martes, 25 de octubre de 2016

Borsa de Treball Temporal d’Agents de Policia Local. Mancomunitat de la Ribera Alta (València)

ANUNCI
Mitjançant resolució de la Presidència de la Mancomunitat de data 19 de setembre de 2016, es van aprovar les Bases para la creació d’una Borsa de Treball Temporal d’agents de Policia Local, tot inserint-se anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València núm.192, de data 4’octubre de 2016. Mitjançant resolució de la Presidència de la Mancomunitat de data 20/10/2016, s’han aprovat diferents esmenes puntuals a les bases inicialment aprovades, tot aprovant-se simultàniament, una ampliació del termini per a la presentació d’instàncies fins a 10 dies naturals comptadors des de la inserció d’este anunci en el BOP de València. {del 26 d'octubre al 4 de noviembre de 2016, a.i.}
Es recorda que els drets d’examen a satisfer per a participar en el procés estan fixats en 31,5 €, sense perjudici de les reduccions previstes en l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels drets d’examen d’esta Mancomunitat.
Els text íntegre de les bases reguladores de la convocatòria, del procés de selecció i de les normes de funcionament de la borsa, es pot consultar en el Tauler d’edictes i la pàgina web de la Mancomunitat (www.manra.org).
El que es fa públic per a coneixement dels interessats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia