sábado, 29 de octubre de 2016

borsa de treball de Treballadors i treballadores Socials (A2). Ajuntament d’Algemesí (Ribera Alta-València)

EDICTE
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 d’octubre de 2016, es van aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de funcionaris interins per a possibles necessitats de  treballadors i treballadores socials pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe mitjana i grup de titulació A2. El procediment de selecció serà el concurs-oposició. Les bases íntegres de la convocatòria es troben publicades en la pàgina web municipal i en el tauler d’edictes de l’ajuntament.   [https://sede.algemesi.es]
Les instàncies per a formar part del procés selectiu aniran dirigides a l’Alcaldessa/Presidenta i podran presentar-se durant el termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València. {del 29 de octubre al 21 de noviembre de 2016, a.i.} Contra les  bases publicades es podrà interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d’un mes, previ al contenciós-administratiu a partir de l’endemà de la publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia