lunes, 31 de octubre de 2016

borsa de traball de personal auxiliar administratiu, de l’Ajuntament de Catarroja (Horta Sud-Valencia)

ANUNCI
Per acord de Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2016 s’han aprovat les bases que han de regir la convocatoria per a la constitució i funcionament d’una borsa de traball de personal auxiliar administratiu, pel sistema d’oposició.
Les sol·licituds hauran de presentar-se, d’acord amb les bases, en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Catarroja, o en la forma prevista en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de València. {de l' 1 al 21* de noviembre de 2016, a.i.}
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D'UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A OCUPAR, AMB CARÀCTER URGENT I TEMPORAL, LLOCS VACANTS O SATISFER NECESSITATS PUNTUALS, TANT DE PERSONAL FUNCIONARI COM LABORAL.
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L'objecte de la present convocatòria és la constitució, pel procediment abreujat, d'una borsa de treball temporal de personal auxiliar administratiu, per a ocupar amb caràcter urgent i temporal, llocs vacants, o satisfer necessitats puntuals (substitucions, programes, acumulació de funcions, etc…) tant de personal funcionari com laboral (segons la naturalesa del lloc o de les funcions a exercir) que es puguen produir al llarg del període de durada de la present borsa, pel sistema d'oposició.
SEGONA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per a prendre part en les proves selectives d'aquesta convocatòria serà necessari:
• Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau, o equivalent o en condicions d'obtenir-ho abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, en tot cas, les equivalències hauran de ser aportades per l'aspirant, mitjançant certificació expedida a aquest efecte, per l'Administració competent en cada cas.
• Tenir la nacionalitat espanyola, o reunir les condicions d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats establits en l'art. 57 Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
• Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques pròpies de les places referides en les bases.
• Tenir complits setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
• No haver sigut separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat/da o inhabilitat/da.
En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver sigut sotmès/ssa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
TERCERA. PUBLICITAT DE LES BASES I CONVOCATÒRIA. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP, en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal (www.catarroja.es). A l'efecte de finalització del termini de presentació d'instàncies, es prendrà la data de la publicació del BOP. Les bases d'aquesta convocatòria es trobaran a la disposició dels interessats, a més d'en els llocs indicats, en el Departament de RRHH i en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. La llista provisional i la llista definitiva de personal admès es publicaran en el tauler d'anuncis electrònic i en la pàgina web municipal.
Els successius anuncis posteriors a l'aprovació de la llista definitiva de personal admès es publicaran únicament en la pàgina web municipal.
QUARTA. PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS. Les instàncies sol·licitant prendre part en la selecció de la borsa a la qual s'opta, es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament durant el termini de vint dies naturals a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOP {de l' 1 al 21* de noviembre de 2016, a.i.}, seguint preferentment el model oficial recollit en l'Annex II d'aquestes Bases. Les instàncies podran presentar-se igualment en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Les persones sol·licitants manifestaran en les seues instàncies:
- Que tenint coneixement de la totalitat de les bases reguladores del procediment, reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en la base segona, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
- Un telèfon en el qual puguen ser localitzats en horari de matí.
- Un correu electrònic on practicar les notificacions d'incorporació.
- La condició de persona discapacitada, si escau,
- La sol·licitud d'adequació de temps i mitjans per a la realització de l'únic exercici, en cas de persones discapacitades.
En el cas que s'oferisquen diverses borses simultàniament, i s'opte a més d'una, es formularà una sol·licitud per a cada borsa.
La instància haurà d'anar acompanyada dels següents documents:
• Original del DNI, passaport, o targeta de residència: és necessari mostrar-ho en el moment de presentació de la instància, o adjuntar fotocòpia del mateix en el cas que la instància es presente en un registre diferent del Registre General de l'Ajuntament de Catarroja
• Fotocopia de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes per a la seua expedició.
• Fotocòpia de la documentació justificativa de la condició de persona discapacitada, si escau.

Una plaza de Auxiliar de Policía Local, del Ayuntamiento de Centelles (Barcelona)

 Resolución de 18 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Centelles (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», de 4 de mayo de 2016, se ha publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Auxiliar de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local y sus Auxiliares, mediante el sistema de concurso oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». {del 1 al 21* de noviembre de 2016, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. www.centelles.cat

13 plazas de Operario, (11 plazas de turno libre y 2 plazas de reserva a minusválidos), del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja)

Resolución de 18 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de La Rioja», número 119, de 17 de octubre de 2016, se ha publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Trece plazas de Operario, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Personal de Oficios, mediante el sistema de concurso-oposición, en turnos de 11 plazas de turno libre y 2 plazas de reserva a minusválidos.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». {del 1 al 21* de noviembre de 2016, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en la forma prevista en las propias bases. www.logroño.es

2 plazas de Agentes de la Policía Local, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Eivissa-Illes Balears)

Resolución de 17 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de les Illes Balears» número 131, de 15 de octubre de 2016, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Dos plazas de Agentes de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase de Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». {del 1 al 21* de noviembre de 2016, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases. www.santantoni.net

6 plazas de Agente de la Policía Local, (C1) del Ayuntamiento de L’Eliana (Camp de Turia-Valencia)

Resolución de 3 de octubre de 2016, del Ayuntamiento de L’Eliana (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 69, de 13 de abril de 2016, con corrección de errores en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 166, de 29 de agosto de 2016, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Ocho plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Policía Local y Auxiliares, mediante el sistema de concurso-oposición, seis por turno libre y dos por turno de movilidad.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». {del 1 al 21* de noviembre de 2016, a.i.}
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia y en tablón de anuncios de la Corporación. www.leliana.es

sábado, 29 de octubre de 2016

borsa de treball de Treballadors i treballadores Socials (A2). Ajuntament d’Algemesí (Ribera Alta-València)

EDICTE
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 d’octubre de 2016, es van aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de funcionaris interins per a possibles necessitats de  treballadors i treballadores socials pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana i grup de titulació A2. El procediment de selecció serà el concurs-oposició. Les bases íntegres de la convocatòria es troben publicades en la pàgina web municipal i en el tauler d’edictes de l’ajuntament.   [https://sede.algemesi.es]
Les instàncies per a formar part del procés selectiu aniran dirigides a l’Alcaldessa/Presidenta i podran presentar-se durant el termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València. {del 29 de octubre al 21 de noviembre de 2016, a.i.} Contra les  bases publicades es podrà interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d’un mes, previ al contenciós-administratiu a partir de l’endemà de la publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

borsa de treball de Treballador/a social. Ajuntament de La Pobla de Vallbona (Camp de Turia-València)

ANUNCI
Per Resolució de la Regidora delegada de Recursos Humans número 2469/2016 de data 13 d’octubre, s’aprovaren les bases reguladores del procés de formació d’una borsa de treball de Treballador/a social.
El termini de presentació d’instàncies será de 10 dies naturals, que conten a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València,{del 29 de octubre al 7 de noviembre de 2016, a.i.} havent d’aportar la documentació exigida en la base quarta de les bases que regissen aquest procés de selecció. Les bases de la present convocatòria es trobaran a disposició dels interessats en eles oficines municipals, tauler d’anuncis i pàgina web de l’ajuntament www.lapobladevallbona.es
També es realitzaran les publicacions corresponents en les xarxes socials de l’ajuntament, televisió local i l’APP “La Pobla Info”. Els successius anuncis, relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en els mitjans dalt indicats.
La designació del Tribunal de selecció es publicarà en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de l’ajuntament.

borsa de treball de tècnic d’esport, de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona (Camp de Turia-València)

ANUNCI
Per Resolució de la Regidora delegada de Recursos Humans número 2468/2016 de data 13 d’octubre, s’aprovaren les bases reguladores del procés de formació d’una borsa de treball de tècnic d’esport per aquest ajuntament.
El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies naturals, que conten a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València,{del 29 de octubre al 7 de noviembre de 2016, a.i.} havent d’aportar la documentació exigida en la base quarta de les bases que regeixen aquest procés de selecció.
Les bases de la present convocatòria es trobaran a disposició dels interessats en les oficines municipals, tauler d’anuncis i pàgina web de l’ajuntament www.lapobladevallbona.es. També es realitzaran les publicacions corresponents en les xarxes socials de l’ajuntament, televisió local i l’ APP “La Pobla Info”.
Els successius anuncis, relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en els mitjans a dalt indicats.
La designació del Tribunal de selecció es publicarà en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de l’ajuntament.

jueves, 27 de octubre de 2016

Borses de treball: Treballadors/es Socials, Educadors/es Socials, Pedagog/a EAIA, Administratiu/iva, Auxiliar Administratiu/iva. Consell Comarcal de l'Alt Penedés (Barcelona)

La Junta de Govern en sessió de 6 d'octubre de 2016 va aprovar les bases específiques del concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat, per a la creació i funcionament de sis borses de treball per a realitzar contractacions temporals i/o nomenaments d'interins/es del CCAP dels professionals següents:

NÚM. CONVOCATÒRIA
DENOMINACIÓ
GRUP
SISTEMA DE SELECCIÓ
VINCLE
TITULACIÓ
G4010_2016_0002
Treballadors/es Socials
A2
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
Grau i/o Diplomatura en Treball Social
G4010_2016_0003
Educadors/es Socials
A2
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
Grau i/o Diplomatura en Educació Social
G4010_2016_0004
Pedagog/a EAIA
A1
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
Grau i/o Llicenciatura en Pedagogia.
G4010_2016_0005
Psicòleg/òloga EAIA
A1
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
Grau i/o Llicenciatura en Psicologia.
G4010_2016_0006
Administratiu/iva
C1
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
Formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior, batxillerat o equivalent
G4010_2016_0007
Auxiliar Administratiu/iva
C2
concurs de mèrits, amb fase d'apreciació de la capacitat
Personal laboral
ESO, Formació professional de primer grau, cicles formatius de grau mig o equivalent.

Igualment, es va aprovar convocar simultàniament la provisió de les borses de treball del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, amb vincle laboral dels llocs de treball següents:

NÚM. CONVOCATÒRIA
DENOMINACIÓ
GRUP
G4010_2016_0002Treballadors/es Socials
A2
G4010_2016_0004Pedagog/a EAIA
A1
G4010_2016_0005Psicòleg/òloga EAIA
A1
G4010_2016_0006Administratiu/iva
C1
G4010_2016_0007Auxiliar Administratiu/iva
C2

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.{del 28 d'Octubre al 16 de noviembre de 20165, a.i.}

Les bases es podran consultar a l'apartat de Recursos Humans o al tauler d'edictes i anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (https://seu.ccapenedes.cat/).

1 tècnic de recursos humans, per contracte de relleu. Ajuntament de Canovelles (Barcelona)

L'Ajuntament de Canovelles procedeix a la convocatòria pública del procés selectiu, mitjançant el procediment de concurs oposició, per a la contractació temporal d'un tècnic de recursos humans, mitjançant un contracte de relleu a temps complet per cobrir la jubilació parcial d'un tècnic de recursos humans, i la formació d'una borsa de treball per cobrir possibles necessitats temporals per interinitats i/o acumulació de tasques.
Les bases que regiran aquesta convocatòria s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 24 d'octubre de 2016, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Canovelles, al Portal de Transparència i a la web municipal www.canovelles.cat.
El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 28 d'octubre al 16 de noviembre de 2016, a.i.}, i s'hauran de presentar en el Registre de l'Ajuntament de Canovelles (Plaça de l'Ajuntament núm. 1, en horari de dilluns i dimarts de 8:30 a 18:00h i de dimecres a divendres de 8:30 a 14:00h.

20 places del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 225).

—Convocar el procés selectiu per proveir 20 places del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 225), de conformitat amb el que estableix el Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb el contingut de les bases específiques recollides a l'annex 1 i següents, i de les bases generals publicades per la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 4898, de 6.6.2007, correcció d'errades al DOGC núm. 4912, de 26.2.2007), modificades per la Resolució GAP/2765/2007, de 10 de setembre (DOGC núm. 4970, de 18.9.2007), en tot el que no s'oposi a les bases específiques.
Annex 1
Bases específiques
—1 Places, funcions i temari
1.1 Descripció de les places.
Es convoca el procés selectiu de lliure accés per proveir 20 places del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, dues de les quals corresponen al 10% addicional. D'aquestes 20 places convocades, dues es reserven als aspirants amb la condició legal de discapacitat reconeguda.
En el cas que les places reservades a les persones aspirants amb la condició legal de discapacitat no es cobreixin, s'acumulen a la resta de places.
Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.
1.2 Funcions.
Les funcions que corresponen a les persones funcionàries del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, són les que estableix la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics i modificacions posteriors, i pel Decret 57/2002, de 12 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
1.3 Temari.
El temari sobre el qual versen les proves i exercicis d'aquest procés selectiu és el temari aprovat per la Resolució GRI/2973/2015, de 16 de desembre, (DOGC núm. 7032, de 07.01.2016).

—2 Requisits de participació
2.1 Titulació.
Les persones que participin en aquest procés selectiu han d'estar en possessió del títol universitari de grau o de llicenciatura en dret.
2.2 Llengua catalana.
Les persones que participin en aquest procés selectiu han de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
2.3 Llengua castellana.
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir els coneixements de llengua castellana de nivell superior (C2).
Als efectes de l'exempció prevista al segon paràgraf del punt 5.4 de les bases generals, els documents a què fan referència les lletres a) i b) s'entenen referits a:
a) Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol.
b) Estar en possessió del diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell C2) o un equivalent.
També queden exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones participants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés.
—3 Sol·licituds, taxa i incompatibilitats.
Les sol·licituds s'han d'adreçar a la directora general de Funció Pública en el termini de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC {del 28 d'Octubre al 16 de Novembre de 2016, a.i.}, i es tramiten de conformitat amb el que preveu l'annex 2.
—6 Calendari, lloc i convocatòria de realització de les proves
6.1 Calendari.
Les proves s'han d'iniciar a partir del 20 de gener de 2017.
6.2 Lloc de celebració de les proves.
Les proves d'aquest procés tindran lloc a Barcelona.

132 plazas de la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, código 6152, por el sistema general de acceso libre.

Bases comunes
En todo aquello que no contradiga lo dispuesto en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente, las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» número 284, de 27 de noviembre de 2007).
Bases específicas
La presente convocatoria, se publicará en el Punto de Acceso general: administracion.gob.es, así como en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad www.mineco.es; y en la de los Organismos Públicos de Investigación; www.ciemat.es; www.iac.es; www.isciii.es; www.csic.es; www.igme.es; www.ieo.es; www.inia.es; www.inta.es.
1. Descripción de las plazas
Se convoca proceso selectivo para cubrir 132 plazas de la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, código 6152, por el sistema general de acceso libre.
Del total de estas plazas se reservará 7 plazas para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.
1.1 La distribución por especialidades de las plazas convocadas por el turno general es la siguiente:
Tribunal número
Perfil y destinos
OPI
N.º de plazas
1
Filosofía de la cultura y de la ciencia.
CSIC: Instituto de Filosofía.
CSIC
1
2
Historia del arte.
CSIC: Instituto de Historia.
CSIC
1
3
Política exterior española en la edad moderna.
CSIC: Instituto de Historia.
CSIC
1
4
Estudios americanos: identidades sociales y multiculturalidad en Latinoamérica.
CSIC: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
CSIC
1
4
Estudios americanos: política, ideologías y creación artística en Latinoamérica.
CSIC: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
CSIC
1
5
Políticas y bienes públicos: análisis sociológicos y politológicos.
CSIC: Instituto de Políticas y Bienes Públicos.
CSIC
1
6
Desarrollo territorial, conflictos sociales y medio ambiente.
CSIC: Instituto de Economía, Geografía y Demografía/Instituto de Estudios Sociales Avanzados.
CSIC
1
7
Lenguas de corpus y humanidades digitales.
CSIC: Instituto de Lengua, Literatura y Antropología/Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo.
CSIC
1
8
Antropología cultural.
CSIC: Institución Milá y Fontanals/Instituto de Ciencias del Patrimonio/Instituto de Lengua, Literatura y Antropología.
CSIC
1
9
Economía.
CSIC: Instituto de Análisis Económico/Instituto de Economía, Geografía y Demografía.
CSIC
1
10
Biología sintética y de sistemas.
CSIC: Centro Nacional de Biotecnologia.
CSIC
1
11
Mecanismos de señalización, neurotransmisión y plasticidad del sistema nervioso.
CSIC: Instituto de Neurociencias.
CSIC
1
11
Neurobiología molecular, celular y de sistemas.
CSIC: Instituto de Neurociencias.
CSIC
1
12
Caracterización de alteraciones moleculares y vías de señalización celular en procesos tumorales.
CSIC: Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca.
CSIC
1
13
Biología celular y molecular.
CSIC: Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa/Instituto de Biología Funcional y Genómica.
CSIC
1
14
Mecanismos moleculares de las infecciones microbianas.
CSIC: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa/Instituto de Biología Molecular Eladio Viñuela.
CSIC
1
15
Biomedicina estructural.
CSIC: Centro de Investigaciones Biológicas.
CSIC
1
15
Biomedicina estructural: microscopía y cristalografía de macromoléculas.
CSIC: Instituto de Biomedicina de Valencia/Unidad de Biofísica.
CSIC
1
16
Enfermedades neurodegenerativas, mentales y cerebrovasculares.
CSIC: Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona.
CSIC
1
17
Biomedicina.
CSIC: Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols.
CSIC
1
18
Bases moleculares de enfermedades inmunológicas e infecciosas.
CSIC: Instituto de Parasitología y Biomedicina Lopez Neyra.
CSIC
1
19
Biotecnología y microbiología molecular.
CSIC: Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria.
CSIC
1
20
Biología computacional y bioinformática.
CSIC: Centro Andaluz de Biología del Desarrollo/Centro Nacional de Biotecnología.
CSIC
1
21
Bases celulares y moleculares de la enfermedad.
CSIC: Instituto de Biología y Genética Molecular/Instituto de Biomedicina de Sevilla.
CSIC
1
22
Mecanismos moleculares de la patología humana.
CSIC: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa/Centro de Investigaciones Biológicas/Centro Nacional de Biotecnología.
CSIC
1
23
Neurociencias.
CSIC: Instituto Cajal.
CSIC
1
24
Biología estructural: integración microscopía y cristalografía.
CSIC: Instituto de Biología Molecular de Barcelona.
CSIC
1
25
Cambio global en organismos y ecosistemas.
CSIC: Estación Biológica de Doñana/Museo Nacional de Ciencias Naturales.
CSIC
1
26
Evolución de sistemas biológicos complejos.
CSIC: Instituto de Biología Evolutiva.
CSIC
1
27
Ecología y evolución.
CSIC: Centro de Investigaciones sobre Desertificación/Estación Experimental de Zonas Áridas/Instituto de Productos Naturales y Agrobiología.
CSIC
1
28
Ecología animal.
CSIC: Centro de Estudios Avanzados de Blanes/Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos/Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados.
CSIC
1
29
Biología y/o ecología vegetal.
CSIC: Centro de Investigaciones sobre Desertificación/Estación Experimental de Zonas Áridas/Museo Nacional de Ciencias Naturales/Real Jardín Botánico.
CSIC
1
30
Ecología evolutiva y/o ecología aplicada.
CSIC: Estación Biológica de Doñana.
CSIC
1
31
Petrología endógena.
CSIC: Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra/Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera.
CSIC
1
32
Procesos de la geohidrosfera.
CSIC: Centro de Estudios Avanzados de Blanes/Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua/Instituto Pirenaico de Ecología/Museo Nacional de Ciencias Naturales.
CSIC
1
33
Registro sedimentario y cambio global.
CSIC: Estación Experimental de Zonas Áridas/Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra/Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera/Instituto de Geociencias/Instituto Pirenaico de Ecología/Museo Nacional de Ciencias Naturales.
CSIC
1
34
Ciencias atmosféricas.
CSIC: Estación Experimental de Zonas Áridas/Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua/Instituto Pirenaico de Ecología.
CSIC
1
35
Biodiversidad y ecología del sistema planctónico.
CSIC: Centro de Estudios Avanzados de Blanes/Instituto de Ciencias del Mar/Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía/Instituto de Investigaciones Marinas/Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados.
CSIC
1
36
Hidrodinámica y oceanografía física.
CSIC: Centro de Estudios Avanzados de Blanes/Instituto de Ciencias del Mar/Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía/Instituto de Investigaciones Marinas/Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados.
CSIC
1
37
Biodiversidad y ecología del sistema bentónico.
CSIC: Centro de Estudios Avanzados de Blanes/Instituto de Ciencias del Mar/Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía/Instituto de Investigaciones Marinas/Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados.
CSIC
1
38
Biogeoquímica marina.
CSIC: Centro de Estudios Avanzados de Blanes/Instituto de Ciencias del Mar/Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía/Instituto de Investigaciones Marinas/Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados.
CSIC
1
39
Biología molecular y genómica de plantas.
CSIC: Centro de Investigaciones Biológicas/Estación Experimental Aula Dei/Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yufera.
CSIC
1
40
Biología y biotecnología de microorganismos en ciencias agrarias.
CSIC: Estación Experimental del Zaidín/Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yufera/Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis/Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca/Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología Sevilla.
CSIC
1
41
Producción y sanidad ganadera.
CSIC: Estación Experimental del Zaidín/Instituto de Agrobiotecnología/Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos/Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca.
CSIC
1
41
Acuicultura.
CSIC: Instituto de Acuicultura Torre de la Sal/Instituto de Ciencias del Mar/Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía/Instituto de Investigaciones Marinas.
CSIC
1
42
Genética y mejora de cultivos herbáceos.
CSIC: Estación Experimental Aula Dei/Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea/Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia/Misión Biológica de Galicia.
CSIC
1
42
Genética y mejora de cultivos leñosos y especies de interés forestal.
CSIC: Estación Experimental Aula Dei/Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino/Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea/Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia.
CSIC
1
43
Bioquímica y fisiología de plantas.
CSIC: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura/Estación Experimental del Zaidín/Instituto de Agrobiotecnología/Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino/Misión Biológica de Galicia.
CSIC
1
44
Interacciones planta-organismo.
CSIC: Centro de Investigaciones Biológicas/Estación Experimental del Zaidín/Instituto de Agricultura Sostenible/Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yufera/Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea.
CSIC
1
45
Protección y producción sostenible de cultivos.
CSIC: Instituto de Agricultura Sostenible/Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino/Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea/Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología Sevilla.
CSIC
1
46
Suelo y agua en sistemas agrarios.
CSIC: Estación Experimental Aula Dei/Estación Experimental del Zaidín/Instituto de Ciencias Agrarias/Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca.
CSIC
1
47
Modelización de sistemas agrarios.
CSIC: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura.
CSIC
1
48
Regulación génica en bacterias zoonóticas.
CSIC: Instituto de Agrobiotecnología.
CSIC
1
49
Física experimental de altas energías.
CSIC: Instituto de Fisica Corpuscular.
CSIC
1
50
Astrobiología.
CSIC: Centro de Astrobiología.
CSIC
1
51
Física de objetos transneptunianos y asteroides.
CSIC: Instituto de Astrofísica de Andalucía.
CSIC
1
51
Desarrollo instrumental para el estudio de estrellas de baja masa y exoplanetas.
CSIC: Instituto de Astrofísica de Andalucía.
CSIC
1
52
Estudios de precisión del interior solar y estelar.
CSIC: Instituto de Ciencias del Espacio.
CSIC
1
53
Estructura de la materia: física molecular, macromolecular y gravitacional.
CSIC: Instituto de Estructura de la Materia.
CSIC
1
54
Procesos cuánticos: teoría, simulaciones y tecnologías.
CSIC: Instituto de Fisica Fundamental.
CSIC
1
55
Física teórica.
CSIC: Instituto de Fisica Corpuscular.
CSIC
1
56
Dispositivos y sistemas electrónicos basados en micro y nano tecnologías.
CSIC: Instituto de Microelectronica de Barcelona.
CSIC
1
57
Sistemas y dispositivos nanotecnológicos para termoelectricidad y bionanomecánica.
CSIC: Instituto de Microelectronica de Madrid.
CSIC
1
58
Sistemas avanzados de modelado y control: transporte inteligente, actuadores no-lineales, industria del futuro, interfaces hombre-máquina.
CSIC: Centro de Automática y Robótica.
CSIC
1
59
Tecnologías del acuerdo.
CSIC: Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial.
CSIC
1
60
Tecnologías físicas y de la información.
CSIC: Inst. Tecnolog. Físicas y de la Informa. «L. Torres Quevedo»/Laboratorio de Inves. en Fluidodinámica y Tecn. Combustión.
CSIC
1
61
Diseño y test de circuitos integrados.
CSIC: Instituto de Microelectrónica de Sevilla.
CSIC
1
62
Óptica, fotónica y sistemas complejos.
CSIC: Instituto de Física de Cantabria/Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos/Instituto de Óptica Daza de Valdés.
CSIC
1
63
Robótica, visión y control automático.
CSIC: Instituto de Robotica E Informatica Industrial.
CSIC
1
64
Aceleradores ópticos en medicina.
CSIC: Instituto de Instrumentación Para Imagen Molecular.
CSIC
1
65
Desarrollo y caracterización avanzada de materiales funcionales.
CSIC: Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón.
CSIC
1
66
Física de materiales.
CSIC: Centro de Física de Materiales.
CSIC
1
67
Materiales nanoestructurados.
CSIC: Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.
CSIC
1
68
Materiales funcionales avanzados.
CSIC: Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla.
CSIC
1
69
Ciencia y tecnología de materiales metálicos.
CSIC: Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.
CSIC
1
70
Materiales poliméricos.
CSIC: Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros.
CSIC
1
71
Síntesis y procesamiento de materiales cerámicos o vítreos.
CSIC: Instituto de Cerámica y Vidrio.
CSIC
1
72
Materiales para la energía o la electrónica o la salud.
CSIC: Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona.
CSIC
1
73
Materiales superconductores y física de vórtices.
CSIC: Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona.
CSIC
1
74
Arquitecturas fotónicas para la mejora de la eficiencia de celdas solares emergentes.
CSIC: Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona.
CSIC
1
75
Teoría, preparación y caracterización de nuevos materiales.
CSIC: Centro de Física de Materiales/Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón/Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla.
CSIC
1
76
Ciencia y tecnología de aceites y aceitunas.
CSIC: Instituto de la Grasa.
CSIC
1
77
Calidad y seguridad de alimentos.
CSIC: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos.
CSIC
1
78
Biotecnología, calidad y seguridad alimentaria.
CSIC: Instituto de Productos Lácteos de Asturias.
CSIC
1
79
Componentes alimentarios: implicaciones en la salud.
CSIC: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura/Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación.
CSIC
1
80
Calidad y funcionalidad de alimentos.
CSIC: Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición/Instituto de Investigaciones Marinas.
CSIC
1
81
Alimentos y microbiota intestinal.
CSIC: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura/Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos/Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación/Instituto de Productos Lácteos de Asturias.
CSIC
1
82
Química aplicada a la búsqueda de agentes terapéuticos innovadores.
CSIC: Centro de Investigaciones Biológicas/Instituto de Productos Naturales y Agrobiología/Instituto de Química Medica.
CSIC
1
83
Química organometálica: síntesis, estructura y aplicaciones.
CSIC: Instituto de Investigaciones Químicas/Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea.
CSIC
1
84
Síntesis orgánica: metodologías y aplicaciones.
CSIC: Instituto de Investigaciones Químicas/Instituto de Química Avanzada de Cataluña/Instituto de Química Orgánica General.
CSIC
1
85
Catálisis: métodos, diseño de catalizadores y aplicaciones.
CSIC: Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.
CSIC
1
86
Química biológica y reconocimiento molecular.
CSIC: Centro de Investigaciones Biológicas/Instituto de Química Avanzada de Cataluña/Instituto de Química Física Rocasolano.
CSIC
1
87
Control de emisiones en procesos de generación de energía.
CSIC: Instituto de Carboquímica/Instituto Nacional del Carbón.
CSIC
1
88
Desarrollo de metodologías analíticas en salud y medioambiente.
CSIC: Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua/Instituto de Química Orgánica General.
CSIC
1
89
Síntesis y aplicaciones de nanoestructuras.
CSIC: Instituto de Carboquímica/Instituto de Química Avanzada de Cataluña/Instituto de Química Física Rocasolano.
CSIC
1
90
Desarrollo y aplicaciones de materiales grafénicos.
CSIC: Instituto Nacional del Carbón.
CSIC
1
91
Computación para física de partículas.
CIEMAT: Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
CIEMAT
1
92
Contaminación atmosférica de suelos y radiactiva. Análisis de riesgos.
CIEMAT: Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
CIEMAT
1
93
Energías renovables, análisis de sistemas energéticos y tratamiento de aguas.
CIEMAT: Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
CIEMAT
1
94
Establecimiento del patrón primario y desarrollo de las capacidades del Laboratorio de Patrones Neutrónicos del CIEMAT.
CIEMAT: Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
CIEMAT
1
95
Plasmas de Fusión.
CIEMAT: Centro de Investigaciones, Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
CIEMAT
1
96
Paleontología de equinodermos.
IGME: Instituto Geológico y Minero de España.
IGME
1
97
Estratigrafía y cartografía. Modelos geológicos de estructuras de almacenamiento de CO2 y recursos minerales.
IGME: Instituto Geológico y Minero de España.
IGME
1
98
Métodos electromagnéticos y campos potenciales: aplicación a la modelización geológica 3d de estructuras geológicas y el análisis de procesos tectónicos.
IGME: Instituto Geológico y Minero de España.
IGME
1
99
Biología computacional y genómica de biosistemas.
INIA: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
INIA
1
100
Estrategias de manejo reproductivo en ganadería.
INIA: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
INIA
1
101
Epidemiología y análisis de riesgos de las enfermedades infecciosas animales.
INIA: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
INIA
1
102
Investigación en enfermedades virales hepáticas humanas.
ISCIII: Instituto de Salud Carlos III.
ISCIII
1
102
Investigación en enfermedades bacterianas humanas vacunables.
ISCIII: Instituto de Salud Carlos III.
ISCIII
1
102
Investigación en enfermedades bacterianas respiratorias humanas.
ISCIII: Instituto de Salud Carlos III.
ISCIII
1
102
Investigación en salud pública en enfermedades infecciosas humanas.
ISCIII: Instituto de Salud Carlos III.
ISCIII
1
102
Investigación en salud pública en enfermedades crónicas humanas.
ISCIII: Instituto de Salud Carlos III.
ISCIII
1
102
Investigación en metrología en sanidad ambiental.
ISCIII: Instituto de Salud Carlos III.
ISCIII
1
102
Investigación en tecnologías sanitarias.
ISCIII: Instituto de Salud Carlos III.
ISCIII
1
103
Física de la corona solar.
IAC: Instituto de Astrofísica de Canarias.
IAC
1
104
Detección y caracterización de exoplanetas por el método de tránsitos.
IAC: Instituto de Astrofísica de Canarias.
IAC
1
105
Astrofísica.
IAC: Instituto de Astrofísica de Canarias.
IAC
1
106
Evaluación integral de la contaminación marina.
IEO: Instituto Español de Oceanografía.
IEO
1
107
Ecología Bentónica.
IEO: Instituto Español de Oceanografía.
IEO
1
108
Acuicultura marina: Diversificación de especies y aplicación de nuevas tecnologías.
IEO: Instituto Español de Oceanografía.
IEO
1
109
Modelado y evaluación del estado de los recursos acuáticos vivos demersales, asesoramiento sobre la gestión de la pesca y la evaluación de la gestión desde un punto de vista ecosistémico.
IEO: Instituto Español de Oceanografía.
IEO
1
110
Dinámica de poblaciones y evaluación de stocks demersales y pequeños pelágicos explotados por la flota española, con especial incidencia en África Occidental.
IEO: Instituto Español de Oceanografía.
IEO
1
111
Instrumentación espacial para exploración del cosmos.
INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
INTA
1
112
Plataformas aéreas de investigación. ICTS. Ciencia aeronáutica.
INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
INTA
2
1.2 De las 7 plazas convocadas por el cupo de reserva para personas con discapacidad 4 de ellas corresponden a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); 1 al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); 1 al Instituto Español de Oceanografía (IEO) y 1 al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y quienes participen en el proceso selectivo por este cupo, podrán concurrir por cualquiera de los perfiles indicados para las plazas convocadas para dichos organismos por el turno general.
Las plazas convocadas por este cupo serán adjudicadas, de entre los aspirantes con discapacidad del citado cupo que hayan aprobado el proceso selectivo por los perfiles con destino en los mismos, a aquel candidato con la mejor puntuación final.
Una vez cubiertas las plazas del cupo de reserva para personas con discapacidad, quienes hayan solicitado participar en el proceso selectivo por este cupo y hayan superado el proceso selectivo sin obtener plaza por este cupo, podrán optar, en igualdad de condiciones, a las de acceso general del mismo perfil por el que se hayan presentado.
Las plazas no cubiertas en el cupo de reserva para personas con discapacidad no se acumularán a las de acceso general.
1.3 En el supuesto de que alguna de las plazas del turno general quedara desierta se podrá proponer al órgano convocante que dicha plaza se destine a incrementar el número de las inicialmente previstas en perfiles distintos pertenecientes al mismo organismo.
2. Proceso selectivo
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las fases, valoraciones y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
3. Requisitos de los aspirantes
Para la admisión a la realización del proceso selectivo las personas solicitantes deberán poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos:
3.1 Nacionalidad:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.
c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estado miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separado de derecho. Así mismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, que vivan a su cargo, menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados internaciones celebrados por la Unión Europea ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren con residencia legal en España.
3.2 Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.3 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor. Se entenderá que un aspirante está en condiciones de obtener el título de doctor cuando hubiera resultado aprobado para dicho grado tras la lectura de la correspondiente tesis doctoral. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión del correspondiente certificado de equivalencia o de la credencial que acredite, en su caso, su homologación.
3.4 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3.5 Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas y de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las desempañaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
4. Solicitudes
4.1 Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial de solicitud 790, al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos que se establezcan.
4.2 Las solicitudes se presentarán en papel o por vía electrónica.
a) La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del servicio Inscripción en «Procesos pruebas selectivas» del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario como requisito previo para la inscripción poseer un certificado digital válido de persona física o el DNI electrónico con los certificados activados (más información para su obtención en http://www.firmaelectronica.gob.es y en http://dnielectronico.es, respectivamente).
La presentación por esta vía permitirá:
– La inscripción en línea del modelo oficial.
– Anexar documentos a la solicitud.
– El pago electrónico de las tasas.
– El registro electrónico de la solicitud.
En las solicitudes cumplimentadas por vía telemática, la documentación adicional que, según lo previsto en los apartados 4.6 y 4.7, deben remitir junto con la solicitud, lo podrán hacer anexionándola, en documento pdf, a la solicitud telemática o presentándola directamente en los lugares previstos en el párrafo siguiente.
b) Las solicitudes en soporte papel se cumplimentarán en el modelo oficial (administracion.gob.es/PAG/modelo790) y deberán presentarse en el Registro General del organismo al que corresponde el perfil por el que se concurre: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) (avenida Complutense, 40, 28040 Madrid); del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) (calle Vía Láctea, s/n. 38200 La Laguna. Santa Cruz de Tenerife); del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) (avenida de Monforte de Lemos, número 5, 28029 Madrid); de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (calle Serrano, 117, 28006 Madrid), del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) (carretera de La Coruña, km 7,5, 28040 Madrid); del Instituto Español de Oceanografía (IEO) (calle Corazón de María, número 8, 28002 Madrid); en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) (calle Ríos Rosas, número 23, 28003 Madrid) y en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) [carretera de Ajalvir, km 4,5, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)]; o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.3 Cuando la solicitud se presente en soporte papel, el importe de los derechos de examen se ingresará, junto con la presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la entidad colaboradora a través de certificación mecánica o, en su defecto, de sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos.
Cuando la solicitud se presente de modo electrónico, el ingreso del importe se realizará haciendo uso del servicio «Inscripción en pruebas selectivas» del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips) en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo. La constancia de correcto pago de las tasas estará avalado por el número de referencia completo (NRC) emitido por la AEAT que figurará en el justificante de registro.
4.4 En todo caso, la solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirá a la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. La no presentación de ésta en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
4.5 Solo podrá presentarse una solicitud, en la cual deberá incluirse también un único perfil y se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del anexo III. La presentación de dos o más solicitudes, la inclusión en una instancia de dos o más perfiles o la falta de reflejo en la misma de un perfil concreto supondrá la exclusión del aspirante sin que estos errores puedan ser subsanados posteriormente.
4.6 Todas las solicitudes deberán acompañarse de un currículum vítae del solicitante. Las solicitudes que se presenten en formato papel acompañarán en una memoria USB, un archivo en formato pdf del mismo. Este archivo deberá identificarse con la denominación siguiente: «CV_apellidos y nombre del candidato». Así mismo el día de la citación para la realización de la primera fase del concurso y en el momento de la presentación para su realización, los aspirantes deberán hacer entrega al Tribunal, en sobre cerrado y con un máximo de cinco páginas (UNE-A4), de un resumen que contenga su visión acerca del estado actual del tema objeto de la plaza convocada, así como de sus posibles líneas de evolución y de la actividad que prevean desarrollar en relación con el perfil por el que se presenta, según se explicita en el punto 4 del anexo I «Descripción del proceso selectivo» de esta convocatoria. La no presentación de dicho resumen en el día y momento indicados, supondrá la imposibilidad de continuación con la realización del ejercicio por parte del aspirante.
Así mismo, junto con la solicitud, deberá también acompañarse de una fotocopia de la titulación del grado de doctor y en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesario adjuntar copia del correspondiente certificado de equivalencia o de la credencial que acredite, en su caso, su homologación.
La no presentación del currículum vítae en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante sin posibilidad de subsanación.
4.7 Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de organismos internacionales deberán acompañar a la solicitud las certificaciones de homologación o, con carácter excepcional, presentarlas al órgano de selección con antelación a la celebración de las correspondientes pruebas.
4.8. La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del anexo III.