lunes, 10 de octubre de 2016

1 plaça de Tècnic d'Administració General, (A1). Ajuntament de Vic (Barcelona)

Ajuntament de Vic EDICTE sobre convocatòria i rectificació de bases del procés de selecció d'una plaça de tècnic d'administració general.
Per decret del regidor delegat de recursos humans de data 26.09.16 s'ha resolt convocar el procés selectiu per a la selecció d'una plaça de Tècnic d'Administració General, en règim personal funcionari de l'Ajuntament de Vic, la qual cosa es fa efectiva amb la publicació d'aquest anunci.
En el mateix decret es rectifica la base 2.2.a) de les bases específiques reguladores d'aquest procés de selecció, que queda redactada tal i com segueix:
“2.2.a) Estar en possessió del títol acadèmic de Llicenciat o Grau en Dret, en Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari; o equivalent. Les titulacions obtingudes en l'estranger hauran de justificar-se amb la documentació que acrediti l'homologació i convalidació corresponent.”
El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procés de selecció serà de vint dies naturals des de l'última publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya {de l' 11 al 31* d'octubre de 2016, a.i.} o al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. https://www.vic.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia