martes, 25 de octubre de 2016

campanya d’activitats nàutiques de la Generalitat «A la Mar 2017», Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove

Primer Convocar la campanya d’activitats nàutiques de la Generalitat «A la Mar 2017», dirigida a l’aprenentatge i difusió dels esports nàutics i el coneixement, conservació i respecte del medi marí, amb especial atenció als jóvens en edat escolar.
Segon Convocar, dins de la campanya d’activitats nàutiques de la Generalitat «A la Mar 2017», el Programa Blau, dirigit a centres educatius, associacions juvenils, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats legalment constituïdes sense ànim de lucre.
Tercer Aprovar les bases que regiran la present convocatòria del Programa Blau i que figuren com a annex I de la present resolució.
ANNEX I
El Programa Blau, organitzat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General d’Esport (d’ara endavant, DGE) i l’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (d’ara endavant, IVAJ.GVA JOVE), s’emmarca dins de la campanya d’activitats nàutiques de la Generalitat «A la Mar 2017» i es regirà per les bases següents:
1. Objecte Oferir cursos que faciliten el coneixement i la pràctica d’activitats nàutiques durant els mesos de setembre a juny dirigits a tota la ciutadania, amb especial atenció a centres docents com a complement del seu procés educatiu.
2. Participants Podran participar-hi grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, associacions juvenils, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats legalment constituïdes sense afany de lucre, que complisquen les condicions de participació i requisits d’inscripció recollits en les presents bases.
Els participants en les activitats de Setmana Blava i Dia Blau, dins de la campanya «A la Mar 2017» només podran inscriure’s com a grup. Les inscripcions es faran sota la responsabilitat d’una persona física, major d’edat, que represente el grup. En l’activitat de Cap de Setmana Blava o unes altres de noves que puguen incloure’s en el programa, podran fer-ho tant en forma de grup com de manera individual.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia