lunes, 24 de octubre de 2016

1 plaça d'agent d'ocupació i desenvolupament local. Ajuntament de Vallirana (Barcelona)

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA D'AGENT D'OCUPACIÓ i DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, i LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL AMB CATEGORIA TÈCNICA SIMILAR.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA L'objecte de la present convocatòria és regular la cobertura d'un lloc de treball d'agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL), i la creació, d'una borsa de treball per a la contractació de personal temporal amb categoria tècnica similar, per un període d'un any des de la finalització del procés selectiu, prorrogable per un any més.
El lloc de treball està vinculat a Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament Local i l'Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local, i queda subjecte a la concessió de la subvenció del programa de suport al desenvolupament local.
La jornada de treball estarà supeditada a les necessitats del servei, la retribució i característiques seran les corresponents al lloc de treball que s'ocuparà. El grup de titulació és A subgrup A-2 segons la Disposició Transitòria Tercera de l'EBEP.
La modalitat del contracte serà de duració determinada regulat per l'article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors, segons la redacció de la Llei 63/1997, de 26 de desembre, ampliat per l'apartat deu de l'article primer de la Llei 12/2001, de 9 de juliol.
S'estableix un període de prova de 6 mesos d'acord amb l'article 14 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.
La missió del lloc de treball és identificar les principals necessitats socioeconòmiques del municipi, i planificar, dinamitzar i garantir la correcte implementació d'accions estratègiques per a la promoció de l'ocupació i desenvolupament econòmic del municipi en coordinació amb el teixit associatiu del territori.
...
2. CONDICIONS I REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS
a) Ser ciutadà/na espanyol/a o tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l'Espanya, els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea, sens perjudici de l'establert en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
També podran ser admesos/ses els nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els /les quals hauran d'aportar permís de residencia i treball, d'acord amb la normativa vigent. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s'exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s'exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
c) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques el compliment de les condicions especifiques per a l'exercici de les funcions s'entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en cas del personal laboral, del que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
f) Estar en possessió dels graus universitaris de la branca de ciències socials i jurídiques. En el cas de títols equivalents o d'altres estats membres de la Unió Europea, els/les aspirants hauran d'acreditar documentalment l'equivalència o el reconeixement per l'estat espanyol.
g) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Secretària de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o un dels reconeguts per aquesta com a equivalents.
h) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.
Tots els requisits enunciats a la base segona han estar acreditats en la data de finalització de presentació de les sol·licituds
3. FORMA i TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una sol·licitud adreçada a l'Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Vallirana, de conformitat amb el que disposa l'article 38 de la Llei del Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, sens perjudici dels altres mitjans previstos a la norma.
Les sol·licituds, demanant prendre part en el concurs oposició, en les quals els/les aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases, per ocupar un lloc de treball d'agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL), que es publicaran íntegrament en el taulell d'anuncis i la pàgina web de l'Ajuntament,  https://seu-e.cat/web/vallirana
Les sol·licituds s'han de presentar en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament, o mitjançant instància telemàtica a través del programa e-tram de l'Administració Oberta de Catalunya, o també mitjançant el procediment de correu certificat, que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992.
El termini per presentar sol·licituds, serà de vint dies naturals a partir de l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {del 22 d'Octubre al 10 de noviembre de 2016, a.i.} o al Butlletí Oficial de la Provincia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia