sábado, 29 de octubre de 2016

borsa de treball de Treballador/a social. Ajuntament de La Pobla de Vallbona (Camp de Turia-València)

ANUNCI
Per Resolució de la Regidora delegada de Recursos Humans número 2469/2016 de data 13 d’octubre, s’aprovaren les bases reguladores del procés de formació d’una borsa de treball de Treballador/a social.
El termini de presentació d’instàncies será de 10 dies naturals, que conten a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València,{del 29 de octubre al 7 de noviembre de 2016, a.i.} havent d’aportar la documentació exigida en la base quarta de les bases que regissen aquest procés de selecció. Les bases de la present convocatòria es trobaran a disposició dels interessats en eles oficines municipals, tauler d’anuncis i pàgina web de l’ajuntament www.lapobladevallbona.es
També es realitzaran les publicacions corresponents en les xarxes socials de l’ajuntament, televisió local i l’APP “La Pobla Info”. Els successius anuncis, relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en els mitjans dalt indicats.
La designació del Tribunal de selecció es publicarà en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de l’ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia