martes, 25 de octubre de 2016

Ajudes per a impulsar la internacionalització empresarial. Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Índex
Preàmbul
Article 1. Objecte . Aquesta ordre estableix les bases reguladores per a la concessió per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (d’ara en avant, IVACE) de subvencions i ajudes a projectes que comprenguen l’àmbit de la internacionalització empresarial, a través d’accions dirigides a impulsar la internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana, a fi de millorar el seu posicionament en mercats exteriors i facilitar l’accés als mercats internacionals dels seus productes i serveis per mitjà del suport a les accions incloses en els seus plans d’internacionalització.
Article 2. Modalitats d’ajuda . Les ajudes podran concedir-se davall la modalitat de:
1. Subvencions.
2. Préstecs.
Article 3. Convocatòria i procediment de concessió
Article 4. Requisits generals dels beneficiaris
Article 5. Tipologia d’actuacions i requisits dels projectes objecte d’ajuda . 1. Les actuacions susceptibles de suport a través de subvenció o préstec en el marc de les respectives convocatòries seran aquelles incloses en els plans d’internacionalització de les empreses i que es consideren prioritàries per a aconseguir l’objectiu previst en aquesta Ordre. En particular, es recolzaran els costos derivats dels conceptes indicats a continuació, si bé s’especificarà en les convocatòries respectives les despeses que es consideraran subvencionables entre els següents:
a) Participació en les fires internacionals en l’exterior que si és el cas s’especifiquen en la respectiva convocatòria.
b) Pla de màrqueting internacional
c) Registre de marques en països fora de la Unió Europea.
d) Despeses corresponents a la certificació de productes en països fora de la Unió Europea, quan així ho exigisca la normativa d’aquests països.
e) Elaboració de distint material promocional destinat als mercats internacionals. Queda exclòs el material de promoció propi, així com les mostres.
f) Contractació de personal i/o assessors especialitzats en les distintes àrees de l’activitat internacional que ajuden l’empresa a millorar la seua posició competitiva internacional.
g) Participació en licitacions internacionals en mercats exteriors.
h) Establiment d’oficines de representació o filials en l’exterior sempre que no suposen la creació de xarxes de distribució.
i) Desplaçaments a aquells països en què l’empresa tinga previst realitzar accions de promoció
j) Realització d’esdeveniments internacionals en l’exterior que corresponguen a accions de promoció comercial de les empreses
k) Qualsevol altra iniciativa relacionada amb activitats que permeten la consolidació i el creixement internacional de l’empresa, sense que en cap cas aquestes consistisquen en l’establiment i explotació de xarxes de distribució en l’estranger o en altres despeses corrents vinculades a una activitat exportadora.
Article 6. Quantia de les ajudes
Article 7. Sol·licituds
Article 8. Ordenació i instrucció
Article 9. Criteris d’atorgament de les ajudes
Article 10. Comissió d’Avaluació
Article 11. Resolució de la convocatòria
Article 12. Obligacions del beneficiari
Article 13. Modificació de la subvenció i reintegrament de les ajudes concedides
Article 14. Acumulació d’ajudes
Article 15. Entitats col·laboradores
Article 16– Subcontractació
Article 17. Justificació de les ajudes
Article 18. Pagament de les ajudes
Article 19. Control i verificació
Disposició addicional
Única. No incidència econòmica
Disposicions finals
Primera. Desplegament i execució
Segona. Entrada en vigor

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia