martes, 18 de octubre de 2016

borsa de treball temporal de personal Tècnic d’Administració General, de l’Ajuntament de Catarroja (Horta Sud-València)

ANUNCI 
Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic d’administració general de l’Ajuntament de Catarroja. Per acord de Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2016 s’han aprovat les bases que han de regir la convocatoria per a la constitució i funcionament d’una borsa de traball de personal tècnic d’administració general, pel sistema d’oposició. 
Les sol·licituds hauran de presentar-se, d’acord amb les bases, en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Catarroja, o en la forma prevista en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de València. {del 19 d'Octubre al 7 de novembre de 2016, a.i.}
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL PER A OCUPAR, AMB CARÀCTER URGENT I TEMPORAL, LLOCS VACANTS O SATISFER NECESSITATS PUNTUALS. 
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. L’objecte de la present convocatòria és la constitució, pel procediment abreujat, d’una borsa de treball temporal de personal Tècnic d’Administració General, per a ocupar amb caràcter urgent i temporal, llocs vacants, o satisfer necessitats puntuals (substitucions, programes, acumulació de funcions, etc...) que es puguen produir al llarg del període de durada de la present borsa, pel sistema d’oposició. 
SEGONA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS. Per a prendre part en les proves selectives d’aquesta convocatòria serà necessari: 
 • Estar en possessió del títol universitari oficial de grau, diplomatura universitària, o equivalent o en condicions d’obtenir-ho abans de la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies, en tot cas, les equivalències hauran de ser aportades per l’aspirant, mitjançant certificació expedida a aquest efecte, per l’Administració competent en cada cas. 
• Tenir la nacionalitat espanyola, o reunir les condicions d’accés a l’ocupació pública de nacionals d’altres estats establits en l’art. 57 Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
• Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques pròpies de les places referides en les bases. 
• Tenir complits setze anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa. 
• No haver sigut separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar- se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat/da o inhabilitat/da. 
En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver sigut sotmès/ssa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública. 
TERCERA. PUBLICITAT DE LES BASES I CONVOCATÒRIA. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP, en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal (www.catarroja.es). A l’efecte de finalització del termini de presentació d’instàncies, es prendrà la data de la publicació del BOP. 
Les bases d’aquesta convocatòria es trobaran a la disposició dels interessats, a més d’en els llocs indicats, en el Departament de RRHH i en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. La llista provisional i la llista definitiva de personal admès es publicaran en el tauler d’anuncis electrònic i en la pàgina web municipal. 
Els successius anuncis posteriors a l’aprovació de la llista definitiva de personal admès es publicaran únicament en la pàgina web municipal. 
QUARTA. PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS. Les instàncies sol·licitant prendre part en la selecció de la borsa a la qual s’opta, es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament durant el termini de vint dies naturals a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOP {del 19 d'Octubre al 7 de novembre de 2016, a.i.}, seguint preferentment el model oficial recollit en l’Annex II d’aquestes Bases. 
Les instàncies podran presentar-se igualment en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
Les persones sol·licitants manifestaran en les seues instàncies:
 - Que tenint coneixement de la totalitat de les bases reguladores del procediment, reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en la base segona, referides a la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies. 
- Un telèfon en el qual puguen ser localitzats en horari de matí. 
- Un correu electrònic on practicar les notificacions d’incorporació. 
- La condició de persona discapacitada, si escau, 
- La sol·licitud d’adequació de temps i mitjans per a la realització de l’únic exercici, en cas de persones discapacitades. 
 En el cas que s’oferisquen diverses borses simultàniament, i s’opte a més d’una, es formularà una sol·licitud per a cada borsa. 
 La instància haurà d’anar acompanyada dels següents documents: 
• Original del DNI, passaport, o targeta de residència: és necessari mostrar-ho en el moment de presentació de la instància, o adjuntar fotocòpia del mateix en el cas que la instància es presente en un registre diferent del Registre General de l’Ajuntament de Catarroja 
• Fotocopia de la titulació exigida o resguard del pagament de taxes per a la seua expedició. 
• Fotocòpia de la documentació justificativa de la condició de persona discapacitada, si escau.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia