martes, 25 de octubre de 2016

subvencions dirigides a accions i programes educatius innovadors que promoguen l’educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016,

BDNS(Identif.):320051
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la base de dades nacional de subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index Així mateix, es troba disponible en l’adreça web següent:
http://www.ceice.gva.es/web/innovacion-educacion/convocatoriasde-proyectos-de-innovacion Primer. Beneficiaris Entitats privades sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la realització d’actuacions educatives dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Segon. Objecte Convocar un concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions dirigides a accions i programes educatius innovadors que promoguen l’educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2015-2016, i aprovar els annexos I, II i III. Incentivar el desenvolupament d’accions i programes educatius que afavorisquen la vinculació entre l’educació formal i no formal i que potencien l’assoliment dels valors ètics i morals necessaris per a desenvolupar una ciutadania compromesa amb l’entorn.
Tercer. Bases reguladores Ordre 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana (DOCV 7883, 28.09.2016).
Cinqué. Termini de presentació de les sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds de participació serà de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. {del 26 d'octubre al 9 de noviembre de 2016, a.i.}
Sisé. Altres dades 1. Sol·licituds. Les sol·licituds i la documentació complementària es dirigiran a la Direcció General de Política Educativa i es presentaran preferentment en el Registre General de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, s l’avinguda de Campanar, número 32, 46015 València, o en els registres de les direccions territorials de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de:
– Alacant: carrer Carratalà, 47, 03007 Alacant.
– Castelló: avinguda del Mar 33, 12003 Castelló de la Plana.
– València: carrer Gregori Gea, 14, 46009 València.
També podran presentar-se en els llocs assenyalats en la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia