viernes, 31 de julio de 2015

1 Administratiu/iva. Ajuntament de Navès (Lleida)

Per resolució d’acord de Ple de data 8 de juliol de 2015, s’han aprovat les Bases i la convocatòria per a la contractació d’un/a administratiu/iva per a aquest Ajuntament, en règim laboral fix, mitjançant el sistema de concurs.
Les bases reguladores de la convocatòria es troben exposades a el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Navès i a la pàgina web (http://naves.ddl.net).
La presentació d’instàncies es realitzarà en el Registre General d’aquest Ajuntament o de conformitat amb l’art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), en el termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà d’aquesta publicació.{de l' 1 al 10 d' agost de 2015, a.i.}

1 tècnic de grau mitjà d'insertor laboral durant 6 mesos. Ajuntament d'Arenys de Munt (Barcelona)

En data 27/07/2015, han estat publicades al BOP de Barcelona les bases de la convocatòria que regiran el concurs oposició lliure per cobrir interinament durant sis mesos un lloc de treball de tècnic de grau mig d’insertor laboral, funcionari d’administració general, grup A2, nivell 18, dins del personal funcionari de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Les mateixes s’exposen al públic per termini de vint dies naturals, comptats a partir de la seva publicació al DOGC, per tal que es puguin presentar les instàncies per a prendre part en el procés selectiu. {de l' 1 al 20 d'agost de 2015, a.i.}  www.arenysdemunt.cat/   Rambla de Francesc Macià, 59, 08358 Arenys de Munt, Barcelona 

1 enginyer tècnic informàtic, grup A2, Ajuntament d’Arenys de Munt (Barcelona)

En data 27/07/2015, han estat publicades al BOP de Barcelona les bases que regiran el concurs oposició lliure per cobrir durant vuit mesos un lloc de treball d’enginyer tècnic informàtic, grup A2, nivell 20, enquadrat dins el personal laboral de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
Les mateixes s’exposen al públic per termini de vint dies naturals, comptats a partir de la seva publicació al DOGC, per tal que es puguin presentar les instàncies per a prendre part en el procés selectiu.{de l' 1 al 20 d'agost de 2015, a.i.}  www.arenysdemunt.cat   Rambla de Francesc Macià, 59, 08358 Arenys de Munt, Barcelona

23 plazas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, Código 5900 por el sistema general de acceso libre

Bases comunes Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre (BOE del 27), modificadas por Orden PRE/2061/2009 de 23 de julio (BOE del 30). 
Bases específicas La presente convocatoria, se publicará, entre otras, en la página web www.administracion.gob.es
1. Descripción de las plazas 1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 23 plazas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, Código 5900 por el sistema general de acceso libre y 10 plazas por el sistema de promoción interna, de las comprendidas en el artículo 6 del Real Decreto 196/2015 de 22 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015. 
La distribución por especialidades de las plazas convocadas por el sistema de acceso libre es la siguiente: 
Diez de Conservación del Medio Natural. 
Siete de Calidad de las Aguas. 
Seis de Ingeniería de Saneamiento.
... Los aspirantes, tanto por el sistema de acceso libre como por el de promoción interna, solo podrán participar por una de las especialidades previstas en esta base. Si en alguna de las especialidades no se cubriera el número total de plazas convocadas, podrán acumularse en otra u otras de las especialidades convocadas, según determine este Ministerio de acuerdo con sus necesidades y a propuesta del Tribunal.
3. Programas El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo II, a esta convocatoria. 
4. Titulación Se requerirá estar en posesión del título universitario de Grado o los actualmente vigentes de Licenciado, Ingeniero Superior o Arquitecto. 
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.
6. Solicitudes 6.1 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que le será facilitado gratuitamente en Internet en la página web www.administracion.gob.es (Empleo público y becas; Inscripción en pruebas selectivas; Rellenar e imprimir el formulario de solicitud). 
6.2 La presentación se realizará por cualquiera de los medios siguientes: 
a) Los interesados podrán realizar el registro electrónico de su solicitud y el pago telemático de las tasas a través de Internet en el portal del ciudadano www.administracion.gob.es (Empleo público y becas; Inscripción en pruebas selectivas; Rellenar, pagar y presentar a través de internet) o en el portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas www.minhap.gob.es (Servicios-Empleo Público-Inscripción en pruebas selectivas). 
El tratamiento de la información por medios telemáticos tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal En aquellos casos que deba presentarse documentación adicional junto con la solicitud de participación telemática, de conformidad con lo previsto en las bases específicas, esta podrá adjuntarse en la solicitud telemática o podrá ser aportada presencialmente en los lugares previstos en la letra siguiente. 
b) Igualmente, podrán presentarse en los Registros Generales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (paseo Infanta Isabel, 1, Madrid, y plaza de San Juan de la Cruz, s/n, Madrid), así como en los registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado duodécimo de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado
6.4 En todo caso, la solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»{del 1 al 20 de agosto de 2015, a.i.} y se dirigirá al Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La no presentación de ésta en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

jueves, 30 de julio de 2015

borsa de feina de zelador/a, (C2) mitjançant concurs oposició, per a l’Ajuntament de Manacor.

Ajuntament de ManacorConvocatòria borsa de feina de zelador/a
Bases específiques de la convocatòria per a la selecció de personal funcionari interí per crear una borsa de feina de zelador/a, mitjançant concurs oposició, per a l’Ajuntament de Manacor.
Primera. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal funcionari interí, mitjançant concurs oposició, per crear una borsa de feina extraordinària de zelador/a a l’efecte de substituir les possibles baixes, vacances, permisos, llicències o qualsevol supòsit de nomenament com a funcionari interí, d’acord amb l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Característiques de la plaça: escala d’Administració especial, subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, 100 % de jornada, nivell de destinació 17.
Tercera. REQUISITS DELS ASPIRANTS. Les persones aspirants hauran de reunir, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l’art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’EBEP.
b) Tenir complerts 16 anys d’edat a la data de la convocatòria i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del graduat escolar, Formació Professional de Primer grau, ESO o equivalent o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, l’aspirant haurà d’estar en possessió de la credencial que n’acrediti l’homologació o de la credencial per a l’exercici de la professió corresponent.
d) Estar en possessió del carnet de conduir B.
e) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
f) No haver estat separat/da ni acomiadat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de funcions públiques per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas de personal laboral, en el qual hagués estat separat/da o inhabilitat/da. En el cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al servei públic.
g) Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.
Quarta. SOL·LICITUDS. Les sol·licituds, dirigides al batle, s’han d’ajustar al model normalitzat de sol·licitud (es pot descarregar a la web www.manacor.org, serveis ciutadania; recursos humans; convocatòries), i es presentaran al Registre General de l’Ajuntament o en la forma establerta per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.{del 31 de juliol al 10* d'agost de 2015, a.i.}
També es publicarà l’anunci de la convocatòria, en extracte, a la premsa local i es comunicarà al Servei d’Ocupació de les Illes Balears perquè en faci la difusió oportuna. En tot cas, però, el termini de presentació de sol·licituds comptarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.
Si el darrer dia de presentació de sol·licituds s’escau en dia inhàbil* o dissabte, el termini s’entendrà ampliat fins al dia hàbil següent.
Per ser admesos i prendre part a la convocatòria bastarà que els aspirants manifestin a la sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base tercera.
Serà necessari acreditar juntament amb la sol·licitud:
- Fotocòpia compulsada del DNI o document que acrediti la nacionalitat.
- Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part a aquesta convocatòria.
- El justificant d’haver ingressat la taxa per optar a proves de selecció de personal amb la quantia de 26,29 €.
La restant documentació haurà d’acreditar-se en el moment i terminis que es determinin.

prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales para el año 2015.

1. Convocatoria. Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas. Esta convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, no contiene limitación alguna en el número de plazas. 
La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales de España», así como en la página web del Consejo General de Procuradores de España. 
2. Descripción de la evaluación. La prueba de evaluación de la aptitud profesional se efectuará de conformidad con lo establecido en la presente Orden de convocatoria y será única e idéntica para todo el territorio español.
3. Programa de materias El programa que ha de regir la evaluación se encuentra en el anexo II de la presente convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales que serán objeto de la evaluación.
4. Requisitos de los candidatos Podrán concurrir a la prueba de evaluación quienes reúnan los siguientes requisitos a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes y que deberán mantenerse a lo largo de todo el proceso: 
a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, o en su caso, de las certificaciones sustitutorias. 
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la credencial que acredite la homologación de su título al de Licenciado en Derecho o Graduado en Derecho expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
b) Haber superado los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales, y el período de prácticas externas tuteladas, acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Justicia establecido al efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
c) Ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales. 
Si en algún momento se tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple los requisitos exigidos en la convocatoria se acordará motivadamente su exclusión del proceso.
5. Plazo y forma de presentación de las solicitudes y documentación Quienes deseen participar en la prueba de evaluación para el acceso al ejercicio de la procura deberán cumplimentar el modelo de solicitud de inscripción dirigida a la Secretaría de Estado de Justicia, que podrá descargarse en el portal web del Ministerio de Justicia y que se adjunta como anexo I de la presente convocatoria. 
Quienes dispongan de DNI electrónico u otro certificado electrónico reconocido, podrán cumplimentar por vía telemática la solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Justicia https://sede.mjusticia.gob.es, que quedará automáticamente incluida en una base de datos. 
Aquellos aspirantes que no dispongan de DNI electrónico o certificado electrónico reconocido, deberán descargarse el modelo oficial de solicitud para presentarlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, número 8, 28012 Madrid, pudiendo remitirse también por correo certificado o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el meritado artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
En la solicitud de admisión se incluirá una declaración responsable referente al cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el apartado 4 de la presente convocatoria. 
El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».{del 31 de Julio al 4 de septiembre de 2015, a.i.}

miércoles, 29 de julio de 2015

borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya

-1 Convocar el procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, de conformitat amb l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, i les bases que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.
-2 Disposar que fins al moment en què es constitueixin les noves borses, constituïdes de conformitat amb aquesta convocatòria, continuïn vigents les borses actuals.
-3 Disposar que aquesta Resolució es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i que, així mateix, s’exposi a l’adreça d’internet http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust i a les adreces següents: Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona); Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), a Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i a les Terres de l’Ebre (c. Santa Anna, 3-5, 2a planta, 43500 Tortosa).
- - - - - - - - - - - - - Annex - - - - - - - - - - - - 
Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya
-1 Normes generals. 1.1 El procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya es regeix pel que estableix l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig.
1.2 En cada borsa es destinarà el nombre de places necessari fins a completar el percentatge del 5 % del total de cada una de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial que està reservat perquè s’hi integrin persones amb discapacitat que tinguin la condició legal de discapacitades.
-2 Requisits de participació a la convocatòria. 2.1 Per tal de ser admeses a la present convocatòria les persones interessades a participar-hi han de complir, el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds de participació, els requisits que estableix l’article 4 de la Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, i que es detallen en els apartats següents. Aquests requisits s’han de continuar complint en el moment de la presa de possessió com a personal interí i durant tota la vigència de les borses.
2.2 Requisits generals:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Ser major d’edat i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa, llevat que s’hagi obtingut el perllongament de la permanència en el servei actiu d’acord amb el procediment establert.
c) Tenir o estar en condicions d’obtenir el títol exigit per accedir a cada cos d’acord amb el que estableix la base 2.3. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, la persona interessada ha d’estar en possessió de la documentació que n’acredita l’homologació.
d) No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents.
e) No haver estat objecte de condemna per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys, llevat que s’hagi obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la rehabilitació, o s’estigui en condicions d’obtenir-les.
f) No haver estat objecte de separació, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en situació d’inhabilitació per al desenvolupament de les funcions públiques, llevat que la persona interessada hagi estat degudament rehabilitada, o s’estigui en condicions d’obtenir la rehabilitació.
g) No haver estat objecte, en l’últim any, de destitució i exclusió per rendiment insuficient o manca de capacitat del servei de l’Administració de justícia respecte del cos al qual es vol accedir.
2.3 Requisits específics que han de complir les persones aspirants en funció de la borsa de personal interí en què es vulguin integrar:
2.3.1 Metges forenses
Llicenciatura en medicina.
2.3.2 Gestió processal i administrativa
Diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, grau universitari o equivalent.
Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari de tractament de textos amb entorn gràfic.
2.3.3 Tramitació processal i administrativa
Batxillerat o títol de tècnic de grau mitjà o equivalent.
Coneixements de mecanografia amb una velocitat mínima de 220 pulsacions per minut en màquina d’escriure o teclat d’ordinador i coneixements de mitjans ofimàtics a nivell d’usuari de tractaments de textos en entorn gràfic.
2.3.4 Auxili judicial
Graduat/ada en educació secundària obligatòria.
Cal atenir-se al que estableix l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17.6.2009), per la qual s’estableixen les equivalences amb els títols de graduat/ada en educació secundària obligatòria i batxiller regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
-3 Sol·licituds. 3.1 Models de sol·licituds i llocs on es poden obtenir. Les persones interessades a prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una única sol·licitud de participació en suport paper, d’acord amb el model normalitzat que es pot trobar a l’adreça d’internet http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust, on estarà disponible perquè les persones sol·licitants puguin emplenar-la i imprimir-la per a la seva presentació.
També es pot obtenir a les adreces següents:
Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona); Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), a Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i a les Terres de l’Ebre (c. Santa Anna, 3-5, 2a planta, 43500 Tortosa).
3.2 Lloc de presentació de les sol·licituds. Les sol·licituds en suport paper per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al Registre general del Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona) o a les adreces indicades en la base 3.1.
També es poden presentar als registres i pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els previstos en l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
3.3 Termini de presentació de sol·licituds. El termini per a la presentació de sol·licituds s’estableix de l’1 al 30 de setembre de 2015.
3.4 Documentació que s’ha adjuntar a la sol·licitud
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar únicament una fotocòpia del DNI o passaport.
Tanmateix, les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitades han d’adjuntar a la sol·licitud el dictamen oficial de discapacitat expedit per l’equip multiprofessional competent, d’acord amb el que preveu la base 5.1.e.
Així mateix, les persones aspirants i que hagin prestat serveis a l’Administració de justícia fora de l’àmbit territorial de Catalunya han d’adjuntar la declaració de serveis prestats fora de Catalunya, d’acord amb el model normalitzat que es pot obtenir a l’adreça d’internet:http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust i acreditar-ho d’acord amb el que preveu la base 5.2.c.
3.5 Presentació d’una única sol·licitud. 3.5.1 Les persones interessades a prendre part en aquesta convocatòria només han de presentar una sol·licitud, en la qual, en el moment d’emplenar-la, han de fer constar el cos o cossos del/s qual/s vulguin formar part, d’acord amb els requisits generals i específics exigits en la base 2 per a cada cos.
3.5.2 Totes les persones que en la data de la publicació d’aquesta convocatòria estiguin prestant serveis a l’Administració de justícia o hi hagin prestat serveis durant els tres anys immediatament anteriors i que vulguin formar part de les borses de personal interí convocades mitjançant aquesta resolució, han de presentar igualment una sol·licitud de participació per al cos o cossos del/s qual/s vulguin formar part, sempre que disposin de la titulació necessària per accedir-hi.
3.5.3 D’acord amb el que estableix l’article 5.2 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, les persones interessades només poden sol·licitar pertànyer simultàniament a les borses de personal interí dels cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa. Per tant, les persones que vulguin formar part de la borsa de personal interí del cos d’auxili judicial no poden presentar sol·licitud de participació per formar part de les borses de personal interí dels cossos de gestió processal i administrativa o de tramitació processal i administrativa, en ser incompatible la pertinença a la borsa del cos d’auxili judicial amb la pertinença a la borsa de qualsevol dels altres dos cossos.
No obstant això, les persones que, en la data de la publicació d’aquesta convocatòria, formin part de la llista de funcionament de la borsa de personal interí del cos d’auxili judicial i vulguin formar part de la borsa de personal interí del cos de gestió processal i administrativa o de tramitació processal i administrativa no han de presentar sol·licitud de participació per formar part de la borsa de personal interí del cos d’auxili judicial, ja que aquestes persones seran integrades d’ofici i degudament identificades en el cos d’auxili judicial.
Tanmateix, si presenten sol·licitud de participació en el cos de gestió processal i administrativa o de tramitació processal i administrativa i, si escau, són nomenades en algun d’aquests cossos, d’acord amb el punt 4 de la disposició transitòria segona de l’Ordre JUS/250/ 2009, de 13 de maig, quedaran suspeses a la borsa del cos d’auxili judicial en espera de superar el període de pràctiques del cos de gestió processal i administrativa o de tramitació processal i administrativa; una vegada superat aquest període de pràctiques, s’integraran definitivament al nou cos i quedaran excloses del cos d’auxili judicial per incompatibilitat.
3.5.4 En el cas que les persones aspirants presentin més d’una sol·licitud, únicament es tindrà en compte la darrera presentada, la qual anul·larà les presentades amb anterioritat.
3.5.5 Les persones aspirants han d’indicar a la seva sol·licitud un número de telèfon i una adreça de correu electrònic, si en disposen, ja que el mitjà utilitzat per a l’oferiment de places serà, prioritàriament, mitjançant l’enviament d’un SMS; si hi manca, mitjançant trucada telefònica i, en tercer lloc, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.
3.6 Opcions a demarcacions territorials i a partits judicials. Les persones aspirants a formar part de les borses de personal interí dels cossos de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial han d’optar, en el moment d’emplenar la sol·licitud de participació, per una de les quatre demarcacions territorials corresponents a les audiències provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i dins de cada demarcació, pels partits judicials en què vulguin prestar serveis.
Les persones aspirants a formar part de la borsa de personal interí del cos de metges forenses poden optar per una o més de les quatre demarcacions territorials esmenades, sense opció a excloure cap dels partits judicials que la integren.
3.7 Persones que tinguin la condició legal de discapacitades.. Les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitades cal que ho indiquin a la sol·licitud de participació i que ho acreditin d’acord amb el que estableix la base 5.1.e.

calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat als cicles de Formació Professional bàsica en centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigides a beneficiaris del Pla d’Ocupació Juvenil per al curs 2015-2016.

[2015/6783]
Primer. Autorització a centres. S’autoritza els centres integrats públics de Formació Professional que apareixen assenyalats en l’annex I d’esta resolució a impartir els cicles formatius de Formació Professional bàsica segona oportunitat que figuren en l’annex.

Segon. Calendari d’admissió i matrícula. El calendari d’admissió i matrícula de l’alumnat en els cicles formatius de Formació Professional bàsica segona oportunitat per al curs 2015-2016, és el que s’establix en l’annex II d’esta resolució.

Tercer. Orientació dels centres. S’habilitaran els mitjans necessaris als centres educatius autoritzats en l’annex I d’esta resolució amb la finalitat de prestar l’assessorament necessari als interessats en la matrícula en els cicles formatius de Formació Professional bàsica segona oportunitat, en especial la informació necessària per a l’alta en el Sistema de Garantia Juvenil.

Quart. Requisits d’accés
– Tindre entre 17 i 24 anys (o menys de 30 anys si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent) i no haver completat els estudis obligatoris.

– Trobar-se actualment desescolaritzat o desescolaritzada i sense ocupació.

– Estar inscrit o inscrita en el registre del Sistema de Garantia Juvenil.

Per a això, s’han de complir al seu torn, els requisits següents:
· No haver treballat ni rebut accions formatives i/o educatives en els terminis següents:
· No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
· No haver rebut accions educatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
· No haver rebut accions formatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
– Tindre la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea o dels estats part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.
En cas de nacionals d’altres països hauran de ser titulars d’una autorització de residència en vigor que habilite per a treballar.
– Estar empadronat o empadronada en qualsevol localitat del territori nacional.
– Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema de Garantia Juvenil i d’adquirir un compromís de participació activa.
ANNEX II -  Calendari d’admissió i matrícula per a ensenyances de Formació Professional bàsica segona oportunitat

Este procés d’admissió afecta els centres integrats públics d’FP autoritzats per a impartir les ensenyances de Formació Professional bàsica segona oportunitat. Comptarà amb un únic procediment que s’organitzarà en les fases que s’indiquen a continuació:
1. Procés d’admissió i matrícula de l’alumnat de cicles de Formació Professional bàsica segona oportunitat.
1.1. Publicació de vacants existents als centres educatius per al procés d’admissió de l’alumnat: el 31 de juliol
1.2. Presentació de sol·licituds d’admissió per a cicles de Formació Professional bàsica de segona oportunitat i de la documentació corresponent al centre que se sol·licite: de l’1 al 7 de setembre ambdós inclosos.
1.3. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d’admesos: el 9 de setembre
1.4. Presentació de reclamacions davant del Consell Social del centre: fins al 10 de setembre inclusivament
1.5. Publicació als centres de les llistes definitives de l’alumnat admés: l’11 de setembre
1.6. Presentació de reclamacions davant de la Comissió Sectorial de Formació Professional: fins al 15 de setembre inclusivament
1.7. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part
de la Comissió Sectorial de Formació Professional: fins al 16 de setembre inclusivament. Contra esta resolució els interessats podran interposar recurs d’alçada davant del director territorial corresponent en el termini d’un mes
1.8. Termini de formalització de matrícula per a l’alumnat admés: 17 i 18 de setembre
1.9. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l’alumnat que ha participat en el procés d’admissió: 21 de setembre
ANNEX III - Com donar-se d’alta en el Sistema de Garantia Juvenil
Per a ser beneficiari de la garantia juvenil s’han de complir els requisits establits i estar donat d’alta en el Sistema de Garantia Juvenil.
L’alta es realitzarà través de la pàgina del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
Es pot realitzar:
1. De manera telemàtica
· Accedint al registre amb DNI electrònic o certificat (més senzilla).
· Accedint amb usuari i contrasenya. Les persones que no disposen d’identificació electrònica podran omplir un formulari per a sol·licitar l’usuari i la contrasenya que posteriorment rebran per a poder inscriure’s telemàticament.
2. De manera presencial (excepcionalment), únicament en els casos de persones amb risc d’exclusió social i/o discapacitat reconeguda (amb certificació acreditativa en ambdós casos).
Estes persones podran inscriure’s per mitjà de la presentació del formulari que es troba en la pàgina web del Ministeri. Una vegada omplit telemàticament, es presentarà a les oficines de registre de l’Administració general de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats establides en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, com són:
· En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en este últim cas, s’hi ha subscrit l’oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
· En qualsevol oficina de correus. En este cas s’haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.

contrato-tipo de compraventa de cosecha de naranjas y grupo mandarinas, a peso, para su comercialización en fresco, campaña 2015/2016.

Orden AAA/1550/2015, de 16 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de cosecha de naranjas y grupo mandarinas, a peso, para su comercialización en fresco, campaña 2015/2016.
Primero. Se homologa, según el régimen establecido en la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios y el Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, el contrato-tipo de compraventa de cosecha de naranjas y grupo mandarinas, a peso, para su comercialización en fresco, para la campaña 2015/2016, cuyo texto figura en el anexo de esta orden. 
Segundo. El período de vigencia de la homologación del presente contrato-tipo será el de un año a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado».

3 Técnico de Administración General, A1. Diputación Provincial de Alicante

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 117, de 19 de junio de 2015, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria para proveer:
Tres plazas de Técnico de Administración General, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Técnica, mediante el sistema de concurso-oposición.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Comunidad Valencia» número 7572, de 16 de julio de 2015.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». {del 30 de julio al 18 de agosto de 2015, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante». www.diputacionalicante.es/

1 Técnico Superior en Prevención, A1. Diputación Provincial de Alicante

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 117, de 19 de junio de 2015, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria para proveer:
Una plaza de Técnico Superior en Prevención, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema de concurso-oposición.
Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Comunidad Valencia» número 7572, de 16 de julio de 2015.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».{del 30 de julio al 18 de agosto de 2015, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».  www.diputacionalicante.es/

martes, 28 de julio de 2015

1 TAG (grup A1) a mitja jornada. interí (exp. 976/2015). Ajuntament de Calonge (Girona)

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 104 de data 1 de juny de 2015 es fa pública la convocatòria i es publiquen íntegrament les bases per a la provisió en règim de funcionari interí del següent lloc de treball:
- TAG (grup A1) a mitja jornada.
Les instàncies i sol·licituds per prendre part en les proves selectives s’haurà de presentar en el Registre General d’aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes establertes en la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC i durant el termini improrrogable de 15 dies naturals.{del 29 de juliol al 17 d'agost de 2015, a.i.}
Els successius anuncis referents a la convocatòria es publicaran, si s’escau, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes d’aquesta Corporació. www.calonge.cat/   Plaça de la Concòrdia, 7, 17251 Calonge, Girona 972 66 03 75