sábado, 29 de octubre de 2016

borsa de treball de tècnic d’esport, de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona (Camp de Turia-València)

ANUNCI
Per Resolució de la Regidora delegada de Recursos Humans número 2468/2016 de data 13 d’octubre, s’aprovaren les bases reguladores del procés de formació d’una borsa de treball de tècnic d’esport per aquest ajuntament.
El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies naturals, que conten a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València,{del 29 de octubre al 7 de noviembre de 2016, a.i.} havent d’aportar la documentació exigida en la base quarta de les bases que regeixen aquest procés de selecció.
Les bases de la present convocatòria es trobaran a disposició dels interessats en les oficines municipals, tauler d’anuncis i pàgina web de l’ajuntament www.lapobladevallbona.es. També es realitzaran les publicacions corresponents en les xarxes socials de l’ajuntament, televisió local i l’ APP “La Pobla Info”.
Els successius anuncis, relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en els mitjans a dalt indicats.
La designació del Tribunal de selecció es publicarà en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de l’ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia