martes, 30 de septiembre de 2014

1 plaça de Tècnic d’Administració General, amb caràcter d’interinitat. (A1). Ajuntament del Vendrell (Tarragona)

Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 218, de data 22 de setembre de 2014, hi apareixen publicades les bases reguladores de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs oposició d’una plaça de tècnic d’administració general, amb caràcter d’interinitat, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament del Vendrell.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DiariOficial de la Generalitat.{de l' 1 al 20 d' octubre de 2014, a.i.}  - www.elvendrell.net  - Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell, Tarragona . 977 16 64 00

Licenciado/a Sanitario en la especialidad de: Urgencia Hospitalaria (Referencia: CT_2014_07_Urgencias), Cirugía General y Aparato Digestivo (Referencia: CT_2014_05_Cirugía General y Aparato Digestivo), Oftalmología (Referencia: CT_2014_06_Oftalmología). Consorcio Aragonés Sanitario de Alta ResoluciónConvocar, de forma extraordinaria ante la necesidad de mantener las prestaciones asistenciales, pruebas selectivas para la cobertura temporal de un puesto de trabajo de la categoría de Licenciado/a Sanitario en el Consorcio de Salud para el área de Urgencia Hospitalaria, con sujeción a las siguientes
Bases de la Convocatoria
Primera.- Normas generales. Se convoca concurso de méritos para el siguiente puesto de trabajo de la categoría de Licenciado/a Sanitario de Urgencia Hospitalaria en el Consorcio de Salud.
Segunda.- Número de plazas. Una plaza vacante como personal laboral, en el Hospital de Alta Resolución del Pirineo, ubicado en Avenida Calzada Rapitan, s/n de Jaca (Huesca).Convocar, de forma extraordinaria ante la necesidad de mantener las prestaciones asistenciales, pruebas selectivas para la cobertura temporal de un puesto de trabajo de la categoría de Licenciado/a Sanitario en el Consorcio de Salud para el área de Cirugía General y Aparato Digestivo, con sujeción a las siguientes
Bases de la Convocatoria
Primera.- Normas generales. Se convoca concurso de méritos para el siguiente puesto de trabajo de la categoría de Licenciado/a Sanitario en la especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Consorcio de Salud.
Segunda.- Número de plazas. Una plaza vacante como personal laboral, en el Hospital de Alta Resolución del Pirineo, ubicado en Avenida Calzada Rapitan, s/n de Jaca (Huesca).Convocar, de forma extraordinaria ante la necesidad de mantener las prestaciones asistenciales, pruebas selectivas para la cobertura temporal de un puesto de trabajo de la categoría de Licenciado/a Sanitario en el Consorcio de Salud para el área de Oftalmología, con sujeción a las siguientes
Bases de la Convocatoria
Primera.- Normas generales. Se convoca concurso de méritos para el siguiente puesto de trabajo de la categoría de Licenciado/a Sanitario en la especialidad de Oftalmología en el Consorcio de Salud.
Segunda.- Número de plazas. Una plaza vacante como personal laboral, en el Hospital de Alta Resolución del Pirineo, ubicado en Avenida Calzada Rapitan, s/n de Jaca (Huesca).

----------------------

Sexta.- Plazo y lugar de presentación.

6.1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón"{del 1 al 20 de octubre de 2014, a.i.}. Si el último día de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
No se admitirán documentos acreditativos de méritos presentados fuera de plazo de presentación de instancias, salvo imposibilidad material por causa ajena al aspirante, alegada y probada por éste, y debidamente apreciada por el órgano convocante.
6.2. El modelo de instancia se podrá presentar: en el Registro del Consorcio de Salud (Vía Universitas, 36, 1.ª planta, 50017 - Zaragoza) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1 plaça de Tècnic de Desenvolupament Turístic i Econòmic i 1 plaça d’ Auxiliar de Neteja. Ajuntament de Montuïri (Mallorca-Illes Balears)

... es convoquen proves selectives per la contractació en regim laboral d’una plaça de tècnic de desenvolupament turístic i econòmic i un altre d’ auxiliar de neteja, com a places laborals temporals, d’acord amb les bases que es transcriuen a continuació.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR D’UNA PLAÇA DE PEÓ DE NETEJA A L’AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
PRIMERA. OBJECTE: L’Objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’una plaça de peó de neteja per substitució d’excedència a través de concurs.
SEGONA. REQUISITS  DELS  ASPIRANTS: Per prendre part a la convocatòria serà necessari, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, tenir els següents requisits:
a) Ésser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea.
b) Tenir complerts els 18 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) No tenir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixi l’exercici de les corresponents funcions.
d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per l’exercici de les funcions publiques.
Abans de la signatura del contracte la persona interessada ha de fer constar que no realitza cap altre activitat en cap lloc del sector públic i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En cas de realitzar alguna activitat privada ha de declara-la en el termini de deu dies següents a la signatura del contracte, perquè la Corporació pugui adoptar l’acord de declaració de compatibilitat o incompatibilitat.
TERCERA.- Característiques
PROCEDIMENT:   Concurs per a cobrir la substitució d’excedència d’una plaça de peó de neteja
JORNADA LABORAL: La jornada de treball serà a temps parcial
TIPUS DE CONTRACTACIÓ: per substitució
DURACIÓ: per substitució
FUNCIONS GENERALS:
Neteja (escombrar i rentar) els terres i les superfícies amb els productes adequats
Neteja i desinfecció de lavabos i aparells sanitaris amb els productes desinfectants adequats.
Neteja i treure la pols del mobiliari, parets, sostres, passadissos, vestíbuls, aules, oficines, punts de llum, etc amb els productes adequats a cada superfície
Buidar papereres, contenidors. Seleccionà els residus i dipositar-los segons la seva naturalesa. 
Neteja de vidres amb els productes adequats.
Qualsevol altre activitat relacionada amb neteja.
QUARTA.- Instàncies. Les instàncies de les sol·licituds i resta de documentació per prendre part a la convocatòria, s’hauran de presentar, en el Registre de l’ajuntament de Montuïri, ubicat a la plaça Major, núm. 1 del municipi de Montuïri, en horari d’atenció al públic de 9 a 14 de dilluns a divendres,  dirigides al Batle-President, en el termini de vint dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB,{de l' 1 al 8 d'octubre de 2014, a.i.} d’acord amb el model de l’annex I d’aquestes bases
Les sol·licituds es podran presentar també en la forma que indica l’art. 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de regim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment Administratiu Comú.
Els successius anuncis es publicaran al taulell d’anuncis i pàgina web municipal de l’ajuntament de Montuïri. www.ajmontuiri.net   - Plaça Major, 1, 07230 Montuïri, Illes Balears - 971 64 41 25
La instància haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
a) Fotocòpia del DNI / NIE
b) Currículum vitae, on constarà tots aquells mèrits i capacitats que tinguin relació amb el lloc a proveir degudament especificats.
c) Documentació acreditativa dels mèrits a valorar a la fase del concurs regulada a la base setena d’aquestes bases.
Tota aquesta documentació s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de l’original o de fotocopies degudament compulsades en presentar la instància.           
Les errades de fet podran subsanar-se en qualsevol moment  d’ofici o a instancia de part.
********************
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER AL PROVEÏMENT D’ UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC I ECONÒMIC DE L’AJUNTAMENT DE MONTUÏRI.
PRIMERA.- Objecte. L’objecte d’aquesta convocatòria és proveir, pel procediment de concurs oposició, una plaça de Tècnic de Desenvolupament Turístic i Econòmic de l’ajuntament de Montuïri.
S’aplicaran a aquestes proves selectives la Llei 7/1985, de 2 d’abril, la Llei 7/2007, de 12 d’abril del estatut bàsic de l’empleat públic, la Llei 30/1984, de 2 d’agost, el R.D.L. 781/1986, de 18 d’abril, Llei de la Funció Pública de les Illes Balears
La present convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’ajuntament de Montuïri, així com al BOIB.
SEGONA.- Requisits dels aspirants. Per prendre part a la convocatòria serà necessari, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, tenir els següents requisits:
a) Ésser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea.
b) Tenir complerts els 18 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de llicenciatura en Ciències Econòmiques i/o Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i/o Diplomatura en Ciències Empresarials i/o Diplomatura en Empreses i Activitats Turístiques (DEAT) 
d) No tenir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixi l’exercici de les corresponents funcions.
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per l’exercici de les funcions publiques.
f) Certificat nivell avançat  C1 d’anglès del MCER (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).
g) Estar en possessió del carnet de conduir i disponibilitat de vehicle propi.
Abans de la signatura del contracte la persona interessada ha de fer constar que no realitza cap altre activitat en cap lloc del sector públic i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En cas de realitzar alguna activitat privada ha de declara-la en el termini de deu dies següents a la signatura del contracte, perquè la Corporació pugui adoptar l’acord de declaració de compatibilitat o incompatibilitat.
TERCERA.- Característiques
JORNADA LABORAL: La jornada de treball serà a temps parcial
TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Tindrà el caràcter de laboral temporal
DURACIÓ: Per obra o servei determinat
FUNCIONS GENERALS:
- Desenvolupar els programes i projectes per a la dinamització i la promoció turística i comercial del municipi de Montuïri
- Preparar i mantenir actualitzada la base documental en què es fonamenta tota l’estratègia de promoció del municipi.
- Promoure la conservació i posar en valor els recursos patrimonials i naturals i treballar conjuntament amb els gestors d’aquests recursos per integrar-los en l’estratègia de desenvolupament econòmic i turístic.
- Col·laborar amb els sectors empresarials i professionals locals, en la implementació de programes de millora de la qualitat dels serveis turístics
- Col·laborar en la creació de nous productes turístics que complementin l’oferta existent i permetin la captació de nous segments de demanda.
- Coordinar les polítiques d’informació i acollida als visitants i de gestió dels punts d’informació turística.
- Gestionar el la plana web de turisme de l’ajuntament i Comunicar i difondre les activitats i festes de relleu que s’organitzen a Montuïri, com una de les estratègies rellevants de promoció de la vila
- Recerca de finançament per a la captació d’inversions per a la dinamització i la promoció turística i comercial del municipi de Montuïri, així com informar i difondre les convocatòries i línies d’ajuts existents.
- Gestionar el pressupost de l’Àrea
QUARTA.- Instàncies. Les instàncies de les sol·licituds i resta de documentació per prendre part a la convocatòria, s’hauran de presentar, en el Registre de l’ajuntament de Montuïri, ubicat a la plaça Major, núm. 1 del municipi de Montuïri, en horari d’atenció al públic de 9 a 14 de dilluns a divendres,  dirigides al Batle-President, en el termini de vint dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB, d’acord amb el model de l’annex I d’aquestes bases.
Les sol·licituds es podran presentar també en la forma que indica l’art. 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de regim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment Administratiu Comú.
Els successius anuncis es publicaran al taulell d’anuncis i pàgina web municipal de l’ajuntament de Montuïri. www.ajmontuiri.net  Plaça Major, 1, 07230 Montuïri, Illes Balears - 971 64 41 25
La instància haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
a) Fotocòpia del DNI / NIE
b) Currículum vitae, on constarà tots aquells mèrits i capacitats que tinguin relació amb el lloc a proveir degudament especificats.
c) Documentació acreditativa dels requisits relacionats als punts a), b), c) i f) de la base segona d’aquestes bases.
d) Documentació acreditativa dels mèrits a valorar a la fase del concurs regulada a la base setena d’aquestes bases.
Tota aquesta documentació s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de l’original o de fotocopies degudament compulsades en presentar la instància.         
Les errades de fet podran subsanar-se en qualsevol moment  d’ofici o a instancia de part.

borsa de treball d'Higienista Dental en àrea d'Atenció Primària. Servei de Salut de les Illes Balears

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de setembre de 2014 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria d'higienista dental en àrea d'Atenció Primària.
Bases de la convocatòria
1. Normes generals. 1.1 L’objecte d’aquestes bases és la convocatòria de mèrits per constituir la borsa general d’ocupació per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria higienista dental en àrea d'atenció primària.
1.2 La selecció de les persones candidates s’efectuarà per mitjà d’un concurs de mèrits que seran valorats per la Unitat de Selecció dels Serveis Centrals del Servei de Salut.
1.3 Una vegada publicada la resolució definitiva amb la puntuació final dels mèrits de les persones candidates, la borsa de treball general de personal estatutari temporal del Servei de Salut continuarà oberta per a la categoria convocada, tant per inscriure-hi noves persones aspirants com perquè les candidates inscrites hi afegeixin més mèrits. No obstant això, aquestes dades s’incorporaran a les llistes de la borsa general en la següent actualització de mèrits (tall) que es faci en la categoria.
2. Reserva per a persones amb alguna discapacitat. 2.1 Es reserva una quota del 7 % dels nomenaments que s’ofereixin en cada categoria per a persones amb alguna discapacitat d’un grau igual o superior al 33 %, sempre que compleixin els requisits de la convocatòria i acreditin el grau de discapacitat i la compatibilitat per acomplir les funcions del lloc de treball. Figuraran en les llistes de la borsa general per ordre de la puntuació obtinguda aplicant el barem de mèrits aprovat per l’Acord esmentat en el punt 1.4.
3. Requisits d’accés. 3.1 Per accedir a la borsa de treball general de personal estatutari temporal del Servei de Salut cal complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea o de l’espai econòmic europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tenir reconegut aquest dret per mitjà d’una norma legal. Hi poden participar igualment —qualsevol que en sigui la nacionalitat— el cònjuge dels ciutadans espanyols i dels d’altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, tinguin menys de 21 anys o bé siguin més grans i dependents.
b) Tenir la titulació de Tècnic superior en higiene bucodental o equivalent o estar en condicions d’obtenir-la dins el termini per presentar sol·licituds.
c) Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.
d) Tenir complits 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa. Si s’ha complit l’edat de jubilació, la persona candidata serà exclosa de les llistes.
e) No haver estat separat per mitjà d’un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a llocs o càrrecs públics per mitjà d’una resolució judicial, per accedir al cos o l’escala de funcionari o per acomplir funcions similars a les que acomplien en el cas del personal laboral del qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser ciutadà d’un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l’ocupació pública al seu estat i en els mateixos termes.
f) Presentar la solicitud en la forma i en el termini establits en la convocatòria de la categoria en què es participi.
g) Satisfer la taxa de 7,06 € per inscriure’s en les proves selectives per accedir a la categoria de personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica (introduïda pel punt 22 de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009). No obstant això, no han d’abonar la taxa les persones amb alguna discapacitat igual o superior al 33 %.
h) No incórrer en el moment del nomenament en cap causa d’incompatibilitat, segons allò que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
i) No estar afectat per una resolució que impliqui ser exclòs de la borsa.
3.2 Els requisits d’accés i de titulació de la convocatòria els han de complir les persones candidates mentre estiguin inscrites en la borsa general o disposin d’un nomenament temporal, i els han d’acreditar quan l’Administració els ho requereixi (no s’han d’adjuntar a la solicitud).
4. Solicituds. 4.1 En aquest moment del procés, les persones que cursen una solicitud de participació són denominades persones aspirants a formar part de la borsa general.
4.2 Tota persona aspirant ha de disposar d’un codi d’identificació d’usuari o de signatura o certificat electrònics per emplenar telemàticament el formulari amb les dades corresponents a cada apartat, seguint les instruccions indicades. El sistema comprovarà la coherència de les dades introduïdes i indicarà els errors que hi observi. La solicitud i els seus annexos —havent pagat prèviament la taxa corresponent— s’han de presentar per mitjà de l’aplicació informàtica habilitada a l’efecte per la Direcció de Recursos Humans i de Relacions Laborals del Servei de Salut en el web <www.ibsalut.es>.
4.3 Per preservar el principi d’igualtat en l’accés a la funció pública, en cada gerència del Servei de Salut haurà una unitat de suport per facilitar a les persones aspirants el codi d’identificació d’usuari per accedir a l’aplicació informàtica per formalitzar la solicitud d’inscripció en la borsa. No obstant això, des del web <www.ibsalut.es> es poden descarregar els documents i les instruccions en PDF per presentar la solicitud i els seus annexos, a més del resguard que acrediti haver pagat la taxa (en el qual ha de figurar el segell de l’entitat bancària que justifiqui l’abonament) en el Registre del Servei de Salut de les Illes Balears (ubicat al carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma) o en els registres de les gerències territorials del Servei de Salut o bé per qualsevol de les vies que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Les solicituds que es presentin mitjançant les oficines de Correus han d’anar dins d’un sobre obert perquè el funcionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les.
En el cas de que el pagament es faci en format paper el codi que ha de figurar BONN.
4.5 A fi d’agilitar i facilitar el funcionament de la borsa general, quan la sol·licitud s’hagi presentat en registres aliens al Servei de Salut es recomana a les persones aspirants que n’informin a la Unitat de Selecció enviant un fax al 971175928/04, o un missatge electrònic a l’adreça <unitat.seleccio@ibsalut.es en el qual han de constar el número i la data de registre de la sol·licitud, el resguard del pagament de la taxa i els annexos.
4.6 Cal presentar una solicitud per a cada categoria professional, tot ique les persones aspirants poden solicitar inscriure’s en la categoria o en les categories de les llistes de tantes gerències com els interessin. Si s’hi dóna la possibilitat, les persones aspirants podran triar el tipus de nomenament —jornada completa o substitució per reducció de jornada i, si de cas, a temps parcial— i el centre o l’especialitat on prestar servei. Si no s’especifica la gerència, s’entendrà que s’opta a les que s’ubiquin a l’illa on s’hagi presentat la solicitud; i si no s’especifica el tipus de jornada, s’entendrà que s’opta a tots els tipus de jornada possibles.
4.7 Tota persona aspirant que presenti la solicitud telemàticament pot validar l’autobaremació per mitjà de la signatura electrònica o d’un procediment similar; a més, és responsable de la veracitat de les dades, dels mèrits manifestats i de la valoració d’aquests. Amb les dades de les solicituds i les autobaremacions s’elaboraran les llistes provisionals de persones aspirants admeses en la base de dades de la borsa de treball de personal estatutari temporal de cada categoria convocada.
4.8 La borsa de treball general de personal estatutari temporal del Servei de Salut romandrà oberta per a la categoria convocada, tant per inscriure noves persones aspirants com perquè les persones candidates inscrites hi afegeixin més mèrits. No obstant això, aquestes dades s’incorporaran a les llistes de la borsa general en la següent actualització de mèrits (tall) que es faci en la categoria.
4.9 Es realitzarà, entre les sol·licituds presentades, un mínim de dos talls anuals (actualitzacions), de les quals s’informarà i que seran publicades a la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears.