martes, 11 de octubre de 2016

1 Administratiu/iva de suport a secretaria intervenció. Ajuntament de Peralada (Girona)

De conformitat amb la Resolució de l'Alcaldia de data 21 de setembre de 2016, s'han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per al procés de selecció del lloc de treball vacant d'una plaça d'administratiu/va de suport a secretaria-intervenció, i s'ha acordat la convocatòria del respectiu procediment selectiu.
La sol·licitud amb la documentació exigida per prendre part en l'esmentat concurs oposició es pot presentar dins el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l'últim anunci en el DOGC {del 12 al 31 d'Octubre de 2016, a.i.} o BOP, en el Registre General d'aquest Ajuntament o en la forma establerta a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El concurs oposició es realitzarà d'acord amb les bases aprovades per Resolució d'Alcaldia de data 21 de setembre de 2016, que es publicaran al BOP de Girona, tal com s'estableix a l'article 90 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei dels ens locals. I es troben a la secretaria de la Corporació a disposició de qualsevol persona interessada.
Els anuncis successius corresponents a aquesta convocatòria es publicaran únicament al BOP de Girona i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament. - www.peralada.org -

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia