miércoles, 26 de octubre de 2016

1 tècnic/a de Participació, pel sistema de concurs lliure, en règim funcionari/ària interí/na. Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona)

La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de setembre de 2016, va aprovar les bases i convocatòria del procés per a la provisió d'un/a tècnic/a de Participació, pel sistema de concurs lliure, en règim funcionari/ària interí/na.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria van aparèixer publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 7 d'octubre de 2016.
El termini per a la presentació d'instàncies començarà a l'endemà d'aquesta publicació en aquest diari i durant el termini de vint dies naturals.{del 26 de octubre al 14 de noviembre de 2016, a.i.}
La resta d'anuncis i notificacions d'aquesta convocatòria i el seu procés, es faran en el Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació (http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal/index.jsp), en els termes previstos a l'article 59.5, b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. També es donarà publicitat en el web municipal: www.esplugues.cat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia