jueves, 27 de octubre de 2016

20 places del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 225).

—Convocar el procés selectiu per proveir 20 places del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 225), de conformitat amb el que estableix el Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb el contingut de les bases específiques recollides a l'annex 1 i següents, i de les bases generals publicades per la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 4898, de 6.6.2007, correcció d'errades al DOGC núm. 4912, de 26.2.2007), modificades per la Resolució GAP/2765/2007, de 10 de setembre (DOGC núm. 4970, de 18.9.2007), en tot el que no s'oposi a les bases específiques.
Annex 1
Bases específiques
—1 Places, funcions i temari
1.1 Descripció de les places.
Es convoca el procés selectiu de lliure accés per proveir 20 places del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, dues de les quals corresponen al 10% addicional. D'aquestes 20 places convocades, dues es reserven als aspirants amb la condició legal de discapacitat reconeguda.
En el cas que les places reservades a les persones aspirants amb la condició legal de discapacitat no es cobreixin, s'acumulen a la resta de places.
Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.
1.2 Funcions.
Les funcions que corresponen a les persones funcionàries del cos d'advocacia (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, són les que estableix la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics i modificacions posteriors, i pel Decret 57/2002, de 12 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
1.3 Temari.
El temari sobre el qual versen les proves i exercicis d'aquest procés selectiu és el temari aprovat per la Resolució GRI/2973/2015, de 16 de desembre, (DOGC núm. 7032, de 07.01.2016).

—2 Requisits de participació
2.1 Titulació.
Les persones que participin en aquest procés selectiu han d'estar en possessió del títol universitari de grau o de llicenciatura en dret.
2.2 Llengua catalana.
Les persones que participin en aquest procés selectiu han de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
2.3 Llengua castellana.
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir els coneixements de llengua castellana de nivell superior (C2).
Als efectes de l'exempció prevista al segon paràgraf del punt 5.4 de les bases generals, els documents a què fan referència les lletres a) i b) s'entenen referits a:
a) Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol.
b) Estar en possessió del diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell C2) o un equivalent.
També queden exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones participants que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés.
—3 Sol·licituds, taxa i incompatibilitats.
Les sol·licituds s'han d'adreçar a la directora general de Funció Pública en el termini de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC {del 28 d'Octubre al 16 de Novembre de 2016, a.i.}, i es tramiten de conformitat amb el que preveu l'annex 2.
—6 Calendari, lloc i convocatòria de realització de les proves
6.1 Calendari.
Les proves s'han d'iniciar a partir del 20 de gener de 2017.
6.2 Lloc de celebració de les proves.
Les proves d'aquest procés tindran lloc a Barcelona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia