martes, 25 de octubre de 2016

Ajudes en matèria d’energies renovables i biocarburants. Bases. Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE),

Índex
Preàmbul
Article 1. Objecte La present Ordre estableix les bases reguladores per a la concessió per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (d’ara endavant, IVACE) d’ajudes a projectes d’aprofitament de les fonts energètiques renovables i d’ús dels biocarburants en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Modalitats d’ajuda . De conformitat amb el que preveu l’article 2 i la disposició addicional sisena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les ajudes podran concedir-se davall la modalitat de:
1. Subvencions.
2. Préstecs.
Article 3. Convocatòria i procediment de concessió
Article 4. Requisits generals dels beneficiaris
Article 5. Tipologia d’actuacions i requisits dels projectes objecte d’ajuda . 1. Les actuacions susceptibles de suport en el marc de les convocatòries que s’aproven a l’empara d’aquesta ordre, en matèria d’energies renovables i biocarburants seran:
a) Actuacions relacionades amb l’energia solar tèrmica.
b) Actuacions relacionades amb l’energia solar fotovoltaica.
c) Actuacions relacionades amb l’energia eòlica.
d) Actuacions relacionades amb l’energia geotèrmica.
e) Actuacions relacionades amb l’energia minihidràulica.
f) Actuacions relacionades amb la biomassa i el biogàs.
g) Actuacions relacionades amb els biocarburants.
h) Actuacions relacionades amb altres fonts d’energies renovables.
2. El projecte objecte d’ajuda haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.  ...
Article 6. Quantia de les ajudes
Article 7. Sol·licituds
Article 8. Ordenació i instrucció
Article 9. Criteris d’atorgament de les ajudes
Article 10. Comissió d’Avaluació
Article 11. Resolució de la convocatòria
Article 12. Obligacions del beneficiari
Article 13. Modificació de la subvenció i reintegrament de les ajudes concedides
Article 14. Acumulació d’ajudes
Article 15. Entitats col·laboradores
Article 16. Subcontractació
Article 17. Justificació de les ajudes
Article 18. Pagament de les ajudes
Article 19. Control i verificació
Disposició addicional
Única. No incidència econòmica
Disposicions finals
Primera. Desplegament i execució
Segona. Entrada en vigor

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia