mancomunidad Intermunicipal de la Hoya de Buñol-Chivase presentarán en el Registro General de la esta, o, en la forma que determina el art.38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, durante el plazo de 10 días naturales a partir del siguiente al que aparezca el extracto de la convocatoria en el BOP {del 29 de mayo al 7 de junio de 2015, a.i.}, de acuerdo con el Real Decreto 364/1995, de. 10 de marzo.
A las instancias se acompañará carta de pago acreditativa de haber abonado en el número de cuenta de la Mancomunidad, que se fija en la instancia de solicitud de acceso a las pruebas selectivas, el importe de 80 € como derechos de examen, o resguardo postal o telegráfico de su abono, en dicho resguardo habrá de hacerse constar la plaza a que corresponde el ingreso. El ingreso de la tasa por participación en el proceso selectivo se realizará en la siguiente cuenta bancaria titularidad de la Mancomunidad Hoya de Buñol Chiva: Bankia 2038 6196 41 6000003771. Además se adjuntará a la solicitud copia del documento nacional de identidad del solicitante.
Los derechos de examen no podrán ser devueltos más que en caso de no ser admitidos al examen por falta de los requisitos exigidos para tomar parte en él.
Se hace constar que los sucesivos anuncios relacionados con el desarrollo de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de Edictos y en la página web de esta Mancomunidad.  www.mancomunidadhoyabunyolchiva.es

premi Enric Valor de novel·la en valencià 2015- Diputació d'Alacant.

“PREMI ENRIC VALOR DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ 2015”
Primera. La Diputació d'Alacant convoca el premi Enric Valor de novel·la en valencià 2015 dotat amb vintmil euros, únic i indivisible.
SegonaPodran concórrer a aquest premi tots els escriptors que ho desitgen, excepte aquells que en quasevol any hagen sigut guardonats amb aquest premi, amb novel·les originals i inèdites, de tema lliure, no premiades en altres concursos, escrites en valencià, i han de presentar-ne tres exemplars, mecanografiats, escrits a doble espai i per una o ambdues cares, amb la grandària de lletra Times New Roman del número 12, d'extensió no inferior a 150 fulls ni superior a 250 fulls, del tipus DIN-A4, que hauran de contenir almenys 25 línies per full i més de 60 caràcters per línia, tret de les excepcions lògiques derivades de l'aplicació d'alguns signes ortogràfics i de la pàgina corresponent al final de cada capítol.
L’obra també es podrà presentar en format digital (PDF) tot adjuntant a la sol·licitud de concurrència tres memòries USB o el/els CD amb el text de l’obra, i s’hi manten les mateixes característiques que s’hi indiquen al paràgraf anterior.
Tercera. Els originals hauran de presentar-se acompanyats d'una sol·licitud de participació en el premi, en la qual haurà de constar el nom, els cognoms, i l'adreça de l'autor, el telèfon, si en té, i una fotocòpia del DNI. Si s'utilitza pseudònim, serà imprescindible adjuntar un sobre tancat amb les dades i el DNI sol·licitats, que s'obrirà si l'obra resulta premiada.
A més, caldrà acompanyar una declaració subscrita per l'autor que garantesca que la novel·la és inèdita, que ha estat redactada abans de la data d´aprovació d´aquesta convocatòria, que no participa en cap altre concurs pendent de resolució ni ha estat premiada. En les obres que es presenten amb pseudònim, es podrà subscriure amb aquest pseudònim la declaració, però en la plica esmentada en el paràgraf anterior, l'autor, signant amb el nom i els cognoms propis, s'haurà de fer responsable explícitament de l'exactitud de les afirmacions de la declaració al·ludida.
Sense aquest requisit, fins i tot després d'obrir la plica, la novel·la no podrà ser premiada.
QuartaLes obres, enquadernades o cosides, s'hauran d'enviar a la Diputació d'Alacant, Registre General, C/. Tucumán, núm. 8, 03005 Alacant, amb la indicació "Per al premi ENRIC VALOR DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ 2015". La Diputació, sempre que siga possible, n'expedirà el rebut corresponent.
Cinquena. El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 30 de novembre de 2015. Es consideraran incloses dins d'aquest termini les obres que s'envien per correu i tinguen mata-segells d'origen d'aquesta data o anterior.

premio "Azorín" de Novela año 2016. Diputació d'Alacant.

Diputació d'AlacantBASES PREMIO AZORÍN 2016
BASES DEL PREMIO “AZORÍN” DE NOVELA AÑO 2016
Primera.- Podrán participar en este concurso todos los escritores, cualesquiera que sea su nacionalidad, que presenten novelas originales e inéditas. Quedan exceptuados los que algún año hayan obtenido el premio "Azorín" y las obras de aquellos que hubiesen fallecido antes de anunciarse esta convocatoria. Cada novela irá firmada con el nombre y apellidos del autor, o bien con seudónimo, siendo en este último caso indispensable que, en sobre aparte y cerrado, donde figure el seudónimo que emplee el autor de la novela, vayan expresados su nombre y apellidos. Dicho sobre permanecerá invariablemente cerrado, a excepción del correspondiente a la novela que obtenga el premio "Azorín".
Segunda.- Los originales deberán estar escritos en castellano y su extensión no ha de ser inferior a la de doscientas páginas tamaño DIN-A4 (210 x 297 mm),  claramente mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara. Los originales deberán enviarse debidamente encuadernados.
Tercera.- Se otorgará un premio único de 45.000,00 euros, (cuarenta y cinco mil euros) a la novela que por unanimidad o en su defecto por mayoría de votos del Jurado, se considere con mayores merecimientos. Personal especializado, elegido por la Diputación Provincial de Alicante y Editorial Planeta, S.A., hará una previa selección de novelas finalistas cuya relación se hará pública con anterioridad al fallo y sobre las que se emitirá la resolución del Jurado.
Sexta.- La admisión de originales finalizará el 30 de noviembre del año dos mil quince, y el fallo del Jurado, inapelable, se hará público en el transcurso de una fiesta en la provincia de Alicante, el mes de marzo del año dos mil dieciséis