jueves, 20 de octubre de 2016

1 plaça d'auxiliar administratiu/iva. Ajuntament de Súria (Barcelona)

Per Resolució d'Alcaldia de 7 d'octubre de 2016, s'ha iniciat procediment per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu/va en règim laboral interí, el text íntegre del qual es el següent:
“Essent necessària la provisió d'una plaça d'auxiliar d'administratiu/va en règim laboral interí, vacant a la plantilla d'aquest Ajuntament.
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li són pròpies
HA RESOLT:
Primer.- Convocar concurs oposició per la provisió del següent lloc de treball:
Denominació: Auxiliar Administratiu/va
Règim: Laboral interí
Jornada : 20 hores setmanals
Nombre de Places: 1
Grup: C2
Segon.- Aprovar les bases que han de regir el procediment selectiu, i publicar-les al web municipal http://suria.eadministracio.cat             
Tercer.- Establir el termini de presentació d'instàncies per prendre part en aquest procés selectiu en de deu dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació oficial al Butlletí oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 21 al 31* d'octubre de 2016, a.i.} -https://www.suria.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia