martes, 25 de octubre de 2016

1 tècnic/a jurídic/a, 1 tècnic/a informàtic/a, 1 tècnic/a d’informació/comunicació. Agència Valenciana del Turisme

Primer Convocar el procés de selecció per a la cobertura temporal, fins a la reincorporació dels seus titulars, dels llocs de naturalesa laboral de la relació de llocs de treball de l’entitat número 16, tècnic/a jurídic/a, classificat A20 E038, número 510, tècnic/a informàtic/a, classificat A22 E042 i número 1.084, tècnic/a d’informació/comunicació, classificat A20 E038, que es troben vacants en l’actualitat amb reserva a favor del seu titular.
Segon Aprovar les bases que s’adjunten com a annex de la present resolució, que regiran en aquesta convocatòria.
«Convocatòria 01/16
Bases
Primera. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció per a la contractació laboral temporal, fins a la reincorporació dels seus titulars, dels següents llocs de naturalesa laboral de l’Agència Valenciana del Turisme, vacants amb reserva de lloc a favor del titular:
Número: 16. Denominació: tècnic/a jurídic/a. Classificació: grup A 20 E038. Requisits: titulació: llicenciatura en Dret o equivalent. Funcions: compliment dels procediments de treball determinats en l’àmbit de les competències i en relació amb les funcions del Servei Jurídic i de Contractació de l’Agència Valenciana del Turisme, segons la resolució d’organització de l’entitat. Emetre informes i realitzar propostes de resolució en matèries pròpies del servei.
Ubicació: seu central. València.
Número: 510 Denominació: tècnic/a informàtica. Classificació: grup A 22 E042. Requisits: titulació: llicenciatura o enginyeria en Informàtica o equivalent. Funcions: compliment dels procediments de treball determinats en l’àmbit de les competències i en relació amb les funcions del Servei d’Infraestructures Turístiques de l’Agència Valenciana del Turisme, segons la resolució d’organització de l’entitat. Emetre informes i realitzar propostes de resolució en matèries pròpies del servei.
Ubicació: seu central. València.
Número: 1.084 Denominació: tècnic/a d’informació/comunicació. Classificació: grup A 20 E038 Requisits: titulació: llicenciatura o equivalent. Funcions: compliment dels procediments de treball determinats en l’àmbit de les competències i en relació amb les funcions del Servei de Màrqueting en Línia, Comunicació i Informació de l’Agència Valenciana del Turisme, segons la resolució d’organització de l’entitat. Emetre informes i realitzar propostes de resolució en matèries pròpies del servei.
Ubicació: seu central. València.
Segona. Naturalesa i duració del contracte El contracte serà de naturalesa laboral de duració determinada fins a la incorporació dels o de les titulars dels esmentats llocs amb reserva.
Tercera. Requisits per a concórrer 3.1. Per a ser admesos a la realització del procés selectiu els i les aspirants hauran de posseir en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre fins al moment de la formalització del contracte de treball, a més dels requisits exigits en la descripció del lloc en la base 1, els següents: 3.1.1. Altres requisits: a) Tindre la nacionalitat espanyola o a falta d’això trobar-se en qualsevol de les situacions descrites en l’article 54 de la Llei 10/2010, de
Setena. Presentació de candidatures Els candidats que concórreguen al procés hauran de presentar en el Registre de la seu central de l’Agència Valenciana del Turisme (ciutat administrativa 9 d’Octubre. Torre 2, planta 3a. C/ Castán Tobeñas, 77. València 46018), en els registres auxiliars dels altres centres de treball de l’Agència Valenciana del Turisme, o en qualsevol de les restants formes previstes en la legislació sobre procediment administratiu comú, la sol·licitud, fotocòpia del DNI, currículum i la memòria dirigida al president de l’òrgan tècnic. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.{del 25 d'octubre al 8 de noviembre de 2016, a.i.}

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia