miércoles, 19 de octubre de 2016

borsa de treball en la categoria d'auxiliars de servei. 1 plaça de tècnic/a de joventut, de l' Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ( Barcelona )

La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de setembre de 2016, va aprovar les bases i convocatòria del procés per a la per a la formació d'una borsa de treball en la categoria d'auxiliars de serveis, per cobrir interinatges o contractacions laborals, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir necessitats de personal urgents i inajornables que afectin al serveis públics essencials.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria van aparèixer publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 3 d'octubre de 2016.
El termini per a la presentació d'instàncies començarà a l'endemà d'aquesta publicació en aquest diari i durant el termini de vint dies naturals.{del 20 d'Octubre al 8 de noviembre de 2016, a.i.}
La resta de notificacions i comunicacions relacionades amb aquest procés només es farà en el Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació:
(http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal/index.jsp), en els termes previstos a l'article 59.5, b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. També es donarà publicitat a la pàgina web de l'Ajuntament: www.esplugues.cat.


La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de setembre de 2016, va aprovar les bases i convocatòria del procés per a la provisió d'una plaça de tècnic/a de joventut, en règim de personal laboral temporal i la creació d'una borsa de treball, mitjançant concurs-oposició i lliure.
Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria van aparèixer publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de Província de Barcelona en data 03 d'octubre de 2016.
El termini per a la presentació d'instàncies començarà a l'endemà d'aquesta publicació en aquest diari i durant el termini de vint dies naturals. {del 20 d'Octubre al 8 de noviembre de 2016, a.i.}
La resta de notificacions i comunicacions relacionades amb aquest procés només es farà en el Tauler Virtual d' Edictes de la Corporació;
(http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal/index.jsp), en els termes previstos a l'article 59.5, b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. També es donarà publicitat a la pàgina web de l' Ajuntament: www.esplugues.cat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia